Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB Uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 649 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP EZ BV + Branche
RUBRIEK 0
101000 Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen BIvaKou J N.v.t.
101010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
101020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
102000 Kosten van ontwikkeling BIvaKoo J J J J N.v.t.
102010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J J J J N.v.t.
102020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J J J J N.v.t.
102030 - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J J N.v.t.
106000 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom BIvaCev J J J J N.v.t.
106010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevVvp J J J J N.v.t.
106020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom      C BIvaCevCae J J J J N.v.t.
106030 - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevCuh J J N.v.t.
107000 Goodwill BIvaGoo J J J J N.v.t.
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill D BIvaGooVvp J J J J N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill      C BIvaGooCae J J J J N.v.t.
109000 Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa BIvaVoi J J J J N.v.t.
109010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa D BIvaVoiVvp J J J J N.v.t.
201000 Terreinen BMvaTer J J J J N.v.t.
201010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen D BMvaTerVvp J J J J N.v.t.
201020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen      C BMvaTerCae J J J J N.v.t.
201030 - Cumulatieve herwaarderingen terreinen D BMvaTerCuh J J N.v.t.
202000 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J J J J N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J J J J N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J J J J N.v.t.
202030 - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen D BMvaBegCuh J J N.v.t.
203000 Verbouwingen BMvaVer J J J J N.v.t.
203010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen D BMvaVerVvp J J J J N.v.t.
203020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen      C BMvaVerCae J J J J N.v.t.
203030 - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen D BMvaVerCuh J J N.v.t.
210000 Machines en installaties BMvaMei J J J N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J N.v.t.
210030 - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties D BMvaMeiCuh J N.v.t.
213000 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J N.v.t.
214000 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J J N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J J N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J J N.v.t.
214030 - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J J N.v.t.
215000 Inventaris BMvaBei J J J N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris D BMvaBeiVvp J J J N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris      C BMvaBeiCae J J J N.v.t.
215030 - Cumulatieve herwaarderingen inventaris D BMvaBeiCuh J N.v.t.
216100 Vooruitbetalingen op materiële vaste activa BMvaVmv J J J J N.v.t.
216110 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvVvp J J J J N.v.t.
301000 Deelnemingen in groepsmaatschappijen BFvaDig J J N.v.t.
301010 - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen D BFvaDigNev J J N.v.t.
301030 - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen D BFvaDigCuh J J N.v.t.
303000 Overige deelnemingen BFvaAnd J J N.v.t.
303010 - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen D BFvaAndKpr J J N.v.t.
303030 - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen D BFvaAndCuh J J N.v.t.
305000 Vorderingen op groepsmaatschappijen BFvaVog J J N.v.t.
305010 - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen D BFvaVogVgl J J N.v.t.
306000 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen BFvaVop J J N.v.t.
306010 - Verkrijgingsprijs vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen D BFvaVopVpl J J N.v.t.
308000 Latente belastingvorderingen BFvaLbv J N.v.t.
308010 - Compensabele verliezen D BFvaLbvBll J N.v.t.
308020 - Verrekenbare tijdelijke verschillen D BFvaLbvVtv J N.v.t.
309000 Overige vorderingen (langlopend) BFvaOvr J J J N.v.t.
309009 - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J J J N.v.t.
309019 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend)      C BFvaOvrTsc J J J N.v.t.
309020 - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J J N.v.t.
309025 - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) D BFvaOvrHva J N.v.t.
309120 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVoa J J N.v.t.
309125 - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
320000 Leningen u/g (langlopend) BFvaLen J N.v.t.
320010 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J N.v.t.
401000 Aandelen BEffAan J J N.v.t.
401010 - Aandelen beursgenoteerde effecten D BEffAanAbe J J N.v.t.
401020 - Aandelen niet-beursgenoteerde effecten D BEffAanAnb J J N.v.t.
402000 Obligaties BEffObl J J N.v.t.
402010 - Obligaties beursgenoteerde effecten D BEffOblObb J J N.v.t.
402020 - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten D BEffOblOnb J J N.v.t.
403000 Overige effecten BEffOve J J N.v.t.
403010 - Overige effecten beursgenoteerde effecten D BEffOveOeb J J N.v.t.
403020 - Overige effecten niet-beursgenoteerde effecten D BEffOveOen J J N.v.t.
501000 Aandelenkapitaal BEivGok J N.v.t.
501010 - Normale aandelen aandelenkapitaal      C BEivGokGea J N.v.t.
502000 Agio BEivAgi J N.v.t.
502010 - Agioreserve agio      C BEivAgiAgi J N.v.t.
503000 Herwaarderingsreserves BEivHer J N.v.t.
503010 - Herwaardering herwaarderingsreserves      C BEivHerHew J N.v.t.
504000 Wettelijke reserves BEivWer J N.v.t.
504050 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
504060 - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J N.v.t.
504070 - Wettelijke reserve deelnemingen      C BEivWerRed J J N.v.t.
506000 Overige reserves BEivOvr J N.v.t.
506001 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J N.v.t.
506009 Onverdeelde winst BEivOre J J J N.v.t.
506010 - Niet verdeelde winst onverdeelde winst      C BEivOreOvw J N.v.t.
506020 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J N.v.t.
509000 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKapOnd J J N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
509040.2    > Privé-opname kapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPok J N.v.t.
509040.3    > Privé-gebruik materiële vaste activa eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPmv J N.v.t.
509040.4    > Privé-verbruik goederen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPrg J N.v.t.
509040.5    > Privé-aandeel in zakelijke lasten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPiz J N.v.t.
509040.6    > Privé-premies eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPpr J N.v.t.
509040.7    > Privé-belastingen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPri J N.v.t.
509040.8    > Privé-aflossingen en rente eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPer J N.v.t.
509040.9    > Privé-aftrekbare kosten eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProPrk J N.v.t.
509040.11    > Overige privé-opnamen eigen vermogen onderneming natuurlijke personen D BEivKapProOvp J N.v.t.
509069 Commanditair kapitaal BEivCok J J N.v.t.
509070 - Commanditair kapitaal eigen vermogen      C BEivCokCok J J N.v.t.
509079 Overige kapitaalcomponenten BEivOkc J N.v.t.
509100 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
509110 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa2Ond J N.v.t.
509130 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
509140 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
509200 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
509210 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa3Ond J N.v.t.
509230 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
509240 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
509300 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
509310 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa4Ond J N.v.t.
509330 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
509340 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
509400 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
509410 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivKa5Ond J N.v.t.
509430 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
509440 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
510000 Fiscale reserves BEivFir J J J N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirFor J J J N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirHer J J J N.v.t.
510050 - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB)      C BEivOkcKeg J N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen      C BEivFirOfr J J J N.v.t.
702000 Voorziening voor belastingen BVrzVvb J J N.v.t.
702010 - Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen      C BVrzVvbVlb J J N.v.t.
703010 - Voorziening voor groot onderhoud      C BVrzOvzVvg J J J J N.v.t.
704000 Overige voorzieningen BVrzOvz J J J J N.v.t.
704010 - Garantievoorziening      C BVrzOvzGar J J J J N.v.t.
704020 - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen      C BVrzOvzVhe J J J J N.v.t.
704040 - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen      C BVrzOvzVuc J J J J N.v.t.
704080 - Voorziening in verband met deelnemingen      C BVrzOvzVid J J N.v.t.
704120 - Overige voorzieningen      C BVrzOvzOvz J J J J N.v.t.
704191 - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid      C BVrzOvzVza J J J N.v.t.
705000 Negatieve goodwill BLasNeg J J J J N.v.t.
705010 - Bruto waarde      C BLasNegBrw J J J J N.v.t.
705015 - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht      C BLasNegCbd J J J J N.v.t.
801000 Achtergestelde schulden (langlopend) BLasAcl J J J J N.v.t.
801010 - Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend)      C BLasAclAll J J J J N.v.t.
801020 - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend) D BLasAclCla J J J J N.v.t.
804000 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv J J J N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend)      C BLasFlvFlv J J J N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) D BLasFlvCla J J J N.v.t.
805000 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak J J J N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl J J J N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla J J J N.v.t.
805030 - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl J J J N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca J J J N.v.t.
806009 Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) BLasSag J J N.v.t.
806010 - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend)      C BLasSagHoo J J N.v.t.
806015 - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) D BLasSagAfl J J N.v.t.
806029 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) BLasSap J J N.v.t.
806030 - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend)      C BLasSapHoo J J N.v.t.
806035 - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) D BLasSapAfl J J N.v.t.
806044 Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) BLasSuh J J J J N.v.t.
806045 - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend)      C BLasSuhSuh J J J J N.v.t.
806046 - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) D BLasSuhSuc J J J J N.v.t.
806049 Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) BLasStz J J N.v.t.
806050 - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend)      C BLasStzStz J J N.v.t.
806051 - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) D BLasStzStc J J N.v.t.
806069 Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) BLasSal J J J J N.v.t.
806070 - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend)      C BLasSalSal J J J J N.v.t.
806071 - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) D BLasSalSac J J J J N.v.t.
806129 Overige schulden (Langlopend) BLasOls J J J N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden (langlopend)      C BLasOlsOsl J J J N.v.t.
806135 - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) D BLasOlsAfl J J J N.v.t.
806148 Oudedagsverplichting BLasOdv J J N.v.t.
806149 - Oudedagsverplichting      C BLasOdvOdv J J N.v.t.
RUBRIEK 1
1001000 Kasmiddelen BLimKas J J J N.v.t.
1001010 - Kas kasmiddelen D BLimKasKas J J J N.v.t.
1002000 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanRba J J J N.v.t.
1002011 - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRbb BLimBanRbb J J J N.v.t.
1002012 - Rekening-courant bank - Naam B - tegoeden op bankgirorekeningen D BSchSakRbc BLimBanRbc J J J N.v.t.
1002030 - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanDep J J J N.v.t.
1002050 - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanInb J J J N.v.t.
1002060 - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen D BLimBanGrb J N.v.t.
1002070 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J N.v.t.
1003000 Kruisposten BLimKru J J J N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg kruisposten D BLimKruSto J J J N.v.t.
1003015 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J N.v.t.
1003020 - PIN betalingen kruisposten D BLimKruPib J J J N.v.t.
1003030 - Creditcard afrekening kruisposten D BLimKruCra J J J N.v.t.
1101000 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J N.v.t.
1101030 - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren      C BVorDebVdd J N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J N.v.t.
1102020 - Terug te vorderen Loonheffing vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepLhe BVorVbkTvl J N.v.t.
1102030 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepVpb BVorVbkTvv J N.v.t.
1102040 - Terug te vorderen Dividendbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
1102050 - Ingehouden dividendbelasting D BVorVbkInd J N.v.t.
1102060 - Terug te vorderen overige belastingen vorderingen uit hoofde van belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J N.v.t.
1103000 Overige vorderingen BVorOvr J J J N.v.t.
1103039 Te vorderen subsidies BVorTsk J J N.v.t.
1103040 - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies D BVorTskTos J J N.v.t.
1103050 - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies D BVorTskTls J J N.v.t.
1103060 - Te vorderen overige subsidies te vorderen subsidies D BVorTskTvs J J N.v.t.
1103090 - Vooruitbetalingen D BVorOvrVrb J J J N.v.t.
1103099 Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) BVorVog J J N.v.t.
1103100 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 D BSchSagSg1 BVorVogVr1 J J N.v.t.
1103100.4    > Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) D BVorVogVr1Tvd J J N.v.t.
1103119 Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) BVorVop J J N.v.t.
1103120 - Rekening-courant participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1 (kortlopend) D BSchSapSp1 BVorVopVr1 J J N.v.t.
1103120.4    > Te vorderen dividend vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) D BVorVopVr1Tvd J J N.v.t.
1103129 Van aandeelhouders opgevraagde stortingen BVorVao J N.v.t.
1103130 - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen D BVorVaoNtv J N.v.t.
1103140 - Rekening-courant bestuurders overige vorderingen (kortlopend) D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J N.v.t.
1103143 - Rekening-courant aandeelhouders (kortlopend) D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
1103149 Vorderingen uit hoofde van pensioenen BVorVpk J J N.v.t.
1103150 - Terug te ontvangen pensioenpremies vorderingen uit hoofde van pensioenen D BSchStzPen BVorVpkTto J J N.v.t.
1103159 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J N.v.t.
1103160 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J J J N.v.t.
1103169 Latente belastingvorderingen (kortlopend) BVorLbv J N.v.t.
1103170 - Latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvBlk J N.v.t.
1103171 - Te verrekenen met verliezen uit het verleden latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvCba J N.v.t.
1103172 - Te verrekenen met toekomstige verliezen latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvCfo J N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J N.v.t.
1104000 Overlopende activa BVorOva J J J N.v.t.
1104010 - Vooruitbetaalde facturen overlopende activa D BVorOvaVof J J N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa D BVorOvaNtf J J J N.v.t.
1104040 - Te ontvangen rente overlopende activa D BSchOpaTbr BVorOvaTor J J J N.v.t.
1104050 - Vooruitbetaalde rente overlopende activa D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J N.v.t.
1104060 - Overige overlopende activa overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J N.v.t.
1104075 - Vooruitbetaalde erfpacht D BSchOpaErf BVorOvaErf J J J J N.v.t.
1104080 - Nog te ontvangen provisies overlopende activa D BVorOvaNtp J J J J N.v.t.
1104100 - Nog te ontvangen vergoedingen overlopende activa D BVorOvaNov J J J N.v.t.
1104120 - Vooruitbetaalde personeelskosten overlopende activa D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J N.v.t.
1104130 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten overlopende activa D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J N.v.t.
1104140 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten overlopende activa D BSchOpaNee BVorOvaVem J J N.v.t.
1104150 - Vooruitbetaalde verkoopkosten overlopende activa D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J N.v.t.
1104160 - Vooruitbetaalde autokosten overlopende activa D BSchOpaNak BVorOvaVak J J N.v.t.
1104180 - Vooruitbetaalde kantoorkosten overlopende activa D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J N.v.t.
1104200 - Vooruitbetaalde assurantiekosten overlopende activa D BSchOpaNas BVorOvaVas J J N.v.t.
1104210 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten overlopende activa D BSchOpaNaa BVorOvaVae J N.v.t.
1104220 - Vooruitbetaalde administratiekosten overlopende activa D BSchOpaNad BVorOvaVoa J J J N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten overlopende activa D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J N.v.t.
1105000 Tussenrekeningen BVorTus J J J N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J N.v.t.
1105300 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J N.v.t.
1105800 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J N.v.t.
1203000 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre J J J N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BSchCreHac J J J N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J N.v.t.
1203060 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J N.v.t.
1204000 Salarisverwerking BSchSal J J N.v.t.
1204010 - Netto lonen overige schulden      C BSchSalNet J J N.v.t.
1204020 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J N.v.t.
1204030 - Tantièmes overige schulden      C BSchSalTan J J N.v.t.
1204040 - Te betalen vakantiegeld overige schulden      C BSchSalTvg J J N.v.t.
1204050 - Reservering vakantiedagen overige schulden      C BSchSalTbv J J N.v.t.
1204060 - Vakantiebonnen      C BSchSalVab J J J N.v.t.
1204100 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J N.v.t.
1204110 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J N.v.t.
1204120 - Gratificaties      C BSchSalGra J J N.v.t.
1204130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J N.v.t.
1205009 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep J J J N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J N.v.t.
1205010.2    > Omzetbelasting leveringen/diensten algemeen tarief      C BSchBepBtwOla J J J N.v.t.
1205010.3    > Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief      C BSchBepBtwOlv J J J N.v.t.
1205010.4    > Omzetbelasting leveringen/diensten overige tarieven      C BSchBepBtwOlo J J J N.v.t.
1205010.5    > Omzetbelasting over privégebruik      C BSchBepBtwOop J J J N.v.t.
1205010.6    > Omzetbelasting leveringen/diensten waarbij heffing is verlegd      C BSchBepBtwOlw J J J J N.v.t.
1205010.7    > Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU      C BSchBepBtwOlb J J J J N.v.t.
1205010.8    > Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen EU      C BSchBepBtwOlu J J J J N.v.t.
1205010.13    > Afgedragen omzetbelasting D BSchBepBtwAfo J J J N.v.t.
1206010 - Te betalen Loonheffing belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J N.v.t.
1207010 - Te betalen Vennootschapsbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J N.v.t.
1208000 - Overige belastingen      C BSchBepOvb J J J N.v.t.
1208100 Schulden aan groepsmaatschappijen BSchSag J J N.v.t.
1208110 - Schuld aan groepsmaatschappij 1      C BVorVogVr1 BSchSagSg1 J J N.v.t.
1208300 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen BSchSap J J N.v.t.
1208310 - Schulden aan participant en aan maatschappij waarin wordt deelgenomen 1      C BVorVopVr1 BSchSapSp1 J J N.v.t.
1208500 Kortlopende financiële lease verplichtingen BSchFlk J J J N.v.t.
1208510 - Financiële lease verplichtingen      C BSchFlkFlk J J J N.v.t.
1209000 Overige schulden BSchOvs J J J N.v.t.
1209010 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J J N.v.t.
1209020 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb J J N.v.t.
1209029 Schulden aan banken BSchSak J J J N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen      C BSchSakRba J J J N.v.t.
1209031 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam A - schulden aan kredietinstellingen      C BLimBanRbb BSchSakRbb J J J N.v.t.
1209032 - Rekening-courant bij kredietinstellingen - Naam B - schulden aan kredietinstellingen      C BLimBanRbc BSchSakRbc J J J N.v.t.
1209040 Vooruit ontvangen op bestellingen BSchVob J J J J N.v.t.
1209041 - Vooruitgezonden facturen vooruit ontvangen op bestellingen      C BSchVobVgf J J J J N.v.t.
1209042 - Vooruitontvangen op bestellingen vooruit ontvangen op bestellingen      C BSchVobVob J J J J N.v.t.
1209100 - Terugbetaling subsidies overige schulden      C BSchOvsSuv J J N.v.t.
1209110 - Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen      C BSchOvsStp J J N.v.t.
1209150 - Overige schulden overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs J J J N.v.t.
1210000 Overlopende passiva BSchOpa J J J N.v.t.
1210010 - Nog te ontvangen facturen overlopende passiva      C BSchOpaNto J J J N.v.t.
1210020 - Nog te betalen andere kosten overlopende passiva      C BVorOvaVan BSchOpaNtb J J J J N.v.t.
1210030 - Overige te betalen rente overlopende passiva      C BVorOvaTor BSchOpaTbr J J J N.v.t.
1210050 - Overige overlopende passiva overlopende passiva      C BVorOvaOoa BSchOpaOop J J J N.v.t.
1210055 - Nog te betalen servicekosten      C BVorOvaNos BSchOpaNbs J J J N.v.t.
1210070 - Nog te betalen provisies overlopende passiva      C BSchOpaNpr J J J J N.v.t.
1210090 - Nog te betalen vergoedingen overlopende passiva      C BSchOpaNve J J J N.v.t.