Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen

MKB uitgebreid tonen

Naam uitgebreid tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF (EZ)
BV (Micro en klein)
Stichting / vereniging (SV)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes (t/m niveau 4)


Download gekozen MKB schema
Model MKB in PDF

Implementatie RGS MKB
(Met schema in Csv/Excel en Json)
Eindgebruikers
Leveranciers boekhoudsoftware

[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 842 ] RGS codes
Rekening Naam rekening D / C Omslagcode RGS-code ZZP
EZ
BV
SV
Branche
RUBRIEK 0
1110 - Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen D BIvaKouVvp J N.v.t.
1150 - Afschrijving kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BIvaKouCae J N.v.t.
1210 - Kosten van ontwikkeling D BIvaKooVvp J+ J J J N.v.t.
1250 - Afschrijving kosten van ontwikkeling      C BIvaKooCae J+ J J J N.v.t.
1270 - Herwaardering kosten van ontwikkeling D BIvaKooCuh J J N.v.t.
1310 - Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1350 - Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendom      C BIvaCevCae J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1370 - Herwaardering concessies, vergunningen en intellectuele eigendom D BIvaCevCuh J+ J+ N.v.t.
1401 - Goodwill D BIvaGooVvp J+ J J J N.v.t.
1405 - Afschrijving goodwill      C BIvaGooCae J+ J J J N.v.t.
1411 - Bruto waarde negatieve goodwill      C BLasNegBrw J+ J+ J+ N.v.t.
1415 - Negatieve goodwill ten gunste van winst- en verliesrekening      C BLasNegCbd J+ J+ J+ N.v.t.
1710 - Vooruitbetaling op immateriële vaste activa D BIvaVoiVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
1910 - Overige immateriële vaste activa D BIvaOivVvp J+ J J J N.v.t.
1950 - Afschrijving overige immateriële vaste activa      C BIvaOivCae J+ J J J N.v.t.
1970 - Herwaardering overige immateriële vaste activa D BIvaOivCuh J J N.v.t.
2011 - Terreinen D BMvaTerVvp J+ J J J N.v.t.
2015 - Afschrijving terreinen      C BMvaTerCae J+ J+ J+ J+ N.v.t.
2017 - Herwaardering terreinen D BMvaTerCuh J+ J+ N.v.t.
2051 - Bedrijfsgebouwen D BMvaBegVvp J+ J J J N.v.t.
2055 - Afschrijving bedrijfsgebouwen      C BMvaBegCae J+ J J J N.v.t.
2057 - Herwaardering gebouwen D BMvaBegCuh J J N.v.t.
2101 - Verbouwingen D BMvaVerVvp J J J J N.v.t.
2105 - Afschrijving verbouwingen      C BMvaVerCae J J J J N.v.t.
2107 - Herwaardering verbouwingen D BMvaVerCuh J J N.v.t.
2151 - Machines en installaties D BMvaMeiVvp J J J J N.v.t.
2155 - Afschrijving machines en installaties      C BMvaMeiCae J J J J N.v.t.
2157 - Herwaardering machines en installaties D BMvaMeiCuh J J N.v.t.
2201 - Andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeVvp J J J J N.v.t.
2205 - Afschrijving andere vaste bedrijfsmiddelen      C BMvaObeCae J J J J N.v.t.
2207 - Herwaardering andere vaste bedrijfsmiddelen D BMvaObeCuh J J N.v.t.
2251 - Inventaris D BMvaBeiVvp J J J J N.v.t.
2255 - Afschrijving inventaris      C BMvaBeiCae J J J J N.v.t.
2257 - Herwaardering inventaris D BMvaBeiCuh J J N.v.t.
2301 - Auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevVvp J J J J N.v.t.
2305 - Afschrijving auto's en overige transportmiddelen      C BMvaTevCae J J J J N.v.t.
2307 - Herwaardering auto's en overige transportmiddelen D BMvaTevCuh J J N.v.t.
2401 - Huurdersinvesteringen D BMvaHuuVvp J+ J J J N.v.t.
2405 - Afschrijving huurdersinvesteringen      C BMvaHuuCae J+ J J J N.v.t.
2407 - Herwaardering huurdersinvesteringen D BMvaHuuCuh J J N.v.t.
2451 - Vliegtuigen D BMvaVliVvp J+ N.v.t.
2455 - Afschrijving vliegtuigen      C BMvaVliCae J+ N.v.t.
2457 - Herwaardering vliegtuigen D BMvaVliCuh J+ N.v.t.
2471 - Schepen D BMvaSchVvp J+ N.v.t.
2475 - Afschrijving schepen      C BMvaSchCae J+ N.v.t.
2477 - Herwaardering schepen D BMvaSchCuh J+ N.v.t.
2501 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering D BMvaVbiVvp J+ N.v.t.
2551 - Vooruitbetalingen op materiële vaste activa D BMvaVmvVvp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
2571 - Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadVvp J+ J+ N.v.t.
2575 - Afschrijving niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa      C BMvaNadCae J+ J+ N.v.t.
2577 - Herwaardering niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa D BMvaNadCuh J+ J+ N.v.t.
2701 - Meerjaren plantopstand D BMvaMepVvp J J Agrarisch
2703 - Afschrijving meerjaren plantopstand      C BMvaMepCae J J Agrarisch
2705 - Herwaardering meerjaren plantopstand D BMvaMepCuh J Agrarisch
2721 - Gebruiksvee D BMvaGebVvp J J Agrarisch
2723 - Afschrijving gebruiksvee      C BMvaGebCae J J Agrarisch
2725 - Herwaardering gebruiksvee D BMvaGebCuh J Agrarisch
3310 - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviVvp J+ N.v.t.
3330 - Afschrijving vastgoedbeleggingen in exploitatie      C BVasSviCae J+ N.v.t.
3340 - Herwaardering vastgoedbeleggingen in exploitatie D BVasSviCuh J+ N.v.t.
4011 - Deelneming groepsmaatschappijen D BFvaDigNev J+ N.v.t.
4015 - Herwaardering deelneming groepsmaatschappijen D BFvaDigCuh J+ N.v.t.
4031 - Deelneming overige verbonden maatschappijen D BFvaDioNev J+ N.v.t.
4035 - Herwaardering deelneming overige verbonden maatschappijen D BFvaDioCuh J+ N.v.t.
4051 - Overige deelnemingen D BFvaAndKpr J+ J+ N.v.t.
4055 - Herwaardering overige deelnemingen D BFvaAndCuh J+ J+ N.v.t.
4111 - Vorderingen op groepsmaatschappijen D BFvaVogVgl J+ N.v.t.
4131 - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen D BFvaVovVol J+ N.v.t.
4151 - Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen D BFvaVopVpl J+ J+ N.v.t.
4301 - Overige effecten (langlopend) D BFvaOveWaa J+ J+ N.v.t.
4401 - Te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J+ J+ J+ N.v.t.
4402 - Aflossing te vorderen subsidies (langlopend)      C BFvaOvrTsc J+ J+ J+ N.v.t.
4405 - Leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend) D BFvaOvrVob J J N.v.t.
4406 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. bestuurders (langlopend)      C BFvaOvrVoa J J N.v.t.
4415 - Leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend) D BFvaOvrVoc J+ N.v.t.
4416 - Aflossing leningen, voorschotten e.d. commissarissen (langlopend)      C BFvaOvrVca J+ N.v.t.
4435 - Leningen en voorschotten aandeelhouders D BFvaOvrHva J N.v.t.
4436 - Aflossing leningen en voorschotten aandeelhouders (langlopend)      C BFvaOvrHvc J N.v.t.
4440 - Overige financiële vaste activa (langlopend) D BFvaOvrOvl J+ J+ N.v.t.
4441 - Aflossing overige financiële vaste activa (langlopend)      C BFvaOvrOvc J+ J+ N.v.t.
4501 - Compensabele verliezen latente belastingen D BFvaLbvBll J+ J+ N.v.t.
4502 - Verrekenbare tijdelijke verschillen latente belastingen D BFvaLbvVtv J+ J+ N.v.t.
4701 - Leningen u/g (langlopend) D BFvaLenLen J J N.v.t.
5011 - Normale aandelen      C BEivGokGea J N.v.t.
5013 - Preferente aandelen      C BEivGokPra J+ N.v.t.
5014 - Prioriteitsaandelen      C BEivGokPri J+ N.v.t.
5016 - Certificaten van aandelen      C BEivGokCva J+ N.v.t.
5017 - Stemrechtloze aandelen      C BEivGokZea J+ N.v.t.
5018 - Winstrechtloze aandelen      C BEivGokWia J+ N.v.t.
5019 - Eigen aandelen      C BEivGokEia J+ N.v.t.
5051 - Agioreserve      C BEivAgiAgi J N.v.t.
5101 - Herwaarderingsreserve      C BEivHerHew J J N.v.t.
5155 - Wettelijke reserve voor inbreng in natura      C BEivWerRvi J+ N.v.t.
5159 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten oprichting en uitgifte aandelen      C BEivWerRvg J N.v.t.
5161 - Wettelijke reserve geactiveerde kosten van ontwikkeling      C BEivWerRgk J J N.v.t.
5163 - Wettelijke reserve deelnemingen      C BEivWerRed J+ J+ N.v.t.
5201 - Statutaire reserve      C BEivStrStr J+ J+ N.v.t.
5251 - Algemene reserve      C BEivOvrAlr J N.v.t.
5255 - Continuïteitsreserve      C BEivOvrCor J N.v.t.
5301 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer J+ J J J N.v.t.
5305 - Fiscale oudedagsreserve      C BEivFirFor J+ J+ N.v.t.
5330 - Terugkeerreserve fiscaal      C BEivFirTer J+ J+ N.v.t.
5335 - Overige fiscale reserves      C BEivFirOfr J+ J+ N.v.t.
5351 - Bestemmingsfondsen      C BEivBefBef J N.v.t.
5371 - Bestemmingsreserve      C BEivBerBer J N.v.t.
5401 - Niet verdeelde winst      C BEivOreOvw J J N.v.t.
5403 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J J N.v.t.
5501 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves      C BEivKapOnd J J N.v.t.
5503 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
5511 - Privé-onttrekking contanten D BEivKapPoc J J N.v.t.
5513 - Privé-onttrekking in natura en goederen D BEivKapPng J J N.v.t.
5515 - Privé-belastingen D BEivKapPbe J J N.v.t.
5517 - Privé-premies D BEivKapPpr J J N.v.t.
5519 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
5521 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 2      C BEivKa2Ond J N.v.t.
5523 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
5531 - Privé-onttrekking contanten firmant 2 D BEivKa2Poc J N.v.t.
5533 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 D BEivKa2Png J N.v.t.
5535 - Privé-belastingen firmant 2 D BEivKa2Pbe J N.v.t.
5537 - Privé-premies firmant 2 D BEivKa2Ppr J N.v.t.
5539 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
5541 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 3      C BEivKa3Ond J N.v.t.
5543 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
5551 - Privé-onttrekking contanten firmant 3 D BEivKa3Poc J N.v.t.
5553 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 D BEivKa3Png J N.v.t.
5555 - Privé-belastingen firmant 3 D BEivKa3Pbe J N.v.t.
5557 - Privé-premies firmant 3 D BEivKa3Ppr J N.v.t.
5559 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
5561 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 4      C BEivKa4Ond J N.v.t.
5563 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
5571 - Privé-onttrekking contanten firmant 4 D BEivKa4Poc J N.v.t.
5573 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 D BEivKa4Png J N.v.t.
5575 - Privé-belastingen firmant 4 D BEivKa4Pbe J N.v.t.
5577 - Privé-premies firmant 4 D BEivKa4Ppr J N.v.t.
5579 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
5581 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves firmant 5      C BEivKa5Ond J N.v.t.
5583 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
5591 - Privé-onttrekking contanten firmant 5 D BEivKa5Poc J N.v.t.
5593 - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 D BEivKa5Png J N.v.t.
5595 - Privé-belastingen firmant 5 D BEivKa5Pbe J N.v.t.
5597 - Privé-premies firmant 5 D BEivKa5Ppr J N.v.t.
5599 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
5651 - Stichtingskapitaal      C BEivSevSti J N.v.t.
5653 - Verenigingskapitaal      C BEivSevVnk J N.v.t.
5655 - Kapitaal participatie coöperatie      C BEivSevCoo J N.v.t.
5701 - Commanditair kapitaal      C BEivCokCok J+ N.v.t.
5755 - Kosten egalisatiereserve fiscaal      C BEivOkcKeg J N.v.t.
7305 - Voorziening latente belastingverplichtingen      C BVrzVvbVlb J+ J+ N.v.t.
7501 - Voorziening herstelkosten      C BVrzOvzVhe J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7505 - Voorziening opruiming milieuvervuiling      C BVrzOvzVvo J+ J+ J+ N.v.t.
7510 - Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingen      C BVrzOvzVuc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7515 - Voorziening groot onderhoud      C BVrzOvzVvg J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7520 - Voorziening verwijderingsverplichtingen      C BVrzOvzVwp J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7525 - Voorziening voor verlieslatende contracten      C BVrzOvzVlc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7530 - Voorziening reorganisaties      C BVrzOvzVir J+ J+ N.v.t.
7535 - Voorziening in verband met deelnemingen      C BVrzOvzVid J+ J+ N.v.t.
7540 - Garantievoorziening      C BVrzOvzGar J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7545 - Jubileumvoorziening      C BVrzOvzJub J+ J+ J+ N.v.t.
7555 - Overige voorzieningen      C BVrzOvzOvz J+ J+ J+ J+ N.v.t.
7560 - Loopbaan begeleiding voorziening      C BVrzOvzLob J+ J+ J+ N.v.t.
7570 - Voorziening personeelsbeloningen      C BVrzOvzUhp J+ J+ J+ N.v.t.
7580 - Voorziening verplichtingen ziekte of arbeidsongeschiktheid      C BVrzOvzVza J+ J+ J+ N.v.t.
8011 - Achtergestelde schulden      C BLasAclAll J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8015 - Aflossing achtergestelde schulden D BLasAclCla J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8051 - Converteerbare leningen      C BLasColCll J+ N.v.t.
8055 - Aflossing converteerbare leningen D BLasColCla J+ N.v.t.
8101 - Andere obligaties en onderhandse leningen      C BLasAoeAol J+ N.v.t.
8105 - Aflossing obligaties en onderhandse leningen D BLasAoeCla J+ N.v.t.
8151 - Financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv J+ J J J N.v.t.
8155 - Aflossing financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla J+ J J J N.v.t.
8201 - Hypotheken van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakHvl J+ J J J N.v.t.
8202 - Aflossing hypotheken kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakCla J+ J J J N.v.t.
8211 - Leningen van kredietinstellingen (langlopend)      C BLasSakLvl J J J J N.v.t.
8212 - Aflossing leningen kredietinstellingen (langlopend) D BLasSakLca J J J J N.v.t.
8301 - Schulden aan groepsmaatschappijen      C BLasSagHoo J+ N.v.t.
8305 - Aflossing schulden aan groepsmaatschappijen D BLasSagAfl J+ N.v.t.
8321 - Schulden aan overige verbonden maatschappijen      C BLasSaoHoo J+ N.v.t.
8325 - Aflossing schulden aan overige verbonden maatschappijen D BLasSaoAfl J+ N.v.t.
8351 - Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen      C BLasSapHoo J+ J+ N.v.t.
8355 - Aflossing schulden aan participanten en maatschappijen waarin deelgenomen D BLasSapAfl J+ J+ N.v.t.
8451 - Belastingschulden      C BLasSuhSuh J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8455 - Aflossing belastingschulden D BLasSuhSuc J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8501 - Schulden pensioenen      C BLasStzStz J J J N.v.t.
8505 - Aflossing schulden pensioenen D BLasStzStc J J J N.v.t.
8601 - Schulden aan leveranciers en handelskredieten      C BLasSalSal J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8605 - Aflossing schulden aan leveranciers en handelskredieten D BLasSalSac J+ J+ J+ J+ N.v.t.
8701 - Overige schulden      C BLasOlsOsl J J J J N.v.t.
8702 - Aflossing overige schulden D BLasOlsAfl J J J J N.v.t.
8751 - Oudedagsverplichting      C BLasOdvOdv J+ N.v.t.
8801 - Participaties      C BLasParPar J+ N.v.t.
8805 - Aflossing participaties D BLasParCla J+ N.v.t.
RUBRIEK 1
10101 - Kas D BLimKasKas J J J J N.v.t.
10201 - Bankrekening D BSchSakRba BLimBanRba J J J J N.v.t.
10202 - Bankrekening B D BSchSakRbb BLimBanRbb J J J J N.v.t.
10203 - Bankrekening C D BSchSakRbc BLimBanRbc J J J N.v.t.
10204 - Bankrekening D D BSchSakRbd BLimBanRbd J J J N.v.t.
10205 - Bankrekening E D BSchSakRbe BLimBanRbe J+ J+ J+ N.v.t.
10206 - Bankrekening F D BSchSakRbf BLimBanRbf J+ J+ J+ N.v.t.
10230 - Depositorekening D BLimBanDep J J J J N.v.t.
10250 - G-rekening D BLimBanGrb J J N.v.t.
10260 - Internetrekening D BLimBanInb J J J J N.v.t.
10270 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J J N.v.t.
10510 - Stortingen onderweg D BLimKruSto J J J J N.v.t.
10520 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J+ J+ J J N.v.t.
10530 - PIN betalingen D BLimKruPib J J J J N.v.t.
10550 - Creditcard afrekening D BLimKruCra J J J J N.v.t.
11011 - Aandelen beursgenoteerd D BEffAanAbe J+ N.v.t.
11015 - Aandelen niet beursgenoteerd D BEffAanAnb J+ N.v.t.
11051 - Obligaties beursgenoteerd D BEffOblObb J+ J+ N.v.t.
11055 - Obligaties niet beursgenoteerd D BEffOblOnb J+ J+ N.v.t.
11101 - Overige effecten beursgenoteerd D BEffOveOeb J+ J+ N.v.t.
11105 - Overige effecten niet beursgenoteerd D BEffOveOen J+ J+ N.v.t.
13011 - Debiteuren D BVorDebHad J J J J N.v.t.
13015 - Debiteuren intercompany D BVorDebHdi J+ N.v.t.
13021 - Voorziening oninbaarheid vorderingen debiteuren      C BVorDebVdd J J N.v.t.
13025 - Tussenrekening debiteuren D BVorDebTus J J J J N.v.t.
13201 - Te vorderen overheidssubsidies D BVorTskTos J J J J N.v.t.
13205 - Te vorderen loonsubsidie D BVorTskTls J J J N.v.t.
13208 - Te vorderen overige subsidies D BVorTskTvs J J J J N.v.t.
13251 - Terug te ontvangen pensioenpremies D BSchOvsStp BVorVpkTto J J J N.v.t.
13301 - Vorderingen uit hoofde van belastingen D BVorVbkVbk J+ J J J N.v.t.
13305 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J J N.v.t.
13307 - Terug te vorderen EU omzetbelasting D BSchBepEob BVorVbkEob J J J J N.v.t.
13310 - Terug te vorderen Loonheffing D BSchBepLhe BVorVbkTvl J J J N.v.t.
13315 - Terug te vorderen Vennootschapsbelasting D BSchBepVpb BVorVbkTvv J J N.v.t.
13320 - Terug te vorderen Dividendbelasting D BSchBepOvbTdb BVorVbkTtv J N.v.t.
13325 - Ingehouden dividendbelasting PASSIEF D BVorVbkInd J N.v.t.
13330 - Terug te vorderen overige belastingen D BSchBepOvbOvb BVorVbkTtb J J J J N.v.t.
13351 - Latente belastingvorderingen (kortlopend) D BVorLbvBlk J+ J+ N.v.t.
13358 - Te verrekenen met toekomstige verliezen latente belastingvorderingen D BVorLbvCfo J+ J+ N.v.t.
13401 - Nog te verrichten stortingen op aandelen D BVorVaoNtv J N.v.t.
13521 - Rekening-courant groepsmaatschappij 1 D BSchSagSg1 BVorVogVr1 J+ N.v.t.
13531 - Rekening-courant overige verbonden maatschappij 1 D BSchSaoSo1 BVorVovVr1 J+ N.v.t.
13551 - Rekening-courant overige deelname 1 D BSchSapSp1 BVorVopVr1 J+ J+ N.v.t.
13701 - Vorderingen op lid A van de coöperatie D BSchSlcLi1 BVorVlcLi1 J N.v.t.
13702 - Vorderingen op lid B van de coöperatie D BSchSlcLi2 BVorVlcLi2 J N.v.t.
13703 - Vorderingen op lid C van de coöperatie D BSchSlcLi3 BVorVlcLi3 J N.v.t.
13704 - Vorderingen op lid D van de coöperatie D BSchSlcLi4 BVorVlcLi4 J N.v.t.
13705 - Vorderingen op lid E van de coöperatie D BSchSlcLi5 BVorVlcLi5 J N.v.t.
13801 - Leningen, voorschotten en garanties bestuurders D BVorOvrLvb J J N.v.t.
13805 - Leningen, voorschotten en garanties commissarissen D BVorOvrLvc J+ N.v.t.
13810 - Waarborgsommen D BVorOvrWbs J J J J N.v.t.
13825 - Vooruitbetalingen D BVorOvrVrb J J J J N.v.t.
13833 - Rekening-courant bestuurders D BSchOvsRcb BVorOvrRcb J J N.v.t.
13839 - Rekening-courant aandeelhouders D BSchOvsSaa BVorOvrRca J N.v.t.
13850 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J J N.v.t.
13860 - Leningen u/g (kortlopend) D BVorOvrLen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
13870 - Interne lening (kortlopend) D BVorOvrIln J J J N.v.t.
14101 - Vooruitbetaalde facturen D BVorOvaVof J J J J N.v.t.
14105 - Vooruitbetaalde personeelskosten D BSchOpaNpe BVorOvaVop J J J N.v.t.
14110 - Vooruitbetaalde huisvestingskosten D BSchOpaNhv BVorOvaVoh J J J N.v.t.
14115 - Vooruitbetaalde exploitatie- en machinekosten D BSchOpaNee BVorOvaVem J J J N.v.t.
14120 - Vooruitbetaalde verkoopkosten D BSchOpaNvk BVorOvaVov J J J N.v.t.
14125 - Vooruitbetaalde autokosten D BSchOpaNak BVorOvaVak J J J N.v.t.
14130 - Vooruitbetaalde transportkosten D BSchOpaNtk BVorOvaVtr J J J N.v.t.
14135 - Vooruitbetaalde kantoorkosten D BSchOpaNkk BVorOvaVok J J J N.v.t.
14145 - Vooruitbetaalde assurantiekosten D BSchOpaNas BVorOvaVas J J J N.v.t.
14150 - Vooruitbetaalde accountants- en advieskosten D BSchOpaNaa BVorOvaVae J J N.v.t.
14155 - Vooruitbetaalde administratiekosten D BSchOpaNad BVorOvaVoa J+ J+ J J N.v.t.
14160 - Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving D BSchOpaNkf BVorOvaVkf J N.v.t.
14165 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J J N.v.t.
14170 - Vooruitbetaalde rente D BSchOpaVor BVorOvaVbr J J J N.v.t.
14175 - Vooruitbetaalde erfpacht D BSchOpaErf BVorOvaErf J+ J J J N.v.t.
14305 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf J J J J N.v.t.
14315 - Nog te ontvangen provisies D BVorOvaNtp J+ J J J N.v.t.
14320 - Nog te ontvangen huren D BVorOvaNth J+ J+ J+ N.v.t.
14325 - Nog te ontvangen vergoedingen D BVorOvaNov J J J J N.v.t.
14330 - Nog te ontvangen bijdragen D BVorOvaNob J N.v.t.
14335 - Te ontvangen rente D BSchOpaTbr BVorOvaTor J+ J J J N.v.t.
14340 - Overige overlopende activa D BSchOpaOop BVorOvaOoa J J J J N.v.t.
14345 - Nog te ontvangen servicekosten D BSchOpaNbs BVorOvaNos J J J N.v.t.
14510 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J J N.v.t.
14520 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J J N.v.t.
14550 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J J N.v.t.
16011 - Handelscrediteuren      C BSchCreHac J J J J N.v.t.
16013 - Handelscrediteuren intercompany      C BSchCreHci J+ N.v.t.
16015 - Kostencrediteuren      C BSchCreKcr J J N.v.t.
16017 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J J N.v.t.
16018 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J N.v.t.
16051 - Achtergestelde schulden      C BSchKolAlk J+ N.v.t.
16053 - Converteerbare leningen      C BSchKolClk J+ N.v.t.
16055 - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen      C BSchKolAok J+ N.v.t.
16101 - Netto lonen      C BSchSalNet J J J N.v.t.
16105 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J J N.v.t.
16110 - Tantièmes      C BSchSalTan J J J N.v.t.
16115 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg J J J N.v.t.
16117 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv J J J N.v.t.
16118 - Vakantiebonnen      C BSchSalVab J+ J+ J+ N.v.t.
16120 - Reservering eindejaarsuitkering      C BSchSalReu J J J N.v.t.
16123 - Overige reserveringen lonen en salaris      C BSchSalOrn J+ J+ J+ N.v.t.
16125 - Premies sociale verzekeringen PASSIEF      C BSchSalPsv J J J N.v.t.
16130 - Te betalen overige sociale fondsen      C BSchSalOsf J J J N.v.t.
16132 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J J N.v.t.
16135 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J J N.v.t.
16140 - Gratificaties      C BSchSalGra J J J N.v.t.
16201 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J J N.v.t.
16203 - Te betalen EU omzetbelasting      C BVorVbkEob BSchBepEob J J J J N.v.t.
16205 - Omzetbelasting afdracht      C BSchBepBaf J J J J N.v.t.
16230 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J J N.v.t.
16240 - Te betalen Vennootschapsbelasting      C BVorVbkTvv BSchBepVpb J J N.v.t.