Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS en de Gemengde goederenrekening in het grootboek

Bedoeld voor ondernemingen die de voorraad maar ééns per periode bijwerken. Denk aan een zzp'er.
Hoewel deze methode vermeld wordt in meerdere (waaronder relatief recente) studieboeken over boekhouden prefereren we in dit geval zelf de methode van "Brutowinst boeken op basis van de voorraadmutatie", op basis van de gelijknamige rekening "Voorraadmutatie" onder "kostprjs verkopen".

De gemengde goederenrekening is in eerste instantie een balansrekening die aan het begin van een periode (boekjaar of kortere periode) de (inkoop)waarde van de dan aanwezige voorraad bevat. In de loop van een periode krijgt deze rekening dan het karakter van een gemengde rekening, te weten:

 • Bij inkoop in de loop van de periode wordt de inkoopprijs (excl. BTW) geboekt op deze rekening. Tot zover nog steeds een zuivere balansrekeningen.
    
 • Bij verkoop in de loop van de periode wordt dan de opbrengst (excl. BTW)) geboekt op deze rekening, alszijnde deze rekening een W&V-rekening is. Hierdoor heeft deze rekening opeens het karaker van een gemengde rekening.
  Het boeken van kostprijs verkopen blijft dan achterwege).

De brutowinst (verschil tussen opbrengst en kostprijs verkopen) wordt dan aan het einde van een periiode (ingeval een zzp'er meestal een boekjaar) vastgesteld en geboekt.

RGS
Binnen RGS gebruiken we de volgende rekeningen:

 1. Gemengde goederenrekening: BVrdHanVoo (30110) "Handelsgoederen, bruto".
  Er vanuit gaande dat we deze rekening niet gebruiken voor artikelen waarvan wel voorraad wordt bijgehouden gedurende het boekjaar. En er geen beter passende rekening is binnen RGS.
   
 2. Brutowinst: WOvbOvoOvo (82701) "Overige opbrengsten niet elders genoemd".
  Er vanuit gaande dat er geen meer passende rekening binnen RGS aanwezig is. 
  Suggesties zijn welkom

Voorbeeld
Via een voorbeeld wordt e.e.a. toegelicht:

 • Begin boekjaar;
  Aanwezige voorraad op 1-1 tegen inkoopprijs volgens inventarisatie wordt gesteld op 5.000 euro.
  Dit is de aanwezige boekwaarde van de dan aanwezige voorraad.
   
 • Inkopen boekjaar;
  Stel dat er de volgende afgehandelde inkopen hebben plaatsgevonden.
  15-2   - 3.000 euro
  15-7   - 4.000 euro 
  15-11 - 4.000 euro.
  Totaal dus 11.000 euro (excl. BTW) geboekt op de rekening "Handelsgoederen, bruto".

  Elke boeking luidt dan:
  - Handelsgoederen, bruto (D)
  - Te vorderen BTW (D)
  - Crediteuren (C).
   
 • Verkopen boekjaar; 
  Geleverde artikelen tegen verkoopprijs, al dan niet op rekening of contant
  Totaal 25.000 euro (excl. BTW) geboekt op de rekening "Handelsgoederen, bruto".

  Met als boeking:
  - Kas (D)
  - Af te dragen BTW (C)
  - Handelsgoederen, bruto (C).

  Op de rekening "Handelsgoederen, bruto" staat dan als gemengd saldo:
  (5.000 + 11.000 -/- 25.000)  9.000 (C)

 • Eind boekjaar: 
  Aanwezige voorraad op 31-12 tegen inkoopprijs volgens inventarisatie wordt gesteld op 3.000 euro.
  Dit is de aanwezige boekwaarde van de dan aanwezige voorraad.
  We gaan hier uit van het FIFO-systeem wat betreft de dan aanwezige voorraad.

  De kostprijs verkopen bedraagt dan op 31-12:
  (Voorraad 1-1 plus inkopen minus voorraad 31-12)
  (5.000 + 11.000  -/- 3.000) 13.000 (D).

  Met als brutowinst:
  (Opbrengst minus kostprijs verkopen)
  (25.000 -/- 13.000) 12.000 (C)

  Boeking alleen brutowinst
  Dit leidt uiteindelijk tot de boeking van 12.000 euro op:
  - Handelsgoederen, bruto (D) 
  - Overige opbrengsten niet elders genoemd (C);
  In bivenstaande situatie heeft de rekening "Overige opbrengsten" de functie van de W&V-rekening overgenomen op dat moment.
  De rekening "handelsgoederen, bruto" heeft op dat moment de functie van balansrekening. 
  Er is dan (tijdelijk) geen sprake van een gemengde rekening. 

  Alternatief:
  Boeking omzet en kostprijs

  Met als alternatief het boeken van zowel de omzet als kostprijs van de omzet op de volgende RGS rekeningen:
  Met de aanname van belaste omzet handelsgoederen met BTW hoog tarief.
  - WOmzNohOlh (8002010) Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen belast met hoog tarief
  - WKprInhInh (7005010) Inkoopwaarde handelsgoederen 

  Dit leidt tot de volgende boeking:
  - Handelsgoederen, bruto 12.000 (D)
  - Inkoopwaarde handelsgoederen 13.000 (D)
  - Netto-omzet uit verkoop 25.000 (C)

 • Begin nieuw boekjaar
  De voorraad handelsgoederen voor het nieuwe jaar bedraagt dan:
  (-.9.000 + 12.000) 3.000 (D). 
    

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.