Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 8 ] van totaal [ 8 ] begrippen

Deelneming volgens VPB en BW

Volgens de Belastingdienst kan in het kader van de Vennootschapsbelasting sprake zijn van een deelneming in meerdere gevallen. In elk geval wordt genoemd "U bent voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap)".

Lees verder...
 
Deelnemingsvrijstelling

Een deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij.

Lees verder...
 
Derivaten

Derivaten zijn beleggingsproducten die gebaseerd zijn op of afgeleid zijn van aandelen, obligaties, indices, grondstoffen of valuta’s. De waarde van derivaten is gekoppeld aan de waarde van andere beleggingen. Derivaten zijn complexere beleggingsproducten, voor de ervaren belegger. Voorbeelden zijn opties, futures en Contracts for Difference (CFD’s). Bron: AFM.

 
Diverse baten en lasten

Onder buitengewone baten (opbrengsten) en lasten (kosten) worden de opbrengsten en kosten verstaan die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening afkomstig zijn.  Denk aan incidentele baten of lasten door de verkoop van een actief, zoals een machine die voor eigen gebruik diende. Sinds het boekjaar van 2016 is het niet meer toegestaan buitengewone baten en lasten apart op te nemen in de jaarrekening (artikel BW 2: 377).  

Lees verder...
 
Dividend

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst.

Lees verder...
 
Dochtermaatschappij

a) een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;

b).een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
Zie Artikel 24a Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Feitelijk de moedermaatschappij.

Lees verder...
 
Dubbel boekhouden

Bij dubbel boekhouden is altijd sprake van evenwicht tussen debet en credit. Bijvoorbeeld bij een verkoop neemt het debiteurensaldo toe (aan de debet zijde) en de omzet (aan de creditzijde).

 
DuPont schema

Schema dat op eenvoudige en inzichtelijke wijze de bedrijfeconomische analyse van de winstgevendheid van een onderneming weergeeft. Het schema kent zijn oorsprong al uit 1920 via de gelijknamige firma DuPont. Het schema geeft de samenstelling weer voor het tot stand komen van de Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) van een onderneming. De RTV wordt in het schema samengesteld door de Bruto winstmarge te vermenigvuldigen met de Omloopsnelheid van het (gemiddeld) totale vermogen. 

Lees verder...