Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Voorzieningen

Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op de balansdatum als waarschijnlijk of als vaststaand worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan. Tevens kunnen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.

In ieder geval worden afzonderlijk opgenomen:

  1. de voorziening voor belastingverplichtingen, die na het boekjaar kunnen ontstaan, doch aan het boekjaar of een voorafgaand boekjaar moeten worden toegerekend, met inbegrip van de voorziening voor belastingen die uit waardering boven de verkrijgings- of vervaardigingsprijs kan voortvloeien;
     
  2. de voorziening voor pensioenverplichtingen.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 28 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3 C N.v.t.
BVrzVvpVpd  > Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer 701010 4 C N.v.t.
BVrzVvpBac  > Backserviceverplichting 701020 4 C N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 J J 3 C N.v.t.
BVrzVvbVlb  > Voorziening voor latente belastingverplichtingen 702010 J J 4 C N.v.t.
BVrzVvbVvb  > Voorziening voor belastingen 702020 4 C N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 J J J J 3 C N.v.t.
BVrzOvzVhe  > Voorziening voor herstelkosten 704020 J J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvo  > Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 704030 J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzVuc  > Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 704040 J J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvg  > Voorziening voor groot onderhoud 703010 J J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzVwp  > Voorziening voor verwijderingsverplichtingen 704050 J J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzVlc  > Voorziening voor verlieslatende contracten 704060 J J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzVir  > Voorziening in verband met reorganisaties 704070 J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzVid  > Voorziening in verband met deelnemingen 704080 J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzGar  > Garantievoorziening 704010 J J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzJub  > Jubileumvoorziening 704090 4 C N.v.t.
BVrzOvzArb  > Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's 704100 4 C N.v.t.
BVrzOvzOvz  > Overige voorzieningen 704120 J J J J 4 C N.v.t.
BVrzOvzOio  > Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling 704140 4 C Wonen
BVrzOvzOiv  > Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop 704150 4 C Wonen
BVrzOvzLob  > Loopbaan begeleiding voorziening 704160 4 C N.v.t.
BVrzOvzZoa  > Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 4 C N.v.t.
BVrzOvzUhp  > Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 4 C N.v.t.
BVrzOvzAgb  > Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 4 C N.v.t.
BVrzOvzVza  > Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 J J J 4 C N.v.t.
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704174 3 C Wonen
BVrzOihOrt  > Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704175 4 C Wonen