Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS en de verschillende bedrijfsvormen

RGS en soorten van organisaties en ondernemingsvormen

Een behoorlijk deel van de RGS rekeningen zijn grotendeel onafhankelijk van de soort organisatie of ondernemingsvorm, te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan RGS rekeningen voor de bank, debiteuren, crediteuren en vaste activa. En als sprake is van personeel de RGS rekeningen voor personeelskosten. 
Er zijn ook de nodige RGS rekeningen toegewezen aan één of slechts enkele ondernemingsvormen.

MKB
Vraag altijd bij je leverancier van boekhoudsoftware of je administratiekantoor of zij het bij jouw passende RGS MKB rekeningschema ondersteunen. Dat is praktisch voor gegevensuitwisseling en eenduidige begripsvorming. 

Soorten
We onderscheiden hier de volgende soorten van organisaties en ondernemingsvormen:

 • ZZP'er;
  Een "Zelfstandige zonder personeel" (ZZP) is een eenmanszaak met, zoals de naam al zegt, zonder personeel. In omvang naar inschrijving bij de KVK vormt ZZP veruit de grootste groep van ondernemers in Nederland. Speciaal voor ZZP'ers is het RGS MKB rekeningschema voor ZZP samengesteld.
    
 • Eenmanszaak;
  Een eenmanszaak kan personeel in dienst hebben. In de regel gaat het dan om kleine ondernemers, zoals bijvoorbeeld een zelfstandig detaillist. Een eenmanszaak is geen rechtspersoon volgens Burgerlijk Wetboek Boek 2. Een eenmanszaak hoeft dan ook geen jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Voor de winst uit onderneming heeft een eenmanszaak wel te maken met de winstaangifte als onderdeel van de aangifte Inkomstenbelasting (IB) voor natuurlijke personen. Een eenmanszaak volgt hiermee altijd de fiscale regelgeving. Ook is bij een eenmanszaak de eigenaar met zijn eigen (privé) geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van de zaak.Speciaal voor eenmanszaken is het RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF samengesteld.
    
 • Vennootschap onder Firma (VOF);
  Een Vennootschap onder Firma (vof) is een rechtsvorm waarin 1 of meerdere natuurlijke personen (zakenpartners) verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een onderneming. De samenwerkende eigenaren heten vennoten. Als vennoot kun je zelfs deelnemen in meerdere vof‘s. Een vof is verder volledig te vergelijken met een eenmanszaak, waarbij er meerdere eigenaren (vennoten) zijn. Net als een eenmanszaak kan een vof personeel aannemen. 

  Speciaal voor de VOF is het RGS MKB rekeningschema voor Eenmanszaak / VOF samengesteld. 

  Zie ook RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF).
    
 • Commanditaire vennootschap (CV)
  Een commanditaire vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van de hiervoor genoemde VOF. En dus eveneens geen rechtspersoon. Net als bij de VOF is iedereen die deelneemt een vennoot. Bij een CV worden 2 soorten vennoten onderscheiden:

  Beherende vennoten
  Beherend vennoten hebben de dagelijkse leiding in het bedrijf..De beherende vennoten zijn met hun eigen geld aansprakelijk voor mogelijke schulden van het bedrijf.

  Stille vennoten
  De stille vennoten (ook wel commanditaire vennoten genoemd) zijn alleen financieel betrokken door geld beschikbaar te stellen. De stille vennoot bemoeit zich niet actief met het bedrijf. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot aandeelhouders bij een BV. 

  Voor wat betreft RGS verwijzen we eveneens naar RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)

 • Maatschap;
  Een maatschap is een rechtsvorm waarbij partners (de maten) gezamenlijk en onder 1 naam een onderneming voeren. Een maat voert binnen de maatschap zijn eigen onderneming en is daar zelf verantwoordelijk voor. Huisartsen, architecten, agrariërs en fysiotherapeuten zijn volgens de KVK relatief vaak in een maatschap verenigd. De maatschap is een personenvennootschap die meestal uit natuurlijke personen bestaat. Bron: KVK

  Het verschil met een VOF legt de KVK daarbij als volgt uit:
  "Ben je schilder, timmerman of heb je een winkel? Dan kun je niet samenwerken in een maatschap. Samenwerken doe je dan in een vennootschap onder firma (vof). Dit omdat je met een vof beroepsmatige activiteiten uitvoert en met een maatschap een beroep uitoefent. De activiteiten die jullie uitvoeren bepalen dus het verschil".

  Voor wat betreft RGS zou je de daarvoor specifieke RGS rekeningen voor "Firmanten" (zoals bij een VOF) kunnen lezen en gebruiken als rekeningen voor "Maten" in een maatschap.
   
 • Beloten Vennootschap (BV);
  Een BV is, net als een NV (zie verderop), een volledig zelfstandig rechtspersoon en ingedeeld in 4 klassen, bepaald door de waarde van de activa op de balans, netto-omzet en aantal werknemers. Deze klassen zijn  1) Micro, 2) Klein, 3) Middelgroot en 4) Groot.

  Voor de meest recente criteria verwijzen we naar de Kamer van Koophandel.

  De BV moet elk jaar jaarstukken opstellen en deponeren bij KVK. De bedrijfsklasse bepaald onder ander waar de te deponeren jaarrekening uit bestaat. Zo bestaat de openbaar te maken jaarrekening voor een micro onderneming uit louter een beperkte balans en voor een kleine onderneming uit alleen een verkorte balans en de toelichting daarop. 

  Micro
  Speciaal voor de micro onderneming is het RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein) samengesteld. 

  Zie ook RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon).

  Klein
  Speciaal voor de kleine onderneming is het RGS MKB rekeningschema voor BV (micro en klein) samengesteld. 

  Zie ook RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

  Middelgroot
  RGS voor middelgrote ondernemingen is niet opgenomen als subset, zoals voor de BV micro en klein.  
  Voor middelgrote ondernemingen verwijzen we de Groepsindeling volgens standaard RGS niveau 2, mede op basis van de voorschriften en toelichting, volgens BW2 voor vennootschappen (exclusief branchegericht).

  Groot
  Hiervoor geldt hetzelfde als genoemd bij middelgroot.
 • Naamloze Vennootschap (NV);
  Hiervoor verwijzen we eveneens naar de Groepsindeling volgens standaard RGS niveau 2, mede op basis van de voorschriften en toelichting, volgens BW2 voor vennootschappen (exclusief branchegericht).

 • Stichting;
  Een stichting is een rechtsvorm waarmee je een sociaal, ideëel of maatschappelijk doel nastreeft. 
  De stichting is volgens de wet (net als bijvoorbeeld een BV) een rechtspersoon.

  Een stichting kan ook personeel in dienst hebben en daarmee dus werkgever zijn.

  In de meeste gevallen heeft een stichting niet te maken met vennootschapsbelasting (VPB) over de winst. Tenzij er naast de stichting ook een onderneming bestaat. Een stichting die ook een onderneming heeft, moet bij een bepaalde omzet ook een jaarrekening deponeren bij de KVK. Voor dit laatste verwijzen we naar regelgeving die te vinden is bij de Belastingdienst en de KVK.
    
 • Vereniging;
  Volgens de wet is een vereniging (net als de hiervoor genoemde stichting) een rechtspersoon. In dit geval met leden. Een vereniging organiseert maatschappelijke activiteiten om samen met haar leden een wens of doel te bereiken, zoals sport en een gezamelijke activiteit.

  Een vereniging kan ook personeel in dienst hebben en daarmee dus werkgever zijn.

  In de meeste gevallen heeft een vereniging (net als de hiervoor genoemde stichting) niet te maken met vennootschapsbelasting (VPB) over de winst. Tenzij er ook sprake is van een onderneming. In dit laatste geval moet bij een bepaalde omzet ook een jaarrekening deponeerd worden bij de KVK. Voor dit laatste verwijzen we naar regelgeving die te vinden is bij de Belastingdienst en de KVK.

 • Coöperatie;
  Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen een bedrijfscoöperatie en een ondernemerscoöperatie.  

  Net als een vereniging kan een coöperatie personeel in dienst hebben.

  Zie ook Wiki RGS en de Coöperatie.

  RGS voor stichting, vereniging en coöperatie
  Zowel voor de Stichting, vereniging en coöperatie (zie hiervoor) kent RGS een aantal specifieke rekeningen. Deze rekeningen zijn onderdeel van het op deze website aanwezige RGS schema en de selectie van standaard rekeningen. Mogelijk dat in de toekomst nog een aparte selectie en toelichting volgt op deze website van de specifieke rekeningen voor stichtingen, verenigingen en coöperaties. Dit is mede afhankelijk van de vraag daarnaar.
 • Onderlinge waarborgmaatschappij;
  Een onderlinge waarborgmaatschappij is net als een coöperatie een speciale vorm van een vereniging. De onderlinge waarborgmaatschappij mag alleen gebruikt worden om verzekeringen af te sluiten met haar leden. De onderlinge waarborgmaatschappij heeft dezelfde kenmerken als een coöperatie en schrijft u op dezelfde wijze in in het Handelsregister.
  Bron: Ondernemersplein.

  Onderlinge waarborgmaatschappijen komen op deze website verder niet aan de orde voor RGS

 • Organisatie zonder winststreven (OZW);
  (Non profit instellingen).
  Dit kan zowel een stichting als vereniging betreffen.
  Volgens de SBR jaarrekening (NLGAAP) onderverdeeld naar:
  - Kleine organisaties; kleine organisaties zonder winststreven (KOZW). 
  - Middelgrote organisatie; 

  Voor zover wij weten is dit niet specifiek uitgewerkt in relatie tot RGS. Behoudens de aparte RGS-rekeningen voor de stichting en vereniging. Mocht er meer relevante informatie over OZW in relatie tot RGS bekend zijn dan horen wij dat graag.
    
 • Fondswervende instelling c.q. organisatie (FWO);
  Volgens de SBR jaarrekening (NLGAAP) onderverdeeld naar:
  - Fondswervende organisaties;
  - Fondswervende organisaties kleine rechtspersoon; kleine fondsenwervende organisaties (KFWO).

  Binnen RGS zijn er enkele rekeningen voor "Bestemmingsfondsen" opgenomen. In dit kader komen we ook enkele RGS rekening voor "Bestemmingsreserves" en "Continuïteitsreserve" tegen. Voor zover wij weten is dit niet verder uitgewerkt in relatie tot RGS. Mocht er meer relevante informatie over FWO in relatie tot RGS bekend zijn dan horen wij dat graag.

Om het nog wat ingewikkelder te maken kun je ook te maken krijgen met onder meer een moedermaatschappij, holding, persoonlijke holding en dochtermaatschappij. Hiervoor wordt verwezen naar:

Voor meer algemene informatie over soorten van organisaties en ondernemingsvormen verwijzen naar naar bronnen als de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst
  


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.