Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en Onderhanden werk in de boekhouding

Onderhanden werk (OHW) maakt deel uit van de voorraden en wordt wel eens verward met onderhanden projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden. OHW heeft betrekking op (voorraad)producten die voor eigen rekening en risico geproduceerd worden. 

Opbrengst en winst wordt pas genoten als het werk (gereed product) klaar is en verkocht wordt. Dat is een groot verschil met onderhanden projecten die uitgevoerd worden in opdracht van derden en waarbij opbrengst en winst genoten wordt op basis van de voortgang van het project (mate van gereedheid). 

OHW wordt gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde (actuele waarde).

Productiebedrijven
OHW als voorraad komen we tegen bij productiebedrijven. 

Stel dat we aan het eind van een boekingsperiode onderhanden werk als volgt hebben bepaald (op basis van de kostprijzen):

Naam Kosten 
Gebruik grondstoffen en ander materiaal (vaste verrekenprijzen)    400
Arbeidsuren     150
Machine uren    300
Opslag indirecte (fabricage)kosten(stel 50% gereed, 15 x 20 x 0,50)    150
Totaal onderhanden werk  1.000

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdOweVoo (32510) Voorraad onderhanden werk 1.000,00    
WBedEemDem (45499) 

Doorberekende exploitatie- en machinekosten
(voor grondstof, machine uren en opslag indirecte kosten)
     850,00

WPerLesDle (40290)  Doorberekende lonen       150.00 

Hier is sprake van een voorafgaande journaalpost (VJP) die we gelijk aan het begin van de nieuwe periode terug boeken.
  

Referentie grootboekschema

Binnen RGS zijn de volgende rekeningen opgenomen voor Onderhanden werk en gereed product. 

 • Balans:
  BVrdOweVoo (32510); Onderhanden werk, bruto.
  Deze rekening is hiervoor gebruikt.
    
  BVrdOweVzv (32550); Voorziening verliezen onderhanden werk.
  Deze laatste rekening hebben wij op dit moment buiten beschouwing gelaten.
  We kunnen ons voorstellen dat een voorziening wordt getroffen als de productie van een bepaald product erg uitloopt en daarmee ook veel meer gaat kosten.
  Als iemand een concreet boekingsvoorbeeld kent horen we dat graag..

 • W&V-rekening:
  WWivWowWow (81731); Wijziging in voorraden onderhanden werk.
  Zie boekingsvoorbeeld "Waardemindering OHW" hierna.
    

Waardevermindering OHW

Als bij onderhanden werk sprake is van een waardevermindering. Dan kan er een afboeking plaatsvinden ten laste van de W&V-rekening.

Stel dat sprake is van een waardevermindering van 500 euro. 

De boeking binnen RGS luidt dan als volgt:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WWivWowWow (81731) Wijziging in voorraden onderhanden werk  500,00  
BVrdOweVoo (32510) Voorraad onderhanden werk.    500,00

Zie ook: 


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.