Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 1466 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3     J J J J N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 D N.v.t.
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen 4102020 4 D J J J J N.v.t.
BEivKa2Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509110 4 C J N.v.t.
WOmzNodOdo - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 8003030 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKprGrpGr1 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 7200100 4 D J J J J N.v.t.
WBedAlk Andere kosten 4215000 3     J J J J N.v.t.
BVorOvaNob - Nog te ontvangen bijdragen overlopende activa 1104110 4 D J N.v.t.
WBedOvpDvp - Dotatie voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 4012300 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaOvrVaw - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 4 C N.v.t.
BVrdOweVoo - Onderhanden werk, bruto onderhanden werk 3101010 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiTrg - Teruglevering elektra 4201144 4 C J J J J N.v.t.
WBedAutKil - Kilometervergoeding autokosten 4204100 4 D J J J N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 C J+ J J J N.v.t.
WAfsRviCev - Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom boekresultaat op immateriële vaste activa 4105030 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BEivOkcInk - Informeel kapitaal (alleen in BD-VPB) 509080 4 C N.v.t.
WOmzNooNdo - Opbrengsten uit overige bronnen overige netto-omzet 8004040 4 C J J J J N.v.t.
WOvbBueDeg - Donaties en giften 8203020 4 C J N.v.t.
WOvtRofOoe - Opbrengst overige effecten opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401100 4 C J+ J+ N.v.t.
BSchSalVpe - Voorschotten personeel 1204020 4 C J J J N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 4 C N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbEsu Exploitatiesubsidies 8218900 3     N.v.t.
WBedTraMot - Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen transportkosten 4205040 4 D N.v.t.
WFbeKvb Kosten van beleggingen 8408000 3     J+ J+ N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris 215020 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRvmBvm - Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa boekresultaat op materiële vaste activa 4106105 4 C N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 701020 4 C N.v.t.
WOmzGrpGr4 - Netto-omzet groep 4 8009400 4 C N.v.t.
WOvbBua Baten uit acties van derden 8205000 3     N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2     J+ J+ N.v.t.
BSchOvsTbd - Te betalen dividenduitkeringen overige schulden 1209070 4 C J N.v.t.
BVorDebVdd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 C J J N.v.t.
WBedKanKan - Kantoorbenodigdheden kantoorkosten 4206010 4 D J J J J N.v.t.
WBelBgrBuv - Belastingen uit voorgaande boekjaren belastingen over de winst of het verlies 9101020 4 D J+ J+ N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen 212020 4 C J+ N.v.t.
WAfsAmvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa 4102199 4 C N.v.t.
WBedHuiGwe - Gas, water en elektra (algemeen) 4201105 4 D J J J J N.v.t.
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105500 3     N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen 704120 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKprKvgVrv - Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen 7001030 4 D J J J J N.v.t.
WOvbNvvNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille baten uit overige activiteiten 8210010 4 C N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2     J J J J N.v.t.
BSchOpaNve - Nog te betalen vergoedingen overlopende passiva 1210090 4 C J J J J N.v.t.
WKprInhDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde handelsgoederen 7005099 4 C N.v.t.
WBedKanRok - Reparatie en onderhoud kantoorinventaris kantoorkosten 4206140 4 D J J J J N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2     N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 D N.v.t.
WBedOvpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige personeelsgerelateerde kosten 4012999 4 C N.v.t.
WBedEemRoi - Reparatie en onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten 4202010 4 D J J J J N.v.t.
WBedWkrWki - Werkkosten intermediair overige personeelsgerelateerde kosten 4008000 4 D J J J N.v.t.
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010 4 C J+ J J J N.v.t.
WKprInpVrv - Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 4 D J J J J N.v.t.
WPerLesTep - Tantièmes en provisie lonen en salarissen 4001030 4 D J J J N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen kruisposten 1003020 4 D J J J J N.v.t.
WKprTvlWko - Wervingskosten 7203200 4 D J N.v.t.
WBedAssOva - Overige assurantiepremies assurantiekosten 4208020 4 D J J J J N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 C J J J J N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3     J+ N.v.t.
WLbeLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001100 3     J N.v.t.
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten 4202170 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpDvr - Dotatie voorziening in verband met reorganisaties overige personeelskosten 4012120 4 D J+ J+ N.v.t.
BLasSagAfl - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806015 4 D J+ N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3     J J J N.v.t.
BEivCokCok - Commanditair kapitaal eigen vermogen 509070 4 C J+ N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2     J J J J N.v.t.
WPerPenDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling pensioenlasten 4003995 4 C N.v.t.
WBedAdlKav - Kasverschillen administratieve lasten 4210030 4 D J J J J N.v.t.
BSchCreVbk - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1203030 4 C N.v.t.
WFbeEmkEmk - Emissiekosten 8516100 4 D J J N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3     J+ J+ N.v.t.
WWivMrvMrv - Marge-voorraden 8130010 4 D N.v.t.
WBedVkkKos - Kosten sponsoring verkoop gerelateerde kosten 4203020 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiOng - Onderhoud gebouwen huisvestingskosten 4201080 4 D J+ J J J N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806148 3     J+ N.v.t.
BIva Immateriële vaste activa 1 2     J+ J J J N.v.t.
WPerPenOpe - Overige pensioenlasten 4003080 4 D J J J N.v.t.
BEivStrStr - Statutaire reserve statutaire reserves 505030 4 C J+ J+ N.v.t.
WOmzNohOlv - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief 8002020 4 C J J J J N.v.t.
WKprLebLeb - Inkoopkortingen en bonussen inkoopwaarde handels- en productiegoederen 7007010 4 C J J J J N.v.t.
WBedDvr Dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213000 3     N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen 203015 4 D N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D J+ J+ N.v.t.
BEivKa4Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 4 509360 4 D J N.v.t.
WBedVkkDog - Dotatie garantievoorziening verkoop gerelateerde kosten 4203180 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3     J J N.v.t.
WOmzNohOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120 4 C J J J N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3     N.v.t.
WBedDvvVvh - Vrijval voorziening voor herstelkosten 4214080 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVorOvaNtf - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa 1104030 4 D J J J J N.v.t.
BSchShbShb - Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208410 4 C N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 4 D N.v.t.
BVrdHal Voorraad halffabrikaten 3102000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BSchBepBaf - Omzetbelasting afdracht 1205030 4 C J J J J N.v.t.
WBedAutOpa - Operational leasing auto's autokosten 4204050 4 D J J J J N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 D J+ J J J N.v.t.
WAfsAfvAvo - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling afschrijvingen vastgoed 4103009 4 D N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3     J N.v.t.
WOmzNooNdl - Overige netto-omzet waarvan licenties overige netto-omzet 8004010 4 C J J J J N.v.t.
WOvbOrsOsu - Overige ontvangen subsidies subsidiebaten 8207050 4 C J+ N.v.t.
WOvtRofRud - Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401050 4 C N.v.t.
BSchAosMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 1201100 4 C N.v.t.
BVrdHanHvv - Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen handelsgoederen 3001030 4 D N.v.t.
WBedOvpDvz - Dotatie voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 4012142 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAutDau - Doorberekende autokosten autokosten 4204990 4 C J J J J N.v.t.
WFbeOrlWbs - Rente waarborgsommen 8406060 4 D N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214010 4 D J J J J N.v.t.
WAfsRvmSev - Boekresultaat Vliegtuigen boekresultaat op materiële vaste activa 4106060 4 C J+ N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3     N.v.t.
WOmzKebPrv - Provisies 8006030 4 D J J N.v.t.
WOvbBugSpo - Sponsoring 8204040 4 C N.v.t.
WWfaBwvTwe - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405110 4 C J+ J+ N.v.t.
BSchSalGra - Gratificaties 1204120 4 C J J J N.v.t.
WBedTraVot - Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen transportkosten 4205150 4 C N.v.t.
WFbeDfbDof - Doorberekende overige financiële baten en lasten 8499030 4 C N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen 211010 4 D J+ N.v.t.
WWviWviBwi - Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103200 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties 704070 4 C J+ J+ N.v.t.
WWivGpvPge - Privé gebruik eigen bedrijf 8104020 4 C N.v.t.
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000 3     N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerde effecten 404010 4 D N.v.t.
WAkfAkfAkf - Algemene beheerskosten 8090100 4 D J+ J+ N.v.t.
WBedOvpVlb - Vrijval loopbaan begeleiding voorziening 4012220 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WRedArvAwd - Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling 8420010 4 C N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010 4 D J+ J+ N.v.t.
WBwvNwbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106399 4 C N.v.t.
WBedHuiDkg - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten 4201250 4 D J J N.v.t.
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3     J J J N.v.t.
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803020 4 D J+ N.v.t.
WKprInhInh - Inkoopwaarde handelsgoederen 7005010 4 D J J J J N.v.t.
WOvbVezOvu - Overige verzekeringsuitkeringen verzekeringsuitkeringen 8206020 4 C J+ J+ N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002060 4 D J J N.v.t.
WKprOniOn1 - Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201010 4 D J N.v.t.
WBedOrgOok - Overige organisatiekosten organisatiekosten 4207060 4 D N.v.t.
BEivFijFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 C N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030 4 D J+ N.v.t.
WBedKseDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten stamrecht en lijfrentes 4212099 4 C N.v.t.
WBedEemOlm - Operational leasing machines exploitatie- en machinekosten 4202120 4 D J J J N.v.t.
WBedOvpWer - Wervingskosten overige personeelskosten 4012070 4 D J J J N.v.t.
BLasSalSal - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WPerLesLoo - Loonkostenreductie lonen en salarissen 4001120 4 C J J J N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 501080 4 C J+ N.v.t.
WOvbSgbBao - Baten van andere organisaties zonder winststreven 8214800 4 C J N.v.t.
WBedAeaAdv - Overige advieskosten accountants- en advieskosten 4209080 4 D J J J N.v.t.
BSchVobVgf - Vooruitgezonden facturen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1209041 4 C J J J J N.v.t.
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 3     N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen 303030 4 D J+ J+ N.v.t.
WBedEemVpm - Verpakkingsmaterialen 4202270 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiLas - Lasten servicecontracten huisvestingskosten 4201030 4 D N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3     J J J N.v.t.
WPerPenVpv - Vrijval pensioenvoorziening directie 4003030 4 C N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 C J J N.v.t.
WOmzNopOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAdlKlv - Kluisverschillen 4210995 4 D N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 4 D N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
BEivKa3Pbe - Privé-belastingen firmant 3 509270 4 D J N.v.t.
WBedVkkVkp - Verkoopprovisie verkoop gerelateerde kosten 4203130 4 D J J J N.v.t.
WFbeRlmCol - Rente baten collateral 8402140 4 C N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsAivOiv - Afschrijvingen overige immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101100 4 D J+ J J J N.v.t.
BVorOvrLen - Leningen u/g (kortlopend) 1103200 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 4 D N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3     J J J J N.v.t.
BEivKa5Ppr - Privé-premies firmant 5 509480 4 D J N.v.t.
WBedAut Autokosten 4204000 3     J J J J N.v.t.
WFbeRlsRle - Rentelasten overige leningen 8404050 4 D J J J J N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 D J+ J J J N.v.t.
WAfsAmvBei - Afschrijvingen Inventaris 4102090 4 D J J J J N.v.t.
BEivKa3Pro - Privé-opnamen firmant 3 509240 4 D J N.v.t.
WOmzNodOda - 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8003090 4 C J J J J N.v.t.
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215000 3     J+ N.v.t.
WOvtRofRug - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401020 4 C N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3     N.v.t.
BFvaOvrOvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 4 C J+ J+ N.v.t.
BVrdGepHvv - Gereed product, herwaardering voorraden gereed product gereed product 3103030 4 D N.v.t.
WBedOvpWbp - Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds belast 4012076 4 D J J J N.v.t.
WBedAutVkv - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's autokosten 4204160 4 C N.v.t.
WFbeOrlRpe - Rentelasten pensioenverplichtingen 8406010 4 D J+ N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3     J J J J N.v.t.
WAfsRvmBeg - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa 4106010 4 C J+ J J J N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen PASSIEF 510040 4 C N.v.t.
WOmzOitOvm - Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen netto-omzet intercompany transacties 8005030 4 C J+ N.v.t.
WOvbBueObu - Overige baten uit fondsenwerving 8203080 4 C J N.v.t.
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405000 3     J+ J+ N.v.t.
BSchSalOrn - Overige reserveringen overige schulden 1204075 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BLasStzStc - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 4 D J J J N.v.t.
WWivWgpWgh - Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen / halffabrikaten 8101030 4 C N.v.t.
WBedTraDrt - Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen transportkosten PASSIEF 4205100 4 D N.v.t.
WFbeWnn Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498000 3     N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3     J+ J J J N.v.t.
WAfsDaeDaf - Doorberekende afschrijvingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199010 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 704030 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WWivWowWow - Wijziging in vooraden onderhanden werk 8102010 4 C J J J J N.v.t.
WOvbBuaEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8205060 4 C N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten 402020 4 D J+ J+ N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3     J J J J N.v.t.
WVkf Verkoopkosten 80.8 2     N.v.t.
WBedKanCea - Contributies en abonnementen kantoorkosten 4206070 4 D J J J J N.v.t.
WRedAirGrp - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen 8410015 4 C J+ J+ N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWviWviDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 4103299 4 C N.v.t.
WBedHuiOvh - Overige vaste huisvestingslasten huisvestingskosten 4201200 4 D N.v.t.
WBwvGwb Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106200 3     N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3     J+ N.v.t.
WKprKuwAek - Andere externe kosten 7003020 4 D J J J N.v.t.
WOvbOdpOdp - Ontvangen doorbelasting personeelskosten baten uit overige activiteiten 8202010 4 C N.v.t.
WPerLesEuk - Eindejaarsuitkering 4001190 4 D J J J N.v.t.
WKprVomDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling voorraadmutatie 7011099 4 C N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3     J N.v.t.
WBedOrgDmf - Doorberekende management fee organisatiekosten 4207020 4 C N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2     J+ J+ N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 D J+ N.v.t.
WBedKanDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kantoorkosten 4206999 4 C N.v.t.
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten 4202070 4 C J+ J+ N.v.t.
WBedOvpUit - Uitzendbedrijven overige personeelskosten 4012020 4 D N.v.t.
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805040 4 C N.v.t.
WPerLesGra - Gratificaties lonen en salarissen 4001090 4 D J J J N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 C J+ N.v.t.
WOvbSgbBvp - Baten van particulieren 8214300 4 C J N.v.t.
BVorTskTos - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies 1103040 4 D J J J J N.v.t.
WBedAea Accountants- en advieskosten 4209000 3     J J J J N.v.t.
BSchKolClk - Converteerbare leningen 1201020 4 C J+ N.v.t.
WFbePhpPhp - Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511100 4 C N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020 4 C N.v.t.
WBedEemWdi - Werk door derden, waarvan industriële loondiensten 4202225 4 D N.v.t.
WBedOvpObp - Overige belastingen inzake personeel overige personeelskosten 4012180 4 D N.v.t.
BLasSapAfl - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806035 4 D J+ J+ N.v.t.
WPerSolDsl - Doorberekende sociale lasten sociale lasten 4002990 4 C J J J N.v.t.
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves 504010 4 C N.v.t.
WOmzNopOlg - 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 8001050 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAdlNao - Naheffing omzetbelasting administratieve lasten 4210090 4 D J J J N.v.t.
BSchTbwTbr - Te betalen rente te betalen wissels en cheques 1209082 4 C N.v.t.
WFbeVlrVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519100 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D N.v.t.
BSchSalReu - Reservering eindejaarsuitkering 1204140 4 C J J J N.v.t.
WBedVkkEta - Etalagekosten verkoop gerelateerde kosten 4203080 4 D J+ J J J N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 D J+ J J J N.v.t.
WAfsAivOek - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101010 4 D J N.v.t.
BEivOvrAlr - Algemene reserve 506001 4 C J N.v.t.
WOmzNohOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070 4 C J J J J N.v.t.
WKprKitKit - Kostprijs intercompany transacties inkoopwaarde handels- en productiegoederen 7009010 4 D N.v.t.
WBedDvvDvo - Dotatie voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214030 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
WFbeRlsRal - Rentelasten achtergestelde leningen 8404010 4 D N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsAmvMei - Afschrijvingen Machines en installaties 4102050 4 D J J J J N.v.t.
BEivKa2Prs - Privé-stortingen firmant 2 509130 4 C J N.v.t.
WOmzNodOpd - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten 8003040 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKprGrpGr2 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 7200200 4 D N.v.t.
WBedAlkOal - Algemene kosten andere kosten 4215010 4 D J J J J N.v.t.
BFvaOvrLvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 4 C N.v.t.
BVrdOweGet - Gefactureerde termijnen onderhanden werk onderhanden werk 3101020 4 C N.v.t.
WBedHuiWat - Energiekosten water 4201142 4 D J J J J N.v.t.
WBedAutBeb - Boetes en bekeuringen autokosten 4204110 4 D J J J J N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 D J J N.v.t.
WAfsRviGoo - Boekresultaat goodwill boekresultaat op immateriële vaste activa 4105070 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB) 510050 4 C J N.v.t.
WOmzNooNon - Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek overige netto-omzet 8004050 4 C N.v.t.
WOvbBueCtb - Contributies 8203030 4 C J N.v.t.
WOvtRofRor - Rentebaten overige rekeningen-courant 8401110 4 C N.v.t.
BSchSalTan - Tantièmes overige schulden 1204030 4 C J J J N.v.t.
BLasVobVoc - Cumulatieve aflossingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806061 4 D N.v.t.
BVrdEmbVoo - Voorraad emballage, bruto emballage 3003010 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbEsuEsu - Exploitatiesubsidies 8218910 4 C N.v.t.
WBedTraOpt - Operational leasing transportmiddelen transportkosten 4205050 4 D N.v.t.
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen rentelasten en soortgelijke kosten 8408010 4 D J+ J+ N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris 215030 4 D J J N.v.t.
WAfsRvmBgm - Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa boekresultaat op materiële vaste activa 4106110 4 C J+ J+ N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3     J+ J+ N.v.t.
WOmzGrpGr5 - Netto-omzet groep 5 8009500 4 C N.v.t.
WOvbBuaCol - Collecten 8205010 4 C N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3     J+ N.v.t.
BSchOvsGif - Giftenverplichtingen 1209090 4 C N.v.t.
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 D J J J J N.v.t.
WBedKanPor - Porti kantoorkosten 4206020 4 D J J J J N.v.t.
WBelBgrWlb - Waardevermindering van latente belastingvorderingen 9101025 4 D N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen 212030 4 D J+ N.v.t.
WAfsAfvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen vastgoed 4103099 4 C N.v.t.
WBedHuiPre - Privé-gebruik energie huisvestingskosten 4201150 4 C J J N.v.t.
WWviWvbBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 4105505 4 D N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening 704160 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WKprKvgPrv - Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen 7001040 4 D J J J J N.v.t.
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 8212000 3     N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3     J J J J N.v.t.
BSchOpaNbi - Nog te betalen bijdragen overlopende passiva 1210100 4 C N.v.t.
WKprInpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling inkoopwaarde productiegoederen 7006099 4 C N.v.t.
WBedKanOka - Overige kantoorkosten kantoorkosten 4206150 4 D J J J J N.v.t.
WAadRav Resultaat aandeel van derden 9001000 3     N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C N.v.t.
WBedHuiDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling huisvestingskosten 4201999 4 C N.v.t.
WBedEemOls - Operational leasing inventaris exploitatie- en machinekosten 4202020 4 D J J J N.v.t.
WBedWkrWkb - Werkkosten belast loon overige personeelsgerelateerde kosten 4009000 4 D N.v.t.
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805015 4 D J+ J J J N.v.t.
WKprInpPrv - Prijsverschillen inkoop productiegoederen 7006030 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WPerLesLon - Lonen en salarissen 4001040 4 D J J J N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening kruisposten 1003030 4 D J J J J N.v.t.
WKprTvlKba - Kosten van beheer en administratie 7203300 4 D J N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3     J+ J+ N.v.t.
WBedAssScb - Schadevergoedingen betaald assurantiekosten 4208030 4 D J J J J N.v.t.
BLasOlsAfl - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) 806135 4 D J J J J N.v.t.
BSchOpaVgo - Vooruitgefactureerde omzet 1210260 4 C J J J J N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen 305010 4 D J+ N.v.t.
WLbeLbvLbv - Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001110 4 C J N.v.t.
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten 4202180 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedOvpVvr - Vrijval voorziening in verband met reorganisaties overige personeelskosten 4012130 4 C J+ J+ N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3     J+ N.v.t.
WPerSolPsv - Premies sociale verzekeringen sociale lasten 4002010 4 D J J J N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3     J N.v.t.
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 3     J J J J N.v.t.
WPerOluDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling overige lasten personeel 4004099 4 C N.v.t.
WBedAdlBan - Bankkosten administratieve lasten 4210040 4 D J J J J N.v.t.
BSchCreKcr - Kostencrediteuren 1203040 4 C J J N.v.t.
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs overige effecten (langlopend) 304010 4 D J+ J+ N.v.t.
WKprInhMai - Margeinkopen 7005040 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedVkkBeu - Beurskosten verkoop gerelateerde kosten 4203030 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiSch - Schoonmaakkosten huisvestingskosten 4201090 4 D J J J J N.v.t.
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806149 4 C J+ N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 101000 3     J N.v.t.
WPerPenDon - Doorberekende pensioenlasten 4003990 4 C J J J N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3     J N.v.t.
WOmzNohOlo - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8002030 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKprLebInp - Inkoopprovisie 7007020 4 C N.v.t.
WBedDvrDfr - Dotatie (fiscale) reserves dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213130 4 D N.v.t.
BVorOvrWbs - Waarborgsommen overige vorderingen 1103010 4 D J J J J N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs machines en installaties 210015 4 D N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D J+ J+ N.v.t.
BEivKa4Poc - Privé-onttrekking contanten firmant 4 509350 4 D J N.v.t.
WBedVkkVgv - Vrijval garantievoorziening verkoop gerelateerde kosten 4203190 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BEivKapOnd - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509010 4 C J J N.v.t.
WOmzNohNon - Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8002130 4 C N.v.t.
WKprPrgPrg - Privé-gebruik goederen inkoopwaarde handels- en productiegoederen 7012010 4 C N.v.t.
WBedDvvVvm - Vrijval voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 4214090 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
BVorOvaNoo - Nog te ontvangen omzetbonificaties overlopende activa 1104070 4 D N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3     J+ J J J N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 4 D N.v.t.
BVrdHalVoo - Halffabrikaten, bruto halffabrikaten 3102010 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAutBwl - Bijdrage werknemers leaseregeling autokosten 4204060 4 C J J J N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsAfvAve - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie afschrijvingen vastgoed 4103010 4 D N.v.t.
BEivKa5Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509410 4 C J N.v.t.
WOmzNooNdy - Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet 8004020 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8216000 3     J N.v.t.
WOvtRofRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401060 4 C J+ J+ N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3     J J J J N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3     J J J J N.v.t.
WBedOvpVab - Vrijval voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 4012410 4 C N.v.t.
WBedTra Transportkosten 4205000 3     N.v.t.
WFbeOrlRld - Rente disagio 8406070 4 D N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRvmSch - Boekresultaat Schepen boekresultaat op materiële vaste activa 4106065 4 C J+ N.v.t.
BEivAvdAvd - Aandeel van derden aandeel van derden 508010 4 C N.v.t.
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3     J J J J N.v.t.
WOvbBugNal - Nalatenschappen 8204050 4 C N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2     J J J J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2     J J J J N.v.t.
WBedTraPar - Parkeerkosten transportmiddelen transportkosten 4205160 4 D N.v.t.
WBel Belastingen 60 2     J J N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen 211020 4 C J+ N.v.t.
WWviWviTbi - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103210 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen 704080 4 C J+ J+ N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2     J J J J N.v.t.
WOvbOpsOps - Opbrengsten servicecontracten baten uit overige activiteiten 8209010 4 C N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet-beursgenoteerde effecten 404020 4 D N.v.t.
WKprKvgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten 7001099 4 C N.v.t.
WBedOvpVvp - Vrijval voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 4012310 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WRedArvGrp - Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen - vrijstelling 8420015 4 C N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020 4 C J+ J+ N.v.t.
WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216000 3     N.v.t.
WBedHuiVkg - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten 4201260 4 C J J N.v.t.
WBedWkrWkf - Werkkosten vrije ruimte overige personeelsgerelateerde kosten 4004000 4 D J J J N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3     J+ J J J N.v.t.
WKprInhVrv - Voorraadverschillen handelsgoederen 7005020 4 D J J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2     J J J N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002050 4 D J J J J N.v.t.
WKprTvl Totaal van lasten 7202000 3     J N.v.t.
WBedOrgDoo - Doorberekende organisatiekosten organisatiekosten 4207990 4 C N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 C N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3     J+ N.v.t.
WBedDvrDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213199 4 C N.v.t.
WBedEemHum - Huur machines exploitatie- en machinekosten 4202130 4 D J J J J N.v.t.
WBedOvpAbd - Arbodienst overige personeelskosten 4012080 4 D J J J N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3     N.v.t.
WPerLesOvt - Overige toeslagen lonen en salarissen 4001130 4 D J J J N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging 509049 3     J N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3     J N.v.t.
WOvbSgbAnb - Andere baten 8214900 4 C J N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3     J J J J N.v.t.
WBedAeaDae - Doorberekende accountants- en advieskosten accountants- en advieskosten 4209990 4 C N.v.t.
BSchVobVob - Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1209042 4 C J J J J N.v.t.
WFbeNhpNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514100 4 D N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin deelgenomen 306000 3     J+ J+ N.v.t.
WBedEemOee - Overige exploitatie- en machinekosten 4202280 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiBeh - Betaalde huur huisvestingskosten 4201040 4 D J J J J N.v.t.
BLasStzStz - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 C J J J N.v.t.
WPerPenDvb - Dotatie voorziening backserviceverplichting directie 4003040 4 D N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 C J+ J+ N.v.t.
WOmzNopOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAdlOpr - Opbrengst pro rata 4210997 4 C N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 107015 4 D N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D N.v.t.
BEivKa3Png - Privé-onttrekking in natura en goederen firmant 3 509260 4 D J N.v.t.
WBedVkkCom - Commissies verkoop gerelateerde kosten 4203140 4 D J+ J+ J+ N.v.t.
WFbeRlmCfv - Rentebaten CFV 8402150 4 C N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 D J+ J+ N.v.t.
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3     J J J J N.v.t.
WBedDvvDvc - Dotatie voorziening voor verlieslatende contracten 4214040 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVorOvrIln - Interne lening (kortlopend) 1103390 4 D J J J N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs schepen 212015 4 D N.v.t.
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto voorraad grond- en hulpstoffen 3002010 4 D J J J J N.v.t.
BEivKapPbe - Privé-belastingen 509043 4 D J J N.v.t.
WBedAutBra - Brandstofkosten auto's autokosten 4204010 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRlsRef - Rentelasten financieringen 8404060 4 D J J J J N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 C J+ J J J N.v.t.
WAfsAmvVbi - Afschrijvingen Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 4102100 4 D N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3     J N.v.t.
WOmzNodOdu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van diensten uit landen buiten de EU 8003100 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbLpdLpd - Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215010 4 C J+ N.v.t.
WOvtRofRvp - Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen 8401030 4 C N.v.t.
BSchAosHvk - Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 1201060 4 C N.v.t.
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 3     J N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3     J J J J N.v.t.
WBedOvpWkv - Werkkleding 4012071 4 D J J J J N.v.t.
WBedAutDvv - Dotatie voorziening groot onderhoud auto's autokosten 4204170 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WFbeOrlRli - Rentelasten lijfrenteverplichtingen 8406020 4 D N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 210010 4 D J J J J N.v.t.
WAfsRvmHuu - Boekresultaat Huurdersinvesteringen boekresultaat op materiële vaste activa 4106040 4 C J+ J J J N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510060 4 C N.v.t.
WOmzOitOvd - Omzet verkopen aan andere deelnemingen netto-omzet intercompany transacties 8005040 4 C J+ N.v.t.
WOvbBug Baten uit gezamenlijke acties 8204000 3     N.v.t.
WWfaBwvFva - Bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa 8405004 4 D J+ J+ N.v.t.
BSchSalPsv - Premies sociale verzekeringen overige schulden PASSIEF 1204080 4 C J J J N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 3     J+ N.v.t.
WWivWgpWhg - Wijziging in voorraden handelsgoederen 8101020 4 C N.v.t.
WBedTraVrt - Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen transportkosten PASSIEF 4205110 4 C N.v.t.
WFbeWnnWnn - Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498010 4 C N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 D J+ J J J N.v.t.
WAfsDaeDow - Doorberekende waardeveranderingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199020 4 C N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 704040 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 8103000 3     J J J J N.v.t.
WOvbBuaVeg - Verkoop goederen 8205070 4 C N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3     J+ J+ N.v.t.
BSchOpaNto - Nog te ontvangen facturen overlopende passiva 1210010 4 C J+ J J J N.v.t.
WVkfVkf Verkoopkosten 8080000 3     N.v.t.
WBedKanVak - Vakliteratuur kantoorkosten 4206080 4 D J J J J N.v.t.
WRedAirOvd - Aandeel in winst (verlies) van overige deelnemingen 8410016 4 C J+ J+ N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWviWvmDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 4104299 4 C N.v.t.
WBedHuiDrg - Dotatie reserve assurantie eigen risico gebouwen huisvestingskosten PASSIEF 4201210 4 D N.v.t.
WBwvGwbGwb - Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106210 4 C N.v.t.
BLasColCll - Hoofdsom converteerbare leningen (langlopend) 802010 4 C J+ N.v.t.
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3     N.v.t.
WOvbOvo Overige opbrengsten 8213000 3     J J J J N.v.t.
WBedOvpMlv - Maaltijden en consumpties personeel 4012074 4 D J J J N.v.t.
WKprPrgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik goederen 7012099 4 C N.v.t.
BVorVaoNtv - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103130 4 D J N.v.t.
WBedOrgFra - Franchisefee organisatiekosten 4207025 4 D N.v.t.
WMfoBel Mutatie fiscale oudedagsreserve 9104000 3     J+ J+ N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2     J J J N.v.t.
WBedOrgDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling organisatiekosten 4207999 4 C N.v.t.
WBedEemDki - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten 4202080 4 D N.v.t.
WBedOvpMaf - Management fee overige personeelskosten 4012030 4 D J N.v.t.
BLasSakOca - Cumulatieve aflossingen overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805045 4 D N.v.t.
WPerLesLin - Lonen in natura lonen en salarissen 4001100 4 D J J J N.v.t.
BEivGokPri - Prioriteitsaandelen 501050 4 C J+ N.v.t.
WOvbSgbBvb - Baten van bedrijfsleven 8214400 4 C J N.v.t.
BVorTskTls - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies 1103050 4 D J J J N.v.t.
WBedAeaAea - Accountants- en advieskosten 4209005 4 D J J J J N.v.t.
BSchKolAok - Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 1201030 4 C J+ N.v.t.
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 3     N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030 4 D N.v.t.
WBedEemWdd - Werk door derden, overig 4202230 4 D N.v.t.
WBedOvpOvp - Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten 4012190 4 D J J J N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 806039 3     N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3     J J J N.v.t.
BEivWerRla - Niet-uitkeerbare reserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro 504020 4 C N.v.t.
WOmzNopOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8001060 4 C J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAdlNbo - Niet-verrekenbare BTW op kosten administratieve lasten 4210100 4 D J J J J N.v.t.
BSchTbwOvs - Overige schulden te betalen wissels en cheques 1209080 4 C N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3     J+ J J J N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D J+ N.v.t.
BEivKa2Pbe - Privé-belastingen firmant 2 509170 4 D J N.v.t.
WBedVkkVrk - Vrachtkosten verkoop gerelateerde kosten 4203090 4 D J J J J N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 C J+ J J J N.v.t.
WAfsAivKoe - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101020 4 D J+ J J J N.v.t.
BEivOvrOrs - Overige reserves 506005 4 C N.v.t.
WOmzNohOln - 3a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen naar landen buiten de EU (uitvoer) 8002080 4 C J J J J N.v.t.
WKprMuo Mutatie omzetvorderingen 7010000 3     N.v.t.
BEivKa4Ppr - Privé-premies firmant 4 509380 4 D J N.v.t.
WBedVkkWeb - Websitekosten verkoop gerelateerde kosten 4203200 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRlsRcl - Rentelasten converteerbare leningen 8404015 4 D J+ N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 D J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsAmvObe - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen 4102080 4 D J J J J N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 D J N.v.t.
WOmzNodOdg - 1e. Netto-omzet uit verleende diensten belast met 0% of niet bij u belast 8003050 4 C J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKprGrpGr3 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 7200300 4 D N.v.t.
WBedAlkDak - Doorberekende kosten andere kosten 4215020 4 C J J J N.v.t.
BFvaOvrHvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 4 C J N.v.t.
BVrdOweVzv - Voorziening verliezen onderhanden werk onderhanden werk 3101030 4 C N.v.t.