Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

RGS en deelnemingen

Plaatsingsdatum 28-07-2022
Berichtdatum 28 juli 2022

Deelnemingen zijn uitgewerkt in de Wiki "RGS en deelnemingen". De daaruit afgeleide openstaande punten zijn hier opgenomen.

Om de punten zo goed mogelijk te duiden wordt met nadruk verwezen naar:

 1. Wiki RGS en deelnemingen;
 2. De uitwerking "RGS en deelnemingen" in PDF; met begrippen en boekingsscenario's.

Openstaande punten c.q. vragen:

 1. Afschrijving op Goodwill is bekend, maar hoor graag in welke situaties Cumulatieve afschrijving geboekt wordt.op de volgende rekeningen:
  BFvaDigCae (0301020); Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen;
  BFvaDioCae (0301030); Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen;
  BFvaAndCae (0303020); Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen.

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  Betreft m.i. eventuele (op)genomen voorziening op een deelneming (op basis van contante waarde).

  Reactie Boekhoudplaza (3-8-2022):
  Graag verwijzing naar bron(nen) en voorbeeldboeking die dan van toepassing is.
    
 2. Afgehandeld
  Effecten zijn opgenomen onder BEff (Effecten). Dat is duidelijk.
  Er is echter ook Overige effecten (langlopend);
  - BFvaOveWaa (0304010); Verkrijgingsprijs.
  - BFvaOveCuw (0304020); Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
  - BFvaOveCuh (0304030); Cumulatieve herwaarderingen.
  In welke sitiaties worden deze rekeningen geboekt (i.p.v. op BEff).

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  In de taxonomie kent men een onderscheid tussen "Effecten" langlopend (FVA) en kortlopend (VLA). 

  Zie ook Wiki RGS en effecten (zoals aandelen en obligaties).
    
 3. Bij deelnemingen wordt onderscheid gemaakt in:
  a. Deelnemingen in groepsmaatschappijen
  b. Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen
  c. Overige deelnemingen

  Bij vorderingen (en schulden) wordt onderscheidt gemaakt in
  a. Vorderingen groepsmaatschappijen
  b. Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
  c. Vorderingen overige verbonden maatschappijen

  Graag een verklaring waarom de indelingen hiervoor afwijken?
  Waarom kent referentienummer vorderingen andere indeling dan bij schulden.

  Extra toelichting Boekhoudplaza (3-8-2022):
  De volgorde referentienummer wijkt af van volgorde sorteercode. Zie:
  BFvaVov met D.D en 0307000 / Vorderingen op overige verbonden maatschappijen
  BFvaVop met D.F en 0306000 / Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
  Voorgesteld wordt e.e.a. te corrigeren (ref.nummer). 
    
 4. Referentienummer schulden bevat een “5” op de laatste positie. Is dat niet bedoeld voor extensie?
   
  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  Extensie en hoe deze te gaan gebruiken (wordt nu nog niet gebruikt / ingezet) is onderwerp van gesprek en zal op korte termijn door een werkgroep opgepakt worden. Dat geldt dan voor RGS code (structuur - gebruik).
  Referentienummer wordt momenteel hierin niet betrokken. Zie eerdere meldingen omtrent aard en gebruik van referentienummers.

  Reactie Boekhoudplaza (3-8-2022):
  Wellicht keuze huidige RGS beheergroep.
  Zorgen over het niet goed onderhouden van referentienummer sinds overgang RGS naar SBR genoeg geuit denk ik zo.
    
 5. Graag aangeven waar “Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen” en “Cumulatieve herwaarderingen” onder “Vorderingen” vandaan komt.
     
 6. Afgehandeld
  Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen);
  Onderverdeeld naar de volgende RGS-codes:
  - BLasParPar (0807010) Hoofdsom participaties
  - BLasParCla (0807010) Cumulatieve aflossingen participaties.
  Graag verwijzen naar bron.

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  Opgenomen in entrypoint Coöperaties:

  Coöperaties > Participaties

  Richtlijn 620.205
  Participaties gepresenteerd als eigen vermogen waardeert de coöperatie tegen het opgeofferde bedrag.

    
 7. Vorderingen en schulden kortlopend;
  Waarom is alleen voor vorderingen en schulden kortlopend een onderverdeling gemaakt naar 1 t/m 5 en niet bij langlopend?

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  De reden ligt in het feit dat een langlopende vordering / schuld geen omslag kent. En dat dus zodanig het niet per vordering (FVA) of schuld (LLS) beoordeeld behoeft te worden.
  Een uitsplitsing is voor rapportage aan uitvragende partij (KvK) ook niet noodzakelijk!

  Waarom is “Vordering / lening participant en op maatschappij waarin wordt deelgenomen 1” (BVorVopVo1) alleen aanwezig voor RC 1?

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  Een lening u/g zal geen negatief karakter (omslag vordering - schuld) kennen.
  Een uitsplitsing is voor rapportage aan uitvragende partij (KvK) ook niet noodzakelijk!

  Reactie Boekhoudplaza (3-8-2022):
  Wordt opgenomen in documentatie.
  Met wel de kanttekening dat er ook andere uitvragende partijen zijn dan de KVK.
  Is dit punt bijvoorbeeld kortgesloten met banken als uitvragende partij?

 8. Vervallen
  Positie 7 van het referentienummer is in gebruik voor niveau 4 van RGS, d.w.z. ongelijk 0?
  Feitelijk zelfde als vraag 4.
   
 9. Resultaat deelnemingen;
  Aandeel resultaat op niveau 5 onderverdeeld naar 1 t/m 5, maar niet bij vrijstelling. Waarom.niet?

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  Nader te onderzoeken, moet hier nog op terugkomen! Noodzakelijk? Gewenst?
  BW2 - Artikel 411 [Eigen vermogen]
  Het aandeel in het groepsvermogen en in het geconsolideerde resultaat dat niet aan de rechtspersoon toekomt, wordt vermeld.
   
 10. Netto omzet versus financiële baten en lasten;
  Wanneer moeten we op “WOvt” (Netto-omzet) boeken en wanneer op “WFbe” (Financiële baten en lasten)?

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  WOvt betreft Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten. Te doen gebruikelijk zal men dit onderdeel kiezen als de opbrengsten voortkomen uit "Financiële vaste activa".

  Reactie Boekhoudplaza (3-8-2022):
  Uitleg is mij niet duidelijk.
  Graag verwijzing naar bron(nen) en boekingsvoorbeelden om e.e.a. te verduidelijken.

 11. Rentebaten vorderingen participanten is niet gesplitst in binnenland/buitenland? Bij groepsmaatschappijen en overige verbonden maatschappijen wel. Waarom wijkt dit af?

  Reactie SBR / RGS gremium (3-8-2022):
  WOvtRofRvp - Rentebaten vorderingen participanten en overige deelnemingen
  WOvtRofRid - Rentebaten vorderingen op deelnemingen binnenland
  WOvtRofRud - Rentebaten vorderingen op deelnemingen buitenland
  In mijn ogen betreft Rid en Rud onderdeel rentebaten participanten (= Participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen). Wellicht benaming duidelijker maken en rgs code Rvp is dan overbodig / overcompleet (op vervallen zetten).

  Reactie Boekhoudplaza (3-8-2022):
  Als het is zoals jij zegt dan lijkt code WOvtRofRvp overbodig.
  Ik hoor graag wat besloten gaat worden.

De bedoeling is om de uitwerking "RGS en deelnemingen" verder compleet te maken op basis van antwoorden op genoemde punten.

Met dank aan een ieders inbreng. 
  

Categorie(n) RGS Boekhoudkundig
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Terug