Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Conversie 3.5 naar 3.6 binnen boekhoudplaza.nl en aandachtspunten voor SBR RGS

Plaatsingsdatum 17-01-2024
Berichtdatum 17 januari 2024

Medio jan 2024 is de conversie van RGS 3.5 naar 3.6 uitgevoerd binnen Boekhoudplaza.nl. Met als belangrijkste doelstelling RGS MKB bij te werken. Dit levert aandachtspunten op met betrekking tot een aantal RGS codes.

 • RGS rekening BProOnpGkn "Onderhanden projecten";
  Deze rekening heeft een omslagcode naar BSchOppOppGkn. Dus niveau 4 naar 5.
  Beide rekeningen hebben ook indicatie D
  Er zijn ook andere rekeningen waar bovenstaande speelt 
  Zie Omslagcodes RGS via initiatief RGS MKB en openstaand Önderhanden projecten (feb 2023).
   
 • BProOnpKvp "Geactiveerde kosten voor het verkrijgen van een project";
  Nieuw opgenomen in SBR RGS. 
  Uitleg ontbreekt en zie ook de opmerkingen bij vorige rekening.
   
 • RGS rekening BSchBepBoo "5b Voorbelasting";
  Deze rekening is door de RGS beheergroep toegevoegd aan niveau 4 (rekeningen). 

  Voorbelasting is feitelijk geen schuld maar een vordering (terug te vorderen OB/BTW). 
  En ook al opgenomen in RGS als:
  BVorVbkTvo (13305) Terug te vorderen omzetbelasting.
  Zie ook BTW aangifte en rondrekening (op basis van RGS). 

  Om dubbelloop te voorkomen is deze nieuwe rekening BSchBepBoo "Voorbelasting BTW" vooralsnog niet opgenomen in RGS MKB.

  Vanuit RGS MKB is indertijd verzocht enkele specifieke rekeningen voor de BTW op te nemen op  RGS niveai 4, "met name:
  BSchBepBlw "Omzetbelasting verlegd";
  BSchBepBlb "Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen buiten de EU";
  BSchBepBlu "Omzetbelasting leveringen/diensten uit landen binnen de EU";
  Omdat deze rekening ontbraken. 
  Dat die rekeningen nu zijn toegevoegd aan RGS niveau 4 is prima.

  Wie gevraagd en besloten heeft de rekening BSchBepBoo "5b Voorbelasting" onder schulden op te nemen is niet duidelijk.

  Zie verwant aan BTW ook het eerder gemelde openstaande punt "RGS en verlegd binnenland en buitenland" (nov 2023) met mogelijk 9 onterechte rekeningen onder de rubriek "Omzet" in RGS.   

 • WBedOrgKvt "Kosten van toezicht".
  Nieuw opgenomen in SBR RGS. 
  Uitleg ontbreekt.
   
 • WBedOrgKgd "Kosten van giften en donaties"
  De vraag is waarom deze rekening opgenomen is onder "Organisatiekosten" en niet onder "Andere kosten". 

  (Onder Organisatiekosten staat sinds begin SBR RGS ook de rekening WBedOrgWrc "Bedrijfsrestaurant en verstrekkingen comsumpties werkvloer". Die rekening past wellicht beter onder WBedOvp "Overige personeelsgerelateerde kosten" waar ook de rekening WBedOvpMlv "Maaltijden en consumpties personeel" staat. Consumpties werkvloer en Consumpties personeel lijkt dubbelop.) 

 • BLasOvp "Overlopende passiva"
  Filter "Wonen" is opgeheven. Is nu standaard SBR groep met daaronder "Hoofdsom overlopende passiva" en "Aflossingen overlopende passiva". Allen dus onder "Langlopende schulden". 
  Uitleg ontbreekt.
   
 • BVorOvaErf "Vooruitbetaalde erfpacht"
  Toegewezen aan Woingcorporaties.en niet meer als standaard rekening voor andere bedrijven. 
  Uitleg waarom ontbreekt. 
    
 • BSchOpaNbh "Nog te betalen huren".
  Vanuit RGS MKB is gevraagd overlopende activa, -overlopende passiva te herstellen voor enkele rekeningen, inclusief de omslagcodes daarvan. 
  Voor "Huren" is voorgesteld:

  Gericht op een huurder: 
  Een nieuwe rekening BVorOvaVhu "Vooruitbetaalde huren" met omslagcode naar BSchOpaNbh "Nog te betalen huren". 

  Gericht op een verhuurder:
  Bestaande rekeningen BVorOvaNth "Nog te ontvangen huren" met omslagcode naar BSchOpaHur "Vooruitontvangen huren". 
  (Deze laatste rekening was exclusief toegewezen aan Woningcorporaties).

  De RGS expert- en beheergroep heeft bovenstaande als volgt geïmplementeerd:
  1. BSchOpaNbh "Nog te betalen huren", aangepast naar "Nog te betalen / vooruitontvangen huren",
      met omslag naar BVorOvaNth.
      Een rekening met een dubbele functie c.q. gemengde rekening in dit geval.

  2. BVorOvaNth "Nog te ontvangen huren", aangepast naar "Nog te ontvangen / vooruitbetaalde huren",
      met omslag naar BSchOpaNbh .
      Eveneens een rekening met een dubbele functie c.q. gemengde rekening in dit geval.

  3. BSchOpaHur "Vooruitontvangen huren", nog steeds zonder omslagcode en exclusief toegewezen aan Wonen. 
      (feitelijk nu zelfde functie als  BSchOpaNbh "Nog te betalen / vooruitontvangen huren", maar dan voor Wonen).   

  Waarom het voorstel vanuit RGS MKB niet is gevolgd is geen antwoord op gekomen vanuit de RGS Expert- en beheergroep.
  Dezelfde vraag geldt voor een viertal andere rekeningen (zie voorstel vanuit RGS MKB).
  Als accountants- en administrateurs het aantoonbaar eens zijn met de oplossing volgens de RGS Expert- en beheergroep is het natuurlijk prima wat betreft RGS MKB en worden omschrijvingen van betreffende rekeningen overgenomen in RGS MKB.
   
 • WBedOvpRkv "Reiskostenvergoeding"
  WBedOvpWbp "Werkgeversbijdrage personeelsvereniging, -fonds"

  Voor bovenstaande rekeningen is initieel (via RGS MKB) gevraagd om aparte rekeningen "Belast" en "Onbelast".
  De RGS beheergroep heeft besloten dat niet te honoreren en geeft aan geen WKR-regeling op niveau 4 te willen opnemen. Met dat laatste is RGS MKB het overigens eens. Zeker gezien de ervaring van de huidige 130 WKR-rekeningen op niveau 5. 

  Of sprake is van belast of onbelast (voor de loonheffing) staat echter in beginsel los van de WKR. 
  De vraag is dan ook of vanuit de RGS expert- en beheergroep is getoetst bij accountants en administrateurs of het inderdaad gewenst is om bovenstaande rekeningen gecombineerd op te nemen voor belast en onbelast op grootboekniveau. Een dergelijke vraag zal overigens slechts gelden voor een zeer beperkt aantal rekeningen. Denk bijvoorbeeld ook aan "Vergoeding voor werkkleding". 

  Vanuit RGS MKB wordt onderzocht of het werken met boekingsdimensies mogelijk uitkomst kan bieden bij bovenstaande.  

RGS en Woningcorporaties
Punten in relatie tot conversie naar RGS 3.6 en codes voor Woningcorporaties zijn apart in kaart gebracht.

Overige openstaande punten
Er zijn nog meerdere openstaande punten die ook met RGS 3.6 nog niet zijn opgelost.
Onder andere:

 • De RGS-code "Gefactureerde termijnen onderhanden werk" is nog steeds actief.
  Antwoord NBA helpdesk (16-3-2021): 
  De constatering dat de RGS-code niet juist is, is terecht.
 • WFbeRlmCfv "Rentebaten CFV".
  WFbeRlmCol "Rente baten collateral".

  Graag nadere uitleg van deze rekeningen met elk een voorbeeldboeking.

Zie alle punten (openstaand én ook opgelost).
     

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug