Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Leningen aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding

Voor leningen tussen een onderneming en haar bestuurders en/of aandeelhouders maken we onderscheid tussen 1) leningen met een looptijd langer dan een jaar en daarmee vallend onder de Financiële vaste activa en 2) lengingen met een looptijd korter dan één jaar, aangeduid als Rekening Courant (RC) rekening. Hier behandelen we de leningen met een looptijd langer dan één jaar.
     

RGS kent hiervoor de volgende rekeningen

Financiële vaste activa
Overige vorderingen

 1. Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend), BFvaOvrVob (0309020).
  (Wij noemen deze rekening voor onderstaand boekingsvoorbeeld "Lening aan directie")
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar bestuurder 1 t/m 5.

  Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend), BFvaOvrVoa (0309120).
  (Wij noemen deze rekening voor onderstaand boekingsvoorbeeld "Cumulatieve aflossing lening aan directie")
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar bestuurder 1 t/m 5.

 2. Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend), BFvaOvrHva (0309025)
  (Wij noemen deze rekening voor onderstaand boekingsvoorbeeld "Lening aan aandeelhouders")
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar aandeelhouder 1 t/m 5.

  Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend), BFvaOvrHvc (0309125).
  Op RGS mutatieniveau (5) onderverdeeld naar aandeelhouder 1 t/m 5.

W&V-rekening
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

 1. Rentebaten vorderingen op aandeelhouders, WOvtRofRva (8401060)
    
 2. Rentebaten vorderingen op directie, WOvtRofRvd (8401070)

Voorbeeldboeking

Behoudens dat de rekeningen verschillend zijn voor aandeelhouders en directie (llees ook bestuurders) is er geen verschil in boekingen. 
 
Stel dat aan de commercieel directeur een persoonlijke lening is verstrekt van 20.000 euro tegen een marktconforme rente die we voor dit voorbeeld stellen op 5% per ultimo van een kalenderjaar. Dit leidt tot de volgende boekingen in de tijd:

De boeking van de verstrekking van de lening:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BFvaOvrVob (0309020)  Lening aan directie 20.000,00  
BLimBanRba (1002010) Bank   20.000,00 

De boeking van de jaarlijkse rentebetaling door de directeur bedraagt dan:
(5% van 20.000,00) 1.000 euro.

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 1.000,00  
WOvtRofRvd (8401070) Rentebaten vorderingen op directie   1.000,00

Verondersteld wordt dat de lening op enig moment in delen of geheel wordt afgelost. 
Stel dat de directeur 10.000 euro tussentijds aflost per ultimo het 3e jaar, dan luidt de boeking daarvan als volgt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 10.000,00  
BFvaOvrVoa (0309120) Cumulatieve aflossing lening aan directie   10.000,00

Als de lening geheel is afgelost zal de rekening "Lening aan directie" weer een saldo van nul bevatten.
 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.