Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS uitleg en beheer

Wiki RGS uitleg en beheer > RGS uitleg algemeen

RGS Omschrijving toegelicht

Iedere RGS-code kent een tweetal omschrijvingen, te weten 1) een korte omschrijving en 2) een lange omschrijving. In de praktijk blijken deze omschrijvingen in veel gevallen beide best ‘lang’ te zijn.

De grootboekrekening “bank” kent de volgende omschrijvingen (resp. kort en lang):

 • Rekening-courant bank;
 • Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen. 
  (RGS-code is BLimBanRba en referentienummer is 1002010).

In een aantal gevallen zijn de korte en lange omschrijving gelijk aan elkaar.
Bijvoorbeeld voor de grootboekrekening “omzet hoog”:

 • 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief
  (RGS-code is WOmzNopOlh en referentienummer is 8001010).

En wat te denken van de volgende rekeningen:

 • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening
  dienstbare materiële vaste activa;
 • Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op
  maatschappijen waarin wordt deelgenomen;
 • Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen
  op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen.

Er zijn ook voorbeelden van korte omschrijvingen, zoals:

 • Tussenrekening voorraden;
 • Overige voorraden;
 • Eigen aandelen.

De reden van de vaak lange(re) omschrijvingen is gelegen in het feit dat niet standaard (grootboek)rekeningschema’s model hebben gestaan voor RGS, maar de omschrijvingen uit rapportagesoftware voor externe verslaggeving. Vandaar dat binnen RGS vaak sprake is van wat formelere en langere omschrijvingen.

Gelukkig kunt u in uw grootboekschema eigen benamingen gebruiken.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.