Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Langlopende schulden

Geldt zowel voor langlopende- als kortlopende schulden.

Lid 1
Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen;
  2. schulden aan banken;
  3. ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht;
  4. schulden aan leveranciers en handelskredieten;
  5. te betalen wissels en cheques;
  6. schulden aan groepsmaatschappijen;
  7. schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, voor zover niet reeds onder f vermeld;
  8. schulden ter zake van belastingen en premiën van sociale verzekering;
  9. schulden ter zake van pensioenen;
  10. overige schulden.

Lid 2
Bij elke in lid 1 vermelde groep van schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan een jaar, met aanduiding van de rentevoet daarover. Voor het totaal van de in lid 1 vermelde schulden wordt aangegeven tot welk bedrag de resterende looptijd langer is dan vijf jaar.

Lid 6.
Het bedrag wordt vermeld dat de rechtspersoon op leningen die zijn opgenomen onder de schulden met een resterende looptijd van meer dan een jaar, moet aflossen tijdens het boekjaar, volgend op dat waarop de jaarrekening betrekking heeft.

Dit laatste kan volgens ons opgevat worden als het apart vermelden van het kortlopende deel van aflossingen (in komend boekjaar). 
Hiervoor kent RGS de groep BSchAos (16070) "Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen". 

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 61 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BLasNeg Negatieve goodwill 1410 J+ J+ J+ 3 C N.v.t.
BLasNegBrw  > Bruto waarde negatieve goodwill 1411 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BLasNegCbd  > Negatieve goodwill ten gunste van winst- en verliesrekening 1415 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden 8010 J+ J+ J+ J+ 3 C N.v.t.
BLasAclAll  > Achtergestelde schulden 8011 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BLasAclCla  > Aflossing achtergestelde schulden 8015 J+ J+ J+ J+ 4 D N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 8050 J+ 3 C N.v.t.
BLasColCll  > Converteerbare leningen 8051 J+ 4 C N.v.t.
BLasColCla  > Aflossing converteerbare leningen 8055 J+ 4 D N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 8100 J+ 3 C N.v.t.
BLasAoeAol  > Andere obligaties en onderhandse leningen 8101 J+ 4 C N.v.t.
BLasAoeCla  > Aflossing obligaties en onderhandse leningen 8105 J+ 4 D N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 8150 J+ J J J 3 C N.v.t.
BLasFlvFlv  > Financiële lease verplichtingen 8151 J+ J J J 4 C N.v.t.
BLasFlvCla  > Aflossing financiële lease verplichtingen 8155 J+ J J J 4 D N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 8200 J J J J 3 C N.v.t.
BLasSakHvl  > Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 8201 J+ J J J 4 C N.v.t.
BLasSakCla  > Aflossing hypotheken kredietinstellingen (langlopend) 8202 J+ J J J 4 D N.v.t.
BLasSakFvl  > Financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 8205 4 C N.v.t.
BLasSakFca  > Aflossing financiering kredietinstellingen (langlopend) 8206 4 D N.v.t.
BLasSakLvl  > Leningen van kredietinstellingen (langlopend) 8211 J J J J 4 C N.v.t.
BLasSakLca  > Aflossing leningen kredietinstellingen (langlopend) 8212 J J J J 4 D N.v.t.
BLasSakOvl  > Overige schulden aan kredietinstellingen 8215 4 C N.v.t.
BLasSakOca  > Aflossing overige schulden kredietinstellingen 8216 4 D N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 8300 J+ 3 C N.v.t.
BLasSagHoo  > Schulden aan groepsmaatschappijen 8301 J+ 4 C N.v.t.
BLasSagAfl  > Aflossing schulden aan groepsmaatschappijen 8305 J+ 4 D N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 8320 J+ 3 C N.v.t.
BLasSaoHoo  > Schulden aan overige verbonden maatschappijen 8321 J+ 4 C N.v.t.
BLasSaoAfl  > Aflossing schulden aan overige verbonden maatschappijen 8325 J+ 4 D N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8350 J+ J+ 3 C N.v.t.
BLasSapHoo  > Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen 8351 J+ J+ 4 C N.v.t.
BLasSapAfl  > Aflossing schulden aan participanten en maatschappijen waarin deelgenomen 8355 J+ J+ 4 D N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 8400 3 C N.v.t.
BLasBepBep  > Belastingen en premies sociale verzekeringen 8401 4 C N.v.t.
BLasBepBec  > Aflossing belastingen en premies sociale verzekeringen 8405 4 D N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 8450 J+ J+ J+ J+ 3 C N.v.t.
BLasSuhSuh  > Belastingschulden 8451 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BLasSuhSuc  > Aflossing belastingschulden 8455 J+ J+ J+ J+ 4 D N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 8500 J J J 3 C N.v.t.
BLasStzStz  > Schulden pensioenen 8501 J J J 4 C N.v.t.
BLasStzStc  > Aflossing schulden pensioenen 8505 J J J 4 D N.v.t.
BLasVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8550 3 C N.v.t.
BLasVobVob  > Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8551 4 C N.v.t.
BLasVobVoc  > Aflossing ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 8555 4 D N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 8600 J+ J+ J+ J+ 3 C N.v.t.
BLasSalSal  > Schulden aan leveranciers en handelskredieten 8601 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BLasSalSac  > Aflossing schulden aan leveranciers en handelskredieten 8605 J+ J+ J+ J+ 4 D N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 8650 3 C N.v.t.
BLasTbwTbw  > Te betalen wissels en cheques 8651 4 C N.v.t.
BLasTbwTbc  > Aflossing te betalen wissels en cheques 8655 4 D N.v.t.
BLasOls Overige schulden 8700 J J J J 3 C N.v.t.
BLasOlsOsl  > Overige schulden 8701 J J J J 4 C N.v.t.
BLasOlsAfl  > Aflossing overige schulden 8702 J J J J 4 D N.v.t.
BLasOlsWbs  > Waarborgsommen 8705 4 C N.v.t.
BLasOlsWba  > Aflossing waarborgsommen 8706 4 D N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 8750 J+ 3 C N.v.t.
BLasOdvOdv  > Oudedagsverplichting 8751 J+ 4 C N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 8800 J+ 3 C N.v.t.
BLasParPar  > Participaties 8801 J+ 4 C N.v.t.
BLasParCla  > Aflossing participaties 8805 J+ 4 D N.v.t.