Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 10 ] van totaal [ 10 ] begrippen

Deelneming volgens VPB en BW

Volgens de Belastingdienst kan in het kader van de Vennootschapsbelasting sprake zijn van een deelneming in meerdere gevallen. In elk geval wordt genoemd "U bent voor ten minste 5% van het nominaal gestorte kapitaal aandeelhouder van een vennootschap waarvan het kapitaal geheel of gedeeltelijk in aandelen is verdeeld (bijvoorbeeld een naamloze of besloten vennootschap)".

Lees verder...
 
Deelnemingsvrijstelling

Een deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij, nog een keer wordt belast bij de moedermaatschappij.

Lees verder...
 
Derivaten

Derivaten zijn beleggingsproducten die gebaseerd zijn op of afgeleid zijn van aandelen, obligaties, indices, grondstoffen of valuta’s. De waarde van derivaten is gekoppeld aan de waarde van andere beleggingen. Derivaten zijn complexere beleggingsproducten, voor de ervaren belegger. Voorbeelden zijn opties, futures en Contracts for Difference (CFD’s). Bron: AFM.

 
Directe kosten

Directe kosten worden direct toegewezen aan kostendragers, verbijzonderd per productie order voor eindproducten en/of halffabrikaten in de productie administratie of verbijzonderd per project in een projectenadministratie of per werkorder in een werkorderadministratie.  
Voorbeelden van directe kosten zijn:
- Grondstof- c.q. materiaalverbruik.
- Arbeidsuren..
- Machine capaciteit.
- Werk door derden; speelt met name bij projecten een rol.

 
Dividend

Dividend is een, jaarlijkse, vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst.

Lees verder...
 
Dochtermaatschappij

a) een rechtspersoon waarin de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;

b).een rechtspersoon waarvan de rechtspersoon of een of meer van zijn dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen.
Zie Artikel 24a Burgerlijk Wetboek Boek 2.

Feitelijk de moedermaatschappij.

Lees verder...
 
Downstream sales

Aan een deelneming verkochte goederen. Een moedermaatschappij die goederen levert aan een van haar werkmaatschappijen.

 
Dubbel boekhouden

Bij dubbel boekhouden is altijd sprake van evenwicht tussen debet en credit. Bijvoorbeeld bij het boeken van een inkoopfactuur voor de afname van kantoorartikelen neemt het crediteurensaldo toe (aan de credit zijde) en de kosten (aan de debetzijde).

Lees verder...
 
Dubbele materialiteit

Dubbele materialiteit wordt gebruikt bij duurzaamheidsverslaggeving. Het gaat dan om de impact op de onderneming EN impact van de onderneming op duurzaamheid.  

Lees verder...
 
DuPont schema

Schema dat op eenvoudige en inzichtelijke wijze de bedrijfeconomische analyse van de winstgevendheid van een onderneming weergeeft. Het schema kent zijn oorsprong al uit 1920 via de gelijknamige firma DuPont. Het schema geeft de samenstelling weer voor het tot stand komen van de Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) van een onderneming. De RTV wordt in het schema samengesteld door de Bruto winstmarge te vermenigvuldigen met de Omloopsnelheid van het (gemiddeld) totale vermogen. 

Lees verder...