Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Vlottende activa

Volgens  worden op de balans onderscheiden vaste activa en vlottende activa.
Vlottende activa zijn activa (bezittingen) op de balans met een looptijd korter dan 1 jaar. Onder vlottende activa vallen bijvoorbeeld debiteuren (openstaande posten) en direct (of op korte termijn) opvraagbare liquide middelen, zoals banktegoeden. 

Nadere toelichting:

Artikel 364 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 3) zegt het volgende "Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen, en, voor zover zij niet onder de vorderingen zijn vermeld, de overlopende activa."
 
Binnen RGS is vlottende activa onderverdeeld naar de volgende groepen van rekeningen:
  • Effecten; bijvoorbeeld aandelen (niet zijnde deelnemingen en eigen aandelen) en obligaties;
  • Liquide middelen; oftewel geldmiddelen, zoals een kas- en banksaldo;
  • Vorderingen; met name debiteuren.
  • Voorraden. Veelal handelsgoederen. Ook onderhanden werk wordt gerekend tot de voorraad.
  • Onderhanden projecten.

Artikel 387 Burgerlijk Wetboek Boek 2
(lid 2) Vlottende activa worden gewaardeerd tegen actuele waarde, indien deze op de balansdatum lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De waardering geschiedt tegen een andere lagere waarde, indien het in artikel 362 lid 1 bedoelde inzicht daardoor wordt gediend, te weten: .
"De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon".   

RGS openstaand en opgelost over [ Vlottende activa ]
RGS en tussenrekeningen voorraden (19-07-2021)
Een tussenrekening voorraad kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij voorraad onderweg. In de zin van bijvoorbeeld een ontvangen inkoopfactuur en nog te ontvangen voorraad. RGS kent tussenrekeningen voorraad in de 1 rubriek (vlottende activa) en in de 3 rubriek (voorraad).
WIKI's over [ Vlottende activa ]
RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon)

Een kleine rechtspersoon is een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV). Een kleine rechtspersoon duiden we verder aan als kleine onderneming. Om te spreken van een kleine onderneming moet voldaan worden aan Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon)

Een microrechtspersoon is de kleinste rechtspersoon als het gaat om een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV).  Als synoniemen worden onder andere 'micro entiteit' en 'micro onderneming' gebruikt. Wij hanteren verder de aanduiding 'micro onderneming'. Om te spreken van een micro onderneming moet voldaan worden aan Artikel 395a Burgerlijk Wetboek Boek 2 (lid 1 en 2).

RGS en Debiteuren oninbare facturen en dubieus volgens de statische- en dynamische methode

De meeste organisaties hebben er wel mee te maken: "klanten die niet binnen de daarvoor gestelde termijn betalen". Vaak helpt dan een betalingsherinnering of een telefoontje, maar helaas niet altijd. Naarmate het aantal klanten toeneemt stijgt ook de kans dan sommige facturen helemaal niet betaald worden. Je kunt dergelijke facturen uiteindelijk afboeken in de administratie als oninbaar, maar dan ben je zomaar een paar periodes verder of zelfs in een volgend boekjaar beland.

RGS en Effecten, zoals aandelen en obligaties
Effecten is een verzamelnaam voor waardepapieren, zoals: aandelen, certificaten van aandelen, obligaties en opties.
Dit zijn dan aandelen die als belegging gekenmerkt worden en niet als deelneming.


  
RGS en Rekening Courant (RC) aan bestuurders en aandeelhouders in de boekhouding

Voor leningen tussen een onderneming en haar bestuurders en/of aandeelhouders maken we onderscheid tussen 1) lengingen met een looptijd korter dan één jaar, aangeduid als rekening-courant (RC) rekening en 2) leningen met een looptijd langer dan een jaar en daarmee vallend onder de Financiële vaste activa. Hier behandelen we de leningen met een looptijd korter dan één jaar, oftewel de RC-rekening. De RC verschilt van een lening. Via een rekening-courant worden kleine bedragen over en weer geboekt. 

RGS-codes met [ Vlottende activa ]
Referentienr Referentiecode Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV Branche
0 B BALANS 1 J J
4 BEff Effecten (kortlopend) 2 J
11 BVor Vorderingen 2 J J J
30 BVrd Voorraden 2 J J J
1002010 BLimBanRba Rekening-courant bank tegoeden op bankgirorekeningen 4 J J J
4106009 WBwvObw Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 3 J
4106014 WBwvObwBwv Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4 J
4106030 WBwvObwBwvBwo Bijzondere waardevermindering overige vlottende activa overige bijzondere waardeverminderingen 5