Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Vorderingen

1. Onder de tot de vlottende activa behorende vorderingen worden afzonderlijk opgenomen:

  1. vorderingen op handelsdebiteuren;
  2. vorderingen op groepsmaatschappijen;
  3. vorderingen op andere rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft;
  4. opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal;
  5. overige vorderingen, met uitzondering van die waarop de artikelen 371 en 372 van toepassing zijn, en met afzonderlijke vermelding van de vorderingen uit leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam.

2. Bij elk van de in lid 1 vermelde groepen van vorderingen wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar.

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 112 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3 D N.v.t.
BVorDebHad  > Handelsdebiteuren nominaal 1101010 4 D N.v.t.
BVorDebHdi  > Handelsdebiteuren intercompany 1101020 4 D N.v.t.
BVorDebVdd  > Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 C N.v.t.
BVorDebHdb  > Huurdebiteuren 1101040 4 D Wonen
BVorDebTus  > Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 D N.v.t.
BVorDebVhd  > Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op huurdebiteuren 1101060 4 C Wonen
BVorVog Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 1103099 3 D N.v.t.
BVorVogVr1  > Rekening-courant groepsmaatschappij 1 1103100 4 D BSchSagSg1 N.v.t.
BVorVogVr2  > Rekening-courant groepsmaatschappij 2 1103101 4 D BSchSagSg2 N.v.t.
BVorVogVr3  > Rekening-courant groepsmaatschappij 3 1103102 4 D BSchSagSg3 N.v.t.
BVorVogVr4  > Rekening-courant groepsmaatschappij 4 1103103 4 D BSchSagSg4 N.v.t.
BVorVogVr5  > Rekening-courant groepsmaatschappij 5 1103104 4 D BSchSagSg5 N.v.t.
BVorVogVg1  > Vordering / lening groepsmaatschappij 1 1103105 4 D N.v.t.
BVorVogDae  > Rekening-courant DAEB 1103106 4 D BSchSagDae Wonen
BVorVogNda  > Rekening-courant Niet-DAEB 1103107 4 D BSchSagNda Wonen
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3 D N.v.t.
BVorVovVr1  > Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 1103110 4 D BSchSaoSo1 N.v.t.
BVorVovVr2  > Rekening-courant overige verbonden maatschappij 2 1103111 4 D BSchSaoSo2 N.v.t.
BVorVovVr3  > Rekening-courant overige verbonden maatschappij 3 1103112 4 D BSchSaoSo3 N.v.t.
BVorVovVr4  > Rekening-courant overige verbonden maatschappij 4 1103113 4 D BSchSaoSo4 N.v.t.
BVorVovVr5  > Rekening-courant overige verbonden maatschappij 5 1103114 4 D BSchSaoSo5 N.v.t.
BVorVovVo1  > Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1 1103115 4 D N.v.t.
BVorVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 1103119 3 D N.v.t.
BVorVopVr1  > Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) 1103120 4 D BSchSapSp1 N.v.t.
BVorVopVr2  > Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 2 (kortlopend) 1103121 4 D BSchSapSp2 N.v.t.
BVorVopVr3  > Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 3 (kortlopend) 1103122 4 D BSchSapSp3 N.v.t.
BVorVopVr4  > Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 4 (kortlopend) 1103123 4 D BSchSapSp4 N.v.t.
BVorVopVr5  > Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 5 (kortlopend) 1103124 4 D BSchSapSp5 N.v.t.
BVorVopVo1  > Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 1103125 4 D N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3 D N.v.t.
BVorVaoNtv  > Nog te verrichten stortingen op aandelen 1103130 4 D N.v.t.
BVorVaoVuh  > Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) 1103135 4 D N.v.t.
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3 D N.v.t.
BVorVbkVbk  > Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103160 4 D N.v.t.
BVorVbkTvo  > Terug te vorderen Omzetbelasting 1102010 4 D BSchBepBtw N.v.t.
BVorVbkTvl  > Terug te vorderen Loonheffing 1102020 4 D BSchBepLhe N.v.t.
BVorVbkTvv  > Terug te vorderen Vennootschapsbelasting 1102030 4 D BSchBepVpb N.v.t.
BVorVbkTtv  > Terug te vorderen Dividendbelasting 1102040 4 D BSchBepOvbTdb N.v.t.
BVorVbkInd  > Ingehouden dividendbelasting 1102050 4 D N.v.t.
BVorVbkTtb  > Terug te vorderen overige belastingen 1102060 4 D BSchBepOvbOvb N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3 D N.v.t.
BVorLbvBlk  > Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103170 4 D N.v.t.
BVorLbvCba  > Te verrekenen met verliezen uit het verleden 1103171 4 D N.v.t.
BVorLbvCfo  > Te verrekenen met toekomstige verliezen 1103172 4 D N.v.t.
BVorTsk Te vorderen subsidies 1103039 3 D N.v.t.
BVorTskTos  > Te vorderen overheidssubsidies 1103040 4 D N.v.t.
BVorTskTls  > Te vorderen loonsubsidie 1103050 4 D N.v.t.
BVorTskTvs  > Te vorderen overige subsidies 1103060 4 D N.v.t.
BVorVpk Vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103149 3 D N.v.t.
BVorVpkTto  > Terug te ontvangen pensioenpremies 1103150 4 D BSchStzPen N.v.t.
BVorVpkTop  > Te ontvangen pensioenuitkeringen 1103155 4 D N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3 D N.v.t.
BVorOvrLvb  > Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders 1103005 4 D N.v.t.
BVorOvrLvc  > Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen 1103006 4 D N.v.t.
BVorOvrLek  > Ledenrekeningen 1103180 4 D N.v.t.
BVorOvrRcb  > Rekening-courant bestuurders 1103140 4 D BSchOvsRcb N.v.t.
BVorOvrRcc  > Rekening-courant commissarissen 1103141 4 D BSchOvsRcc N.v.t.
BVorOvrRco  > Rekening-courant overigen 1103142 4 D BSchOvsRco N.v.t.
BVorOvrRca  > Rekening-courant overigen 1103143 4 D BSchOvsSaa N.v.t.
BVorOvrWbs  > Waarborgsommen 1103010 4 D N.v.t.
BVorOvrVrb  > Vooruitbetalingen 1103090 4 D N.v.t.
BVorOvrTvr  > Te vorderen rente lening 1103070 4 D N.v.t.
BVorOvrTvo  > Te vorderen overige rente 1103080 4 D N.v.t.
BVorOvrOvk  > Overige vorderingen 1103190 4 D BSchOvsOvs N.v.t.
BVorOvrLen  > Leningen u/g (kortlopend) 1103200 4 D N.v.t.
BVorOvrIln  > Interne lening (kortlopend) 1103300 4 D N.v.t.
BVorOvrMcd  > Margin-call deposito 1103400 4 D N.v.t.
BVorOvrOvd  > Overige vorderingen daeb 1104115 4 D BSchSdnDae Wonen
BVorOvrOvn  > Overige vorderingen niet-daeb 1104125 4 D BSchSdnNda Wonen
BVorOva Overlopende activa 1104000 3 D N.v.t.
BVorOvaVof  > Vooruitbetaalde facturen 1104010 4 D N.v.t.
BVorOvaVbs  > Vooruitverzonden op bestellingen 1104020 4 D N.v.t.
BVorOvaNtf  > Nog te factureren of nog te verzenden facturen 1104030 4 D N.v.t.
BVorOvaNoo  > Nog te ontvangen omzetbonificaties 1104070 4 D N.v.t.
BVorOvaNtp  > Nog te ontvangen provisies 1104080 4 D N.v.t.
BVorOvaNth  > Nog te ontvangen huren 1104090 4 D N.v.t.
BVorOvaNov  > Nog te ontvangen vergoedingen 1104100 4 D N.v.t.
BVorOvaNob  > Nog te ontvangen bijdragen 1104110 4 D N.v.t.
BVorOvaVop  > Vooruitbetaalde personeelskosten 1104120 4 D BSchOpaNpe N.v.t.
BVorOvaVoh  > Vooruitbetaalde huisvestingskosten 1104130 4 D BSchOpaNhv N.v.t.
BVorOvaVem  > Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten 1104140 4 D BSchOpaNee N.v.t.
BVorOvaVov  > Vooruitbetaalde verkoopkosten 1104150 4 D BSchOpaNvk N.v.t.
BVorOvaVak  > Vooruitbetaalde autokosten 1104160 4 D BSchOpaNak N.v.t.
BVorOvaVtr  > Vooruitbetaalde transportkosten 1104170 4 D BSchOpaNtk N.v.t.
BVorOvaVok  > Vooruitbetaalde kantoorkosten 1104180 4 D BSchOpaNkk N.v.t.
BVorOvaVoo  > Vooruitbetaalde organisatiekosten 1104190 4 D BSchOpaNok N.v.t.
BVorOvaVas  > Vooruitbetaalde assurantiekosten 1104200 4 D BSchOpaNas N.v.t.
BVorOvaVae  > Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten 1104210 4 D BSchOpaNaa N.v.t.
BVorOvaVoa  > Vooruitbetaalde administratiekosten 1104220 4 D BSchOpaNad N.v.t.
BVorOvaVkf  > Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving 1104230 4 D BSchOpaNkf N.v.t.
BVorOvaVan  > Vooruitbetaalde andere kosten 1104240 4 D BSchOpaNtb N.v.t.
BVorOvaTor  > Te ontvangen rente 1104040 4 D BSchOpaTbr N.v.t.
BVorOvaVbr  > Vooruitbetaalde rente 1104050 4 D BSchOpaVor N.v.t.
BVorOvaOoa  > Overige overlopende activa 1104060 4 D BSchOpaOop N.v.t.
BVorOvaErf  > Vooruitbetaalde erfpacht 1104075 4 D BSchOpaErf N.v.t.
BVorOvaNos  > Nog te ontvangen servicekosten 1104085 4 D BSchOpaNbs N.v.t.
BVorOvaNtr  > Nog toe rekenen rente swaps 1104095 4 D N.v.t.
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3 D N.v.t.
BVorTusTbt  > Tussenrekeningen betalingen 1105100 4 D BSchTusTbt N.v.t.
BVorTusTsa  > Tussenrekeningen salarissen 1105200 4 D BSchTusTsa N.v.t.
BVorTusTin  > Tussenrekeningen inkopen 1105300 4 D BSchTusTin N.v.t.
BVorTusTpj  > Tussenrekeningen projecten 1105400 4 D BSchTusTpj N.v.t.
BVorTusTpr  > Tussenrekeningen productie 1105500 4 D BSchTusTpr N.v.t.
BVorTusTdv  > Tussenrekeningen dienstverlening 1105600 4 D BSchTusTdv N.v.t.
BVorTusTvr  > Tussenrekening voorraden 1105700 4 D BSchTusTvr N.v.t.
BVorTusTvk  > Tussenrekeningen verkopen 1105800 4 D BSchTusTvk N.v.t.
BVorTusTon  > Tussenrekeningen ontvangsten 1105900 4 D BSchTusTon N.v.t.
BVorTusTov  > Tussenrekeningen overig 1106000 4 D BSchTusTov N.v.t.
BVorTusLen  > Tussenrekeningen leningen 1107000 4 D BSchTusLen N.v.t.
BVorOvh Overheid 1104105 3 D Wonen
BVorOvhVor  > Overheid 1104205 4 D BSchSohSoh Wonen