Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom boeken

Als voorbeelden van Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom noemen we: 1) Vervoersvergunningen, 2) Octrooi en patenten (beide hebben dezelfde betekenis, zijnde het alleenrecht op een uitvinding), 3)  Melk- en mestquota, 4) Teeltrechten en 5) Auteursrechten.

De Belastingdienst meldt het volgende over concessies, vergunningen en intellectuele eigendom:

 • Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom moeten geboekt worden tegen de kostprijs of lagere bedrijfswaarde.
    
 • Uitgaven voor vergunningen, concessies en intellectuele eigendommen worden altijd toegerekend aan de jaren waarin ze zullen worden benut.
  Per jaar mag van de aanschaf- of voortbrengingskosten maximaal 20% afgeschreven worden, rekening houdend met een restwaarde. Houd bij de afschrijving rekening met de restwaarde.
    
 • Ingeval van periodieke betalingen voor de instandhouding van de vergunningen, intellectuele eigendommen en/of concessies, bijvoorbeeld jaarlijks Dan mag dat hele bedrag in het jaar van betaling van de winst afgetrokken worden.
    

Referentie grootboekschema

Binnen RGS zijn de volgende rekeningen opgenomen voor Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom. 

We hebben ons hierbij beperkt tot niveau 4 (rekeningen) van RGS. 

 1. Balans
  - BIvaCevVvp (01310); Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom.
  - BIvaCevAkp (01330); Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom.
  - BIvaCevCae (01350); Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 
  - BIvaCevCuh (01370); Cumulatieve herwaarderingen.
    
 2. W&V-rekening
  - WAfsAivCev (43110); Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom.
  - WAfsRviCev (43510); Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom.
   

Boekingen

We gaan hier uit van de Eenmanszaak of BV (micro en klein) die rapporteert op fiscale gronslagen.  

Als voorbeeld noemen we een octrooirecht dat is verleend voor onbepaalde tijd tegen een eenmalige vergoeding van 20.000 euro.

Verwerving octrooirecht

Voor de verwerving van het octrooirecht boeken we een inkoopfactuur, waarbij geen rekening is gehouden met BTW en eventuele aankoopkosten.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BIvaCevVvp (01310) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 20.000,00  
BSchCreHac (16011) Crediteuren   20.000,00

Afschrijving octrooirecht

Hierbij gaan we uit van 20% afschrijving per jaar, rekening houdend met een restwaarde van 2.000 euro.
De afschrijving bedraagt dan (20.000 -/- 2.000) / 5 is 3.600 euro per jaar.
(Natuurlijk kan een dergelijke afschrijving ook periodiek - bijvoorbeeld maandelijks - in de boekhouding opgenomen worden).

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WAfsAivCev (43110) Afschrijvingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom  3.600,00  
BIvaCevCae (01350) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen    3.600,00

Herwaardering

In dit voorbeeld is, zoals hiervoor genoemd, alleen sprake van fiscale grondslagen. 
Derhalve is geen sprake van herwaardering met behulp van de hiervoor genoemde rekening "BIvaCevCuh (01370); Cumulatieve herwaarderingen".

Voor een voorbeeld van herwaardering bij rapportage op commerciële grondslagen verwijzen we naar de "Wiki RGS en Vaste activa en afschrijvingen in de boekhouding".

Octrooirecht niet meer in gebruik

Stel dat na 7 jaar wordt besloten geen gebruik meer te maken van het octrooirecht (omdat er geen winst meer op gemaakt kan worden).
Het octrooirecht is dan volledig afgeschreven en staat te boek voor de restwaarde van 2.000 euro.

Dan wordt beeindiging ervan als volgt geboekt op basis van RGS:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WAfsRviCev (43510) Boekresultaat concessies, vergunningen en intellectuele eigendom   2.000,00  
BIvaCevCae (01350) Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 18.000,00  
BIvaCevVvp (01310) Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom   20.000,00

Per saldo lopen de balansrekeningen op nul en is de restwaarde als resultaat geboekt.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.