Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Koppelingen tussen RGS en SBR rapportages

Plaatsingsdatum 13-01-2023
Berichtdatum 13 januari 2023

Afgelopen periode is software afgerond om de relatie tussen een aantal SBR rapportages en RGS leesbaar weer te geven voor gebruikers op het niveau van RGS MKB. Hiertoe was al eerder informatie vanuit de RGS Taxonomie beschikbaar gesteld via een JSON-tabel vanuit Logius/Belastingdienst. Deze JSON-tabel is ingelezen in relatie tot RGS MKB en zijn met name sorteerelementen toegevoegd om de leesbaar te vergroten. 

Het 1e resultaat is inmiddels beschikbaar onder RGS MKB rapportages

Deze post is bedoeld om bij te houden tegen welke aandachtspunten aan is aangelopen bij de aangeleverde koppeling in de RGS Taxonomie door de RGS beheergroep. 
Het betreft:
- Jaarrekening categorie micro publicatiemodel;
- Jaarrekening categorie micro;
- Jaarrekening categorie klein publicatiemodel.

Constateringen zijn als volgt:

Jaarrekening categorie micro publicatiemodel:

 1. Overige vlottende activa
  BVorVao "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen" staat apart opgenomen EN is een onderdeel van BVor "Vorderingen". Deze laatste is opgenomen als onderdeel van de "Overige vlottende activa" en dat leidt tot een dubbeltelling van de post "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen" als die voorkomt.
  opgenomen bij RGS MKB rapportage:
  min  BVorVao "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen" bij de overige vlottende activa. Zodat geen sprake meer is van de dubbeltelling.

 2. Overige vaste activa
  Hier is de post BIvaBou "Bouwclaims" opgenomen die in het RGS schema specifiek is toegewezen aan Woningcorporaties.
  Deze post wordt door RGS MKB niet gebruikt.
  Het is even de vraag of deze post sowieso thuishoort in deze jaarrekening voor de categorie Micro. 
  Zo ja, dan is er niets aan de hand.

Zie Jaarrekening caegorie micro publicatiemodel KVK.

Jaarrekening categorie micro:

 1. Overige vlottende activa
  BVorVao "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen" staat apart opgenomen EN is een onderdeel van BVor "Vorderingen". Deze laatste is opgenomen als onderdeel van de "Overige vlottende activa" en dat leidt tot een dubbeltelling van de post "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen" als die voorkomt.
  opgenomen bij RGS MKB rapportage:
  min  BVorVao "Van aandeelhouders opgevraagde stortingen" bij de overige vlottende activa. Zodat geen sprake meer is van de dubbeltelling.
    
 2. Kortlopende schulden
  Weggehaald bij RGS MKB rapportage:
  BLimBanRbb "Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen".
    
 3. Overige vaste activa
  Hier is de post BIvaBou "Bouwclaims" opgenomen die in het RGS schema specifiek is toegewezen aan Woningcorporaties.
  Deze post wordt door RGS MKB niet gebruikt.
  Het is even de vraag of deze post sowieso thuishoort in deze jaarrekening voor de categorie Micro.
  Zo ja, dan is er niets aan de hand.
    
 4. Andere baten
  WOvb wordt geteld bij Overige bedrijfsopbrengsten, dat lijkt prima.
  Maar veel onderdelen van WOvb worden ook geteld bij "Andere baten".
  Dat geeft volgens ons een dubbeltelling?
  Weggehaald bij RGS MKB rapportage.
    
  WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille wordt geteld, maar is exclusief toegewezen aan woningcorporaties.
  Geldt categorie micro dan ook voor Woningcorporaties?

  WFbe Financiële baten en lasten
  Volledig hier meegenomen, maar ook vele onderdelen van WFbe opgenomen onder Andere lasten.
  Geeft een dubbeltelling.
  Binnen RGS MKB zelf een verdeling gemaakt van de posten van Wbe tussen Andere baten en Andere lasten. 
  Ook is binnen RGS MKB voor bepaalde RGS-codes rekening gehouden met Debet of Credit saldo. 
  Een simpel voorbeeld is 'Wisselkoersverschillen". 
  Indien Debet, dan "Andere lasten".
  Indien "Credit" dan "Andere baten". 
  Feitelijk zoals GBNED ook van mening is hoe omslagcodes gebruikt moeten worden.
  De vraag is hoe bovenstaande in de RGS Taxonomie is voorzien?
    
 5. Kosten van grond- en hulpstoffen
  Hier wordt geteld vanuit RGS WKpr "Kostprijs van de omzet".
  Kosten van grond- en hulpstoffen is slechts een onderdeel van de Kostprijs van de omzet.
  We begrijpen dat het in de praktijk vaak voorkomt dat "Kostprijs van de omzet" wordt opgenomen EN ook genoemd.
  Toch lijkt me toelichting vanuit de RGS beheergroep op zijn plaats.

  In de Nederlandse taxonomie staat bij betreffend item:
  "De aan het productieproces toe te rekenen kosten van het verbruik, zijnde inkoopprijs met bijkomende inkoopkosten, van grond- en hulpstoffen die ingezet worden bij aanvang van of gedurende het productieproces, en die in het eindproduct niet meer in de oorspronkelijk vorm en samenstelling zichtbaar zullen zijn. De in het productieproces aangewende zelf vervaardigde grond- en hulpstoffen vallen bovendien hieronder".

  De RJ verwijst naar 
  - Besluit modellen jaarrekening, par 1 wn 2;
  - Burgerlijk wetboek boek 2; art 377 par 3g; 395a par 5;
  - Richtlijnen voor de jaarverslaggeving; chap 220 par 503a, chap 270, par 503;  
  - Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, chap M1, par 205.
  Opmerkelijk is dat anno 2023 geen links aanwezig zijn naar betreffende bronnen, maar alleen een opsomming van wetten en andere artikelen. Op dit punt loopt de NT behoorlijk achter.   
 6. Andere lasten
  WPerSol Sociale lasten,
  WPerPen Pensioenlasten,
  WPerOlu Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen.
  Bij RGS MKB alle 3 verplaatst naar "Personeelslasten".
   
  WPerLesLiv Op aandelen gebaseerde betalingen opgenomen onder lonen en salarissen
  Maakt deel uit van WPerLes en zou hier dubbeltelling geven.
  Weggehaald bij RGS MKB rapportage.

  WFbeDer Derivaten
  Exclusief toegewezen aan Woningcorporaties.
  Hoort dit bij Micro?

  WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
  WKpr is al volledig meegenomen over "Kosten van grond- en hulpstoffen".
  Hier ook opnemen geeft een dubbeltelling.
  Hier weggehaald bij RGS MKB rapportage..

Jaarrekening categorie klein publicatiemodel:

 1. Overige reserves
  Weggehaald bij RGS MKB rapportage:
  BEivFirHerOve (niveau 5) "Overboekingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen".
   
 2. Kortlopende schulden
  Weggehaald bij RGS MKB rapportage:
  BLimBanRbb "Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen".
    
 3. Toelichting:
  Immateriële vaste activa, cumulatieve herwaardering.
  Weggehaald bij RGS MKB rapportage:
  BMvaBegCuh "Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen".
   
  Materiële vaste activa.
  Opgenomen bij RGS MKB rapportage:
  BMvaBegCuh "Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen".
  Weggehaald bij RGS MKB rapportage:
  BMvaBegCuhHer, BMvaBegCuhDeh, BMvaBegCuhBeg en BMvaBegCuhAfh. Allen op RGS niveau 5.
   
 4. Openstaand (onderhanden):
  Aangepaste herwaarderingsreserve na herrekening als gevolg van stelselwijziging.
  Met verwijzing naar de volgende RGS-codes:
  - BEivHerHewSte "Stelselwijziging (correctie beginbalans)";
  - BEivHerHewBvs "Belastingeffect van stelselwijzigingen (correctie beginbalans)".
  Niet duidelijk is op dit moment waar dit terug moet komen in het model publicatie Klein.
  Daarnaast is sprake van niveau 5 van RGS. 

Zie Jaarrekening categorie klein publicatiemodel KVK

Bovenstaande zijn louter constateringen en dus (nog) niet bestempeld als fouten in de RGS Taxonomie.
Daarvoor kennen we de RGSS Taxonomie zelf niet goed genoeg en zijn we uitgegaan van een export via JSON (zie verderop). 

Het is aan de RGS beheergroep om na te zien of e.e.a. tot correctie moet leiden in de RGS Taxonomie (zie hierna) of een nadere toelichting. 

Voor genoemde RGS MKB rapportages zijn inmiddels de nodige correcties doorgevoerd en wordt verder geen gebruik gemaakt van de gegevens in de RGS Taxonomie.  Van andere RGS MKB rapportages, met als bron mede de RGS Taxonomie (denk aan Jaarrekening categorie micro, winstaangifte IB en VPB) worden benodigde correcties doorgevoerd voor RGS MKB, zonder verdere opgave van gedane correcties. Ook daarvoor geldt dan dat RGS MKB geen gebruik meer maakt van de gegevens in de RGS Taxonomie.  

IB- en VPB winstaangifte
Er wordt (nogmaals) een dringende oproep gedaan aan de RGS beheergroep en de Belastingdienst om de inhoud van de RGS Taxonomie wat betreft de Winstaangiftes voor de IB én VPB gezamenlijk op zeer korte termijn te beoordelen en te komen met een verklaring van die beoordeling. Beide winstaangiftes maken namelijk deel uit van de RGS MKB rapportages en dan is er vooraf meer zekerheid dat de koppelingen in orde zijn. Ook wordt gevraagd aan de RGS beheergroep en de Belastingdienst extra rekening te houden met de wetenschap dat met name de IB-aangifte bedoeld is voor ZZP'ers en eenmanszaken die daarmee 100% vallen onder de doelgroep van RGS MKB. Het is dan ook niet de bedoeling dat voor betreffende doelgroep gebruik wordt gemaakt van RGS niveau 5 (mutaties).

Technisch

Er is feitelijk behoefte aan een eenvoudige koppeling die per SBR Rapportage bestaat uit 2 delen:

De opbouw van de SBR rapportage items, te weten:

 1. SBR Item identificatie; bijvoorbeeld "jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment".
 2. SBR Item naam; bijvoorbeeld "Materiële vaste activa".
 3. SBR Item niveau; dit geeft tevens aan of sprake is van een groep of een regel die gekoppeld kan worden aan RGS.

Rapportageregels die gekoppeld zijn aan RGS,  te weten: 

 1. SBR Item identificatie; bijvoorbeeld "jenv-bw2-i:PropertyPlantEquipment".
 2. RGS Item identificatie; bijvoorbeeld "BMva".

De RGS beheergroep heeft indertijd gekozen voor een koppeling via een complexe RGS Taxonomie in XBRL. 
Dit zit dermate ingewikkeld in elkaar, waardoor geen enkele leverancier van boekhoudsoftware hier direct gebruik van maakt.
Van de gemaakte keuze indertijd voor XBRL is ons geen openbare rapportage met gemaakte keuzes en voorbeelden bekend.
Zo die er is zouden we die graag aangeleverd krijgen vanuit de RGS beheergroep.

Vanuit een Logius SBR/XBRL experiment in 2021 is, met behulp van technische kennis bij de Belastingdienst, op verzoek van Onderzoeksbureau GBNED, een tool gemaakt om de inhoud van de RGS Taxonomie om te kunnen zetten naar JSON en/of XML. 

Van genoemde tool is dankbaar gebruik gemaakt voor met name RGS MKB om inzicht te bieden in de relatie tussen SBR rapportages en RGS-codes. Enkele attentiepunten hierbij zijn de volgende:

 1. In de RGS taxonomie zijn SBR rapportage items op zowel groeps- als regelniveau gekoppeld.
 2. Er is geen volgorde per rapportage met een onderverdeling in groepen en regels.
 3. Eventuele SBR rapportage items die (nog) niet gekoppeld zijn aan RGS-code(s) ontbreken.

Dat betekent veel overhead en lastig leesbaar zijn van het resultaat. 
Zie het resultaat van de koppeling voor bijvoorbeeld de Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) die bestaat uit ruim 1.200 elementen. Met de nadruk op het feit dat we het over "klein" hebben. 

Het al eerder genoemde "SBR item niveau" met groepsaanduiding is nadien toegevoegd door GBNED, specifiek voor RGS MKB. Handmatig is via een XBRL-viewer via de Nederlandse taxonomie de compleetheid gecontroleerd per SBR rapportage. Oftewel zijn er SBR rapportage items die (nog) niet voorkomen in de RGS Taxonomie. Hierbij is nadrukkelijk niet gecontroleerd op het niveau van alle toelichtingen. 

Het handmatig doornemen van de Nederlandse taxonomie (in XBRL) leert dat de inhoud daarvan bijzonder zinvol is en goed bruikbaar om RGS MKB verder te verrijken. Zo is per SBR rapportage element ook aanwezig:

 • De naam in meerdere talen;
 • Een nadere omschrijving en eventuele toelichting door bijvoorbeeld de RJ.

De wens vanuit RGS MKB is om ook over die gegevens te kunnen beschikken via eveneens JSON en/of XML. Dan kan er breder gebruik gemaakt worden van de nuttige informatie in de Nederlandse Taxonomie (NT). Bij deze wederom een oproep aan onder andere Logius en het SBR beraad om dit mogelijk te maken. 

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) kan ook een duit in het zakje doen door de vele bronvermeldingen in de Nederlandse taxonomie (denk aan wetgeving en RJ-richtlijnen) te voorzien van een URL (link naar de bron), zodat ook die broninformatie beter online beschikbaar is voor gebruikers. 

Verwijzingen:

OPENSTAAND

Beoordeling en versiebeheer RGS taxonomie

Hiervoor is al een oproep gedaan aan de RGS beheergroep en de Belastingdienst om de inhoud van de RGS Taxonomie, wat betreft de Winstaangiftes voor de IB én VPB, gezamenlijk te beoordelen en te komen met een verklaring van die beoordeling.  

Op 10 januari 2023 is aan de projectelder RGS, ingevuld vanuit het CBS, gevraagd naar het volgende over de RGS Taxonomie:

 • Uitgebreide releasenotes; met uitleg en voorbeelden.
 • Overzicht van inhoudelijke verschillen per entrypoint t.o.v. de vorige versie(s);
  (stel dat bijvoorbeeld de koppeling "RGS/publicatiestukken Micro" niet aangepast is, dan hoeft daar ook geen aandacht aan besteed te worden. Nu is dat niet aangegeven en dus onduidelijk).
 • Overzicht van technisch doorgevoerde wijzigingen.
 • Het opleveren van de nieuwste betaversie op www.nltaxonomie.nl.
 • Het al jarenlang ontbreken van een formele goedkeuring van de RGS taxonomie, onderbouwd met testverslagen en voorbeelden. oftewel de RGS governance.

Mogelijk dat een aantal van deze zaken al prima geregeld zijn, dan is dat ook fijn te vernemen met betreffende vindplaats.
  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug