Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Waarderingsgrondslagen

Er zijn meerdere waarderingsgrondslagen die een onderneming kan hanteren voor activa en passiva. Soms is de keuze van een waarderingsgrondslag beperkt door wetgeving.  

Nadere toelichting:

Wetgeving

Grondslagen

In het volgende schema staan de gehanteerde waarderingsgrondslagen, te weten:

Waarderingsgrondslag  Wetgeving Toelichting
Historische kostprijs
(verkrijgings- of vervaardigingsprijs)
BW titel 9 art 384. Meest voorkomende waarderingsgrondslag.
Actuele waarde
(verzamelbegrip)
BW titel 9 art 384
Besluit actuele waarde.
Zie hetgeen hiervoor is genoemd bij Besluit actuele waarde.
Actuele kostprijs / Vervangingswaarde Idem Nadere invulling actuele waarde:
Vergelijkbaar met de historische kostprijs, maar dan op basis van een actueel prijsniveau. 
Bedrijfswaarde Idem  Nadere invulling actuele waarde: 
Contante waarde van toekomstige gechatte kasstromen van een acfief
Marktwaarde / Reële waarde Idem  Nadere invulling actuele waarde:
De marktwaarde (ook wel genoemd reële waarde) is de prijs waartegen een actief kan worden verhandeld op een onafhankelijk wijze.  
Opbrengstwaarde Idem  Nadere invulling actuele waarde:  
Is gelijk aan de reële waarde (marktwaarde) onder aftrek van de nog te maken kosten.
Synoniemen: 
netto-opbrengstwaarde en directe opbrengstwaarde.
Realiseerbare waarde   Wat je voor een actief maximaal kunt krijgen. 
Hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Balansposten versus waarderingsgrondslagen

In het volgende schema staan de toegestane waarderingsgrondslagen per soort van actief of passief post:

Post Waarderingsgrondslagen
Balans debet  
Immateriële vaste activa  Bij in gebruik name staat een immaterieel vast actief op basis van kostprijs op balans. 
Tegen inkoop- of ontwikkelingskosten.
In latere instantie kunnen de volgende 2 waarderingsmethoden gehanteerd worden:
1. De hiervoor genoemde historische kosten; rekening houdend met afschrijvingen.
  
2. Tegen reële waarde, mits er voor dat actief een markt is. Onder aftrek van afschrijvingen.
Materiële vaste activa Historische kostprijs of de actuele waarde
Vastgoedbeleggingen Historische kostprijs of tegen reële waarde (in betekenis van verkoopwaarde). 
Financiële vaste activa
(
m.n. deelnemingen)
Waardering van een deelneming kan tegen:
A. Verkrijgingsprijs c.q. kostprijs;
B. Vermogensmutatiemethode (VMM).
Zie RGS en waardering van deelnemingen.
Voorraad Historische kostprijs. 
Agrarische voorraad mag tegen actuele waarde gewaardeerd worden.
Zie voorraadwaardering voor een nadere toelichting.
Onderhanden projecten Winstneming naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van een project; ook wel ‘Percentage of Completion’ PoC-methode genoemd.
Winstneming bij oplevering c.q. voltooiing van een project.
(blijft verder buiten beschouwing in deze casus).
Zie RGS en Onderhanden projecten (in opdracht van derden). 
Vorderingen  Worden meestal tegen nominale waarde gewaardeerd.
Er wordt zo nodig rekening gehouden met een voorziening voor dubieuze debiteuren.
Zie RGS en Debiteuren oninbare facturen en dubieus
Effecten - kortlopend
(
aandelen als belegging en obligaties)
Waardering kan plaatsvinden tegen:
1. Marktwaarde (vorm van actuele waarde);
Zoals bij beursaandelen die deel uitmaken van de vlottende activa (om weer te verhandelen).

2. Kostprijs of lagere opbrengstwaarde.
Verlies wordt genomen als beurskoers beneden de boekwaarde daalt.
Liquide middelen  Waardering tegen nominale waarde. 
Als sprake is van liquide middelen in vreemde valuta kan sprake zijn van herwaardering van liquide middelen.
ZIe RGS en Vreemde valuta in de boekhouding.
   
Balans credit  
Schulden (langlopend) Veelal tegen de nominale waarde.
Schulden (kortlopend) Idem
Voorzieningen Tegen nominale waarde of contante waarde

Suggesties en/of correcties op bovenstaande zijn altijd welkom.
  

WIKI's over [ Waarderingsgrondslagen ]
RGS casus onderhanden projecten

Bij deze casus gaat het expliciet om onderhanden projecten in opdracht van derden. 
Onderhanden projecten (OHP) wordt nogal eens verward met Onderhanden werk (OHW) dat voor eigen rekening en risico wordt uitgevoerd en als het gereed is als voorraad opgenomen wordt op de balans.

RGS en Belastinglatenties in de boekhouding (fiscaal versus commercieel)

Belastinglatenties treden op bij tijdelijke waarderingsverschillen tussen de bedrijfseconomische (commerciële)- en fiscale waardering. En belastinglatenties treden op in het geval van voorwaartse verliescompensatie. Op termijn verdwijnen de verschillen weer.

Als een Vennootschap een jaarrekening opstelt op basis van fiscale grondslagen is geen sprake van belastinglatenties. Belastinglatenties zijn ook niet van toepassing voor een eenmanszaak of vof, waarbij sprake is van fiscale grondslagen.

RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)

Een microrechtspersoon is de kleinste rechtspersoon als het gaat om een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV).  Als synoniemen worden onder andere 'micro entiteit' en 'micro onderneming' gebruikt. Wij hanteren verder de aanduiding 'micro onderneming'. Om te spreken van een micro onderneming moet voldaan worden aan Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en giften boeken

Voor deze Wiki beschouwen we gift en donatie als het zelfde en spreken we verder over gift. We maken onderscheidt tussen het verstrekken van giften en het ontvangen van giften. 

RGS en Herwaardering van activa boeken

Herwaardering houdt in dat de waarde van bepaalde activa wordt aangepast als deze waarde afwijkt van de op dat moment geldende boekwaarde. De waarde wordt dan bepaald door de gehanteerde waarderingsmethode, zoals bijvoorbeeld de actuele kostprijs.

RGS en Resultaat c.q. winst verwerken in de boekhouding

Deze Wiki gaat in op de manieren waarop in een boekhouding het resultaat c.q. de winst (en de bestemming daarvan) wordt geboekt in en hoe dat in RGS verwerkt kan worden. Uitgangspunt is de fiscale winstberekening. Het onderscheid tussen fiscale- en bedrijfseconomische winst is hier buiten beschouwing gelaten, evenals de belastbare winst na correcties op basis van fiscale regelingen (zoals investeringsregelingen en verrekenbare verliezen). 

RGS en Waardering van deelnemingen

Waardering van een deelneming kan tegen:
A. Verkrijgingsprijs c.q. kostprijs;
B. Vermogensmutatiemethode (VMM).
  

RGSĀ in relatie tot wet- en regelgeving voor ondernemingen

RGS is bedoeld als standaard rekeningschema voor het grootboek binnen met name de doelgroep MKB. 
RGS wordt ook ingezet worden om een vertaalslag te maken van de wet- en regelgeving op financieel en fiscaal gebied naar de boekhouding. Om daarmee de MKB financial (accountant, administrateur, belastingadviseur) te ondersteunen bij het voeren van de boekhouding, conform de eisen die door de wet- en regelgeving gesteld worden. Die wet- en regelgeving is voor een belangrijk deel gebaseerd op het juist afdragen van belastingen.