Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de (onderhanden) projectadministratie

RGS en Onderhanden projecten als VJP en opbrengsten via netto omzet

Iedere boekingsperiode wordt de netto omzet cumulatief bepaald op basis van geactiveerde kosten en winstopslag. Naast de netto omzet wordt ook de kostprijs (verkopen) bijgewerkt. Per periode is dan sprake van een voorafgaande journaalpost (VJP) die dan begin van een nieuwe periode terug wordt geboekt. De nieuwe periode wordt dan telkens cumulatief bijgewerkt

Geadviseerd wordt uit te gaan van het voorbeeld RGS en Onderhanden projecten als VJP met verliesvoorziening via netto omzet.
Feitelijk een zelfde voorbeeld als onderstaard, waarbij ook rekening gehouden wordt met verliesvoorziening als dat speelt.

De casus is als volgt:

Een aannemer heeft een opdracht aanvaard om een wandelpad van 4 km aan te leggen.

De vaste aanneemsom bedraagt 110.000 euro excl. BTW.
Voorgecalculeerde kosten zijn 100.000 euro.
Verwachte winst is dan 10.000 euro.

Facturering is afgesproken per de volgende termijnen:
20.000 voor elke gerealiseerde km.
30.000 bij oplevering van het project.

Looptijd is 4 maanden, vanaf 1 november t/m februari.
Iedere maand wordt OHP bepaald en er is sprake van een jaarovergang.

De boekingen per periode zijn als volgt:

1e periode (nov jaar 20XX)

De factuur van de eerste termijn (20.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 24.200,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     4.200,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   20.000,00

De kosten overeenkomstig de voorcalculatie bedragen de eerste maand 25.000 euro.
Deze worden als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 25.000,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   25.000,00

De voortgang van het project is aan het eind van de eerste maand 25%, overeenkomstig de verwachting. De winstbijdrage de eerste maand is dan:
(kosten termijn 1) 25.000 / (totaal gecalculeerde kosten) 100.000 x (winst) 10.000 is 2.500 euro.

Eind periode 1 levert dit de volgende boeking op:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten    2.500,00  
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 25.000,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   27.500,00

Balans OHP:
Onderhanden projecten geactiveerde kosten     25.000
Winstopslag onderhanden projecten                    2.500
                                                                            27.500
Gedeclareerde termijnen                                    20.000-
OHP                                                                      7.500 

2e periode (dec jaar 20XX)

Allereerst wordt de OHP boeking teruggeboekt van periode 1, te weten:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten       2.500,00
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V)   25.000,00
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V) 27.500,00  

De factuur van de 2e termijn (20.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 24.200,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     4.200,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   20.000,00

In de tweede termijn zijn 6.000 euro aan extra kosten gemaakt i.v.m. verzakking in het pad.
Verwachte meerkosten in de komende periodes 3.000 euro.

Dit leidt tot het volgende te verwachten projectresultaat:
De vaste aanneemsom bedraagt           110.000 excl. BTW.
Voorgecalculeerde kosten zijn               109.000
Verwachte winst is dan                              1.000 euro.

De kosten van de 2e periode zijn als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 31.000,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   31.000,00

De voortgang van het project is aan het eind van de tweede maand 50%, overeenkomstig de nieuwe verwachting. De winstbijdrage t/m 2e maand is dan als volgt:

(kosten termijn 1 en 2) 56.000 / (totaal gecalculeerde kosten) 109.000 x (winst) 1.000 is 514 euro.

Eind periode 2 levert dit de volgende boeking op:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten       514,00  
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 56.000,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   56.514,00

Balans OHP:
Onderhanden projecten geactiveerde kosten     56.000
Winstopslag onderhanden projecten                       514
                                                                            56.514
Gedeclareerde termijnen                                    40.000-
OHP                                                                    16.514

Eindejaar
Het einde van de tweede periode is tevens het einde van het boekjaar. Door het direct verwerken van het projectresultaat per periode (dus ook eind december) is het niet meer nodig de onderhanden werk positie per het einde van het jaar apart te bepalen.

3e periode (jan jaar 20XX+1) 

Geen nadere bijzonderheden. Verwachte meerkosten ad. 3.000 euro bleek goed ingeschat.

Allereerst wordt de OHP boeking teruggeboekt van periode 2, te weten:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten          514,00
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V)   56.000,00
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V) 56.514,00  

De factuur van de 3e termijn (20.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 24.200,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     4.200,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   20.000,00

Kosten van de 3e periode zijn dan (25.000 + 1.500) 26.500 euro.

De kosten zijn als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 26.500,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   26.500,00

De voortgang van het project is aan het eind van de derde maand 75%, overeenkomstig de nieuwe verwachting. De winstbijdrage t/m 3e maand is dan als volgt:

(kosten termijn 1, 2 en 3) 82.500 / (totaal gecalculeerde kosten) 109.000 x (winst) 1.000 is 757 euro.

Eind periode 3 levert dit de volgende boeking op:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten       757,00    
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 82.500,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   83.257,00

Balans OHP:
Onderhanden projecten geactiveerde kosten     82.500
Winstopslag onderhanden projecten                       757
                                                                            83.257
Gedeclareerde termijnen                                    60.000
OHP                                                                    23.257

4e periode (feb jaar 20XX+1) 

Allereerst wordt de OHP boeking teruggeboekt van periode 3, te weten:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten          757,00
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V)   82.500,00
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V) 83.257,00  

De factuur van de 4e termijn (20.000 euro) wordt als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 24.200,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     4.200,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   20.000,00

In de vierde termijn zijn naast de eerder genoemde 1.500 euro aan meerkosten nog eens 500 euro meer aan kosten gemaakt voor de afwerking.

Kosten van de 4e periode zijn dan (25.000 + 1.500 + 500) totaal 27.000 euro.

De kosten zijn als volgt geboekt:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten 27.000,00  
WPerLesDle (40290) Doorberekende Lonen en salarissen   27.000,00

Inmiddels is de laatste termijn ook gefactureerd, te weten:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 36.300,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief     6.300,00
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen   30.000,00

Dit geeft het volgende projectresultaat:
- Totaal opbrengst        110.000 (volgens vaste aanneemsom)
- Totaal kosten             109.500
- Projectresultaat                500 euro positief.

Van waardering OHP is geen sprake meer omdat het project is afgerond.
De winstbijdrage t/m 4e maand is dan als volgt:

(kosten termijn 1, 2, 3 en 4) 109.500 / (totaal gecalculeerde kosten) 109.500 x (winst) 500 is 500 euro!

Dit levert de volgende boeking op eind periode 4:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten           500,00
WKprKvpKvp (70101) Kosten van personeel (W&V) 109.500,00   
WOmzNopOlh (80105) Netto-omzet (W&V)   110.000,00

Saldi op balansrekeningen:

    Nov (cum) Dec (cum) Jan (cum) Feb (cum)
Gefactureerde termijnen 20.000- 40.000- 60.000-     110.000-
Onderhanden projecten geactiveerde kosten 25.000 56.000 62.500 109.500
Winstopslag onderhanden projecten   2.500      514      757        500
Saldo onderhanden projecten   7.500 16.514 23.257            0

De balans telt cumulatief gewoon door (ook bij jaarwissel).

Bij de oplevering (gereed melden) van het project kunnen bovenstaande saldi als volgt weg geboekt worden.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen 110.000,00      
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten   109.500,00 
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten          500,00 

Saldi op W&V rekeningen (cumulatief per jaar):

    Nov Dec (cum) Jan Feb (cum)
Proj. Opbrengst (Netto omzet) 27.500- 56.514- 26.743-     53.486-
Proj. Kosten (Kosten personeel) 25.000 56.000 26.500 53.500
Saldo resultaat W&V   2.500      514      243        14-

De W&V rekening telt cumulatief:
1. nov - dec. Dit laatste is eind dec de stand op de W&V ultimo boekjaar.
2. Jan - feb.  Dit laatste is eind feb de stand op de W&V einde project. 

Saldi als volgt toegelicht.

Jan: projectopbrengst      beginbalans   56.514              kosten beginbalans         56.000-
                                         mutatie          83.257-             mutatie                            82.500
                                         saldo             26.743-             saldo                               26.500

Feb: projectopbrengst     beginbalans    56.514              kosten beginbalans         56.000-
                                        mutatie          110.000-            mutatie                           109.500
                                        saldo               53.486-            saldo                                53.500

Opvragen rapport
Opvragen gratis complete rapport, "RGS casus onderhanden projecten" in PDF (via Softwarepakketten.nl).


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.