Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de (onderhanden) projectadministratie

RGS en Saldo OHP onder vlottende activa of kortlopende schulden op de balans

Het saldo van het onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van de gerealiseerde projectopbrengsten, verwerkte verliezen en de reeds gedeclareerde termijnen. Ingeval een debet stand wordt het netto-bedrag verwerkt als een actief en bij een creditstand wordt het netto-bedrag verwerkt als een verplichting.

Saldo Onderhanden projecten (OHP) bestaat uit:

Gefactureerde termijnen BProOnpGet (35120) “Gefactureerde termijnen”.
-/- (minus) geactiveerde kosten BProOnpGkn (35101) “Onderhanden projecten geactiveerde kosten”.
-/- (minus) winstopslag BProOnpWin (35170) “Winstopslag onderhanden projecten”.

We noemen het volgende onderdeel van de betreffende RJK richtlijn B5.3 - 323:

"Het saldo van het onderhanden project kan per balansdatum een debetstand of een creditstand zijn, afhankelijk van de mate van de gerealiseerde projectopbrengsten, verwerkte verliezen en de reeds gedeclareerde termijnen.

Indien het saldo van het onderhanden project een:

 1. debetstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een actief;
  b. creditstand vertoont, wordt het netto-bedrag verwerkt als een verplichting."

Onderstaande 2 voorbeelden, met enerzijds een positieve stand onderhanden projecten onder de vorderingen (activa zijde) en anderzijds een negatieve stand onder schulden (passiva zijde) op de balans.

 Rekening  Positieve stand OHP Negatieve stand OHP *)
Gefactureerde termijnen  50.000-  50.000-
-/- (minus) Geactiveerde kosten  45.000  55.000
-/- (minus) Winstopslag  10.000    9.000-
Saldo onderhanden projecten    5.000    4.000-

*) Negatieve stand OHP door kostenoverschrijding (gerealiseerd en verwacht).

We gaan er vanuit dat bovenstaande saldi aanwezig zijn op de eerder genoemde rekeningen. Dus standaard onder de vlottende activa.

Voor het eerste voorbeeld “Positieve stand OHP” staan de bedragen op de juiste rekeningen om 1 op 1 over te nemen op de balans onder de vlottende activa.

Voor het tweede voorbeeld “Negatieve stand OHP” moet het project, conform de RJ, afzonderlijk in de balans gemeld worden onder de kortlopende schulden.

Wij stellen voor einde van het boekjaar, of tussentijds per het einde van een boekingsperiode, een VJP te boeken. Onder kortlopende schulden is binnen RGS onder de groep BSchOpp (16700) “Onderhanden projecten (passiva) overige schulden” de rekening BSchOppOpp (16701) “Onderhanden projecten (passiva) overige schulden” aanwezig. Aan de activa zijde zijn onder de groep BProOnp (35100) “Onderhanden projecten in opdracht van derden” de eerder genoemde rekeningen aanwezig. Het saldo van die rekeningen is dan de stand onderhanden projecten.

Op basis van het voorbeeld “Negatieve stand OHP” kan de volgende VJP geboekt worden:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGet (35120) Gefactureerde termijnen  50.000,00  
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten geactiveerde kosten    55.000,00
BProOnpWin (35170) Winstopslag onderhanden projecten    9.000,00   
BSchOppOpp (16701)  Onderhanden projecten (passiva) overige schulden      4.000,00

Direct aan het begin van het nieuwe boekjaar/periode wordt bovenstaande journaalpost dan weer teruggeboekt.

Openstaand

We hebben nog wel de volgende vragen open staan in relatie tot de RJ:
(met betrekking tot de RJ richtlijnen voor middelgrote- en grote rechtspersonen).

 1. Bij RJ richtlijn 221 OHP: 409 wordt gesproken over “Onderhanden project”. De vraag is nu of op de balans het totaal van onderhanden projecten (dus meerdere) met een debetstand bij elkaar geteld worden voor presentatie onder vlottende activa als één totaalpost? En dezelfde vraag geld voor projecten met een creditstand die dan als één totaalpost weergegeven worden onder kortlopende schulden.
     
 2. Aanvullend de vraag of dan in de toelichting nog vermelding per project plaatsvindt en zo ja waarvan.
     
 3. En aanvullend de vraag wat hierover van toepassing is voor kleine en micro ondernemingen.

  De RJK (B5.3 - 322) spreekt namelijk van alleen een aanbeveling om projecten met een debetstand te presenteren in een afzonderlijke post in de balans tussen voorraden en vorderingen.

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.