Boekhoudplaza.nl

Begrippen

Begrippen > DuPont schema

Schema dat op eenvoudige en inzichtelijke wijze de bedrijfeconomische analyse van de winstgevendheid van een onderneming weergeeft. Het schema kent zijn oorsprong al uit 1920 via de gelijknamige firma DuPont. Het schema geeft de samenstelling weer voor het tot stand komen van de Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) van een onderneming. De RTV wordt in het schema samengesteld door de Bruto winstmarge te vermenigvuldigen met de Omloopsnelheid van het (gemiddeld) totale vermogen. 

Een andere manier om de rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) te berekenen is Bedrijfsresultaat (winst voor belasting en rente) te delen door het totale vermogen (eigen- en vreemd vermogen). Zie voor dit laatste het Kengetal Rentabiliteit totale vermogen.

Onderstaand het DuPont schema.

      Omzet  
    Bedrijfsresultaat ==>
(EBIT)
 -/- Grondstoffen
+
   Bruto winstmarge ==>  / Bedrijfskosten ==> Personeelskosten
+
    Omzet
 
  Overige kosten

Rentabiliteit totale ===>
vermogen (RTV) 
x      
        Voorraad en Onderhanden werk
+
     Omzet   Onderhanden projecten
+
  Omloopsnelheid ==>  /  Vlottende activa => Debiteuren
+
    Gemiddeld totaal ==>
vermogen
 + Liquide middelen
 
       Vaste activa  

Toelichting:

In bovenstaand schema spreken we van bedrijfsresultaat, bestaande uit omzet minus bedrijfskosten. 
Soms zien we in een soortgelijk schema ook Kostprijs omzet in plaats van bedrijfskosten. 
Wij beschouwen Kostprijs omzet echter als een onderdeel van de bedrijfskosten, die bijvoorbeeld ook uit algemene kosten en afschrijvingen kunnen bestaan.

Zie voor toelichting de opbouw van EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depriciation and Amortization).