Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 1408 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
WWivWow Wijziging in voorraden onderhanden werk 8102000 3     J J J J N.v.t.
WBedOvpUik - Uitzendkrachten overige personeelskosten 4012010 4 D N.v.t.
WOvtRofRvi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401031 4 C N.v.t.
WKprPrdDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling privé-gebruik diensten 7013099 4 C N.v.t.
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 C N.v.t.
BSchOvsStp - Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen 1209110 4 C J J J N.v.t.
WPerLesVad - Vakantiedagen lonen en salarissen 4001080 4 D J J J N.v.t.
WBedAutDkv - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's autokosten 4204150 4 D N.v.t.
WMfoBelMfo - Mutatie fiscale oudedagsreserve belastingen over de winst of het verlies 9104010 4 D N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 D N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques kruisposten 1003040 4 D N.v.t.
WKprKuwKuw - Kosten van uitbesteed werk 7003010 4 D J J J J N.v.t.
WBedOvpVrj - Vrijval jubileumvoorziening overige personeelskosten 4012170 4 C N.v.t.
WWfaBwvWse - Bijzondere waardestijgingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405080 4 C J J N.v.t.
WOvbSgbBlo - Baten van loterijorganisaties 8214500 4 C J N.v.t.
BLasSaoHoo - Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806020 4 C N.v.t.
WPerSolOss - Overige sociale lasten sociale lasten 4002050 4 D J J J N.v.t.
WBedTraObt - Overige belastingen inzake transportmiddelen transportkosten 4205090 4 D N.v.t.
WFbeAadAad - (Amortisatie van) agio en disagio 8512100 4 D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3     J N.v.t.
BEivAgiAgi - Agioreserve agio 502010 4 C J N.v.t.
WKprBtk Betalingskortingen 7008000 3     J J J J N.v.t.
WBedHuiAoz - Assurantiepremies onroerende zaak huisvestingskosten 4201160 4 D J J J J N.v.t.
WAfsDaeDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen en waardeveranderingen 4199099 4 C N.v.t.
BLasOls Overige schulden 806129 3     J J J J N.v.t.
WAfsAiv Afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101000 3     J J J J N.v.t.
WBedKanKak - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris kantoorkosten 4206060 4 D J J J J N.v.t.
WFbeRflRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 4 D J J J J N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3     N.v.t.
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen bestemmingsfondsen 507020 4 C J N.v.t.
BLasOlsWbs - Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend) 806137 4 C N.v.t.
WKprKit Kostprijs intercompany transacties 7009000 3     N.v.t.
WBedHuiObh - Overige belastingen inzake huisvesting huisvestingskosten 4201190 4 D J J J J N.v.t.
WWviWvbDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105599 4 C N.v.t.
BIva Immateriële vaste activa 1 2     J J J J N.v.t.
WOmzNopOpg - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen 8001040 4 C J J J J N.v.t.
WAfsAmvTev - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen 4102070 4 D J J J J N.v.t.
WBedOrgOeo - Onderzoek en ontwikkeling organisatiekosten 4207030 4 D J J J N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 4 D N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D J J N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 D J N.v.t.
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 C J J J J N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2     J J J J N.v.t.
WBedEemDvi - Dotatie voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten 4202060 4 D N.v.t.
WFbeRlsRlk - Rentelasten kredietinstellingen 8404065 4 D N.v.t.
WBedAssDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling assurantiekosten 4208999 4 C N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 D N.v.t.
BVorOvaNob - Nog te ontvangen bijdragen overlopende activa 1104110 4 D N.v.t.
WOmzNohOlg - 1e. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen belast met 0% of niet bij u belast 8002060 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRvmBrt - Boekresultaat Terreinen boekresultaat op materiële vaste activa 4106005 4 C J J J J N.v.t.
WBedAeaPda - Privé-gedeelte accountant accountants- en advieskosten 4209050 4 C J J N.v.t.
BVrdOweVoo - Onderhanden werk, bruto onderhanden werk 3101010 4 D J J J J N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3     J J N.v.t.
WOvbBueVeg - Verkoop goederen 8203070 4 C J N.v.t.
WBedEemOkm - Overige kosten machines exploitatie- en machinekosten 4202220 4 D N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 C J J J J N.v.t.
WOmzNodOdi - 3b. Netto-omzet uit verleende diensten naar landen binnen de EU 8003080 4 C J J J J N.v.t.
WAfsDae Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199000 3     N.v.t.
WBedAdlBtk - BTW kleine-ondernemers-regeling administratieve lasten 4210110 4 C J J N.v.t.
BLasParPar - Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 4 C J N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3     J J J J N.v.t.
BVrzVvbVlb - Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen 702010 4 C J J N.v.t.
BSchBepOvb - Overige belastingen 1208000 4 C J J J J N.v.t.
WOvbBuaNal - Nalatenschappen 8205050 4 C N.v.t.
WBedVkkRev - Reis- en verblijfkosten verkoop gerelateerde kosten 4203070 4 D J J J J N.v.t.
WFbeDfb Doorberekende financiële baten en lasten 8499000 3     N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris 215020 4 C J J J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2     J J N.v.t.
WOmzOitOvg - Omzet verkopen aan groepsmaatschappijen netto-omzet intercompany transacties 8005020 4 C J N.v.t.
WBwvObwBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4106014 4 D J J N.v.t.
WBedDvvDvw - Dotatie voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214050 4 D N.v.t.
WVkfVkfVkf - Verkoopkosten 8080100 4 D N.v.t.
BVorDebVdd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 C J J N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2     J J J J N.v.t.
BSchSalTbv - Reservering vakantiedagen overige schulden 1204050 4 C J J J N.v.t.
WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202000 3     N.v.t.
WBedVkkDbv - Doorberekende verkoopkosten verkoop gerelateerde kosten 4203990 4 C J J J J N.v.t.
WRedAirDvn - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen 8410020 4 C N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen 212020 4 C N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2     J J J J N.v.t.
WPerLesTep - Tantièmes en provisie lonen en salarissen 4001030 4 D J J J N.v.t.
WBedAutKil - Kilometervergoeding autokosten 4204100 4 D J J J N.v.t.
WNer Nettoresultaat 90 2     J N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010 4 D N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3     J J J J N.v.t.
WKprKvgVrv - Voorraadverschillen grond- en hulpstoffen 7001030 4 D J J J J N.v.t.
WBedOvpDvr - Dotatie voorziening in verband met reorganisaties overige personeelskosten 4012120 4 D N.v.t.
WVheVuh Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301000 3     J J N.v.t.
WOvbSgb Som van de (geworven) baten 8214000 3     J N.v.t.
BLasTbwTbw - Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 C N.v.t.
BSchOpaNpr - Nog te betalen provisies overlopende passiva 1210070 4 C J J J J N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3     J J J N.v.t.
WBedTraMot - Motorrijtuigenbelasting transportmiddelen transportkosten 4205040 4 D N.v.t.
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 3     N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030 4 D J N.v.t.
BEivSevSti - Stichtingskapitaal eigen vermogen 509050 4 C J N.v.t.
WKprInpVrv - Voorraadverschillen productiegoederen 7006020 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiOng - Onderhoud gebouwen huisvestingskosten 4201080 4 D J J J J N.v.t.
WAfsAmvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen op materiële vaste activa 4102199 4 C N.v.t.
BVorVpkTop - Te ontvangen pensioenuitkeringen vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103155 4 D N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3     J J J N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3     J J J J N.v.t.
WPerPenOpe - Overige pensioenlasten 4003080 4 D N.v.t.
WBedKanKan - Kantoorbenodigdheden kantoorkosten 4206010 4 D J J J J N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 3     J J J J N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen 303030 4 D J J N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen 504080 4 C N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2     J J J J N.v.t.
WAfsAmvVeb - Afschrijvingen Verbouwingen 4102020 4 D J J J J N.v.t.
WBedKanCom - Communicatie 4206160 4 D N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs inventaris 215015 4 D N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D J J J N.v.t.
BEivKapPrs - Privé-stortingen 509030 4 C J J N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3     J J J J N.v.t.
WKprGrpGr1 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 7200100 4 D N.v.t.
WBedEemRoi - Reparatie en onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten 4202010 4 D N.v.t.
WFbeRlsRob - Rentelasten obligatieleningen 8404020 4 D N.v.t.
WBedVkkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling verkoopkosten 4203999 4 C N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 C J J J J N.v.t.
BVorOvaNtf - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa 1104030 4 D J J J J N.v.t.
WOmzNohOlv - 1b. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met laag tarief 8002020 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRviCev - Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom boekresultaat op immateriële vaste activa 4105030 4 C J J J J N.v.t.
WBedAssDas - Doorberekende assurantiekosten assurantiekosten 4208990 4 C N.v.t.
BFvaOvrTsc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 4 C J J J N.v.t.
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3     J J J J N.v.t.
BEivKa5Prs - Privé-stortingen firmant 5 509430 4 C J N.v.t.
WOvbBueDeg - Donaties en giften 8203020 4 C J N.v.t.
WBedEemDvm - Dotatie voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten 4202170 4 D J J J N.v.t.
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 4 C N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 D J J J J N.v.t.
WOmzNodOdo - 1c. Netto-omzet uit verleende diensten belast met overige tarieven, behalve 0% 8003030 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRvmBvm - Boekresultaat Vooruitbetalingen op materiële vaste activa boekresultaat op materiële vaste activa 4106105 4 C N.v.t.
WBedAdlBov - Boekingsverschillen administratieve lasten 4210060 4 D J J J J N.v.t.
BLasTbwTbc - Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 4 D N.v.t.
BVrdHanHvv - Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen handelsgoederen 3001030 4 D N.v.t.
BVrz Voorzieningen 7 2     J J J J N.v.t.
BSchFlkFlk - Financiële lease verplichtingen 1208510 4 C J J J J N.v.t.
WOvbBua Baten uit acties van derden 8205000 3     N.v.t.
WBedVkkKos - Kosten sponsoring verkoop gerelateerde kosten 4203020 4 D J J J J N.v.t.
WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie rentelasten en soortgelijke kosten 8409010 4 D N.v.t.
WAfsAivGon - Afschrijvingen goodwill - fiscaal niet aftrekbaar - afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101075 4 D N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214010 4 D J J J J N.v.t.
WOmzNooNdo - Opbrengsten uit overige bronnen overige netto-omzet 8004040 4 C N.v.t.
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105500 3     N.v.t.
WBedDvv Dotaties en vrijval voorzieningen 4214000 3     J J J J N.v.t.
WOmzNopNod - Netto-omzet van onbelaste leveringen geproduceerde goederen 8001150 4 C N.v.t.
BVrzOvzGar - Garantievoorziening 704010 4 C J J J J N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3     J J J N.v.t.
WOvbNvvNvv - Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille baten uit overige activiteiten 8210010 4 C N.v.t.
WBedVkkDog - Dotatie garantievoorziening verkoop gerelateerde kosten 4203180 4 D J J J J N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 84 2     J J N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen 211010 4 D N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerde effecten 404010 4 D N.v.t.
WOmzGrpGr4 - Netto-omzet groep 4 8009400 4 C N.v.t.
WBedWkrWki - Werkkosten intermediair overige personeelsgerelateerde kosten 4008000 4 D N.v.t.
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2     J J N.v.t.
WKprBtkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7008099 4 C N.v.t.
BLasFlvFlv - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend) 804010 4 C J J J J N.v.t.
WWivGpvPge - Privé gebruik eigen bedrijf 8104020 4 C N.v.t.
WBedOvpWer - Wervingskosten overige personeelskosten 4012070 4 D J J J N.v.t.
WOvtRofRov - Rentebaten overige vorderingen opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401080 4 C J J N.v.t.
WKprTvlVsg - Verstrekte subsidies of giften 7202200 4 D J N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3     J N.v.t.
BLasVob Vooruit ontvangen op bestellingen 806059 3     N.v.t.
WPerLesLoo - Loonkostenreductie lonen en salarissen 4001120 4 C J J J N.v.t.
WBedAutDau - Doorberekende autokosten autokosten 4204990 4 C N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 4 C N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 D N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 501070 4 C N.v.t.
WKprInhInh - Inkoopwaarde handelsgoederen 7005010 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiLas - Lasten servicecontracten huisvestingskosten 4201030 4 D N.v.t.
WPerLesDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling lonen en salarissen 4001999 4 C N.v.t.
BVorTskTos - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies 1103040 4 D J J J J N.v.t.
BLasBepBep - Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 C N.v.t.
WPerPenVpv - Vrijval pensioenvoorziening directie 4003030 4 C N.v.t.
WBedTraVot - Vrijval voorziening groot onderhoud transportmiddelen transportkosten 4205150 4 C N.v.t.
WFbeAlpAlp - Aflossingspremies 8515100 4 D N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020 4 C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 C N.v.t.
WAfsAivOiv - Afschrijvingen overige immateriële vaste activa afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101100 4 D N.v.t.
WBedKanAss - Assurantiepremie kantoorkosten 4206120 4 D N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen 201015 4 D N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3     J J J J N.v.t.
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3     J J J J N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3     N.v.t.
WBedHuiDkg - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten 4201250 4 D J J N.v.t.
WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216100 3     N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 D J J J J N.v.t.
BVorOvrLen - Leningen u/g (kortlopend) 1103200 4 D N.v.t.
WOmzNopOlu - 4a. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen buiten de EU 8001100 4 C J J J N.v.t.
WAfsAfvAvo - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling afschrijvingen vastgoed 4103009 4 D N.v.t.
WBedAss Assurantiekosten 4208000 3     J J J J N.v.t.
BFvaOvrVga - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 4 C N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3     J J J J N.v.t.
BEivKa4Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509310 4 C J N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3     J N.v.t.
WOvbOrsOsu - Overige ontvangen subsidies subsidiebaten 8207050 4 C J N.v.t.
WBedEemOlm - Operational leasing machines exploitatie- en machinekosten 4202120 4 D J J J N.v.t.
WBedAlkDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling andere kosten 4215099 4 C N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 D N.v.t.
WOmzNohOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van handelsgoederen uit landen binnen de EU 8002120 4 C J J J N.v.t.
WAfsRvmSev - Boekresultaat Vliegtuigen boekresultaat op materiële vaste activa 4106060 4 C N.v.t.
WBedAdlHef - Heffingen administratieve lasten 4210010 4 D J J J J N.v.t.
BEivSevCoo - Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 4 C J N.v.t.
BVrdGepHvv - Gereed product, herwaardering voorraden gereed product gereed product 3103030 4 D N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510070 4 C N.v.t.
WOvbBugSpo - Sponsoring 8204040 4 C N.v.t.
WBedEemVpm - Verpakkingsmaterialen 4202270 4 D N.v.t.
WFbeWis Wisselkoersverschillen 8407000 3     J J J J N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3     J J J J N.v.t.
WOmzNooNdl - Overige netto-omzet waarvan licenties overige netto-omzet 8004010 4 C N.v.t.
WWviWviBwi - Bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103200 4 D J J J J N.v.t.
WBedKseAbs - Vrijval stamrecht- en lijfrentevoorzieningen kosten stamrecht en lijfrentes 4212010 4 C N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud 703010 4 C J J J J N.v.t.
BSchAosFvk - Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201070 4 C N.v.t.
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000 3     N.v.t.
WBedVkkVkp - Verkoopprovisie verkoop gerelateerde kosten 4203130 4 D N.v.t.
WBelBgrLab - Latente belastingen belastingen over de winst of het verlies 9101005 4 D J J N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3     N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten 402020 4 D J J N.v.t.
WOmzKebPrv - Provisies 8006030 4 D J J N.v.t.
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3     J J J N.v.t.
WBedDvvVvw - Vrijval voorziening voor verwijderingsverplichtingen 4214110 4 C N.v.t.
WKprKuwDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003099 4 C N.v.t.
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend) 802020 4 D N.v.t.
BSchSalOna - Overige netto-afdrachten 1204110 4 C J J J N.v.t.
WOvbVezOvu - Overige verzekeringsuitkeringen verzekeringsuitkeringen 8206020 4 C J J N.v.t.
WBedAutOpa - Operational leasing auto's autokosten 4204050 4 D J J J J N.v.t.
WRedArvDvn - Dotatie voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling 8420020 4 C N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3     J J J J N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002020 4 D N.v.t.
WWivWowWow - Wijziging in vooraden onderhanden werk 8102010 4 C J J J J N.v.t.
WBedOvpUit - Uitzendbedrijven overige personeelskosten 4012020 4 D J J J N.v.t.
WOvtRofRvu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401032 4 C N.v.t.
WKprGrpDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200999 4 C N.v.t.
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 D N.v.t.
WPerLesGra - Gratificaties lonen en salarissen 4001090 4 D J J J N.v.t.
WBedAutVkv - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud auto's autokosten 4204160 4 C N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3     N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2     J J J J N.v.t.
WKprKuwAek - Andere externe kosten 7003020 4 D J J J J N.v.t.
WBedOvpObp - Overige belastingen inzake personeel overige personeelskosten 4012180 4 D N.v.t.
WWfaBwvOef - Bijzondere waardeverminderingen van effecten waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405050 4 D J J N.v.t.
WOvbSgbBso - Baten van subsidies van overheden 8214600 4 C J N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3     J J N.v.t.
BLasSaoAfl - Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806025 4 D N.v.t.
WPerSolDsl - Doorberekende sociale lasten sociale lasten 4002990 4 C N.v.t.
WBedTraDrt - Dotatie reserve assurantie eigen risico transportmiddelen transportkosten 4205100 4 D N.v.t.
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 3     N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen 305010 4 D J N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3     J J N.v.t.
WKprBtkBed - Betalingskorting debiteuren 7008010 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiOnz - Onroerende zaakbelasting huisvestingskosten 4201170 4 D J J J J N.v.t.
WWviWviDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen immateriële vaste activa 4103299 4 C N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 C J J J J N.v.t.
WAfsAivOek - Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101010 4 D J N.v.t.
WBedKanCea - Contributies en abonnementen kantoorkosten 4206070 4 D J J J J N.v.t.
BIvaKouAkp - Actuele kostprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101015 4 D N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs overige effecten (langlopend) 304010 4 D N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3     J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2     J J J J N.v.t.
WKprKitKit - Kostprijs intercompany transacties inkoopwaarde handels- en productiegoederen 7009010 4 D N.v.t.
WBedHuiOvh - Overige vaste huisvestingslasten huisvestingskosten 4201200 4 D N.v.t.
WBwvObwDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4106099 4 C N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3     J N.v.t.
BVorOvrWbs - Waarborgsommen overige vorderingen 1103010 4 D N.v.t.
WOmzNopOlg - 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast 8001050 4 C J J J J N.v.t.
WAfsAmvBei - Afschrijvingen Inventaris 4102090 4 D J J J J N.v.t.
WBedOrgLgv - Leges / vergunningen organisatiekosten 4207040 4 D N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 4 D N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D J J N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3     J N.v.t.
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 C J J J J N.v.t.
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215000 3     J N.v.t.
WBedEemVoi - Vrijval voorziening groot onderhoud inventaris exploitatie- en machinekosten 4202070 4 C N.v.t.
WFbeRlsRlv - Rentelasten leaseverplichtingen 8404070 4 D J J J J N.v.t.
WBedAeaDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling accountants- en advieskosten 4209999 4 C N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3     J J J J N.v.t.
WOmzNohOll - 2a. Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd 8002070 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRvmBeg - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen boekresultaat op materiële vaste activa 4106010 4 C J J J J N.v.t.
WBedAeaNot - Notariskosten accountants- en advieskosten 4209060 4 D J J N.v.t.
BVrdOweGet - Gefactureerde termijnen onderhanden werk onderhanden werk 3101020 4 C N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510020 4 C J J N.v.t.
WOvbBueObu - Overige baten uit fondsenwerving 8203080 4 C J N.v.t.
WBedEemWdi - Werk door derden, waarvan industriële loondiensten 4202225 4 D N.v.t.
WFbeOrlRos - Rentelasten overige schulden rentelasten en soortgelijke kosten 8406040 4 D N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 D J J N.v.t.
WOmzNodOda - 3c. Netto-omzet uit verleende diensten via installatie/afstandsverkopen binnen de EU 8003090 4 C J J J J N.v.t.
WAfsDaeDaf - Doorberekende afschrijvingen doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199010 4 C N.v.t.
WBedAdlOad - Overige administratieve lasten administratieve lasten 4210120 4 D J J J J N.v.t.
BLasParCla - Cumulatieve aflossingen participaties (langlopend) 807020 4 D J N.v.t.
BVrdEmbVoo - Emballage, bruto emballage 3003010 4 D J J J J N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening voor belastingen voorziening voor belastingen 702020 4 C N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3     N.v.t.
WOvbBuaEle - Eigen loterijen en prijsvragen 8205060 4 C N.v.t.
WBedVkkEta - Etalagekosten verkoop gerelateerde kosten 4203080 4 D N.v.t.
WFbeDfbDrb - Doorberekende financiële baten doorberekende financiële baten en lasten 8499010 4 D N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris 215030 4 D J J N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3     J N.v.t.
WOmzOitOvm - Omzet verkopen aan overige verbonden maatschappijen netto-omzet intercompany transacties 8005030 4 C N.v.t.
WBwvGwb Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106200 3     N.v.t.
WBedDvvDov - Dotatie overige voorzieningen 4214060 4 D J J J J N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 2     N.v.t.
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 D J J J J N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3     J J J J N.v.t.
BSchSalVab - Vakantiebonnen 1204060 4 C J J J N.v.t.
WOvbOdpOdp - Ontvangen doorbelasting personeelskosten baten uit overige activiteiten 8202010 4 C N.v.t.
WBedAut Autokosten 4204000 3     J J J J N.v.t.
WRedAirVvi - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen 8410030 4 D N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen 212030 4 D N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3     J J J J N.v.t.
BSchOvsOvi - Overige verplichtingen inzake personeel overige schulden 1209065 4 C N.v.t.
WPerLesLon - Lonen en salarissen 4001040 4 D J J J N.v.t.
WBedAutBeb - Boetes en bekeuringen autokosten 4204110 4 D J J J J N.v.t.
WNerNew Nettoresultaat na belastingen (B.V.) 9999000 3     J N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020 4 C N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg kruisposten 1003010 4 D J J J J N.v.t.
WKprKvgPrv - Prijsverschillen inkoop grond- en hulpstoffen 7001040 4 D J J J J N.v.t.
WBedOvpVvr - Vrijval voorziening in verband met reorganisaties overige personeelskosten 4012130 4 C N.v.t.
WVheVuhVuh - Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301010 4 C J J N.v.t.
WOvbSgbBvd - Bijdragen van donateurs 8214100 4 C J N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3     J N.v.t.
BSchOpaNbh - Nog te betalen huren overlopende passiva 1210080 4 C N.v.t.
WPerSolPsv - Premies sociale verzekeringen sociale lasten 4002010 4 D J J J N.v.t.
WBedTraOpt - Operational leasing transportmiddelen transportkosten 4205050 4 D N.v.t.
WFbePolPol - Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510100 4 C N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3     N.v.t.
BEivSevVnk - Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509060 4 C J N.v.t.
WKprInpPrv - Prijsverschillen inkoop productiegoederen 7006030 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiSch - Schoonmaakkosten huisvestingskosten 4201090 4 D J J J J N.v.t.
WAfsAfvDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling afschrijvingen vastgoed 4103099 4 C N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3     J J J J N.v.t.
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 C J J J N.v.t.
WPerPenDon - Doorberekende pensioenlasten 4003990 4 C N.v.t.
WBedKanPor - Porti kantoorkosten 4206020 4 D J J J J N.v.t.
WFbeBkfBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 4 D J J J J N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3     J J N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 C N.v.t.
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen 8001000 3     J J J J N.v.t.
WAfsAmvMei - Afschrijvingen Machines en installaties 4102050 4 D J J J J N.v.t.
WBedOrg Organisatiekosten 4207000 3     J J J N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 4 D N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D N.v.t.
BEivKapPro - Privé-opnamen 509040 4 D J J N.v.t.
BSchCreHac - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203010 4 C J J J J N.v.t.
WKprGrpGr2 - Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 7200200 4 D N.v.t.
WBedEemOls - Operational leasing inventaris exploitatie- en machinekosten 4202020 4 D N.v.t.
WFbeRlsRol - Rentelasten onderhandse leningen 8404030 4 D J J J J N.v.t.
WBedAutDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling autokosten 4204999 4 C N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 D J J N.v.t.
BVorOvaNoo - Nog te ontvangen omzetbonificaties overlopende activa 1104070 4 D N.v.t.
WOmzNohOlo - 1c. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met overige tarieven, behalve 0% 8002030 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRviGoo - Boekresultaat goodwill boekresultaat op immateriële vaste activa 4105070 4 C N.v.t.
WBedAssAvk - Overige advieskosten 4208950 4 D N.v.t.
BFvaOvrWac - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 4 C N.v.t.
BVrdHalVoo - Halffabrikaten, bruto halffabrikaten 3102010 4 D J J J J N.v.t.
BEivKa5Pro - Privé-opnamen firmant 5 509440 4 D J N.v.t.
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3     N.v.t.
WOvbBueCtb - Contributies 8203030 4 C J N.v.t.
WBedEemVgo - Vrijval voorziening groot onderhoud machines exploitatie- en machinekosten 4202180 4 C J J J N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 C J J J J N.v.t.
WOmzNodOpd - 1d Netto-omzet uit privégebruik verleende diensten 8003040 4 C J J J J N.v.t.
WAfsRvmBgm - Boekresultaat Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa boekresultaat op materiële vaste activa 4106110 4 C N.v.t.
WBedAdlBet - Betalingsverschillen administratieve lasten 4210070 4 D J J J J N.v.t.
BLasBepBec - Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 4 D N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3     J J J J N.v.t.
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3     N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3     J J J J N.v.t.
WOvbBuaCol - Collecten 8205010 4 C N.v.t.
WBedVkkBeu - Beurskosten verkoop gerelateerde kosten 4203030 4 D J J J J N.v.t.
WFbeOnn Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497000 3     N.v.t.
WNerKap Nettoresultaat (EZ-VOF) 9999100 3     J J N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020 4 C J J J J N.v.t.
WOmzNooNon - Overige netto-omzet waarvan overboeking naar andere rubriek overige netto-omzet 8004050 4 C N.v.t.
WWviWvbBwv - Bijzondere waardeverminderingen van vastgoedbeleggingen waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 4105505 4 D N.v.t.
WBedDvvDvu - Dotatie voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 4214010 4 D J J J J N.v.t.
WOmzNohNod - Netto-omzet van onbelaste verkoop van handelsgoederen 8002150 4 C N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2     J J J J N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening 704090 4 C N.v.t.
BSchSalNet - Netto lonen overige schulden 1204010 4 C J J J N.v.t.
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 8212000 3     N.v.t.
WBedVkkVgv - Vrijval garantievoorziening verkoop gerelateerde kosten 4203190 4 C J J J J N.v.t.
WRedAir Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 8410000 3     J J N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen 211020 4 C N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet-beursgenoteerde effecten 404020 4 D N.v.t.
WOmzGrpGr5 - Netto-omzet groep 5 8009500 4 C N.v.t.
WBedWkrWkb - Werkkosten belast loon overige personeelsgerelateerde kosten 4009000 4 D N.v.t.
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3     J J N.v.t.
WKprKitDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling betalingskortingen 7009099 4 C N.v.t.
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) 804020 4 D J J J J N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2     J J J J N.v.t.
WBedOvpAbd - Arbodienst overige personeelskosten 4012080 4 D J J J N.v.t.
WOvtRofDiv - Dividend effecten opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401090 4 C J J N.v.t.
WKprTvlLbd - Lasten besteed aan doelstellingen 7203100 4 D J N.v.t.
BVorVaoNtv - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103130 4 D J N.v.t.
BLasVobVob - Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806060 4 C N.v.t.
WPerLesOvt - Overige toeslagen lonen en salarissen 4001130 4 D N.v.t.
WBedTra Transportkosten 4205000 3     N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 4 C N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2     J J J N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 501030 4 C N.v.t.
WKprInhVrv - Voorraadverschillen handelsgoederen 7005020 4 D J J J J N.v.t.
WBedHuiBeh - Betaalde huur huisvestingskosten 4201040 4 D J J J J N.v.t.
WPerSolDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling sociale lasten 4002999 4 C N.v.t.
BVorTskTls - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies 1103050 4 D J J J N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3     J J J J N.v.t.
WPerPenDvb - Dotatie voorziening backserviceverplichting directie 4003040 4 D N.v.t.
WBedTraPar - Parkeerkosten transportmiddelen transportkosten 4205160 4 D N.v.t.
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 3     J J N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030 4 D N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 C N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3     J N.v.t.
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3     J J J J N.v.t.
WBedKanOba - Overige administratieve belastingen kantoorkosten 4206130 4 D N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 4 D N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst onverdeelde winst 506010 4 C J J N.v.t.
BSchSakRba - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen 1209030 4 C J J J J N.v.t.
WKprPrgPrg - Privé-gebruik goederen inkoopwaarde handels- en productiegoederen 7012010 4 C N.v.t.
WBedHuiVkg - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud gebouwen huisvestingskosten 4201260 4 C J J N.v.t.
WFbeRlmInc - Rentebaten incasso 8402190 4 C J J J J N.v.t.
WBedLnoLno - Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216110 4 D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 C J J J J N.v.t.
BVorOvrIln - Interne lening (kortlopend) 1103390 4 D N.v.t.
WOmzNopOle - 4b. Netto-omzet uit belaste leveringen van geproduceerde goederen uit landen binnen de EU 8001110 4 C J J J N.v.t.
WAfsAfvAve - Afschrijvingen vastgoedbeleggingen in exploitatie afschrijvingen vastgoed 4103010 4 D N.v.t.
WBedAssBea - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering assurantiekosten 4208010 4 D J J J J N.v.t.
BFvaOvrVca - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 4 C N.v.t.
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto voorraad grond- en hulpstoffen 3002010 4 D J J J J N.v.t.
BEivKa4Prs - Privé-stortingen firmant 4 509330 4 C J N.v.t.
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8216000 3     J N.v.t.
WBedEemHum - Huur machines exploitatie- en machinekosten 4202130 4 D J J J J N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 2     J N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 C N.v.t.
WOmzNohNon - Netto-omzet uit leveringen handelsgoederen waarvan overboeking naar andere rubriek 8002130 4 C N.v.t.
WAfsRvmSch - Boekresultaat Schepen boekresultaat op materiële vaste activa 4106065 4 C N.v.t.
WBedAdlOvb - Overige belastingen administratieve lasten 4210020 4 D J J J J N.v.t.
BEivOvrCor - Continuïteitsreserve 506006 4 C J N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3     J J J J N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510080 4 C N.v.t.
WOvbBugNal - Nalatenschappen 8204050 4 C N.v.t.
WBedEemOee - Overige exploitatie- en machinekosten 4202280 4 D J J J J N.v.t.
WFbeWisWis - Valutakoersverschillen rentelasten en soortgelijke kosten 8407010 4 D J J J J N.v.t.
BSchSalOsf - Te betalen overige sociale fondsen 1204130 4 C J J J N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 210010 4 D J J J J N.v.t.
WOmzNooNdy - Opbrengsten uit royalty's overige netto-omzet 8004020 4 C J J J J N.v.t.
WWviWviTbi - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103210 4 C N.v.t.
WBedKseLiu - Lijfrente-uitkeringen 4212020 4 D N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen 704050 4 C N.v.t.
BSchAosAos - Aflossingsverplichtingen overige schulden 1201090 4 C N.v.t.
WOvbOpsOps - Opbrengsten servicecontracten baten uit overige activiteiten 8209010 4 C N.v.t.
WBedVkkCom - Commissies verkoop gerelateerde kosten 4203140 4 D N.v.t.
WBelBgrBgr - Belastingen uit huidig boekjaar belastingen over de winst of het verlies 9101010 4 D J J N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 D N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3     J J N.v.t.
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3     N.v.t.
WBedWkrWkf - Werkkosten vrije ruimte overige personeelsgerelateerde kosten 4004000 4 D J J J N.v.t.
WBedDvvVov - Vrijval overige voorzieningen 4214120 4 C J J J J N.v.t.
WKprKraDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen 7004099 4 C N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3     N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3     J J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2     J J J N.v.t.
WBedAutBwl - Bijdrage werknemers leaseregeling autokosten 4204060 4 C J J J N.v.t.
WRedArvVvi - Vrijval voorziening in verband met deelnemingen - vrijstelling 8420030 4 D N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110 4 D J J J J N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002030 4 D J J J J N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 8103000 3     J J J J N.v.t.
WBedOvpMaf - Management fee overige personeelskosten 4012030 4 D N.v.t.
WOvtRofRid - Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401040 4 C N.v.t.
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201000 3     J N.v.t.
BLasSakLvl - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030 4 C J J J J N.v.t.
BSchOvsWaa - Waarborgsommen overige schulden 1209135 4 C N.v.t.
WPerLesLin - Lonen in natura lonen en salarissen 4001100 4 D J J J N.v.t.
WBedAutDvv - Dotatie voorziening groot onderhoud auto's autokosten 4204170 4 D N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 D J J J N.v.t.
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 D N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3     J N.v.t.
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3     N.v.t.
WBedOvpOvp - Overige personeelskosten niet elders genoemd overige personeelskosten 4012190 4 D J J J N.v.t.
WWfaBwvTwf - Terugneming van bijzondere waardeverminderingen van financiële vaste activa waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405100 4 C N.v.t.
WOvbSgbBvo - Baten van verbonden organisaties zonder winststreven 8214700 4 C J N.v.t.
BVorLbvBlk - Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103170 4 D J J N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3     J J N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3     J J J N.v.t.
WBedTraVrt - Vrijval reserve assurantie eigen risico transportmiddelen transportkosten 4205110 4 C N.v.t.
WFbeNolNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513100 4 D N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020 4 C N.v.t.
BEivHerHew - Herwaardering herwaarderingsreserves 503010 4 C J J N.v.t.
WKprBtkBec - Betalingskortingen op inkopen inkoopwaarde handels- en productiegoederen 7008020 4 C J J J N.v.t.
WBedHuiMez - Milieuheffingen en zuiveringsleges huisvestingskosten 4201180 4 D J J J J N.v.t.
WWviWvmDfw - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling waardeveranderingen materiële vaste activa 4104299 4 C N.v.t.
BLasOlsAfl - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) 806135 4 D J J J J N.v.t.
WAfsAivKoe - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101020 4 D J J J J N.v.t.
WBedKanVak - Vakliteratuur kantoorkosten 4206080 4 D J J J J N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 4 D N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige effecten (langlopend) 304020 4 C N.v.t.
BEivBerBer - Bestemmingsreserve bestemmingsreserves 505020 4 C J N.v.t.
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3     N.v.t.