Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaande punten

De BTW boeken op RGS niveau 4

Plaatsingsdatum 30-06-2019
Berichtdatum Juni 2019

Het is nu niet mogelijk de af te dragen, te verrekenen en afgedragen BTW te boeken op niveau 4. De rekening "afgedragen BTW" ontbreekt op niveau 4. 

Opvallende zaken m.b.t. BTW en RGS zijn ook:

  • De omzet is verregaand verbijzonderd naar soort en hoogte omzetbelasting op niveau 4 en BTW rekeningen zelf niet. Deze laatste zijn verbijzonderd op niveau 5. Waarom wordt niveau 4 en 5 in deze verschillend toegepast.

  • Waarom kent "af te dragen BTW" in RGS een beginbalans op niveau 5 en kent "te vorderen BTW" in RGS geen beginbalans op niveau 5?

  • "Te betalen Omzetbelasting" (BSchBepBtw) kent als Referentie omslagcode "Terug te vorderen Omzetbelasting" (BVorVbkTvo). Beide rekeningen kennen echter een volledig andere onderverdeling op niveau 5, waardoor de omslagcode niet logisch meer is als met niveau 5 gewerkt wordt.  

  • Het voorgestelde ZZP-schema door de Belastingdienst (ZekerOnline team) kent de volgende extra RGS-code: BSchBepBtwOlt - Omzetbelasting leveringen/diensten verlaagd tarief 9%.

    Het kan toch niet waar zijn dat bij elke wijziging van een BTW percentage er RGS-codes bij moeten komen? Het percentage is niet af te leiden uit RGS! Ook niet voor standaard percentage, dus waarom wel voor 9%.
      
  • BTW aangifte vindt plaats op basis van de sub administratie BTW en staat daarmee feitelijk los van RGS. Net zoals de ICP opgave los staat van RGS. Niveau 5 voor de BTW aangifte opnemen lijkt alleen logisch als dit voor de ICP opgave ook zou plaatsvinden. Daarnaast is er SBR voor de BTW aangifte en ICP opgave.  

Voorbeeld (grootboek)rekeninngen koppelen aan RGS-codes
Een RGS casus is aanwezig om concreet weer te geven op welke wijze het grootboek aan RGS-codes gekoppeld kunnen worden wat betreft BTW-rekeningen. 
Naar "RGS: casus BTW".

(20 maart 2020 conceptreactie, 30 juni 2020 definitief)
Reactie RGS Beheergroep
In RGS3.2 is voldoende duidelijkheid en dekking gegeven om met RGS een BTW aangifte kunnen laten vullen. Codes (tekstueel) zijn afgestemd met rubrieken in de BTW aangifte.

De logica van niveau 4 en 5 heeft te maken met de rubricering in de desbetreffende onderdelen.
Dat dit in Balans en W&V verschillend is zou niet tot problemen of verwarring moeten leiden bij de gebruiker.

De Beheergroep zal nader beoordelen en bekijken in hoeverre vorderingen en schulden qua methode en codestructuur gelijk getrokken kunnen worden.

Tarief 9%. Is in het verleden opgenomen in RGS (in dat boekjaar was er sprake van zowel 6% als 9%). Dit was een eenmalige situatie. Echter, deze wordt niet verwijderd omdat anders historische gegevens niet ontsloten kunnen worden.

Een ICP aangifte is een per regel (mutatie) opgebouwde aangifte dat geïmporteerd wordt.
Deze heeft geen logische relatie met RGS en is daarom niet opgenomen.

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding RGS Ready onderzoek leveranciers boekhoudsoftware
Internet URL http://www.rgsready.nl

Terug