Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de administratie

Wiki RGS in de administratie > RGS in de boekhouding

RGS en Omzetrekeningen

Omzet is binnen RGS verdeeld naar omzetgroepen voor: Geproduceerde goederen (eigen productie), Handelsgoederen en Diensten. Hierbinnen onderverdeeld naar BTW regeling. Daarnaast kent RGS omzetgroepen voor: Overige netto-omzet, Netto-omzet intercompany transacties en Kortingen en bonussen en provisies. Tot slot is er nog branchegerichte omzet.

RGS kent standaard omzetgroepen op niveau 3 (rubriek), te weten:

  1. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen (WOmzNop);
  2. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen opbrengsten uit de verkoop van goederen (WOmzNoh);
  3. Opbrengsten uit het verlenen van diensten (WOmzNod);

Ad. 1. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen (WOmzNop);
Deze omzetgroep is verbijzonderd naar de volgende omzetrekeningen op niveau 4 (rekeningen):

Voorbeeld:
Verkoop geproduceerde kantoorstoelen, verkoopprijs 500 excl. BTW. Stel 21% BTW tarief.
Een verkoopboeking aan een afnemer in het binnenland luidt dan:

RGS-code Nivo Omschrijving Debet Credit
BVorDebHad 4 Handelsdebiteuren (nominaal) 1.210  
BSchBepBtw 4 Te betalen Omzetbelasting   210
WOmzNopOlh 4 Omzet BTW hoog   1.000

Ad. 2. Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen opbrengsten uit de verkoop van goederen (WOmzNoh);
De verbijzondering naar omzetrekeningen op niveau 4 (rekeningen) is overeenkomstig als hiervoor genoemd onder Ad. 1.
aangevuld met:

Zie Wiki RGS en de margeregeling voor een verdere toelichting.

Het gaat in dit geval niet om (zelf) geproduceerde goederen, maar om handelsgoederen.

Ad. 3. Opbrengsten uit het verlenen van diensten (WOmzNod);
De verbijzondering naar omzetrekeningen op niveau 4 (rekeningen) is overeenkomstig als hiervoor genoemd onder Ad. 1.
Het gaat in dit geval niet om (zelf) geproduceerde goederen, maar om het verlenen van diensten.
  

Aangevuld met de volgende omzetgroepen

Overige netto-omzet (WOmzNoo);

Netto-omzet intercompany transacties (WOmzOit);

Kortingen en bonussen en provisies (WOmzKeb);
Onderstaande zaken verlagen de omzet. Omzetbonificaties en provisies worden in de regel achteraf geboekt.
Opvallend is dat voor kortingen, bonussen en provisies op RGS niveau 5 onderverdeeld worden naar:
1. Productie;
2  Handelsgoederen;
3. Diensten;
4. Overige; alleen voor kortingen en provisies.
(De volgorde van onderverdeling is hierbij niet consequent doorgevoerd.)
De omzet  naar productie, handelsgoederen, diensten en overige zelf is verbijzonderd op RGS niveau 4.
Niveau 4 en 5 worden hier dus door elkaar gebruikt. 

Branchegericht

Branchegericht zijn bovenstaande omzetrekeningen als volgt uitgebreid:

Voor de agrarische sector;

  1. Toegerekende opbrengsten (WOmzAol);
  2. Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt (WOmzAov);
     

Aanvullend vrij in te delen omzetrekeningen in RGS

Daarnaast kent RGS, volledig los van genoemde omzetrekeningen, ook nog de volgende omzetrekeningen op niveau 4:(rekeningen):
- Netto omzet groep 1 (WOmzGrpGr1);
- Netto omzet groep 2 (WOmzGrpGr2);
- Netto omzet groep 3 (WOmzGrpGr3);
- Netto omzet groep 4 (WOmzGrpGr4);
- Netto omzet groep 5 (WOmzGrpGr5).

En elk van deze omzetrekeningen zijn op niveau 5 (mutaties) ook nog eens uitgesplist naar:
- Netto-omzet groep X product A (van WOmzGrpGr1Pra t/m WOmzGrpGr5Pra);
- Netto-omzet groep X product B (van WOmzGrpGr1Prb t/m WOmzGrpGr5Prb);
- Netto-omzet groep X product C (van WOmzGrpGr1Prc t/m WOmzGrpGr5Prc);
- Netto-omzet groep X product D (van WOmzGrpGr1Prd t/m WOmzGrpGr5Prd);
- Netto-omzet groep X product E (van WOmzGrpGr1Pre t/m WOmzGrpGr5Pre);

Een zelfde soort RGS-codes zijn ook aanwezig voor Kostprijs c.q. inkoopwaarde van de verkopen.

Reactie RGS Beheergroep (30 juni 2020 definitief)
"Deze specifieke groepen zijn ontstaan in RGS 3.0. RGS is niet alleen t.b.v. de SBR rapportages, maar ook voor uitwisseling in de keten. Vanuit diverse marktpartijen is het verzoek gekomen om de omzet en inkoopwaarde zo in te kunnen delen dat men de mogelijkheid heeft, b.v. via een Dashboard, om brutomarges per omzetgroep te kunnen presenteren. Men kan overigens 'twee' heren dienen middels boekingen via tussenrekeningen. Dit vraagt wel extra aandacht van de gebruiker."

Wij adviseren zoveel als mogelijk gebruik te maken van de standaard omzetrekeningen (Ad 1, 2 en 3), verbijzonderd naar de van toepassing zijnde BTW-regeling. Een verbijzondering in een administratie kan dan plaatsvinden via:

  • Extra rekeningen in het interne grootboekschema die dan verwijzen naar dezelfde RGS-code;
  • Extra boekingsdimensies, zoals kostenplaatsen, kostendragers, divisies, etc. 

Andere suggesties zijn meer dan welkom. 

Verwijzingen:


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.