Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de administratie

Wiki RGS in de administratie > RGS in de boekhouding

RGS en Kostprijs van de omzet

Onderhanden!

De kostprijs van de omzet (ook wel inkoopwaarde van de omzet genoemd) zijn die kosten die direct zijn toe te rekenen aan de omzet. 
Omzet minus kostprijs wordt aangeduid als brutomarge. Hetgeen wat overblijft moet dan voldoende zijn om de overige kosten (overhead) te dekken en om voldoende inkomen aan over te houden. Bij overige kosten kan gedacht worden aan abonnementen (telefoon, internet, branche organisatie), software, externe boekhouder, kantoorinventaris en verzekering.

Kostprijs van de omzet is binnen RGS uitgesplitst naar groepen voor: Kosten van grond- en hulpstoffen, Kosten van personeel, Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten, Kosten van rente en afschrijvingen, Inkoopwaarde handelsgoederen, Inkoopwaarde productiegoederen, Inkoopkortingen en bonussen, Betalingskortingen, Kostprijs intercompany transacties, Mutatie omzetvorderingen, Voorraadmutatie, Privé-gebruik goederen en Privé-gebruik diensten. Tot slot is er nog branchegerichte kostprijs van de omzet.

Kostprijs van de omzet bestaat dus niet altijd louter uit inkoopkosten, zijnde de inkoopwaarde handelsgoederen zoals hierna ook genoemd. Met name bij producerende bedrijven, maar ook bij dienstverlenende bedrijven wordt de kostprijs van de omzet aangevuld met andere kosten. 

Kosten van grond- en hulpstoffen (WKprKvg)
Inclusief voorraadverschillen en prijsverschillen op de inkoop.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen grond- en hulpstoffen, te weten:
Grondstoffen worden gebruikt in het te vervaardigen product en maken daar feitelijk onderdeel van uit.
Hulpstoffen worden gebruikt tijdens de productie, maar maken geen onderdeel uit van het uiteindelijk te vervaardigen product.
Voorbeelden van grondstoffen zijn ruwe olie voor het maken van benzine, tarwe voor het maken van brood, melk voor het maken van ijs.
Voorbeelden van hulpstoffen zijn koelwater en elektriciteit.

Kosten van personeel (WKprKvp)
Doorberekende personele kosten als onderdeel van de kostprijs van de omzet per verkocht product. Dergelijk kosten zijn tot stand gekomen op basis van een calculatie van de vervaardigingskosten per product. Deze kosten vormen bij producerende bedrijven een dekking van de loonkosten voor wat betreft personeel dat op een productie afdeling werkt, al dan niet verhoogd met een opslag voor ander personeel.  

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (WKprKuw)
Denk bij dienstverlenende bedrijven aan kosten voor de inhuur van personeel dat uitgezonden wordt. Het verschil tussen kosten voor inhuur en de opbrengst voor verhuur van dergelijk personeel vormt dan de 'bruto marge'.   

Kosten van rente en afschrijvingen (WKprKra)

Inkoopwaarde handelsgoederen (WKprInh)
Bij handelsbedrijven gaat het om de kostprijs, oftewel de inkoopwaarde van de verkochte handelsgoederen. Afhankelijk van het voorraad waarderingssysteem, zoals VVP (vaste verrekenprijs) en GIP (gemiddelde inkoopprijs).

Inkoopwaarde productiegoederen (WKprInp)

Inkoopkortingen en bonussen (WKprLeb)

Betalingskortingen (WKprBtk)

Kostprijs intercompany transacties (WKprKit)

Mutatie omzetvorderingen (WKprMuo)

Voorraadmutatie (WKprVom)

Privé-gebruik goederen (WKprPrg)

Privé-gebruik diensten (WKprPrd)

 

Branchegericht

Branchegericht zijn bovenstaande kostprijs rekeningen als volgt uitgebreid:

Voor de agrarische sector;

  1. Toegerekende kosten (WKprAkl);
  2. Inkoopwaarde agrarisch (WKprIna);
  3. Agrarische bedrijfskosten veeteelt (WKprAkv).
      

Aanvullend vrij in te delen Kostprijs - inkoopwaarde groepen in RGS

Daarnaast kent RGS, volledig los van genoemde kostprijs groepen, ook nog de volgende Kostprijs - inkoopwaarde groepen op niveau 4:(rekeningen):
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 1 (WKprGrpGr1);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 2 (WKprGrpGr2);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 3 (WKprGrpGr3);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 4 (WKprGrpGr4);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep 5 (WKprGrpGr5).

En elk van deze omzetrekeningen zijn op niveau 5 (mutaties) ook nog eens uitgesplist naar:
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product A (van WKprGrpGr1Pra t/m WKprGrpGr5Pra);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product B (van WKprGrpGr1Prb t/m WKprGrpGr5Prb);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product C (van WKprGrpGr1Prc t/m WKprGrpGr5Prc);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product D (van WKprGrpGr1Prd t/m WKprGrpGr5Prd);
- Kostprijs - inkoopwaarde groep X product E (van WKprGrpGr1Pre t/m WKprGrpGr5Pre);

Een zelfde soort RGS-codes zijn aanwezig voor de Omzetrekeningen.

Reactie RGS Beheergroep (30 juni 2020 definitief)
"Deze specifieke groepen zijn ontstaan in RGS 3.0. RGS is niet alleen t.b.v. de SBR rapportages, maar ook voor uitwisseling in de keten. Vanuit diverse marktpartijen is het verzoek gekomen om de omzet en inkoopwaarde zo in te kunnen delen dat men de mogelijkheid heeft, b.v. via een Dashboard, om brutomarges per omzetgroep te kunnen presenteren. Men kan overigens 'twee' heren dienen middels boekingen via tussenrekeningen. Dit vraagt wel extra aandacht van de gebruiker."

Wij adviseren zoveel als mogelijk gebruik te maken van de standaard kostprijs rekeningen.
Een verbijzondering in een administratie kan dan plaatsvinden via:

  • Extra rekeningen in het interne grootboekschema die dan verwijzen naar dezelfde RGS-code;
  • Extra boekingsdimensies, zoals kostenplaatsen, kostendragers, divisies, etc. 

Andere suggesties zijn meer dan welkom. 

Zie ook:


Deze WIKI RGS is in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.