Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de verschillende bedrijfsvormen

RGS en Verenigingen in de boekhouding

Volgens de wet is een vereniging (net als een stichting) een rechtspersoon. In dit geval met leden. Een vereniging organiseert maatschappelijke activiteiten om samen met haar leden een wens of doel te bereiken, zoals sport en een gezamelijke activiteit.

Een vereniging mag wel winst maken, maar dan niet om uit te keren aan haar leden, maar louter voor het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

Een vereniging is volgens Titel 2 Burgerlijk Wetboek Boek 2 een rechtspersoon.

Een vereniging wordt opgericht met minimaal 2 leden. De leden nemen tijdens een algemene ledenvergadering (ALV) beslissingen over bijvoorbeeld het benoemen of ontslaan van het bestuur, het goedkeuren van de jaarrekening en het wijzigen van statuten. Een vereniging heeft altijd een bestuur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. 

Net als andere rechtspersonen is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te stellen (zie Artikel 10 Burgerlijk Wetboek Boek 2).

Alle verenigingen zijn verplicht een bestuursverslag uit te brengen op de ALV (zie Artikel 48 Burgerlijk Wetboek Boek 2).

Een vereniging kan ook personeel in dienst hebben en daarmee dus werkgever zijn.

Drie soorten verenigingen
De KVK onderkent drie soorten van verenigingen, te weten:

 1. Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
  Opgericht via een notaris, heeft statuten en dezelfde rechten en plichten als een burger. Om in aanmerking te komen voor subsidies is volledige rechtsbevoegdheid vaak een vereiste. De vereniging is aansprakelijk, de bestuurders zelf meestal niet, mits geen sprake is van wanbestuur. Een dergelijke vereniging wordt ingeschreven bij de KVK.
     
 2. Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
  Op te richten zonder notaris. Deze vereniging heeft minder rechten en kan bijvoorbeeld geen gebouw kopen of een erfenis krijgen. Als de vereniging ingeschreven is bij de KVK heeft in eerste instantie de vereniging aansprakelijkheid. Daarna zijn eventueel de bestuurders privé aansprakelijk. Schrijf je de vereniging niet in bij KVK? Dan zijn de bestuurders direct privé aansprakelijk.
   
 3. Vereniging van Eigenaren
  Een Vereniging van Eigenaren (VvE) behartigt de gemeenschappelijke belangen van eigenaren van appartementen, zoals onderhoud van het gebouw en de technische installaties. De VvE heeft als verplichting minimaal 1 keer per jaar vergaderen, een reservefonds opbouwen en een jaarrekening opstellen. Elke VvE moet zich inschrijven in het Handelsregister.
  Zie ook RGS en VvE in de boekhouding.

Verschil met stichting
Ontleend aan de KVK zijn er de volgende verschillen tussen een vereniging en een stichting:

 • Een stichting wordt verplicht opgericht via de notaris en verplicht ingeschreven bij de KVK.
 • Een vereniging heeft leden én een bestuur. Een stichting heeft alleen een bestuur.
 • Bij een stichting beslist alleen het bestuur. Bij een vereniging hebben leden, tijdens de ALV, een stem bij belangrijke besluiten. 
 • Een vereniging wordt opgericht met minimaal 2 leden. Een stichting kan door 1 persoon opgericht worden.
 • Een stichting wordt meestal opgericht om een ideëel doel te behalen of je daarvoor in te zetten. Een vereniging voor het  gezamenlijk ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zoals een sportvereniging. 

Zie ook RGS en Stichtingen in de boekhouding.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van een vereniging is niet bedoeld om te eniger tijd aan de eigenaren van de vereniging uit te keren, zoals bij een onderneming. Het eigen vermogen van een vereniging kan slechts worden aangewend in overeenstemming met de doelstellingen waarvoor zij in het leven is geroepen. 
Meer specifiek geldt dat het de vereniging ingevolge artikel 2:26 lid 3 BW niet is toegestaan uitkeringen te doen aan oprichters of
leden van de vereniging of aan hen die deel uitmaken van zijn organen.

Vennootschapsbelasting (VPB)
Een stichting, vereniging of vergelijkbare organisatie moet alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen. Dit heet beperkte belastingplicht. Als een vereniging een onderneming heeft kan deze te maken krijgen met de VPB.

Er geldt een vrijstelling voor de VPB als (bron website Belastingdienst, 2022):

 • de fiscale winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000 of
 • als de fiscale winst in een jaar hoger is dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de daaraan voorafgaande 4 jaren niet hoger is dan € 75.000.

De richtlijnen voor stichtingen en verenigingen zijn voor de VPB best uitgebreid. Raadpleeg voor de laatste stand van zaken daarom altijd de website van de Belastingdienst.

Jaarrekening
Een vereniging stelt een jaarrekening op die door de ALV wordt goedgekeurd.
Een vereniging moet bij een bepaalde omzet ook een jaarrekening deponeren bij de KVK. Het gaat hierbij om een omzet die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 6 miljoen per jaar bedraagt (zie voor actuele voorwaarden de KVK). 

Een vereniging hanteert in de praktijk het model van een jaarrekening volgens:
Organisaties zonder winststreven (OZW) of
Fondswervende organisaties (FWO).

Coöperatie
Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief.
Zie Wiki RGS en de Coöperatie.

RGS
Specifiek voor verenigingen kent RGS de volgende rekeningen:
Verenigingskapitaal; onder het eigen vermogen. 
Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten); onder het resultaat (W&V-rekening). 

Zie ook:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.