Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > Materialiteit

Materialiteit (materieel belang) betreft informatie die bij het weglaten of onjuist weergeven ervan (in bijvoorbeeld een jaarrekening) gebruikers kunnen beïnvloeden bij het nemen van economische beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan (incourante) voorraad met een behoorlijke omvang die niet meer verkoopbaar is of een onderhanden project met een significantie overschrijding. Steeds gerelateerd aan het balanstotaal van een onderneming. 

Stel dat sprake is van een eigen vermogen van 200.000 euro en er is sprake van een incourante voorraad met een waarde van 500 euro op de balans. Dan is wellicht geen sprake van een materieel belang. Dat laatste is wellicht wel het geval als het gaat om een incourante voorraad met een waarde op de balans van 10.000 euro. Dit voorbeeld is slechts illustratief om het begrip materieel te duiden.

De RJ noemt nog het volgende voor de balans:
Is een post groter dan 5% van de balanstelling of groter dan 10% van de rubriek waartoe de post behoort.  Dan wordt de post afzonderlijk vermeld op grond van het vermoeden dat sprake is van een materieel belang.
Posten kleiner dan 1% van de balanstelling kunnen veelal samengevoegd worden met andere posten.
Voor de W&V-rekening wordt genoemd een resultaatpost die groter is dan 5% van de toegevoegde waarde of eveneens de genoemde 10% (van de rubriek).