Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en crowdfunding in de boekhouding

Crowdfunding komen we tegen in zowel de zakelijke sfeer als in de privésfeer. Er bestaan crowdfundingplatforms om een crowdfunding te starten. Bij crowdfunding kan het gaan om een lening, een gift, maar bijvoorbeeld ook om crowdfunding op basis van een tegenprestatie of een participatie.

Zakelijk
Zakelijk gezien is het een populaire mogelijkheid om geld op te halen door bijvoorbeeld starters. Het gaat dan om een vorm van financiering via de 'crowd' en niet via een bank. Ook al langer bestaande bedrijven kunnen via crowdfunding proberen kapitaal aan te trekken om een bepaalde groei te realiseren. Dit laatste als bijvoorbeeld sprake is van een risico investering waarin een bank of een investeringsmaatschappij niet mee gaat. Het voordeel van crowdfunding kan dan ook zijn dat je meer invloed hebt op de voorwaarden. 

Privésfeer
Bij crowdfunding in de privésfeer in de vorm van een gift is in beginsel sprake van schenkbelasting.
Individueel ontvangen bedragen, die onder de grens voor de schenkbelasting blijven, kunnen belastingvrij ontvangen worden. Ook al haal je met de crowdfunding in totaal een veel groter bedrag op. Een ontvangen gift in de privésfeer heeft geen relatie met winst uit onderneming en valt verder buiten RGS MKB..

We baseren ons hier alleen op crowdfunding in de zakelijke sfeer.
  

Crowdfunding in de vorm van een lening

Een lening verkregen via crowdfunding kan op dezelfde wijze vastgelegd worden als een verkregen krediet van een bank of investeringsmaatschappij.

Als voorbeeld nemen we een lening verkregen in de zakelijke sfeer met een looptijd van 3 jaar. Stel dat een lening is verstrekt van 20.000 euro tegen een marktconforme rente die we voor dit voorbeeld stellen op 5% per ultimo van een kalenderjaar. Dit leidt tot de volgende boekingen in de tijd:

De boeking van de ontvangen lening is als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLimBanRba (10201) Bank 20.000,00  
BLasOlsOsl (08701) Overige schulden   20.000,00 

De boeking van de jaarlijkse rentebetaling (achteraf) bedraagt dan:
(5% van 20.000,00) 1.000 euro.

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WFbeRlsRle (84311) Rentelasten overige leningen 1.000,00  
BLimBanRba (10201) Bank   1.000,00

 Als de lening na 3 jaar in één keer wordt afgelost geeft dit de volgende boeking:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BLasOlsOsl (08701) Overige schulden 20.000,00   
BLimBanRba (10201) Bank   20.000,00

Zie in dit geval ook de converteerbare lening als geldinjectie voor een startende onderneming. 
  

Crowdfunding in de vorm van een gift

Zakelijk gezien wordt crowdfunding in de vorm van een gift gezien als omzet. Het gaat dan om omzet waarover volgens ons geen BTW verschuldigd is. In elk geval mag er dan géén tegenprestatie tegenover staan, want dan is het feitelijk geen gift meer. Daarvoor verwijzen naar "Crowdfunding op basis van een tegenprestatie" die hierna aan de orde komt.  

Voor het boeken van de ontvangen giften en donaties kent RGS de volgende rekening:

Een ondernemer kan volgens ons ontvangen crowdfunding in de vorm van een gift boeken op de volgende rekeningen:

  • WOvbOvoOvo (82701) "Overige opbrengsten niet elders genoemd". Onder de groep "Overige bedrijfsopbrengsten".
  • WOmzNooNdo (81180) "Opbrengsten uit overige bronnen". Onder de groep "Netto-omzet".

We verwijzen hiervoor verder naar de Wiki "Giften opnemen in de boekhouding". 
  

Crowdfunding op basis van een tegenprestatie

Bij crowdfunding op basis van een tegenprestatie kunnen je bijvoorbeeld bepaalde producten aanbieden.  

Het aanbieden van producten wordt gezien als een gewone omzetboeking waarover ook BTW wordt berekend (ervan uitgaande dat de levering van de producten en/if diensten aan BTW onderhevig zijn. De vraag is dan wel even op welk moment die omzet geboekt gaat worden. Dat laatste is van belang voor de afdracht van de BTW over die omzet.

Stel nu dat je een crowdfunding actie opzet om juist een nieuw product te ontwikkelen en op de markt te brengen. Je kunt dan als tegenprestatie een of meer van die nieuwe producten aanbieden als dat gereed is. Dat kan zomaar een jaar of langer duren. En misschien valt de ontwikkeling van het nieuwe product zo tegen dat het helemaal niet op de markt verschijnt.
Dan is het even de vraag of je de behaalde omzet mag uitstellen voor zowel de winst als de af te dragen BTW. 

Vraag:
Graag horen we van (belasting)deskundigen hoe hiermee omgegaan kan worden en zullen dat hier dan melden.


Crowdfunding op basis van een participatie

De AFM noemt als een van de vormen van crowfunding "equity based" en ligt dat als volgt toe:
"Investeren in een bedrijf, met als belofte dividend en waardevermeerdering van het aandeel of bijvoorbeeld obligaties. Het rendement op de investering is hier belangrijk". 

Aandelen
Voor het in de boekhouding vastleggen van het uitgeven van aandelen op basis van RGS verwijzen we naar de Wiki "RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding". Zie daar de boekingen onder "Uitbreiding van het (geplaatste) aandelenkapitaal". 

Obligaties
Voor het in de boekhouding vastleggen van het uitgeven van obligaties op basis van RGS verwijzen we naar de Wiki "RGS en zakelijke, onderhandse lening en obligaties boeken". Zie daar boekingen onder "Obligaties".
  

Overig

Graag horen we voorbeelden uit de praktijk die hier opgenomen kunnen worden. 
Zo mogelijk ook met de relatie voor de boekhouding, BTW en winst.

Tot slot verwijzing we voor informatie over crowdlunding naar:


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.