Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Kortlopende schulden

Geldt zowel voor langlopende- als kortlopende schulden.

Onder Kortlopende schulden wordt verstaan schulden met een looptijd korter dan een jaar. Bekende voorbeelden van kortlopende schulden  zijn schulden aan leveranciers (crediteuren) en te betalen BTW aan de Belastingdienst. 

Onder de schulden worden afzonderlijk opgenomen:

  1. obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen met afzonderlijke vermelding van de converteerbare leningen;
  2. schulden aan banken;
  3. ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen voor zover niet reeds op actiefposten in mindering gebracht;
  4. schulden aan leveranciers en handelskredieten;
  5. te betalen wissels en cheques;
  6. schulden aan groepsmaatschappijen;
  7. schulden aan rechtspersonen en vennootschappen die een deelneming hebben in de rechtspersoon of waarin de rechtspersoon een deelneming heeft, voor zover niet reeds onder f vermeld;
  8. schulden ter zake van belastingen en premiën van sociale verzekering;
  9. schulden ter zake van pensioenen;
  10. overige schulden.

 

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 140 ]

RGS-code Omschrijving Reknr ZZP EZ BV SV Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 16010 J J J J 3 C N.v.t.
BSchCreHac  > Handelscrediteuren 16011 J J J J 4 C N.v.t.
BSchCreHci  > Handelscrediteuren intercompany 16013 J+ 4 C N.v.t.
BSchCreVbk  > Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 16014 4 C N.v.t.
BSchCreKcr  > Kostencrediteuren 16015 J J 4 C N.v.t.
BSchCreTus  > Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 16017 J J J J 4 C N.v.t.
BSchCreTtf  > Tussenrekening te fiatteren facturen 16018 J J J 4 C N.v.t.
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 16050 J+ 3 C N.v.t.
BSchKolAlk  > Achtergestelde schulden 16051 J+ 4 C N.v.t.
BSchKolClk  > Converteerbare leningen 16053 J+ 4 C N.v.t.
BSchKolAok  > Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 16055 J+ 4 C N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 16070 3 C N.v.t.
BSchAosHvk  > Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 16071 4 C N.v.t.
BSchAosLvk  > Leningen van kredietinstellingen (kortlopend) 16072 4 C N.v.t.
BSchAosFvk  > Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 16073 4 C N.v.t.
BSchAosAos  > Aflossingsverplichtingen 16075 4 C N.v.t.
BSchAosMvl  > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 16077 4 C N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 16100 J J J 3 C N.v.t.
BSchSalNet  > Netto lonen 16101 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalVpe  > Voorschotten personeel 16105 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalTan  > Tantièmes 16110 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalTvg  > Te betalen vakantiegeld 16115 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalTbv  > Reservering vakantiedagen 16117 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalVab  > Vakantiebonnen 16118 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BSchSalReu  > Reservering eindejaarsuitkering 16120 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalOrn  > Overige reserveringen lonen en salaris 16123 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BSchSalPsv  > Premies sociale verzekeringen PASSIEF 16125 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalOsf  > Te betalen overige sociale fondsen 16130 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalPer  > Personeelsfonds / personeelsvereniging 16132 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalOna  > Overige netto-afdrachten 16135 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalGra  > Gratificaties 16140 J J J 4 C N.v.t.
BSchSalBls  > Bruto lonen en salarissen 16145 4 C N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 16150 3 C N.v.t.
BSchStzPen  > Te betalen pensioenuitkeringen 16151 4 C BVorVpkTop N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 16200 J J J J 3 C N.v.t.
BSchBepBtw  > Te betalen Omzetbelasting 16201 J J J J 4 C BVorVbkTvo N.v.t.
BSchBepEob  > Te betalen EU omzetbelasting 16203 J J J J 4 C BVorVbkEob N.v.t.
BSchBepBaf  > Omzetbelasting afdracht 16205 J J J J 4 C N.v.t.
BSchBepLhe  > Te betalen Loonheffing 16230 J J J 4 C BVorVbkTvl N.v.t.
BSchBepVpb  > Te betalen Vennootschapsbelasting 16240 J J 4 C BVorVbkTvv N.v.t.
BSchBepOvb  > Overige belastingen 16245 J J J J 4 C N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 16250 J+ 3 C N.v.t.
BSchSagSg1  > Schuld aan groepsmaatschappij 1 16251 J+ 4 C BVorVogVr1 N.v.t.
BSchSagSg2  > Schuld aan groepsmaatschappij 2 16252 4 C BVorVogVr2 N.v.t.
BSchSagSg3  > Schuld aan groepsmaatschappij 3 16253 4 C BVorVogVr3 N.v.t.
BSchSagSg4  > Schuld aan groepsmaatschappij 4 16254 4 C BVorVogVr4 N.v.t.
BSchSagSg5  > Schuld aan groepsmaatschappij 5 16255 4 C BVorVogVr5 N.v.t.
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 16260 J+ 3 C N.v.t.
BSchSaoSo1  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 1 16261 J+ 4 C BVorVovVr1 N.v.t.
BSchSaoSo2  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 2 16262 4 C BVorVovVr2 N.v.t.
BSchSaoSo3  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 3 16263 4 C BVorVovVr3 N.v.t.
BSchSaoSo4  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 4 16264 4 C BVorVovVr4 N.v.t.
BSchSaoSo5  > Schuld aan overige verbonden maatschappij 5 16265 4 C BVorVovVr5 N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 16270 J+ J+ 3 C N.v.t.
BSchSapSp1  > Schulden aan overige deelname 1 16271 J+ J+ 4 C BVorVopVr1 N.v.t.
BSchSapSp2  > Schulden aan overige deelname 2 16272 4 C BVorVopVr2 N.v.t.
BSchSapSp3  > Schulden aan overige deelname 3 16273 4 C BVorVopVr3 N.v.t.
BSchSapSp4  > Schulden aan overige deelname 4 16274 4 C BVorVopVr4 N.v.t.
BSchSapSp5  > Schulden aan overige deelname 5 16275 4 C BVorVopVr5 N.v.t.
BSchSak Schulden aan banken 16300 J J J J 3 C N.v.t.
BSchSakRba  > Rekening-courant bij kredietinstellingen 16301 J J J J 4 C BLimBanRba N.v.t.
BSchSakRbb  > Rekening-courant bij kredietinstellingen - B 16302 J J J J 4 C BLimBanRbb N.v.t.
BSchSakRbc  > Rekening-courant bij kredietinstellingen - C 16303 J J J 4 C BLimBanRbc N.v.t.
BSchSakRbd  > Rekening-courant bij kredietinstellingen - D 16304 J J J 4 C BLimBanRbd N.v.t.
BSchSakRbe  > Rekening-courant bij kredietinstellingen - E 16305 J+ J+ J+ 4 C BLimBanRbe N.v.t.
BSchSakRbf  > Rekening-courant bij kredietinstellingen - F 16306 J+ J+ J+ 4 C BLimBanRbf N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 16330 3 C N.v.t.
BSchTbwAvp  > Aflossingsverplichtingen wissels en cheques 16331 4 C N.v.t.
BSchTbwTbr  > Te betalen rente wissels en cheques 16333 4 C N.v.t.
BSchTbwOvs  > Overige schulden wissels en cheques 16335 4 C N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 16350 J+ J J J 3 C N.v.t.
BSchFlkFlk  > Financiële lease verplichtingen 16351 J+ J J J 4 C N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 16400 3 C N.v.t.
BSchShbShb  > Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 16401 4 C N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 16450 J 3 C N.v.t.
BSchDhaDha  > Uit te keren dividend aandeelhouder 16451 J 4 C N.v.t.
BSchDhaVde  > Voorgesteld bedrag dividenduitkering houders eigenvermogensinstrumenten 16453 4 C N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 16460 3 C N.v.t.
BSchDhpDhp  > Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 16461 4 C N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 16500 J J J J 3 C N.v.t.
BSchOvsRcb  > Rekening-courant bestuurders (Kortlopend) 16501 J J J 4 C BVorOvrRcb N.v.t.
BSchOvsRcc  > Rekening-courant commissarissen (Kortlopend) 16503 4 C BVorOvrRcc N.v.t.
BSchOvsRco  > Rekening-courant overigen (Kortlopend) 16505 4 C BVorOvrRco N.v.t.
BSchOvsSaa  > Schulden aan aandeelhouders 16511 J 4 C BVorOvrRca N.v.t.
BSchOvsOvi  > Overige verplichtingen inzake personeel 16513 4 C N.v.t.
BSchOvsTbd  > Te betalen dividenduitkeringen 16515 J 4 C N.v.t.
BSchOvsGif  > Giftenverplichtingen 16517 4 C N.v.t.
BSchOvsSuv  > Terugbetaling subsidies 16521 J+ J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BSchOvsStp  > Te betalen pensioenpremies 16523 J J J 4 C BVorVpkTto N.v.t.
BSchOvsOvs  > Overige schulden 16525 J J J J 4 C BVorOvrOvk N.v.t.
BSchOvsWaa  > Waarborgsommen 16527 J+ J+ J+ 4 C N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 16700 J J J J 3 C N.v.t.
BSchOppOpp  > Onderhanden projecten (passiva) 16701 J J J J 4 C N.v.t.
BSchVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 16750 J J J J 3 C N.v.t.
BSchVobVgf  > Vooruitgezonden facturen 16751 J J J J 4 C N.v.t.
BSchVobVob  > Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 16752 J J J J 4 C N.v.t.
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 16800 J 3 C N.v.t.
BSchSlcLi1  > Schuld aan lid A van de coöperatie 16801 J 4 C BVorVlcLi1 N.v.t.
BSchSlcLi2  > Schuld aan lid B van de coöperatie 16802 J 4 C BVorVlcLi2 N.v.t.
BSchSlcLi3  > Schuld aan lid C van de coöperatie 16803 J 4 C BVorVlcLi3 N.v.t.
BSchSlcLi4  > Schuld aan lid D van de coöperatie 16804 J 4 C BVorVlcLi4 N.v.t.
BSchSlcLi5  > Schuld aan lid E van de coöperatie 16805 J 4 C BVorVlcLi5 N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 17000 J J J J 3 C N.v.t.
BSchOpaNbs  > Nog te betalen servicekosten 17110 J+ J J J 4 C BVorOvaNos N.v.t.
BSchOpaNom  > Nog te betalen omzetbonificaties 17115 4 C N.v.t.
BSchOpaNpr  > Nog te betalen provisies 17120 J+ J J J 4 C N.v.t.
BSchOpaNbh  > Nog te betalen huren 17125 J J J J 4 C N.v.t.
BSchOpaNve  > Nog te betalen vergoedingen 17130 J J J J 4 C N.v.t.
BSchOpaNbi  > Nog te betalen bijdragen 17135 4 C N.v.t.
BSchOpaNpe  > Nog te betalen personeelskosten 17140 J J J 4 C BVorOvaVop N.v.t.
BSchOpaNhv  > Nog te betalen huisvestingskosten 17145 J J J 4 C BVorOvaVoh N.v.t.
BSchOpaNee  > Nog te betalen exploitatie- en machinekosten 17150 J J J 4 C BVorOvaVem N.v.t.
BSchOpaNvk  > Nog te betalen verkoopkosten 17155 J J J 4 C BVorOvaVov N.v.t.
BSchOpaNak  > Nog te betalen autokosten 17160 J J J 4 C BVorOvaVak N.v.t.
BSchOpaNtk  > Nog te betalen transportkosten 17162 J J J 4 C BVorOvaVtr N.v.t.
BSchOpaNkk  > Nog te betalen kantoorkosten 17165 J J J 4 C BVorOvaVok N.v.t.
BSchOpaNok  > Nog te betalen organisatiekosten 17170 4 C BVorOvaVoo N.v.t.
BSchOpaNas  > Nog te betalen assurantiekosten 17175 J J J 4 C BVorOvaVas N.v.t.
BSchOpaNaa  > Nog te betalen accountants- en advieskosten 17180 J J 4 C BVorOvaVae N.v.t.
BSchOpaNad  > Nog te betalen administratiekosten 17182 J+ J J J 4 C BVorOvaVoa N.v.t.
BSchOpaNkf  > Nog te betalen kosten fondsenwerving 17185 J 4 C BVorOvaVkf N.v.t.
BSchOpaNtb  > Nog te betalen andere kosten 17201 J+ J+ J+ J+ 4 C BVorOvaVan N.v.t.
BSchOpaTbr  > Nog te betalen rente 17210 J+ J+ J+ J+ 4 C BVorOvaTor N.v.t.
BSchOpaVor  > Vooruitontvangen rente 17220 J J J 4 C BVorOvaVbr N.v.t.
BSchOpaVgo  > Vooruitgefactureerde omzet 17250 J J J J 4 C N.v.t.
BSchOpaPen  > Nog te betalen pensioenkosten 17270 4 C BVorOvaPen N.v.t.
BSchOpaOop  > Overige overlopende passiva 17290 J J J J 4 C BVorOvaOoa N.v.t.
BSchOpaNto  > Nog te ontvangen facturen 17310 J+ J J J 4 C N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 17500 J J J J 3 C N.v.t.
BSchTusTbt  > Tussenrekening betalingen 17510 J J J J 4 C BVorTusTbt N.v.t.
BSchTusTsa  > Tussenrekening salarissen 17515 4 C BVorTusTsa N.v.t.
BSchTusTin  > Tussenrekening inkopen 17520 J J J 4 C BVorTusTin N.v.t.
BSchTusTpj  > Tussenrekening projecten 17525 4 C BVorTusTpj N.v.t.
BSchTusTpr  > Tussenrekening productie 17530 4 C BVorTusTpr N.v.t.
BSchTusTdv  > Tussenrekening dienstverlening 17540 4 C BVorTusTdv N.v.t.
BSchTusTvr  > Tussenrekening voorraden 17545 4 C BVorTusTvr N.v.t.
BSchTusTvk  > Tussenrekening verkopen 17550 J J J 4 C BVorTusTvk N.v.t.
BSchTusTon  > Tussenrekening ontvangsten 17555 4 C BVorTusTon N.v.t.
BSchTusLen  > Tussenrekening leningen 17560 4 C BVorTusLen N.v.t.
BSchTusTov  > Vraagposten 17590 J J J J 4 C BVorTusTov N.v.t.