Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS Productie op voorraad met gereed product in de boekhouding

Dit is een eenvoudige manier van fabrieksboekhouden. Deze methode valt alleen aan te raden bij eenvoudige productie administraties, waarbij wel sprake is van meerdere eindproducten en/of halffabrikaten die ook op voorraad worden gehouden. De werkelijk bestede kosten aan de productie wordt niet apart bijgehouden (via een fabricagerekening) in de boekhouding. 

Voorraad grondstoffen
We gaan er vanuit dat voorraad grondstoffen ook wordt bijgehouden in de boekhouding en dat het gebruik daarvan voor productie dan geboekt wordt als kosten op basis van vaste verrekenprijzen (vvp). 

Als voorbeeld de afgifte van 1.200 euro aan grondstoffen en ander materiaal op basis van een materiaalafgiftebon t.b.v. een productieorder. Een en ander op basis van verrekenprijzen (vvp):

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedEemXxx (454XX) *) Grondstof en ander materiaal 1.200,00  
BVrdGehVoo (30510) Voorraad grond- en hulpstoffen    1.200,00

Binnen RGS ontbreekt een rekening "Kosten grondstoffen en ander materiaal" in de kostensfeer. 
Binnen de kostencategorie "Exploitatie en machinekosten" zou een dergelijke rekening opgenomen kunnen worden.
Op dit moment is het voorstel daartoe onderhanden.

Zie ook (voor prijsverschil inkopen bij gebruik vvp): 
Wiki ERP en Voorraad grond- en hulpstoffen in de boekhouding.

Arbeids-, machine- en andere kosten
De arbeidskosten, machinekosten en andere kosten worden eveneens geboekt in de boekhouding volgens de categorieën in de kostensfeer (rubriek 4).

De arbeidskosten, machinekosten en andere kosten worden eveneens geboekt in de boekhouding volgens de categorieën in de kostensfeer (rubriek 4).

Kostprijscalculatie
De kostprijscalculatie beschouwen we als extracomptabel opgesteld.
Het werkelijke gebruik voor de productie, zoals genoemd in het voorbeeld, wordt niet in de boekhouding opgenomen.

Volgens deze methode moet er mogelijk in de boekhouding nog een correctie plaatsvinden aan het eind van een boekingsperiode (minimaal einde boekjaar) voor:

Gereedmelding product
Voorraad gereed product wordt continu bijgehouden in de boekhouding op basis van:
- Gereedmelding van producten, zowel eindproducten als halffabrikaten;
- Uitval;
- Verkoop van eindproducten;
- Gebruik van halffabrikaten; 

Stel dat we op enig moment 10 (eind)producten gereed melden. De kostprijs is extracomptabel gesteld op € 125.
De totale voorraadwaarde tegen kostprijs bedraagt dan (10 x 125) is dan € 1.250.

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdGepVoo (31510) Voorraad gereed product 1.250,00    
WBedEemDem (45499) *)

Doorberekende exploitatie- en machinekosten
(voor grondstof, machine uren en opslag indirecte kosten)
  1.100,00

WPerLesDle (40290) **) Doorberekende lonen       150.00 

*) RGS kent ook aparte overboekingsrekeningen voor onder andere huisvestingskosten, overige personeelsgerelateerde kosten, autokosten, kantoorkosten, assurantiekosten, accountants- en advieskosten, administratieve lasten en andere kosten. Met elk een aparte overboekingsrekening. Wij hebben daar in bovenstaand voorbeeld geen rekening mee gehouden. 

**) RGS kent geen overboekings- of dekkingsrekening voor het totaal aan personele kosten. Er zijn aparte overboekingsrekeningen voor de volgende rekeningcategorieën binnen de groep Personele kosten: Lonen en salarissen (die rekening hebben wij gebruikt in het voorbeeld hiervoor), Sociale lasten, Pensioenlasten en Overige lasten personeelsbeloningen. 

Uitval
Uitval zijn die producten die niet als vooraad gereed product geboekt worden vanwege afkeur. 
Het boeken van uitval wordt behandeld in de Wiki RGS en uitval registreren in de boekhouding.
 
Onderhanden werk
Stel dat we eind van een periode nog 15 producten onderhanden hebben. We moeten dan de kosten bepalen van het onderhanden werk (ohw). Als voorbeeld komen we extracomptabel tot de volgende kosten die al besteed zijn aan de onderhanden productie:

Naam Kosten 
Gebruik grondstoffen en ander materiaal (vaste verrekenprijzen)    400
Arbeidsuren     150
Machine uren    300
Opslag indirecte (fabricage)kosten(stel 50% gereed, 15 x 20 x 0,50)    150
Totaal onderhanden werk  1.000

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdOweVoo (32510) **) Voorraad onderhanden werk 1.000,00    
WBedEemDem (45499) *)

Doorberekende exploitatie- en machinekosten
(voor grondstof, machine uren en opslag indirecte kosten)
     850,00

WPerLesDle (40290) *) Doorberekende lonen       150.00 

Hier is sprake van een voorafgaande journaalpost (VJP) die we gelijk aan het begin van de nieuwe periode terug boeken.

*) Zie toelichting bij boeking voorraad gereedmelding product.

Verkoop van eindproducten
Hier maken we een zelfde soort boeking als bij de verkoop van producten door een handelsbedrijf:
Kort weergegeven als:
Debiteuren
Aan af te dragen btw
Aan omzet verkoop productiegoederen.
EN:
Kostprijs verkopen productiegoederen
Aan Voorraad gereed product.
Zie ook WIki RGS en Verkoop met goederenuitgifte en verkoopfacturen boeken.

Gebruik van halffabrikaten
Hier maken we dezelfde boeking als bij het gebruik van grondstoffen.
Kort weergegeven als:
Kosten halffabrikaat
Aan voorraad halffabrikaat.
Zie ook Wiki RGS en Uitgifte van grondstoffen en halffabricaten boeken.

Als halffabrikaten verkocht worden, bijvoorbeeld aan een andere producent, dan krijgen we een zelfde journaalpost als bij de verkoop van een eindproduct. 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.