Boekhoudplaza.nl

Begrippen > Dividend

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst.

Nadere toelichting:

In relatie tot deelnemingen wordt onderscheid gemaakt tussen:

Deelnemingsdividend
Is dividend dat uw organisatie ontvangt van een andere vennootschap waarin zij 5% of meer aandelen heeft. Een bezit van minder dan 5% kan in uitzonderlijke gevallen ook een deelneming zijn.

Beleggingsdividend.
Is dividend door het aanhouden van effecten door een onderneming.

Zie ook de Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding.
(beredeneerd vanuit de Vennootschap die dividend uitkeert aan haar aandeelhouders).
  

RGS openstaand en opgelost over [ Dividend ]
Ingehouden dividendbelasting (25-03-2021)
De RGS-code "Ingehouden dividendbelasting" staat in het RGS-schema ingesteld als debet boeking (D) onder de rubriek "Vorderingen uit hoofde van belastingen". Naar ons idee moet deze rekening ondergebracht worden onder de rubriek "Schulden op korte termijn" als credit boeking (C). Die laatste rekening is in het RGS-schema volgens ons alleen aanwezig als RGS-code op niveau 5 (mutatie).
WIKI's over [ Dividend ]
ReferentieGrootboekSchema RGS versie 3.3

Op 8 december 2020 is de definitieve versie van RGS 3.3 (Excel versie) door de Beheergroep RGS vrijgegeven. 

RGS en crowdfunding in de boekhouding

Crowdfunding komen we tegen in zowel de zakelijke sfeer als in de privésfeer. Er bestaan crowdfundingplatforms om een crowdfunding te starten. Bij crowdfunding kan het gaan om een lening, een gift, maar bijvoorbeeld ook om crowdfunding op basis van een tegenprestatie of een participatie.

RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding

Een coöperatie is een speciale vorm van een vereniging waarin (minimaal 2) personen samenwerken. Het doel is te profiteren van de voordelen van een collectief. Bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop of marketing. De coöperatie bestaat, net als een gewone vereniging, uit leden en wordt aangemerkt als een rechtspersoon. 

RGS en de Eenmanszaak - inclusief Zelfstandige zonder personeel (ZZP)

Een eenmanszaak is geen rechtspersoon volgens Burgerlijk Wetboek Boek 2. Een eenmanszaak hoeft dan ook geen jaarrekening te publiceren bij de Kamer van Koophandel. Een eenmanszaak volgt hiermee altijd de fiscale regelgeving, zoals hierna aan de orde komt bij de Inkomstenbelasting. Bij een eenmanszaak is sprake van een natuurlijk persoon die een onderneming drijft. Als geen sprake is van personeel bij een eenmanszaak spreken we over Zelfstandige zonder Personeel (ZZP'er).
   

RGS en de Kleine onderneming > Toelichting jaarrekening

Voor een onderneming in de categorie klein heeft de wetgever een selectie gemaakt van gegevens die opgenomen worden in een jaarrekening. Het gaat hierbij om een balans en resultatenrekening met toelichting. Hier geven we inzicht in de specificatie die, met name volgens Artikel 396 Burgerlijk Wetboek Boek 2 opgenomen moet worden.

RGS en Deelneming NVW: actuele waardeverandering deelneming en wettelijke reserve

Boeking van een actuele waardeverandering van een deelneming bij waardering volgens de netto-vermogenswaarde (NVW), gevolgd door het boeken van de wettelijke reserve.

RGS en Deelneming NVW: Herwaardering deelneming boeken

Wijzigingen in de netto-vermogenswaarde als gevolg van prijswijzigingen van vaste activa en voorraden bij de deelneming worden bij waardering tegen actuele waarde dan bij de deelnemende rechtspersoon als herwaardering behandeld.

RGS en Deelneming op commerciële grondslagen NVW (aankoop, dividend en verkoop)

Voorbeeld BV die rapporteert op commerciële grondslagen (netto-vermogenswaarde - nvw): aankoop, dividenduitkering en verkoop.

RGS en Deelneming op fiscale grondslagen (aankoop, dividend en verkoop)

Voorbeeld BV (micro en klein) die rapporteert op fiscale grondslagen: aankoop, dividenduitkering, verkoop en bijzondere waardevermindering  

RGS en Dividend uitkeren aan aandeelhouders boeken

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst. 
Zie ook het begrip Dividend.
In de meeste gevallen moet dan direct "Dividendbelasting" ingebouden worden.
Inwoners in Nederland kunnen deze ingehouden dividendbelasting verrekenen in hun aangifte inkomstenbelasting. Wordt gezien als voorheffing van Box 2.
Organisaties die dividend ontvangen kunnen dat verrekenen in de aangifte vennootschapsbelasting. Zie voor dit laatste de Wiki RGS en Deelneming in een vennootschap.
  

RGS-codes met [ Dividend ]
Referentiecode Reknr Naam (lang) Nivo ZZP EZ BV SV Branche
BEivGokCva 5016 Certificaten van aandelen 4 N.v.t.
BEivGokCvaDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivGokEia 5019 Eigen aandelen 4 N.v.t.
BEivGokEiaDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivGokGeaDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivGokPra 5013 Preferente aandelen 4 N.v.t.
BEivGokPraDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivGokPriDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivGokWiaDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivGokZeaDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivOreOvw 5401 Niet verdeelde winst onverdeelde winst 4 J J N.v.t.
BEivOreOvwDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivOreRvhDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivOreUpd 5407 Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 4 N.v.t.
BEivOreUpdDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivOreVde 5405 Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 4 N.v.t.
BEivOreVdeDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivOvrAlr 5251 Algemene reserve 4 J N.v.t.
BEivOvrAlrDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivOvrOrsDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivStrStrDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivWerRedDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BEivWerRvlDiv Dividenduitkeringen 5 N.v.t.
BFvaAndCuhDvd Dividend van deelnemingen overige deelnemingen 5 N.v.t.
BFvaDigCuhDvd Dividend van deelnemingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 5 N.v.t.
BFvaDioCuhDvd Dividend van deelnemingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 5 N.v.t.
BFvaNvmCuhDvd Dividend van deelnemingen netto vermogenswaarde niet-Daeb 5 Wonen
BFvaOveCuhDvd Dividend van deelnemingen overige effecten (langlopend) 5 N.v.t.
BFvaVogCuhDvd Dividend van deelnemingen vorderingen op groepsmaatschappijen 5 N.v.t.
BFvaVopCuhDvd Dividend van deelnemingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 5 N.v.t.
BFvaVovCuhDvd Dividend van deelnemingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 5 N.v.t.
BSchBepOvb 16245 Overige belastingen 4 J J J J N.v.t.
BSchBepOvbTdb Te betalen Dividendbelasting belastingen en premies sociale verzekeringen 5 N.v.t.
BSchBepTdb 16235 Te betalen Dividendbelasting 4 J J N.v.t.
BSchDha 16450 Uit te keren dividend aan houders van aandelen 3 J N.v.t.
BSchDhaDha 16451 Uit te keren dividend aan houders van aandelen 4 J N.v.t.
BSchDhaVde 16453 Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 4 N.v.t.
BSchDhp 16460 Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 3 N.v.t.
BSchDhpDhp 16461 Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 4 N.v.t.
BSchOvsTbd 16515 Te betalen dividenduitkeringen overige schulden 4 J N.v.t.
BVorVbkInd 13325 Ingehouden dividendbelasting 4 N.v.t.
BVorVbkTtv 13320 Terug te vorderen Dividendbelasting vorderingen uit hoofde van belastingen 4 J N.v.t.
BVorVogDaeTvd Te vorderen dividend 5 Wonen
BVorVogNdaTvd Te vorderen dividend 5 Wonen
BVorVogVr1Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVogVr2Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVogVr3Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVogVr4Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVogVr5Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVopVr1Tvd Te vorderen dividend vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVopVr2Tvd Te vorderen dividend vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVopVr3Tvd Te vorderen dividend vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVopVr4Tvd Te vorderen dividend vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVopVr5Tvd Te vorderen dividend vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVovVr1Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVovVr2Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVovVr3Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVovVr4Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
BVorVovVr5Tvd Te vorderen dividend vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 5 N.v.t.
WOmzNooNdd 81110 Opbrengsten uit dividenden overige netto-omzet 4 J J N.v.t.
WOvtRofDiv 83150 Dividend effecten opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 4 N.v.t.
WRedAirAwd 85101 Resultaat deelnemingen (dividend) 4 N.v.t.
WRedArvAwd 85201 Resultaat deelnemingen (dividend) - vrijstelling 4 N.v.t.