Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Uitval registreren in de boekhouding

Het gaat dan om uitval aan het einde van een productieproces bij het produceren van halffabricaten en/of eindproducten.Uitval ontstaat door afkeur van producten. Uitval kan nog een restwaarde bezitten. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde componenten of onderdelen die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Productiebedrijf
Zeker als sprake is van massaproductie kan bij het samenstellen van een stuklijst voor een product zal al rekening gehouden worden met een bepaalde opslag voor uitval. Bijvoorbeeld door een aanname dan 0,1% van geproduceerde producten de kwaliteitscontrole niet doorstaat  Er wordt als het ware iets meer aan grondstof gecalculeerd dan uiteindelijk in een eindproduct aanwezig zal zijn. 
Om een kostprijscalculatie zo zuiver mogelijk op te stellen kan rekening gehouden worden met:

  1. De kosten om uitval te (laten) afvoeren c.q. verwerken door een extern bedrijf;
  2. De opbrengst als het uitval toch nog een opbrengstwaarde heeft;
  3. De opbrengst als het uitval weer gebruikt kan worden binnen het bedrijf, al dan niet na bewerking. 

We stellen ons op het standpunt dat als er behoefte is om het resultaat van uitval (gecalculeerd versus werkelijk gebruik) in kaart te brengen, dat dit laatste extracomptabel berekend wordt via een ERP-systeem. Als met een fabricagerekening wordt gewerkt in het grootboek, gaan we er vanuit dat het resultaat op uitval begrepen is in het periode-resultaat van die rekening. En dus niet afzonderlijk in het grootboek naar voren komt.

Als uitval nader wordt bewerkt (zoals het demonteren van de nog bruikbare componenten), dan beschouwen we dat als een aparte (productie)order met een eigen kostprijs en resultaat. 

Op dit moment kent RGS geen aparte rekening(en) voor het boeken van uitval. 
Mocht dit laatste in de praktijk nodig zijn, dan horen we dat graag.
Concrete boekingsvoorbeelden uit de praktijk zijn welkom. 

Naast uitval kennen we ook het begrip afval dat betrekking heeft op grondstoffen die verloren gaan tijdens het productieproces.

Emballage
Bij het gebruik van emballage, bijvoorbeeld pallets, kan ook sprake zijn van afkeur. 
Zie RGS en Emballage in de boekhouding, met tevens een boekingsvoorbeeld voor het boeken van afgekeurde emballage.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.