Boekhoudplaza.nl

Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV)

RGS MKB rapportages > Rapport

Status in beoordeling (aanbevelingen zijn welkom)
Het kasstroomoverzicht wordt ook als aangeduid als "Staat van herkomst en bestedingen".
Dit kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode gaat voor de operationele kasstroom uit van de winst vóór belasting.
Suggesties om dit overzicht verder in orde te maken zijn welkom.


Rapportage item RGS code
Reknr
Naam ZZP EZ BV SV Branche
  Kasstroomoverzicht indirecte methode
 
  Operationele kasstroom
 
  Winst vóór belasting
WPer 40000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen J J J N.v.t.
WAfs 43000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa J J J J N.v.t.
WBed 45000 Overige bedrijfskosten J J J J N.v.t.
WWvi 48000 Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBwv 48200 Overige waardeveranderingen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKpr 70000 Kostprijs van de omzet J J J J N.v.t.
WVkf 79100 Verkoopkosten J+ J+ N.v.t.
WAkf 79200 Algemene beheerskosten J+ J+ N.v.t.
WOmz 80000 Netto-omzet J J J J N.v.t.
WWiv 81700 Wijziging voorraden J J J J N.v.t.
WOvb 82000 Overige bedrijfsopbrengsten J J J J N.v.t.
WOvt 83000 Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten J J N.v.t.
WVhe 83300 Vrijval herwaarderingsreserve J J N.v.t.
WWfa 83600 Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten J+ J+ N.v.t.
  Afschrijvingen
 
  Afschrijvingen immateriële vaste activa
WAfsAiv 43100 Afschrijvingen op immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Afschrijvingen materiële vaste activa
WAfsAmv 43200 Afschrijvingen op materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Totaal afschrijvingen
 
  Mutatie voorzieningen
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
WBedOvpDoa 40950 Dotatie arbeidsongeschiktheidsvoorziening N.v.t.
WBedOvpVva 40951 Vrijval arbeidsongeschiktheidsvoorziening N.v.t.
WBedHuiDvg 45175 Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen J+ J+ N.v.t.
WBedHuiVgb 45176 Vrijval voorziening groot onderhoud gebouwen J+ J+ N.v.t.
WBedEemDvm 45360 Dotatie voorziening groot onderhoud machines J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedEemVgo 45361 Vrijval voorziening groot onderhoud machines J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedVkkDvd 45660 Dotatie voorziening dubieuze debiteuren J J N.v.t.
WBedVkkDog 45665 Dotatie garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedVkkVgv 45666 Vrijval garantievoorziening J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedDvv 46700 Dotaties en vrijval voorzieningen J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Veranderingen in werkkapitaal
 
  Mutatie voorraden
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BVrd 30000 Voorraden J J J J N.v.t.
  Mutatie debiteuren
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BVorDebHad 13011 Debiteuren J J J J N.v.t.
BVorDebHdi 13015 Debiteuren intercompany J+ N.v.t.
  Mutatie crediteuren
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BSchCreHac 16011 Handelscrediteuren J J J J N.v.t.
BSchCreHci 16013 Handelscrediteuren intercompany J+ N.v.t.
BSchCreKcr 16015 Kostencrediteuren J J N.v.t.
  Mutatie transitoria
 
  Overlopende activa
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BVorOva 14000 Overlopende activa J J J J N.v.t.
  Overlopende passiva
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BSchOpa 17000 Overlopende passiva J J J J N.v.t.
  Totaal mutatie transitoria
 
  Totaal veranderingen in werkkapitaal
 
  Kasstroom uit bedrijfsoperaties
 
  Betaalde belasting
 
  Belasting in huidig boekjaar
WBelBgrBgr 91120 Belastingen uit huidig boekjaar J J N.v.t.
WBelBgrBuv 91130 Belastingen uit voorgaande boekjaren J+ J+ N.v.t.
  Te betalen belasting ultimo vorig boekjaar [ Beginsaldo ]
BSchBepVpb 16240 Te betalen Vennootschapsbelasting J J N.v.t.
  Betaalde belasting in huidig boekjaar
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BSchBepVpb 16240 Te betalen Vennootschapsbelasting J J N.v.t.
  Totaal mutatie betaalde belasting
 
  Financiële baten en lasten
 
  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
WFbeRlm 84100 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten J J J J N.v.t.
  Rentelasten en soortgelijke kosten
WFbeRls 84300 Rentelasten en soortgelijke kosten J J J J N.v.t.
WFbeOrl 84400 Overige rentelasten J J J J N.v.t.
WFbeWis 84600 Wisselkoersverschillen J J J J N.v.t.
WFbeKvb 84620 Kosten van beleggingen J+ J+ N.v.t.
WFbeEmk 84860 Emissiekosten J J N.v.t.
WFbeKva 84880 Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WFbeBkf 84900 Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering J J J J N.v.t.
WFbeRfl 84940 Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing J+ J J J N.v.t.
  Totaal financiële baten en lasten
 
  Totaal operationele kasstroom
 
  Investeringskasstroom
 
  Immateriële vaste activa
 
  Investeringen immateriële vaste activa
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BIvaKouVvp 1110 Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen J N.v.t.
BIvaKooVvp 1210 Kosten van ontwikkeling J+ J J J N.v.t.
BIvaCevVvp 1310 Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaGooVvp 1401 Goodwill J+ J J J N.v.t.
BIvaVoiVvp 1710 Vooruitbetaling op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaOivVvp 1910 Overige immateriële vaste activa J+ J J J N.v.t.
  Boekresultaat immateriële vaste activa
WAfsRvi 43500 Boekresultaat op immateriële vaste activa J+ J+ J+ J+ N.v.t.
  Materiële vaste activa
 
  Investeringen materiële vaste activa
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BMvaTerVvp 2011 Terreinen J+ J J J N.v.t.
BMvaBegVvp 2051 Bedrijfsgebouwen J+ J J J N.v.t.
BMvaVerVvp 2101 Verbouwingen J J J J N.v.t.
BMvaMeiVvp 2151 Machines en installaties J J J J N.v.t.
BMvaObeVvp 2201 Andere vaste bedrijfsmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaBeiVvp 2251 Inventaris J J J J N.v.t.
BMvaTevVvp 2301 Auto's en overige transportmiddelen J J J J N.v.t.
BMvaVliVvp 2451 Vliegtuigen J+ N.v.t.
BMvaSchVvp 2471 Schepen J+ N.v.t.
BMvaVbiVvp 2501 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering J+ N.v.t.
BMvaNadVvp 2571 Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa J+ J+ N.v.t.
  Boekresultaat materiële vaste activa
WAfsRvm 43600 Boekresultaat materiële vaste activa J J J J N.v.t.
  Financiële vaste activa
 
  Deelnemingen
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BFvaDigNev 4011 Deelneming groepsmaatschappijen J+ N.v.t.
BFvaDioNev 4031 Deelneming overige verbonden maatschappijen J+ N.v.t.
BFvaAndKpr 4051 Overige deelnemingen J+ J+ N.v.t.
  Mutatie lening u/g
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BFvaLenLen 4701 Leningen u/g (langlopend) J J N.v.t.
  Effecten kortlopend
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BEff 11000 Effecten (kortlopend) J+ J+ N.v.t.
  Totaal investeringskasstroom
 
  Financieringskasstroom
 
  Mutatie aandelenkapitaal
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BEivGok 5010 Aandelenkapitaal J N.v.t.
BEivAgiAgi 5051 Agioreserve J N.v.t.
  Mutatie langlopende schulden
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BLas 8000 Langlopende schulden J J J J N.v.t.
  Uitgekeerd dividend
[ Mutatie (eind -/- beginsaldo ]
BSchDha 16450 Uit te keren dividend aan houders van aandelen J N.v.t.
BSchOvsTbd 16515 Te betalen dividenduitkeringen J N.v.t.
  Totaal financieringskasstroom
 
  Mutatie geldmiddelen
 

Toelichting van eventueel gebruikte symbolen

Alleen opnemen als saldo positief
Alleen opnemen als saldo negatief

 

min Saldo wordt in mindering gebracht