Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de (onderhanden) projectadministratie

RGS-codes en onderhanden projecten

Onderstaand hebben we de RGS-codes m.b.t. onderhanden projecten op een rij gezet.
Alleen de vetgedrukte codes hebben we gebruikt bij de uitgewerkte boekingsvoorbeelden van onderhanden projecten.

RGS-codes zijn als volgt:

BALANS
Activa

 • BVorTusTpj (14525) Tussenrekeningen projecten.

  Een boekingsvoorbeeld is welkom.

Passiva

 • BSchOppOpp (16701) Onderhanden projecten (passiva) overige schulden.

 • BSchTusTpj (17525) Tussenrekeningen projecten

  Een boekingsvoorbeeld is welkom.

Onderhanden projecten (rubriek 3)

 • BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten

  Kent omslagcode naar niveau 5: BSchOppOppGkn.
    
 • BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen

  Kent omslagcode naar niveau 5: BSchOppOppGet.
    
 • BProOnpVzv (35130) Voorziening verliezen

  Verliesvoorziening projecten maakt deel uit van OHP.
  Het is dan de vraag of een aparte balansrekening “Voorziening verliezen” nodig is. Volgens ons in elk geval niet bij de PoC-methode die wij hanteren.
   
 • BProOnpOpo (35140) Onderhanden projecten in opdracht van derden, cumulatieve projectopbrengsten

  Een boekingsvoorbeeld is welkom.
    .

  Kent omslagcode naar niveau 5: BSchOppOppOpo.
   
 • BProOnpOpv (35150) Onderhanden projecten in opdracht van derden, voorschotten.

  Stel dat een voorschotnota wordt gezonden als een project nog niet is gestart en er nog geen sprake is van “Onderhanden projecten”, dan kan deze RGS code “BProOnpOpv” aangehouden worden.
    
  Volgens ons is het dan wel van belang dat het bedrag op deze rekening overgeboekt wordt naar de rekening BProOnpGet (35120) “Gefactureerde termijnen” als het project is gestart. Zodat het meetelt voor de stand van onderhanden projecten.

  Kent omslagcode naar niveau 5: BSchOppOppOpv.
     
 • BProOnpOpi (35160) Onderhanden projecten in opdracht van derden, inhoudingen op gedeclareerde termijnen

  Dit gaat dan om inhoudingen door de opdrachtgever op een of meer gedeclareerde termijnen, omdat volgens de opdrachtgever niet is voldaan aan bepaalde contractuele verplichtingen of (nog) niet opgeloste tekortkomingen.

  Een deel van de rekening BProOnpGet (35120) “Gefactureerde termijnen” kan dan (al dan niet tijdelijk) overgeboekt worden naar deze rekening. Zodat er inzage is in het bedrag dat door opdrachtgever(s) ingehouden is.

  Kent omslagcode naar niveau 5: BSchOppOppOpi.
    
 • BProOnpVzv (35130) Voorziening verliezen onderhanden projecten in opdracht van derden

  Een boekingsvoorbeeld is welkom.

  Kent omslagcode naar niveau 5:
  BSchOppOppVzv
    
 • BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten

  Kent omslagcode naar niveau 5: BSchOppOppWin.

W&V REKENING

Wijziging voorraad

 • WWivWopWop (81751) Wijziging in onderhanden projecten. 
     

Toelichting

 1. Gebruikte RGS-codes in een of meer onderstaande boekingen hebben we vet weergegeven.  
 2. De in rood aangegeven punten staan feitelijk open als vraag.
     
 3. We hebben ons beperkt tot het gebruik van RGS-codes op niveau 4 (rekeningen) van RGS en RGS-codes op niveau 5 (mutaties) buiten beschouwing gelaten.
      
 4. De rekening “Opbrengst projecten” kent RGS niet.
  Voor het boeken van de opbrengst projecten op de W&V-rekening hebben we ons gebaseerd op de volgende RGS-code:
  WOmzNodOdh (80501) 1a. Netto-omzet uit verleende diensten belast met hoog tarief.
    
  Vanzelfsprekend kunnen daarvoor ook andere c.q. meerdere RGS-codes in de opbrengstsfeer gebruikt worden, zoals
  WOmzNopOlh (80015) 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief.
     
 5. De rekening “Kostprijs projecten” kent RGS niet.
  Voor het boeken van de kostprijs projecten op de W&V-rekening hebben we ons gebaseerd op de volgende RGS-code:
  WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel.
     
  Er zijn ook enkele andere RGS-codes in relatie tot “kostprijs” zoals:
  WKprKvgKvg (70053) Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland;
  WKprKuwKuw (70153) Kosten uitbesteed werk
  .
     

Boekingsvoorbeelden

Op basis van de “Percentage of Completion” (PoC) methode 

Bij het uitwerken van de boekingen is rekening gehouden met het volgende:

In het kader van “altijd bij” is er voor gekozen om elke periode (maand) het projectresultaat tot dan te boeken.

Voor de herkenbaarheid zijn we uitgegaan van een zelfde soort voorbeelden als binnen de uitwerking van de Belastingdienst. Met als belangrijk verschil dat sprake is van periodes binnen een boekjaar én over een boekjaar heen.

Uitgewerkt is:

 1. OHP als mutatie via netto omzet;
  Iedere boekingsperiode wordt de netto omzet bepaald op basis van geactiveerde kosten en winstopslag en wordt de W&V bijgewerkt op basis van winstopslag en geactiveerde kosten. Naast de netto omzet wordt ook de kostprijs (verkopen) bijgewerkt.
  Naar uitwerking boekingen.
    
 2. OHP als VJP en opbrengsten via netto omzet;
  Iedere boekingsperiode wordt de netto omzet cumulatief bepaald op basis van geactiveerde kosten en winstopslag. Naast de netto omzet wordt ook de kostprijs (verkopen) bijgewerkt. Per periode is dan sprake van een overlopende post die dan begin van een nieuwe periode terug wordt geboekt. De nieuwe periode wordt dan telkens cumulatief bijgewerkt.
  Naar uitwerking boekingen.
    
 3. OHP als mutatie via netto omzet met verliesvoorziening;
  Iedere boekingsperiode wordt de netto omzet bepaald op basis van geactiveerde kosten en winstopslag en wordt de W&V bijgewerkt op basis van winstopslag en geactiveerde kosten. Naast de netto omzet wordt ook de kostprijs (verkopen) bijgewerkt. Er wordt direct rekening gehouden met een verliesvoorziening.
  Naar uitwerking boekingen.
     
 4. OHP als VJP en opbrengsten via netto omzet met verliesvoorziening;
  Iedere boekingsperiode wordt de netto omzet cumulatief bepaald op basis van geactiveerde kosten en winstopslag. Naast de netto omzet wordt ook de kostprijs (verkopen) bijgewerkt. Per periode is dan sprake van een overlopende post die dan begin van een nieuwe periode terug wordt geboekt. De nieuwe periode wordt dan telkens cumulatief bijgewerkt. Er wordt direct rekening gehouden met een verliesvoorziening.
  Naar uitwerking boekingen.
      
 5. Saldo OHP onder vlottende activa of kortlopende schulden op de balans;
  Het saldo van het onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van de gerealiseerde projectopbrengsten, verwerkte verliezen en de reeds gedeclareerde termijnen.
  Indien het saldo van het onderhanden project een:
  a. debetstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een actief;
  b. creditstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een verplichting.
  Naar uitwerking boekingen.

Fiscale winst kleine ondernemingen

 1. Fiscale winst o.b.v. gemiddeld winstpercentage en mutatie OHP;
  Berekening gerealiseerde fiscale winst met gemiddeld winstpercentage; zoals bedoeld voor kleine ondernemingen en/of kleine projecten (volgens uitwerking Belastingdienst).

  Nog even ter herhaling:
  Onderhanden projecten wordt dan gewaardeerd op basis van de directe en indirecte toerekenbare kosten vermeerderd met een winstopslag op basis van een berekend gemiddelde. Tot de toerekenbare kosten behoren onder meer het constante deel van de algemene kosten, niet-verrekenbare kosten en de financieringskosten.

  Een alternatief is te werken met een overlopende post in een boekjaar, waarbij niet de mutatie, maar ieder jaar het saldo OHP wordt geboekt. Per saldo het zelfde resultaat als ieder jaar het boeken van de mutatie OWH t.o.v. het jaar ervoor.
  Je hoeft nu alleen niet eerst betreffende mutatie uit te rekenen voor de boeking.
  Naar uitwerking boekingen.

Opvragen rapport
Opvragen gratis complete rapport, "RGS casus onderhanden projecten" in PDF (via Softwarepakketten.nl).


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.