Boekhoudplaza.nl

Archief Nieuws en blogs

Nieuws en blogs > Archief

[ 1 ] tot [ 36 ] van totaal [ 36] berichten

RGS 3.6 is verwerkt in RGS MKB (05-02-2024)
De implementatie van RGS versie 3.6 in RGS MKB is een feit. Mooie uitbreidingen, maar ook nieuwe openstaande punten. Wie zijn verantwoordelijk voor de juistheid van RGS 3.6 en hoe zit het dan met de compliance. In elk geval zijn de nieuwe rekeningen en wijzigingen zo goed mogelijk verwerkt.

Artikel in Novak accountantsmagazine: de invloed van RGS (30-11-2023)
Standaarden zijn het fundament van de accountancysector. Zo ontstond in 2005 de Nederlandse Taxonomie (NT) in XBRL voor jaarrekeningen, de IB- en VPB-aangiftes en CBS-statistieken. Dit gebeurde onder de regie van het toenmalige Nederlandse Taxonomie Programma (NTP), dat enkele jaren later is omgedoopt tot de Standard Business Reporting (SBR) met een gelijknamig programma. Waarna RGS werd ontwikkeld. Wat is de invloed van dat systeem?

Is RGS MKB een andere standaard dan RGS: het simpele antwoord luidt NEE (25-11-2023)
Het Referentie grootboekschema (RGS) gaat terug tot 2012. Bedoeld als standaard grootboekschema, met als belangrijkste doelgroep het MKB. Mede om de boekhouding eenvoudiger te koppelen aan externe rapportages, zoals de jaarrekening, winstaangiftes IB en VPB en de productie jaarstatistiek voor het CBS. Het RGS schema is in de basis opgebouwd uit groepjes van letters en dat is tot de dag van vandaag nog hetzelfde.

Alle RGS MKB rekeningnamen nu ook in het Engels beschikbaar (19-10-2023)
Na eerder een groot aantal rekeningnamen meer uniform te hebben gemaakt zijn nu alle RGS MKB groeps- en rekeningnamen voorzien van een Engelse naamgeving. Dit betreft feitelijk alle RGS MKB codes op niveau 2,3 en 4. Het tonen van de Engelse naamgeving per RGS code is per direct beschikbaar bij het opvragen van een specifieke RGS code.

Onderzoek gestart naar invoeren boekingsdimensies in RGS MKB (16-10-2023)
Vanuit Onderzoeksbureau GBNED is in het kader van RGS MKB een (concept)voorstel uitgewerkt voor het werken met boekingsdimensies. Het voorstel is dat in het RGS (MKB) schema aangegeven wordt dat met een of meer bepaalde boekingsdimensies gewerkt kan worden. Softwareleveranciers (denk aan boekhoud- en rapportagesoftware) gebruikers worden uitgenodigd het voorstel te beoordelen.

Standaard rekeningschema RGS MKB per 1 oktober 2023 een feit: afgestemd op gebruik in de praktijk (02-10-2023)
De doelstelling van RGS MKB is het Referentie Grootboekschema (RGS) optimaal toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB ondernemers en de ondersteunende accountants- en administratiekantoren binnen het MKB segment. Een en ander op basis van een 5-cijferig decimaal rekeningschema, aangevuld met extra functionaliteit, zoals financiële kengetallen en uitgebreide documentatie, zoals meer dan 100 uitgewerkte boekingsscenario’s.

Auditfile financieel: zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware niet compleet (27-08-2023)
De XML Auditfile Financieel (verder te noemen XAF) is de eerste en meest gebruikte in een reeks Auditfiles. De Belastingdienst is grootgebruiker van de XAF voor controle doeleinden. Accountants- en administratiekantoren maken ook veelvuldig gebruik van de XAF voor rapportage- en analysedoeleinden. Zonder mutaties uit rapportage- en fiscale aangiftesoftware is de XAF lang niet altijd compleet.

RGS en jaarrekeningmodellen voor vereniging en stichting: vragen aan de KvK en RJ moeten duidelijkheid geven (09-07-2023)
De doestelling is RGS MKB rapportages uit te breiden met in elk geval jaarrekening modellen van toepassing voor verenigingen en stichtingen. Daartoe is een document opgesteld met tevens enkele vragen aan de Kamer van Koophandel (KvK) en de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

Primeur Onderzoeksbureau GBNED: relatie RGS MKB met jaarrekeningen, winstaangifte IB en Productie jaarstatistiek CBS is nu een feit (27-06-2023)
RGS MKB is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. Met als basis een subset van het huidige RGS, maar wel volledig gebaseerd op de oorspronkelijke uitgangspunten van RGS uit 2012. Nieuw is “RGS MKB rapportage” met een relatie tussen RGS MKB en jaarrekeningmodellen voor de categorieën Micro en Klein, de Winstaangifte Inkomstenbelasting (IB) en de productie jaarstatistiek van het CBS.

Waarom maken we niet optimaal gebruik van RGS MKB als brug bij de vertaling van wet- en regelgeving naar de boekhouding? (25-06-2023)
In veel gevallen is het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete journaalposten in de boekhouding een vak apart en vereist naast kennis van (externe) verslaggeving ook gedegen boekhoudkundige kennis. Want als voorbeeld is het boeken van transitoria, voorafgaande journaalposten of onderhanden projecten in de boekhouding wat anders dan een alleen een of enkele posten met het eindresultaat opnemen in bijvoorbeeld een jaarrekening.

Gaat het boeken van overlopende activa en passiva goed met RGS? We vroegen het aan het SRA (25-04-2023)
Tijdens het verder afronden van RGS MKB kwamen we een oude bekende tegen, te weten 'Overlopende activa en passiva'. Met een wat duurder woord Transitorische posten die onderverdeeld worden naar uitstelposten en anticipatieposten. Niet echt ingewikkelde materie als je even de tijd neemt. Maar volgens ons wel met onvolkomenheden in het huidige RGS schema. Wij vroegen het SRA, deskundig en al jaren betrokken bij RGS, naar hun mening.

Voorstel hoe verder met RGS MKB: op weg naar een werkbare en toekomstbestendige standaard (17-04-2023)
DOCCO, NOAB en GBNED hebben de handen ineen geslagen door gezamenlijk het RGS MKB overleg te organiseren om te komen tot een werkzame en toekomstbestendige standaard (RGS MKB). Daartoe heeft het RGS MKB overleg plaatsgevonden op 22 maart 2023 bij AFAS te Leusden. Met vertegenwoordigers van branche organisaties, softwareleveranciers (boekhouden) en uitvragende partijen. Dit overleg heeft geleid tot een voorstel vanuit de initiatiefnemers, als vertrekpunt voor verdere afstemming.

30 kengetallen op basis van RGS beschikbaar inclusief bijbehorende formules (24-10-2022)
Afgelopen 2 jaar heeft Onderzoeksbureau GBNED hard gewerkt aan RGS MKB. Een werkzame subset van het uitgebreide RGS schema, voorzien van vele boekingsvoorbeelden op basis van RGS codes. Inmiddels wordt door GBNED gewerkt aan meerdere initiatieven om het gebruik van RGS, in met name de MKB accountancysector, te stimuleren. Een van deze initiatieven is RGS kengetallen.

Open brief aan de voorzitter en het bestuur van de NBA inzake de oplevering van een betrouwbaar RGS (29-06-2022)
Dringende oproep aan de voorzitter en bestuur van de NBA verantwoordelijkheid te nemen om te komen tot een betrouwbaar RGS. Pas daarna eventueel het voorzitterschap van zowel de RGS Expert- als Beheergroep over te dragen buiten de NBA organisatie. Dit in plaats van een overdracht met zo’n 70 openstaande punten.

Analyse RGS door het CBS en de Belastingdienst (16-06-2022)
Dit document is opgesteld door het CBS en de Belastingdienst. Het doel is om op basis van onze praktijkervaringen met toepassingen obv RGS de dialoog aan te gaan met belanghebbende partijen die zich bezighouden met RGS.

RGS en hoe om te gaan met branche specifieke rekeningen (28-04-2022)
Al vaker is de vraag naar voren gekomen hoe om te gaan met branche specifieke rekeningen binnen RGS. Dit voorstel beoogt een werkbare oplossing aan te dragen.

Jaarlijkse samenvatting openstaande punten Referentie Grootboekschema - RGS (13-04-2022)
In navolging op 2021 is in het voorjaar van 2022 opnieuw een samenvatting gemaakt van de bij ons bekende openstaande punten aangaande RGS. Het gaat dan zowel om onvolkomenheden in het RGS-schema als onduidelijkheden en vragen over de implementatie van het schema.

Boekhoudplaza.nl en RGS MKB is bijgewerkt naar RGS versie 3.4 (26-02-2022)
Deze maand (februari 2022) is Boekhoudplaza.nl en RGS MKB bijgewerkt naar RGS versie 3.4. De mutaties zijn volledig zichtbaar in een Audittrail op Boekhoudplaza.nl. Ook is via een Audittrial zichtbaar welke wijzigingen gelden voor RGS MKB. De meeste onvolkomenheden blijken nog steeds aanwezig te zijn in RGS en de conversie zelf heeft nieuwe openstaande punten opgeleverd.

RGS MKB is afhankelijk van oplossen openstaande punten SBR/RGS programma: stand van zaken (02-01-2022)
RGS MKB ZZP willen we graag de eerste helft van januari 2022 als definitief beschouwen. Hierna volgen dan RGS MKB voor de eenmanszaak/VOF en RGS MKB micro en klein. Onze doelstelling is dat begin 2e kwartaal van 2022 RGS MKB dan volledig als definitief beschouwd kan worden en daarmee beschikbaar is voor de markt. Mits het SBR/RGS programma relevante openstaande punten heeft opgelost.

RGS vaste activastaat voorkomt veel handmatig werk (15-09-2021)
Voor bijvoorbeeld de winstaangifte (IB en VPB) worden vaste activa gegevens in verreweg de meeste gevallen handmatig overgenomen. Terwijl die zelfde gegevens al wel aanwezig zijn in je boekhouding. Denk aan datum in gebruik name, datum buiten gebruik stelling, WOZ-waarde en de restwaarde. Zaken die niet in je grootboek zitten, maar natuurlijk wel in je vaste activa administratie.

Lancering RGS MKB uitgesteld tot 1 sep 2021 om de staande SBR/RGS organisatie eerst de gelegenheid te geven openstaande punten op te lossen (22-05-2021)
RGS MKB wordt in fasen gelanceerd. De eerste fase "RGS MKB rekeningschema voor ZZP" is uitgesteld tot 1 september 2021 om de staande SBR/RGS organisatie eerst de gelegenheid te geven openstaande punten op te lossen.

Nieuw initiatief RGS MKB: een RGS rekeningschema waarmee de MKB ondernemer uit de voeten kan (22-03-2021)
Het complete Referentie grootboekschema (RGS) is de afgelopen jaren fors gegroeid tot meer dan 4.500 RGS-codes. Zelfs voor ervaren administrateurs een hele uitdaging om een bestaand rekeningschema te koppelen aan de juiste RGS-codes. De doelstelling van RGS MKB is het beschikbaar stellen van RGS rekeningschema's, waarmee verschillende soorten MKB ondernemers goed uit de voeten kunnen.

Marktconsultatie verwijderen RGS referentienummer door de RGS beheergroep (14-02-2021)
De RGS Beheergroep is een Request for Comments (RfC) procedure gestart. Dit om te weten te komen hoe partijen binnen SBR aankijken tegen het verwijderen van het referentienummer in het RGS schema. LET OP: U kunt tot 8 maart (2021) reageren.

STIPAC: Nieuw initiatief voor betere standaardisatie en gegevensuitwisseling in de accountancysector (21-12-2020)
In geen enkele sector wordt zoveel gewerkt met financiële gegevens als in de accountancysector. Daarbij wordt al jaren steeds meer ingezet op standaardisatie om gegevensuitwisseling te harmoniseren en daarmee efficiënter te maken. Ondanks alle standaarden worden gegevens nog vaak handmatig overgenomen in de vastleggings- en rapportageketen.

Nooit meer handmatig een loonjournaalpost overtypen: RGS maakt het mogelijk (16-12-2020)
Om op basis van RGS (ReferentieGrootboekSchema) de loonjournaalpost aan te kunnen bieden aan boekhoudsoftware moest eerst antwoord komen op de vraag of RGS de juiste rekeningen bevat en daarmee ook compleet genoeg is.

RGS in de boekhouding: financial en operational leasing (14-11-2020)
Deze casus gaat in op de registratie van leaseverplichtingen via een boekhoudpakket op basis van RGS. Er is onderscheid tussen financiële leasing en operationele leasing.

Alle verloopstaten vaste activa in het grootboek: er is een betere oplossing (13-11-2020)
Voor onder meer vaste activa is binnen RGS rekening gehouden met verloopstaten die organisaties van zekere omvang moeten verantwoorden bij de jaarrekening. Daartoe is RGS op niveau 5 aanzienlijk uitgebreid. Het grootboek uitbreiden met honderden rekeningen is geen efficiënte oplossing. Hoe kan het dan wel?

Nieuw initiatief RGS in de boekhouding: met als eerste uitleg over de margeregeling voor de BTW (09-11-2020)
RGS staat voor Referentie GrootboekSchema en wordt meestal genoemd als schakel tussen boekhouden en rapportages zowel intern als extern (zoals richting de Belastingdienst en CBS). Ook wordt RGS gebruikt bij boekingsintelligentie en het uitwisselen van financiële boekingen. Voorwaarde is in alle gevallen dat er 100% duidelijkheid is over de betekenis en gebruik van ALLE RGS-codes.

RGS-codes in meerdere talen, toelichting per RGS-code en online verwijzing naar regelgeving (04-10-2020)
Onderzoeksbureau GBNED houdt een pleidooi om "Taxonomie denken" optimaal toe te passen op RGS om daarmee deze standaard beter begrijpelijk te maken voor de markt en daarmee de meerwaarde én acceptatiegraad van RGS te vergroten. Zo wordt geopperd een toelichting voor alle RGS-codes en een online verwijzing naar regelgeving (zoals Burgerlijk Wetboek en Fiscaal) en andere bronnen.

ReferentieGrootboekSchema (RGS): als schakel tussen salarisadministratie en boekhouding (03-09-2020)
Verkenning gestart naar het automatisch kunnen uitwisselen van boekingen tussen alle standaard salarissoftware en boekhoudsoftware op basis van RGS. In elk geval op het niveau van de loonjournaalpost en zo mogelijk op het niveau van een loonverdeelstaat en de werkkostenregeling. Waarna de markt dit breed kan toepassen.

Omslagcodes in RGS (ReferentieGrootboekSchema) verkeerd geïmplementeerd? (21-08-2020)
Dat bij bepaalde RGS codes via de omslagslag verwezen kan worden naar een andere balansrubriek (zoals Kortlopende schulden in plaats van Liquide middelen) lijkt ons zinvol. Maar laten we dat dan alleen opgeven en geen extra rekeningen c.q. RGS-codes in het leven roepen.

Excel is prima formaat voor RGS, waarom dan een ingewikkelde RGS Taxonomie in XBRL? (22-06-2020)
Excel is een prima formaat voor het ReferentieGrootboekSchema (RGS) blijkt in de praktijk. Waarom dan toch een ingewikkelde RGS Taxonomie in XBRL? In de RGS Taxonomie in XBRL ontbreken simpelweg velden die wel in de Excel zitten. Dus heb je er niet veel aan volgens mij.

Controle NOW en andere corona gerelateerde subsidies m.b.v. Auditfiles en RGS: de bal ligt bij accountants (15-06-2020)
Accountants moeten straks controles uitvoeren over uitgekeerde subsidies in het kader van de Corona crisis en daar al zoveel mogelijk op anticiperen. Zoals controle op de NOW-regeling. In het kader van deze controles een goede mogelijkheid om de meerwaarde van de Auditfiles (Financieel, salaris en afrekensystemen) te onderzoeken in combinatie met het ReferentieGrootboekSchema (RGS).

Onderzoek naar de effectiviteit van het huidige ReferentieGrootboekSchema – RGS (19-05-2020)
Kunnen we met 1.000 RGS-codes uit de voeten i.p.v. de huidige 3.857 RGS-codes. De ontwikkeling van RGS dateert alweer van mei 2012. En hoewel er voor RGS mooie toepassingen zijn en er ook nog een aantal in het verschiet liggen wordt RGS in de praktijk nog slechts mondjesmaat toegepast. Reden voor nader onderzoek.

Meest uitgebreide rapport over RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven (07-05-2020)
Onderzoeksbureau GBNED heeft versie 6.0 uitgebracht van haar rapport “RGS: uniform rekeningschema voor alle bedrijven”. Wat begon als een relatief eenvoudig document is inmiddels uitgegroeid tot een ruim 90 pagina’s tellend rapport, zowel afgestemd op de software ontwikkelaar als de eindgebruiker die met RGS aan de slag wil.

Minox en Fiscaal-online.nl integreren via de RGS Brugstaat (21-02-2020)
Steeds meer accountants en ondernemers hebben geen behoefte meer aan uitgebreide jaarrekeningrapportages en willen daarom de cijfers vanuit de boekhouding direct in het fiscale pakket inlezen. Om dit mogelijk te maken is onderzoeksbureau GBNED vorig jaar een initiatief gestart: "het standaard koppelvlak RGS brugstaat".