Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 1765 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BIva Immateriële vaste activa 1 2     J J J J N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2     J J J J N.v.t.
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2     N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2     J J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2     J J N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2     J J J J N.v.t.
BEga Egalisatierekening 6 2     Wonen
BVrz Voorzieningen 7 2     J J J J N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2     J J J J N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2     J J J J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2     J J J J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2     J J J J N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2     J J J J N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2     J J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2     J J J N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2     J J J J N.v.t.
WWvi Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 41.1 2     J J J J N.v.t.
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2     N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2     J J J J N.v.t.
WOok Overige organisatiekosten 44 2     Wonen
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2     J J N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2     J J N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2     J J N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2     J J J J N.v.t.
WBel Belastingen 60 2     J J N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2     J J J J N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2     J J J J N.v.t.
WRev Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille 80.1 2     Wonen
WRvi Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling 80.2 2     Wonen
WRgr Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille 80.3 2     Wonen
WWvv Waardeveranderingen vastgoedportefeuille 80.4 2     Wonen
WNoa Netto resultaat overige activiteiten 80.5 2     Wonen
WKol Kosten omtrent leefbaarheid 80.6 2     Wonen
WVkf Verkoopkosten 80.8 2     N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 2     N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 81 2     J J J J N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2     J J J J N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 84 2     J J N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 2     J N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2     N.v.t.
WNer Nettoresultaat 90 2     J J J N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2     N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3     J N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 D J N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 4 D N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020 4 C J N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen PASSIEF 101030 4 D N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3     J J J J N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 4 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030 4 D J J N.v.t.
BIvaBou Bouwclaims 105000 3     Wonen
BIvaBouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bouwclaims 105010 4 D Wonen
BIvaBouAkp - Actuele kostprijs bouwclaims 105015 4 D Wonen
BIvaBouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bouwclaims 105020 4 C Wonen
BIvaBouCuh - Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims 105030 4 D Wonen
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3     J J J J N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 4 D N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 D J J N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3     J J J J N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill 107010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 107015 4 D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill 107020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3     J J J J N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 4 D N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 4 C N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030 4 D N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3     J J J J N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 D J J J J N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 4 D N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 C J J J J N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030 4 D J J N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3     J J J J N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen 201015 4 D N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen 201030 4 D J J N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3     J J J J N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen 202010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 4 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 D J J N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3     J J J J N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen 203010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen 203015 4 D N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen 203020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaVerCuh - Cumulatieve herwaarderingen verbouwingen 203030 4 D J J N.v.t.
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3     N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 D N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 4 D N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C N.v.t.
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 205000 3     N.v.t.
BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205010 4 D N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 4 D N.v.t.
BVasSviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 205020 4 C N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 D N.v.t.
BVasCvi Niet -Daeb-vastgoed in exploitatie 206000 3     Wonen
BVasCviVvp - Kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206010 4 D Wonen
BVasCviAkp - Actuele kostprijs Niet-Daeb- vastgoed in exploitatie 206015 4 D Wonen
BVasCviCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206020 4 C Wonen
BVasCviCuh - Cumulatieve herwaarderingen Niet-Daeb-vastgoed in exploitatie 206030 4 D Wonen
BVasOzv Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207000 3     Wonen
BVasOzvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207010 4 D Wonen
BVasOzvAkp - Actuele kostprijs onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207015 4 D Wonen
BVasOzvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207020 4 C Wonen
BVasOzvCuh - Cumulatieve herwaarderingen onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 207030 4 D Wonen
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3     N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 D N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 4 D N.v.t.
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen 209020 4 C N.v.t.
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030 4 D N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3     J J J J N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 210010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs machines en installaties 210015 4 D N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties 210020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties 210030 4 D J J N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3     J N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen 211010 4 D J N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 4 D N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen 211020 4 C J N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen 211030 4 D J N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3     J N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen 212010 4 D J N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs schepen 212015 4 D N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen 212020 4 C J N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen 212030 4 D J N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3     J J J J N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen 213010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 4 D N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 213020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaTevCuh - Cumulatieve herwaarderingen automobielen en overige transportmiddelen 213030 4 D N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3     J J J J N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaObeAkp - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214015 4 D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030 4 D J J N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3     J J J J N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris 215010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs inventaris 215015 4 D N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris 215020 4 C J J J J N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris 215030 4 D J J N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3     J N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010 4 D J N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 4 D N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020 4 C N.v.t.
BMvaVbiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216030 4 D N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3     J J J J N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110 4 D J J J J N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 4 D N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120 4 C N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130 4 D N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3     J J N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010 4 D J J N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015 4 D N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020 4 C J J N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030 4 D J J N.v.t.
BMvaOrz Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie 218000 3     Wonen
BMvaOrzVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ten dienste van de exploitatie 218010 4 D Wonen
BMvaOrzAkp - Actuele kostprijs ten dienste van de exploitatie 218015 4 D Wonen
BMvaOrzCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen ten dienste van de exploitatie 218020 4 C Wonen
BMvaOrzCuh - Cumulatieve herwaarderingen ten dienste van de exploitatie 218030 4 D Wonen
BMvaMep Meerjaren plantopstand 221000 3     J J Agrarisch
BMvaMepVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs meerjaren plantopstand 221010 4 D J J Agrarisch
BMvaMepCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen meerjaren plantopstand 221020 4 C J J Agrarisch
BMvaMepCuh - Cumulatieve herwaarderingen meerjaren plantopstand 221030 4 D J Agrarisch
BMvaGeb Gebruiksvee 222000 3     J J Agrarisch
BMvaGebVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs gebruiksvee 222010 4 D J J Agrarisch
BMvaGebCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen gebruiksvee 222020 4 C J J Agrarisch
BMvaGebCuh - Cumulatieve herwaarderingen gebruiksvee 222030 4 D J Agrarisch
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3     J N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010 4 D J N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020 4 C N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030 4 D J N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3     J N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020 4 D J N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030 4 C N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040 4 D J N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3     J J N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen 303010 4 D J J N.v.t.
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige deelnemingen 303020 4 C N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen 303030 4 D J J N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3     J J N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs overige effecten (langlopend) 304010 4 D J J N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige effecten (langlopend) 304020 4 C N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige effecten (langlopend) 304030 4 D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3     J N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen 305010 4 D J N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020 4 C N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305030 4 D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3     J J N.v.t.
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010 4 D J J N.v.t.
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306020 4 C N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306030 4 D N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3     N.v.t.
BFvaVovVol - Verkrijgingsprijs vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307010 4 D N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020 4 C N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030 4 D N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3     J J N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D J J N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D J J N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen 309000 3     J J J N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D J J J N.v.t.
BFvaOvrTsc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 4 C J J J N.v.t.
BFvaOvrVob - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 309020 4 D J J N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D J N.v.t.
BFvaOvrVgc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 309023 4 D N.v.t.
BFvaOvrLvl - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 309024 4 D N.v.t.
BFvaOvrHva - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309025 4 D J N.v.t.
BFvaOvrAga - Agio afkoop leningen/derivaten 309027 4 D Wonen
BFvaOvrSid - Storting ivm derivaten 309028 4 D Wonen
BFvaOvrOvl - Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend) 309029 4 D N.v.t.
BFvaOvrLed - Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D N.v.t.
BFvaOvrVoa - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 309120 4 C J J N.v.t.
BFvaOvrVga - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 4 C N.v.t.
BFvaOvrVca - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 4 C J N.v.t.
BFvaOvrVaw - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 4 C N.v.t.
BFvaOvrLvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 4 C N.v.t.
BFvaOvrHvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 4 C J N.v.t.
BFvaOvrOvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 4 C N.v.t.
BFvaOvrLec - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 4 C N.v.t.
BFvaOvrWac - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 4 C N.v.t.
BFvaSub Te vorderen BWS-subsidies 310000 3     Wonen
BFvaSubSub - Hoofdsom te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310010 4 D Wonen
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 4 C Wonen
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3     J J N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 D J J N.v.t.
BFvaIlg Interne lening 330000 3     Wonen
BFvaIlgIlg - Hoofdsom interne lening 330010 4 D Wonen
BFvaIlgAil - Cumulatieve aflossing interne lening 330020 4 C Wonen
BFvaIlgAvp - Aflossingsverplichting interne lening 330030 4 C Wonen
BFvaNvm Netto vermogenswaarde niet-Daeb 340000 3     Wonen
BFvaNvmNvm - Verkrijgingsprijs netto vermogenswaarde niet-Daeb 340010 4 D Wonen
BFvaNvmCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340020 4 C Wonen
BFvaNvmCuh - Cumulatieve herwaarderingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 340030 4 D Wonen
BEffAan Aandelen 401000 3     J N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerde effecten 401010 4 D J N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet-beursgenoteerde effecten 401020 4 D J N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3     J J N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerde effecten 402010 4 D J J N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten 402020 4 D J J N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3     J J N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerde effecten 403010 4 D J J N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet-beursgenoteerde effecten 403020 4 D J J N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3     N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerde effecten 404010 4 D N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet-beursgenoteerde effecten 404020 4 D N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3     N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerde effecten 405010 4 D N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet-beursgenoteerde effecten 405020 4 D N.v.t.
BEffDer Derivaten 406000 3     Wonen
BEffDerDer - Derivaten 406010 4 D Wonen
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3     J N.v.t.
BEivGokGea - Normale aandelen aandelenkapitaal 501010 4 C J N.v.t.
BEivGokWia - Winstrechtloze aandelen 501020 4 C J N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 501030 4 C J N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 C J N.v.t.
BEivGokPri - Prioriteitsaandelen 501050 4 C J N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 501070 4 C J N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 501080 4 C J N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3     J N.v.t.
BEivAgiAgi - Agioreserve agio 502010 4 C J N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3     J J N.v.t.
BEivHerHew - Herwaardering herwaarderingsreserves 503010 4 C J J N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3     J N.v.t.
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves 504010 4 C N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 C N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 C J N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 C J N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 C J N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 C J N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen 504080 4 C N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 C N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3     N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3     J N.v.t.
BEivBerBer - Bestemmingsreserve bestemmingsreserves 505020 4 C J N.v.t.
BEivStrStr - Statutaire reserve statutaire reserves 505030 4 C N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3     J J N.v.t.
BEivOvrAlr - Algemene reserve 506001 4 C J J N.v.t.
BEivOvrOrs - Overige reserves 506005 4 C N.v.t.
BEivOvrCor - Continuïteitsreserve 506006 4 C J N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3     J J J J N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst onverdeelde winst 506010 4 C J J N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 506020 4 C J J J J N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 C N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 4 C N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3     J N.v.t.
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen bestemmingsfondsen 507020 4 C J N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3     N.v.t.
BEivFijFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 C N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3     N.v.t.
BEivAvdAvd - Aandeel van derden aandeel van derden 508010 4 C N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3     J J N.v.t.
BEivKapOnd - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509010 4 C J J N.v.t.
BEivKapPrs - Privé-stortingen 509030 4 C J J N.v.t.
BEivKapPro - Privé-opnamen 509040 4 D J J N.v.t.
BEivKapPoc - Privé-onttrekking contanten 509041 4 D J J N.v.t.
BEivKapPng - Privé-onttrekking in natura en goederen 509042 4 D J J N.v.t.
BEivKapPbe - Privé-belastingen 509043 4 D J J N.v.t.
BEivKapPpr - Privé-premies 509044 4 D J J N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging 509049 3     J N.v.t.
BEivSevSti - Stichtingskapitaal eigen vermogen 509050 4 C J N.v.t.
BEivSevVnk - Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509060 4 C J N.v.t.
BEivSevCoo - Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 4 C J N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3     J N.v.t.
BEivCokCok - Commanditair kapitaal eigen vermogen 509070 4 C J N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3     J N.v.t.
BEivOkcInk - Informeel kapitaal (alleen in BD-VPB) 509080 4 C N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3     J N.v.t.
BEivKa2Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509110 4 C J N.v.t.
BEivKa2Prs - Privé-stortingen firmant 2 509130 4 C J N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 D J N.v.t.
BEivKa2Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 2 509150 4 D J N.v.t.
BEivKa2Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 2 509160 4 D J N.v.t.
BEivKa2Pbe - Privé-belastingen firmant 2 509170 4 D J N.v.t.
BEivKa2Ppr - Privé-premies firmant 2 509180 4 D J N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3     J N.v.t.
BEivKa3Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509210 4 C J N.v.t.
BEivKa3Prs - Privé-stortingen firmant 3 509230 4 C J N.v.t.
BEivKa3Pro - Privé-opnamen firmant 3 509240 4 D J N.v.t.
BEivKa3Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 3 509250 4 D J N.v.t.
BEivKa3Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 509260 4 D J N.v.t.
BEivKa3Pbe - Privé-belastingen firmant 3 509270 4 D J N.v.t.
BEivKa3Ppr - Privé-premies firmant 3 509280 4 D J N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3     J N.v.t.
BEivKa4Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509310 4 C J N.v.t.
BEivKa4Prs - Privé-stortingen firmant 4 509330 4 C J N.v.t.
BEivKa4Pro - Privé-opnamen firmant 4 509340 4 D J N.v.t.
BEivKa4Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 4 509350 4 D J N.v.t.
BEivKa4Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 509360 4 D J N.v.t.
BEivKa4Pbe - Privé-belastingen firmant 4 509370 4 D J N.v.t.
BEivKa4Ppr - Privé-premies firmant 4 509380 4 D J N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3     J N.v.t.
BEivKa5Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509410 4 C J N.v.t.
BEivKa5Prs - Privé-stortingen firmant 5 509430 4 C J N.v.t.
BEivKa5Pro - Privé-opnamen firmant 5 509440 4 D J N.v.t.
BEivKa5Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 5 509450 4 D J N.v.t.
BEivKa5Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 5 509460 4 D J N.v.t.
BEivKa5Pbe - Privé-belastingen firmant 5 509470 4 D J N.v.t.
BEivKa5Ppr - Privé-premies firmant 5 509480 4 D J N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3     J J J J N.v.t.
BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510010 4 C J J N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen 510020 4 C J J J J N.v.t.
BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510030 4 C N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen PASSIEF 510040 4 C N.v.t.
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB) 510050 4 C J N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510060 4 C N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510070 4 C N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510080 4 C N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510090 4 C J J N.v.t.
BEgaEga Egalisatierekening 601000 3     Wonen
BEgaEgaEga - Egalisatierekening 601010 4 C Wonen
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3     N.v.t.
BVrzVvpVpd - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer voorziening voor pensioenen 701010 4 C N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 701020 4 C N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3     J J N.v.t.
BVrzVvbVlb - Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen 702010 4 C J J N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening voor belastingen voorziening voor belastingen 702020 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud 703010 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3     J J J J N.v.t.
BVrzOvzGar - Garantievoorziening 704010 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen 704020 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 704030 4 C J J J N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 704040 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen 704050 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten 704060 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties 704070 4 C J J N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen 704080 4 C J J N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening 704090 4 C N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's 704100 4 C N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen 704120 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvzOio - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling 704140 4 C Wonen
BVrzOvzOiv - Voorziening onroerende zaken in ontwikkeling voor verkoop 704150 4 C Wonen
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening 704160 4 C N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 4 C N.v.t.
BVrzOih Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704174 3     Wonen
BVrzOihOrt - Voorziening voor onrendabele investeringen en herstructureringen 704175 4 C Wonen
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 4 C N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 4 C N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 4 C J J J N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3     J J J N.v.t.
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 C J J J N.v.t.
BLasNegCbd - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 C J J J N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3     J J J J N.v.t.
BLasAclAll - Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend) 801010 4 C J J J J N.v.t.
BLasAclCla - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend) 801020 4 D J J J J N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3     J N.v.t.
BLasColCll - Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend) 802010 4 C J N.v.t.
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend) 802020 4 D J N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3     J N.v.t.
BLasAoeAol - Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803010 4 C J N.v.t.
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803020 4 D J N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3     J J J J N.v.t.
BLasFlvFlv - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend) 804010 4 C J J J J N.v.t.
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) 804020 4 D J J J J N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3     J J J J N.v.t.
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010 4 C J J J J N.v.t.
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805015 4 D J J J J N.v.t.
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 C N.v.t.
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 D N.v.t.
BLasSakLvl - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030 4 C J J J J N.v.t.
BLasSakLca - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805035 4 D J J J J N.v.t.
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805040 4 C N.v.t.
BLasSakOca - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805045 4 D N.v.t.
BLasSakWsl - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805050 4 C Wonen
BLasSakWsa - Cumulatieve aflossingen schulden van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805055 4 D Wonen
BLasSakGol - Hoofdsom schulden van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend) 805060 4 C Wonen
BLasSakGoa - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen gegarandeerd door overheden (langlopend) 805065 4 D Wonen
BLasSakObl - Hoofdsom obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805070 4 C Wonen
BLasSakOba - Cumulatieve aflossingen obligolening van kredietinstellingen geborgd door WSW (langlopend) 805075 4 D Wonen
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3     J N.v.t.
BLasSagHoo - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806010 4 C J N.v.t.
BLasSagAfl - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806015 4 D J N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3     J N.v.t.
BLasSaoHoo - Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806020 4 C J N.v.t.
BLasSaoAfl - Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806025 4 D J N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3     J J N.v.t.
BLasSapHoo - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806030 4 C J J N.v.t.
BLasSapAfl - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806035 4 D J J N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3     N.v.t.
BLasBepBep - Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 C N.v.t.
BLasBepBec - Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 4 D N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3     J J J J N.v.t.
BLasSuhSuh - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045 4 C J J J J N.v.t.
BLasSuhSuc - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 4 D J J J J N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3     J J J N.v.t.
BLasStzStz - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 C J J J N.v.t.
BLasStzStc - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 4 D J J J N.v.t.
BLasVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 806059 3     N.v.t.
BLasVobVob - Hoofdsom ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806060 4 C N.v.t.
BLasVobVoc - Cumulatieve aflossingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806061 4 D N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3     J J J J N.v.t.
BLasSalSal - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 C J J J J N.v.t.
BLasSalSac - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 4 D J J J J N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3     N.v.t.
BLasTbwTbw - Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 C N.v.t.
BLasTbwTbc - Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 4 D N.v.t.
BLasVhz Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden 806109 3     Wonen
BLasVhzVhz - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (langlopend) 806110 4 C Wonen
BLasSoh Schulden aan overheid (langlopend) 806119 3     Wonen
BLasSohSoh - Hoofdsom schulden aan overheid (langlopend) 806120 4 C Wonen
BLasSohAso - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid (langlopend) 806125 4 D Wonen
BLasOls Overige schulden 806129 3     J J J J N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 C J J J J N.v.t.
BLasOlsIlg - Hoodsom intern lening (Langlopend) 806133 4 C Wonen
BLasOlsIla - Aflossingen intern lening (Langlopend) 806134 4 D Wonen
BLasOlsAfl - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) 806135 4 D J J J J N.v.t.
BLasOlsWbs - Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend) 806137 4 C N.v.t.
BLasOlsWba - Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 4 D N.v.t.
BLasOlsDer - Hoofdsom derivaten (Langlopend) 806140 4 C Wonen
BLasOlsDea - Aflossingen derivaten (Langlopend) 806141 4 D Wonen
BLasOdv Oudedagsverplichting 806148 3     J N.v.t.
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806149 4 C J N.v.t.
BLasSohWsw - Hoofdsom schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806150 4 C Wonen
BLasSohAws - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid geborgd door WSW (langlopend) 806155 4 D Wonen
BLasSohGos - Hoofdsom schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806160 4 C Wonen
BLasSohGoa - Cumulatieve aflossingen schulden aan overheid gegarandeerd door overheid (langlopend) 806165 4 D Wonen
BLasOvp Overlopende passiva 806170 3     Wonen
BLasOvpOvp - Hoofdsom overlopende passiva (langlopend) 806171 4 C Wonen
BLasOvpOva - Aflossingen overlopende passiva (langlopend) 806172 4 D Wonen
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 3     J N.v.t.
BLasParPar - Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 4 C J N.v.t.
BLasParCla - Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 4 D J N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3     J J J J N.v.t.
BLimKasKas - Kas kasmiddelen 1001010 4 D J J J J N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas kasmiddelen 1001020 4 D N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3     J J J J N.v.t.
BLimBanRba - Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen 1002010 4 BSchSakRba D J J J J N.v.t.
BLimBanRbb - Rekening-courant bank - Naam A - tegoeden op bankgirorekeningen 1002011 4 BSchSakRbb D J J J N.v.t.
BLimBanRbc - Rekening-courant bank - Naam B - tegoeden op bankgirorekeningen 1002012 4 BSchSakRbc D J J J N.v.t.
BLimBanRbd - Rekening-courant bank - Naam C - tegoeden op bankgirorekeningen 1002013 4 BSchSakRbd D N.v.t.
BLimBanRbe - Rekening-courant bank - Naam D - tegoeden op bankgirorekeningen 1002014 4 BSchSakRbe D N.v.t.
BLimBanRbf - Rekening-courant bank - Naam E - tegoeden op bankgirorekeningen 1002015 4 BSchSakRbf D N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002020 4 D N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002030 4 D J J J J N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002040 4 D N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002050 4 D J J J J N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002060 4 D J J N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 D J J J N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3     J J J J N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg kruisposten 1003010 4 D J J J J N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 D J J J J N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen kruisposten 1003020 4 D J J J J N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening kruisposten 1003030 4 D J J J J N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques kruisposten 1003040 4 D N.v.t.
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3     J J J J N.v.t.
BVorDebHad - Handelsdebiteuren nominaal 1101010 4 D J J J J N.v.t.
BVorDebHdi - Handelsdebiteuren intercompany 1101020 4 D J N.v.t.
BVorDebVdd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 C J J N.v.t.
BVorDebHdb - Huurdebiteuren 1101040 4 D Wonen
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 D J J J J N.v.t.