Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen en hun betekenis

Suggesties voor wijziging of uitbreiding kun je mailen aan boekhoudplaza@gbned.nl.

[ 1 ] tot [ 6 ] van totaal [ 6 ] begrippen

Realiseerbare waarde

In relatie tot een actief is de realiseerbare waarde hetgeen je voor het actief maximaal kunt krijgen. Dit is dan de hoogste van de opbrengstwaarde (verkoopwaarde -/- nog te maken kosten) en de bedrijfswaarde (contante waarde toekomstige kasstromen).

 
Regiecontract

Een regiecontract is een overeenkomst waarbij de uitvoering van werkzaamheden plaatsvindt op basis van
een vergoeding op nacalculatie. Deze vergoeding komt dan tot stand voor alle of van op bepaalde wijze gedefinieerde kosten. Vermeerderd met een bepaald percentage of met een vast bedrag als winstopslag.

 
Reserves

Reserves behoren tot het eigen vermogen (EV). Wordt wel eens verward met voorzieningen die tot het vreemd vermogen behoren.

Lees verder...
 
Resultatenrekening oftewel winst- en verliesrekening

Een resultatenrekening geeft inzicht in mutaties als gevolg van bedrijfsactiviteiten waardoor het eigen vermogen toe- en/of afneemt.
Synoniem voor resultatenrekening zijn Winst- en verliesrekening (voor de pessimisten onder ons de Verlies- en winstrekening) en W&V-rekening. Een resultatenrekening bestaat in grote lijnen uit opbrengsten (credit geboekt) en kosten (debet geboekt). Ook wel Hulprekeningen van het eigen vermogen genoemd. Het zal dan duidelijk zijn dat opbrengsten het eigen vermogen doen toenemen en dat kosten het eigen vermogen doen dalen. Nog wel rekening houdend met eventuele belastingen, zoals inkomstenbelasting voor een natuurlijk persoon (denk aan een eenmanszaak of VOF) en vennootschapsbelasting voor een rechtspersoon (zoals een BV of een NV). 

 
Retailmethode

De retailmethode wordt vaak gebruikt in de detailhandel voor de waardering van voorraden van grote aantallen snel veranderende artikelen die soortgelijke marges hebben en waarvoor het onpraktisch is andere kostprijsmethoden te gebruiken. De kostprijs van voorraden wordt bepaald door de verkoopwaarde van de voorraden te verminderen met de desbetreffende procentuele brutomarge. In het gebruikte percentage wordt rekening gehouden met de voorraden die zijn afgeprijsd tot onder de oorspronkelijke verkoopprijs. Bron: RJ.

 
RJ - Raad voor de jaarverslaggeving

De Stichting voor de jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving van organisaties en bedrijven in Nederland te bevorderen. Om hier vorm aan te geven heeft de stichting de 'Raad voor de Jaarverslaggeving' (RJ) in het leven geroepen. De RJ is een uitvoerend orgaan en publiceert de 'Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving' en 'RJ-Uitingen'. Ook brengt de RJ gevraagd en ongevraagd advies uit aan de overheid en andere regelgevende instanties. 

 

Lees verder...