Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 9 ] van totaal [ 9 ] begrippen

Aanloopkosten

Aanloopkosten zijn kosten die gemaakt zijn in de aanloopfase bij het starten van een onderneming. 
De Belastingdienst behandelt deze aanloopkosten in relatie tot de Inkomstenbelasting bij winst uit onderneming
Het gaat om de kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen. Als voorbeelden noemt de Belastingdienst een marktverkenning en ingewonnen advies. 

 
Aanneemcontract

De uitvoering van een project c.q. opdracht tegen een vaste prijs. In de praktijk kan dan wel gewerkt worden met meer- en minderwerk.

 
Acquirer of merchant bank

De acquirer (ook merchant bank of acquiringbank genoemd) is de financiële instelling die de bankrekening van de handelaar bijhoudt. Het contract met de acquirer stelt handelaren in staat om credit- en debetcard transacties te verwerken. De wervende bank geeft de transacties van de handelaar door aan de betreffende uitgevende banken om de betaling te ontvangen.De acquirer (ook merchant bank of acquiringbank genoemd) is de financiële instelling die de bankrekening van de handelaar bijhoudt. Het contract met de acquirer stelt handelaren in staat om credit- en debetcard transacties te verwerken. De wervende bank geeft de transacties van de handelaar door aan de betreffende uitgevende banken om de betaling te ontvangen.

 
Actuele kostprijs / vervangingswaarde

De actuele kostprijs is een nieuw begrip dat in 2015 in de wet werd opgenomen en geldt per 2016 als mogelijke waarderingsmethode voor bepaalde activa. Vergelijkbaar met de historische kostprijs, maar dan op basis van een actueel prijsniveau. Het begrip actuele kostprijs gaat hierbij uit van technisch gelijke vervanging. Uitgegaan wordt van het bestaande actief. 

De actuele kostprijs mag alleen gehanteerd worden bij commerciële grondslagen. Bij fiscale waarderingsgrondslagen (gehanteerd bij de Vennootschapsbelasting - VPB) is alleen de historische kostprijs van toepassing. 

Lees verder...
 
Actuele waarde

De actuele waarde (verzamelbegrip) is de waarde die gebaseerd is op actuele marktprijzen of op gegevens die op betreffende datum van waardering geacht worden relevant te zijn. Met name interessant als sprake is van grotere prijsveranderingen.
Een en ander volgens het Besluit actuele waarde.

Lees verder...
 
Agio op aandelen

Verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van een aandeel. De uitgifteprijs is dan hoger dan de nominale waarde van het aandeel. Als het verschil negatief is spreken we van disagio, waarbij de uitgifteprijs juist lager is dan nominale waarde.. 

 
Amortisatie

Amortisatie is het spreiden van de (terug)betaling van een aangegane lening met een regelmagtige spreding. 

 
ANBI

ANBI staat voor "Algemeen nut beogende instelling". De Belastingdienst meldt het volgende over een ANBI "Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd".

 
Anticipatieposten

Zijn onderdeel van Transitorische posten en onderverdeeld in:
- Nog te ontvangen baten;
- Nog te betalen kosten.
Bedoeld om kosten en opbrengsten in die periode te boeken waarop ze ook betrekking hebben.
Tegenover anticipatieposten kennen we ook uitstelposten.