Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en Intercompany transacties

RGS en Onderlinge leveringen holding en werkmaatschappijen via downstream en upstream sales

Als gewerkt wordt met een waardering volgens de Vermogensmutatiemethode (VMM) dan kan het zijn dat rekening gehouden moet worden met eventueel nog niet gerealiseerde winst op intercompany leveringen als gevolg van downstream en upstream sales. Dit houdt in dat winst pas als gerealiseerd wordt beschouwd als de onderlinge leveringen de groep hebben verlaten.

Als gewerkt wordt met een waardering tegen verkrijgingsprijs of actuele waarde wordt de winst op basis van de intercompany transacties direct volledig als gerealiseerd beschouwd. Er wordt dan geen rekening gehouden met eventueel nog niet gerealiseerde winst op de balansdatum. Resultaat komt dan tot uitdrukking via uit te keren dividend. 

Bij zowel downstream sales (moeder levert goederen aan werkmaatschappij) als upstream sales (een werkmaatschappij die levert aan de moeder) vindt er een correctie plaats in de jaarrekening (W&V-rekening) van de moeder. 

Bij sidestream sales (de ene werkmij. levert aan de andere werkmij. binnen dezelfde holding) is geen correctie nodig.

Downstream sales

Stel een moeder heeft goederen ingekocht voor 10.000 euro en deze verkocht aan de dochtermaatschappij voor 11.000 euro. Als de dochtermaatschappij deze goederen nog op voorraad heeft op de balansdatum is 1.000 euro winst begrepen in deze voorraad als gevolg van een intercompany transactie, zijnde een “downstream sales”. Er is sprake van een 100% deelneming door de moeder.

Een jaar later is de stand van zaken dat de dochter de voorraad van afgelopen jaar inmiddels heeft verkocht buiten de groep.

In dit geval vindt er een correctie plaats in de W&V-rekening van de moeder.

In de literatuur worden, mede onder verwijzing naar de RJ hoofdstuk 260, verschillende oplossingen genoemd c.q. uitgewerkt. Wij noemen een drietal voorbeelden.

 1. De omzet corrigeren (zeg maar in de 8-rubriek).
  Het nadeel van deze oplossing om de omzet te corrigeren is dat er geen compleet beeld meer is van de omzet per werkmaatschappij per jaar. En het niet meer aansluiten van de omzet en af te dragen BTW.
  Dit hebben we hier verder niet uitgewerkt.
    
 2. Nog niet gerealiseerde winst op intercompany transacties boeken in de 9-rubriek.

  Op basis van RGS geeft dit de volgende boeking:

  RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
  Onbekend W&V Niet gerealiseerde winst intercompany leveringen 1.000,00  
  BSchOpaOop (17290) Overige overlopende passiva   1.000,00
    Direct in het nieuwe (boek)jaar weer terugboeken:    
  BSchOpaOop (17290) Overige overlopende passiva 1.000,00  
  Onbekend W&V Niet gerealiseerde winst intercompany leveringen   1.000,00

  We gaven al aan dat betreffende goederen een jaar later zijn verkocht buiten de groep. Zolang er geen verdere correctie plaatsvindt in het volgende jaar wordt betreffende winst dan als gerealiseerd beschouwd. 

 3. Resultaat deelnemingen boeken in de 9-rubriek.

  Dezelfde uitwerking als onder B, maar nu via de volgende rekeningen:

  RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
  WRedAirGrp (85105) Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen 1.000,00  
  BFvaDigNev (04011) Verkrijgingsprijs in groepsmij. (deelnemingen)   1.000,00
    Direct in het nieuwe (boek)jaar weer terugboeken:    
  BFvaDigNev (04011) Verkrijgingsprijs in groepsmij. (deelnemingen) 1.000,00  
  WRedAirGrp (85105) Aandeel in winst (verlies) van deelnemingen in groepsmaatschappijen   1.000,00

Upstream sales

Stel een dochter heeft goederen ingekocht voor 10.000 euro en deze verkocht aan de moedermaatschappij voor 11.000 euro. Als de moedermaatschappij deze goederen nog op voorraad heeft op de balansdatum is 1.000 euro winst begrepen in deze voorraad als gevolg van een intercompany transactie, zijnde een “upstream sales”. Er is sprake van een 100% deelneming door de moeder.

Net als bij de downstream sales wordt door de moeder dezelfde correctie gemaakt op het resultaat uit deelneming onder C bij downstream sales. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.