Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en dienstverlening in de administratie

RGS en werkorders voor installatie-, onderhoud en reparatie in de boekhouding

Hier gaan we uit van werkzaamheden die gerelateerd zijn aan installatie, onderhoud en reparatie (in opdracht van een derde). Werkorders jkomen ook voor bij productiebedrijven als het gaat om productie op voorraad en productie op klantorder.

Voorbeeld
In onderstaande voorbeeld gaan we uit van een opdracht, verkregen van een ondernemer, voor het aansluiten van een laadpaal. We hebben het dan over een installatie opdracht met gebruikt van de nodige materialen en arbeid. Met een doorlooptijd van maximaal een dag. Het proces van aanvraag, offerte en opdrachtbevestiging laten we hier buiten beschouwing.

Door het installatiebedrijf wordt een werkorder aangemaakt waarop uitgegeven materialen en uren worden geschreven, te weten:

Omschrijving Aantal Eenh Prijs Bedrag
Grondkabel (inkoopprijs 2 euro per meter) 10  m1     5,00       50,00
3-fasen groep voor in meterkast (inkoopprijs 35 euro)    1 stuks   60,00       60,00
Laadpaal (inkoopprijs of kostprijs bij eigen productie 450 euro)   1  stuks 800,00     800,00
Graafwerkzaamheden voor grondkabel (kostprijs 35 euro p/uur)   3  uur   50,00     150,00
Installatie van de groep, laadpaal en testen (kostprijs 40 euro p/uur)   4  uur   60,00     240,00
Totaal excl. BTW        1.300,00

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW en de werkzaamheden worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 
Grijpmateriaal als schroeven en pluggen worden niet apart bijgehouden en zit begrepen in de (winst)marge van de andere materialen en doorbelaste uren.  

Boekingsvarianten
Er zijn meerdere varianten mogelijk voor het administreren van bovengenoemde. Dat zal mede afhankelijk zijn van de waarde van de gebruikte materialen en het aantal bestede uren. Wij hebben de volgende uitgewerkt:
  

Alleen boeken verkoopfactuur

Bij dit scenariio wordt alleen de verkoopfactuur geboekt nadat de werkbon is afgemeld.

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.573,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      273,00
WOmzNohOlh (80301) *) Omzet handelsgoederen hoog tarief      910,00
WOmzNodOdh (80501)  Omzet diensten hoog tarief       390,00

Als de producent van de laadpaal deze zelf levert aan de ondernemer kan de omzet van die laadpaal geboekt worden op:
WOmzNopOlh (80105) Omzet geproduceerde goederen hoog tarief.

Voor het boeken van de ingekochte materialen kan dan gebruik gemaakt worden van de brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie.
 

Boeken verkoopfactuur en kostprijs voorraad

Bij dit scenario wordt tevens de uitgifte van de voorraad geboekt via de verkoopfactuur.
De kostprijs van de voorraad is als volgt: ((10 x 2) + 35 + 450)) 505 euro. 

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
  gereedmelden    
BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.573,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      273,00
WOmzNohOlh (80301) *) Omzet handelsgoederen hoog tarief      910,00
WOmzNodOdh (80501)  Omzet diensten hoog tarief       390,00
  En voor de kostprijs:    
WKprInhInh (70251) Inkoopwaarde handelsgoederen   505,00  
BVrdHanVoo (30110)  Voorraad handelsgoederen       505,00

Als de producent van de laadpaal deze zelf levert aan de ondernemer kan de omzet en de kostprijs van die laadpaal geboekt worden op de corresponderende rekeningen.
  

Boeken materiaaluitgifte, bestede uren en gereedmelden (met verkoopfactuur)

Bij dit scenario is sprake van onderhanden werkorders in de administratie. We gebruiken hiervoor de rekening "Onderhanden projecten". De uitgifte van materiaal wordt geboekt op basis van de werkbon. Bestede uren worden geboekt op basis van een urenadministratie met opgave van werkorders en tot slot wordt gereedmelden geboekt in combinatie met een verkoopfactuur. 

De boekingen zijn dan als volgt op basis van RGS:

Uitgifte van materiaal aan werkorder
Tegen inkoop- c.q. kostprijs, te weten (10 x 2) + 35 + 450 bedraagt 505 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten    505,00  
BVrdHanVoo (30110)  Voorraad handelsgoederen       505,00

Bestede uren aan werkorder 
Tegen kostprijs per uur, te weten (3 x 35) + (4 x40) bedraagt 265 euro.

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten    265,00  
WPerLesDle (40290)  Doorberekende Lonen      505,00

Gereedmelden en verkoopfactuur maken
Gereedmelden tegen kostprijs en verkoopfactuur tegen verkooptarieven.

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
  Gereedmelden:    
WKprInhInh (70251) Inkoopwaarde handelsgoederen    505,00  
WKprKvpKvp (70101)  Kosten van personeel     265,00  
BProOnpGkn (35101) Onderhanden projecten      770,00
  Verkoopfactuur:    
BVorDebHad (13011) Debiteuren 1.573,00  
BSchBepBla (16201) Omzetbelasting leveringen/diensten hoog tarief      273,00
WOmzNohOlh (80301)  Omzet handelsgoederen hoog tarief      910,00
WOmzNodOdh (80501)  Omzet diensten hoog tarief       390,00

Stel dat een verkoopfactuur later wordt samengesteld. 
Dan kan het einde van een boekingsperiode (of boekjaar) de volgende voorafgaande journaalpost (VJP) gemaakt worden:

RGS-code / reknr Omschrijving Debet Credit
BVorOvaNtf (14305)  Nog te factureren of nog te verzenden facturen  1.300,00    
WOmzNohOlh (80301)  Omzet handelsgoederen hoog tarief       910,00
WOmzNodOdh (80501) Omzet diensten hoog tarief       390,00

Direct aan het begin van de nieuwe periode (of boekjaar) wordt de VJP weer terug geboekt. 
Het resultaat is dat de verkoopfactuur dan gewoon op betreffende omzetrekeningen geboekt kan worden.
Zie ook Wiki RGS en Voorafgaande journaalposten (VJP) boeken.

Een combinatie van genoemde scenario's is ook mogelijk.

Het aanleveren van uitgewerkte scenario's op basis van RGS is altijd welkom.   


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.