Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS en de verschillende bedrijfsvormen

RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen

Een behoorlijk deel van de RGS rekeningen zijn grotendeel onafhankelijk van de soort organisatie of ondernemingsvorm, te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan RGS rekeningen voor de bank, debiteuren, crediteuren en vaste activa. En als sprake is van personeel de RGS rekeningen voor personeelskosten. 
Er zijn ook de nodige RGS rekeningen toegewezen aan één of slechts enkele ondernemingsvormen.

MKB
Vraag altijd bij je leverancier van boekhoudsoftware of je administratiekantoor of zij het bij jouw passende RGS MKB rekeningschema ondersteunen. Dat is praktisch voor gegevensuitwisseling en eenduidige begripsvorming.

Soorten
We onderscheiden hier de volgende soorten van organisaties en ondernemingsvormen:

 • ZZP'er;
  Een "Zelfstandige zonder personeel" (ZZP) is een eenmanszaak met, zoals de naam al zegt, zonder personeel. In omvang naar inschrijving bij de KVK vormt ZZP veruit de grootste groep van ondernemers in Nederland.

  Speciaal voor ZZP'ers is het RGS MKB rekeningschema voor ZZP samengesteld.

  Zie ook RGS en de Eenmanszaak - inclusief Zelfstandigen zonder personeel (ZZP).
    
 • Eenmanszaak;
  Een eenmanszaak kan personeel in dienst hebben. In de regel gaat het dan om kleine ondernemers, zoals bijvoorbeeld een zelfstandig detaillist. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon volgens Burgerlijk Wetboek Boek 2. Een eenmanszaak hoeft dan ook geen jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Voor de winst uit onderneming heeft een eenmanszaak wel te maken met de winstaangifte als onderdeel van de aangifte Inkomstenbelasting (IB) voor natuurlijke personen. Een eenmanszaak volgt hiermee altijd de fiscale regelgeving. Ook is bij een eenmanszaak de eigenaar met zijn eigen (privé) geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van de zaak.

  Speciaal voor eenmanszaken is het RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF samengesteld.

  Zie ook RGS en de Eenmanszaak - inclusief Zelfstandigen zonder personeel (ZZP).
    
 • Vennootschap onder Firma (VOF);
  Een Vennootschap onder Firma (vof) is een rechtsvorm waarin 2 of meerdere natuurlijke personen (zakenpartners) verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een onderneming. De samenwerkende eigenaren heten vennoten. Als vennoot kun je zelfs deelnemen in meerdere vof‘s. Een vof is verder volledig te vergelijken met een eenmanszaak, waarbij er meerdere eigenaren (vennoten) zijn. Net als een eenmanszaak kan een vof personeel aannemen. 

  Speciaal voor de VOF is het RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF samengesteld. 

  Zie ook RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF).
    
 • Commanditaire vennootschap (CV)
  Een commanditaire vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van de hiervoor genoemde VOF. En dus eveneens geen rechtspersoon. Net als bij de VOF is iedereen die deelneemt een vennoot. Bij een CV worden 2 soorten vennoten onderscheiden:

  Beherende vennoten
  Beherend vennoten hebben de dagelijkse leiding in het bedrijf..De beherende vennoten zijn met hun eigen geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf.

  Stille vennoten
  De stille vennoten (ook wel commanditaire vennoten genoemd) zijn alleen financieel betrokken door geld beschikbaar te stellen. De stille vennoot bemoeit zich niet actief met het bedrijf. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot aandeelhouders bij een BV. 

  Voor wat betreft RGS verwijzen we eveneens naar RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)

 • Maatschap;
  Een maatschap is een rechtsvorm waarbij partners (de maten) gezamenlijk en onder 1 naam een onderneming voeren. Een maat voert binnen de maatschap zijn eigen onderneming en is daar zelf verantwoordelijk voor. Huisartsen, architecten, agrariërs en fysiotherapeuten zijn volgens de KVK relatief vaak in een maatschap verenigd. De maatschap is een personenvennootschap die meestal uit natuurlijke personen bestaat. Bron: KVK

  Het verschil met een VOF legt de KVK daarbij als volgt uit:
  "Ben je schilder, timmerman of heb je een winkel? Dan kun je niet samenwerken in een maatschap. Samenwerken doe je dan in een vennootschap onder firma (vof). Dit omdat je met een vof beroepsmatige activiteiten uitvoert en met een maatschap een beroep uitoefent. De activiteiten die jullie uitvoeren bepalen dus het verschil".

  Voor wat betreft RGS zou je de daarvoor specifieke RGS rekeningen voor "Firmanten" (zoals bij een VOF) kunnen lezen en gebruiken als rekeningen voor "Maten" in een maatschap. 
   
 • Beloten Vennootschap (BV);
  Een BV is, net als een NV (zie verderop), een volledig zelfstandig rechtspersoon en ingedeeld in 4 klassen, bepaald door de waarde van de activa op de balans, netto-omzet en aantal werknemers. Deze klassen zijn  1) Micro, 2) Klein, 3) Middelgroot en 4) Groot.

  Voor de meest recente criteria verwijzen we naar de Kamer van Koophandel.

  De BV moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij KVK. De bedrijfsklasse bepaald onder ander waar de te deponeren jaarrekening uit bestaat. Zo bestaat de openbaar te maken jaarrekening voor een micro onderneming uit louter een beperkte balans en voor een kleine onderneming uit alleen een verkorte balans en de toelichting daarop. 

  Micro
  Speciaal voor de micro onderneming is het RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein) samengesteld. 

  Zie ook RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon).

  Klein
  Speciaal voor de kleine onderneming is het RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein) samengesteld. 

  Zie ook RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

  Middelgroot
  RGS voor middelgrote ondernemingen is niet opgenomen als subset, zoals voor de BV micro en klein.  
  Voor middelgrote ondernemingen verwijzen we de Groepsindeling volgens standaard RGS niveau 2, mede op basis van de voorschriften en toelichting, volgens BW2 voor vennootschappen (exclusief branchegericht).

  Groot
  Hiervoor geldt hetzelfde als genoemd bij middelgroot.
 • Naamloze Vennootschap (NV);
  Hiervoor verwijzen we eveneens naar de Groepsindeling volgens standaard RGS niveau 2, mede op basis van de voorschriften en toelichting, volgens BW2 voor vennootschappen (exclusief branchegericht).

 • Stichting;
  Een stichting is een rechtsvorm waarmee je een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel nastreeft. 
  BW2, Titel 6, Artikel 285, lid 1 omschrijft dit als volgt:
  "Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken".

  De stichting is volgens de wet (net als bijvoorbeeld een BV) een rechtspersoon.
  Een stichting kan ook personeel in dienst hebben en daarmee dus werkgever zijn.

  Zie ook hierna Organisaties zonder winststreven (OZW) en Fondsenwervende organisaties (FWO).

  Zie ook RGS en Stichtingen in de boekhouding

  STAK
  Een Stichting Administratiekantoor STAK) wordt opgericht voor het beheren van aandelen. Er is hier onderscheid tussen "Stemrecht" en "Winstrecht". Het stemrecht blijft dan bij de stichting en de winst wordt gedeeld door het uitgeven van certificaten.  
    
 • Vereniging;
  Volgens de wet is een vereniging (net als de hiervoor genoemde stichting) een rechtspersoon. In dit geval met leden. Een vereniging organiseert maatschappelijke activiteiten om samen met haar leden een wens of doel te bereiken, zoals sport en een gezamelijke activiteit.

  Een vereniging kan ook personeel in dienst hebben en daarmee dus werkgever zijn.

  Zie ook hierna Organisaties zonder winststreven (OZW) en Fondsenwervende organisaties (FWO). 

  Zie ook RGS en Verenigingen in de boekhouding.  

 • Vereniging van Eigenaren;
  Een "Vereniging van Eigenaren" (VVE) is hierbij een bijzondere vorm van een vereniging. Een VVE is een rechtspersoon die de gemeenschappelijke belangen van appartementseigenaars behartigt. De VVE zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw. Iedere (VVE) moet worden ingeschreven in het Handelsregister.

  Zie ook RGS en Vereniging van Eigenaren in de boekhouding.
    
 • Coöperatie;
  Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen een bedrijfscoöperatie en een ondernemerscoöperatie.  

  Net als een vereniging kan een coöperatie personeel in dienst hebben.

  De coöperatie moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij KVK.
  Voor deponeren bij de KVK is voor coöperaties het volgende model jaarrekening aanwezig binnen de SBR taxonomie:
  - (NLGAAP) Coöperaties.

  Zie ook Wiki RGS en de Coöperatie.
 • Onderlinge waarborgmaatschappij;
  Een onderlinge waarborgmaatschappij is net als een coöperatie een speciale vorm van een vereniging. De onderlinge waarborgmaatschappij mag alleen gebruikt worden om verzekeringen af te sluiten met haar leden. De onderlinge waarborgmaatschappij heeft dezelfde kenmerken als een coöperatie en schrijft u op dezelfde wijze in in het Handelsregister.
  Bron: Ondernemersplein.

  Onderlinge waarborgmaatschappijen komen op deze website verder niet aan de orde voor RGS

 • Organisatie zonder winststreven (OZW);
  (Non profit instellingen).
  De organisatie heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar is primair gericht op een kerkelijke, levensbeschouwelijke, maatschappelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke doelstelling, of streeft anderszins een maatschappelijk doel of algemeen nut na. In het kader van deze doelstelling kan zij zich (tevens) bezighouden met het leveren van
  producten en/of diensten (bron RJ 640).

  De richtlijn RJ 640 (voor klein RJk C1) geeft een aanbeveling op welke wijze een stichting of een vereniging haar jaarrekening kan inrichten. Dit laatste is niet wettelijk geregeld.

  Zie ook Wiki RGS en Organisaties zonder winststreven (OZW) in de boekhouding.
    
 • Fondsenwervende organisatie (FWO);
  Het gaat hierbij om een particuliere organisatie met een maatschappelijke doelstelling die niet op winst is gericht en voor het realiseren van haar doelstelling baten verwerft uit publieke offervaardigheid en daarnaast uit andere bronnen van herkomst zoals overheidssubsidies, loterijen en baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten (bron: RJ 650).

  De richtlijn RJ 650 (voor klein RJk C2) geeft een aanbeveling op welke wijze een stichting of een vereniging haar jaarrekening kan inrichten. Dit laatste is niet wettelijk geregeld.

  Klein
  Kleine fondsenwervende organisaties kenmerken zich volgens erkenningsregeling doordat de totale baten minder bedragen dan € 500.000. 

  Zie ook Wiki RGS en Fondsenwervende organisaties (FWO) in de boekhouding.

Om het nog wat ingewikkelder te maken kun je ook te maken krijgen met onder meer een moedermaatschappij, holding, persoonlijke holding en dochtermaatschappij. Hiervoor wordt verwezen naar:

Voor meer algemene informatie over soorten van organisaties en ondernemingsvormen verwijzen naar naar bronnen als de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.