Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Verkoopkosten in 4-rubriek en 8-rubriek, waar zit het verschil

Plaatsingsdatum 01-07-2022
Berichtdatum 1 juli 2022

Sinds RGS 3.3. is de groep Verkoopkosten opgenomen (WVkf) met slechts 1 post Verkoopkosten in de 8-rubriek. Verkoop gerelateerde kosten zijn opgenomen in de 4-rubriek en daar onderverdeeld naar meer dan 20 verschillende rekeningen, zoals  reclame- en advertentiekosten, verkoopprovisie, commissies en vrachtkosten.

Zie verkoop gerelateerde kosten in de 4-rubriek met specificatie.

We kunnen ons voorstellen dat in rubriek 4 sprake is van indirecte verkoopkosten die niet direct zijn toe te wijzen aan bepaalde producten of diensten en dat in rubriek 8 sprake is van directe verkoopkosten die wel direct zijn toe te wijzen aan bepaalde producten of diensten.

Bij de uitbreiding van RGS met de groep Verkoopkosten (WVkf) is echter geen toelichting gegeven of bron waar de uitbreiding vandaan kwam. Graag alsnog even een toelichting en/of bevestiging dat bovenstaande veronderstelling de reden voor de uitbreiding is geweest.

Reactie SBR RGS gremium (27-7-2022)

De door jou genoemde "WVkf - Verkoopkosten" maar ook "WAkf - Algemene beheerskosten" zijn opgenomen ter dekking voor een "Functionele winst-en-verliesrekening".

Verkoopkosten en algemene beheerkosten functionele indeling

Bij een functionele indeling (zie hieronder) mogen de rood gemarkeerde posten niet gebruikt worden.

Deze onderdelen, welke categoriaal zijn, worden meestal doorberekend / door verwerkt naar de twee genoemde functionele onderdelen (WVkf en Wakf). In RGS gebeurt dit via RGS codes eindigend op "XXxxXxxDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling".

W&V functionele indeling

Reactie Boekhoudplaza.nl (27-7-2022) met in rood daarop reactie SBR RGS gremium (27-7-2022)

Je geeft aan dat rood gemarkeerde posten niet gebruikt mogen worden bij een functionele indeling.
Dat geldt andersom natuurlijk voor de hiervoor genoemde posten in de categoriale indeling.
Uiteraard in een "Functionele indeling" mogen de genoemde "Categoriale posten" niet gebruikt worden.

Waarom is dat nergens gedocumenteerd?
Dit is min of meer gedocumenteerd door de in de taxonomie opgenomen validaties / formulas.
Op basis van een gekozen indeling zal bij invulling van een entrypoint deze validaties real-time controleren.
Bij foutief gebruik krijgt de invuller dan ook meteen een melding (WARNING).

Ik vraag me wel af in hoeverre dit in het RGS schema (Excel) ook (ver)duidelijk zou moetem worden. Dat vraagt dan weer om een extra categorie, welke de softwareleveranciers dan ook zouden moeten opnemen. We hebben nu de ervaring c.q. ik heb het nog niet gezien dat softwareleveranciers bijvoorbeeld de "Filters" hebben opgenomen. 

Jij geeft de indeling van een W&V-rekening weer.
Besluit modellen jaarrekening kent voor de functionele indeling ook de volgende posten (https://wetten.overheid.nl/BWBR0003648/2015-11-01#BijlageF) :

- overige bedrijfsopbrengsten   Bruto-bedrijfsresultaat

- opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten   Financiële baten en lasten

- andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   Financiële baten en lasten

- waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  Financiële baten en lasten

- rentelasten en soortgelijke kosten   Financiële baten en lasten

- belastingen  Belastingen over de winst of het verlies

- aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen Aandeel in het resultaat van ondernemingen ...

Kun je duiden hoe deze posten overeenkomen met de door jou aangegeven W&V-rekening?
De door jou genoemde posten zijn voor Categoriaal en Functioneel gelijk in behandeling.

Zo noem jij bijvoorbeeld “wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen”.
Dit geldt ook voor de post “Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen” onder de bedrijfslasten.

En kun je duiden welke RGS codes daar dan geteld worden. 

Ook bovenstaande geeft weer het belang van een goed inzicht tussen SBR en RGS, maar dat is wel duidelijk denk ik.

Reactie boekhoudplaza (27-7-2022)

Wil je nog even duiden welke RGS codes behoren bij jouw W&V-rekening en de posten volgens de functionele indeling.
Dan kan ik dat melden op Boekhoudplaza.nl.

(28-7-2022)

Ik ben de documentatie over functionele indeling aan het uitwerken.
Wil je me nog even uitleggen waarom is gekozen voor zoveel aparte rekeningen “Doorberekend / Overboeking i.v.m functionele indeling”.
En niet voor meer collectieve overboekingsrekeningen (zoals voor de gehele 4-rubriek)?

Wie heeft de uitsplitsing vereist op deze manier?
Graag maak ik daar nog even melding van.

2-2-2023
Dit punt wordt als gearchiveerd beschouwd. Temeer omdat de relatie tussen de SBR Jaarrekening en RGS door RGS MKB wordt uitgewerkt. Zo mogelijk komt daar dan ook de categoriale- en functionele indeling aan de orde, 
Gearchiveerd

Categorie(n) RGS Opgelost en/of gearchiveerd
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug