Boekhoudplaza.nl

RGS Niet ready: openstaand en opgelost

Stichtingen en verenigingen (meerdere openstaande punten)

Plaatsingsdatum 04-09-2022
Berichtdatum 4 september 2022

Stichtingen en verenigingen kennen een eigen selectie van specifieke rekeningen in RGS. Onder verenigingen zijn ook Coöperaties opgenomen. Op deze website wordt dan gesproken over SVC (Stichting, vereniging en coöperatie). SVC is tevens een selectiecriterium bij het opvragen van RGS rekeningen in relatie tot de categorie Klein. Hier worden openstaande punten behandeld m.b.t. SVC.

 1. In de formele Excel-sheet van RGS 3.4 is de filter "OZW, Coop, Sticht, FWO" aanwezig. Met rekeningen die exclusief gelden voor organisaties in betreffende selectie.
  OZW staat voor Organisaties zonder winststreven;
  FWO staat voor Fondsenwervende organisaties.

  Wij hebben de aanname gedaan dat dit bedoeld is voor RGS-codes die exclusief bedoeld zijn voor stichtingen en verenigingen (waaronder coöperaties). De filter in de Excel-sheet is ook de basis geweest voor de selectie SVC (Stichting, vereniging en coöperatie) op deze website.

  Als simpele vorm van data-analyse hebben we eerst via de Excel-sheet een selectie gedaan op de teksten "leden" en "fonds". Twee begrippen die bij de nodige rekeningen voor SVC worden gebruikt. Om na te gaan of er mogelijk bestaande RGS-codes ontbreken in genoemde filter "OZW, Coop, Sticht, FWO".

  Dit leidt tot in elk geval de volgende bevndingen van RGS codes met de tekst "Leden" of "Fondsen" die ontbreken in de filter "OZW, Coop, Sticht, FWO":

  BFvaOvrLvl Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden
  Met op niveau 5 een specificatie voor lid 1 t/m 5.
  - Beginbalans
  - Toename vorderingen
  - Overige mutaties vorderingen

  BFvaOvrLec Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend)
  met op niveau 5 een specificatie voor lid 1 t/m 3.
  - Beginbalans
  - Aflossing/afname ledenrekening

  BFvaOvrLed Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend)
  Met op niveau 5 een specificatie voor lid 1 t/m 3.
  - Beginbalans ledenrekening
  - Toename vorderingen ledenrekening
  - Overige mutaties ledenrekening

  BVorOvrLek Ledenrekeningen
  (zonder specificatie op niveau 5)

  BVorOvaVkf Vooruitbetaalde kosten fondsenwerving
  Omslag naar BSchOpaNkf
  (zonder specificatie op niveau 5)

  BSchOpaNkf Nog te betalen kosten fondsenwerving
  Omslag naar BVorOvaVkf
  (zonder specificatie op niveau 5)

  Onze vraag aan de RGS beheergroep is of waarom genoemde RGS-codes niet zijn opgenomen in betreffende filter in RGS 3.4?
     
 2. In de hiervoor genoemde Excel-sheet kun je ook een selectie maken op alle te gebruiken RGS-codes voor onder andere "ZZP", "EZ/VOF" en "Woningcorporaties". Wij vragen ons af waarom geen filter op alle rekeningen voor "OZW, Coop, Sticht, FWO" of liever nog voor stichtingen en verenigingen (inclusief coöperaties). Dus ook van toepassing zijnde RGS-codes die niet exclusief zijn toegewezen aan "OZW, Coop, Sticht, FWO". Wij hebben dat in relatie tot RGS MKB nu zelf gerealiseerd. Zie resultaat selectie "Stcihting / vereniging".
   
 3. Mede refererend aan punt 1 kennen we diverse rekeningen voor leden, samengesteld als:
  - een RGS-code op niveau 4 zonder onderdeling op niveau 5;
  - een RGS-code op niveau 4 met onderdeling naar lid 1 t/m 3  niveau 5;
  - een RGS-code op niveau 4 met onderdeling naar lid 1 t/m 5  niveau 5;

  De vraag aan de RGS beheergroep is of deze verschillen en of genoemde onderverdeling is getoetst in de praktijk en zo ja waar.

  Onze voorkeur gaat bij leden uit naar een adequate subadministratie, al dan niet in combinatie met debiteuren.

 4. RGS kent de rekening WKprTvl "Totaal van lasten" op RGS niveau 3.
  Deze rekening is op RGS niveau 4 onderverdeeld naar:
  - Inkoopwaarde van geleverde producten;
  - Verstrekte subsidies of giften;
  - Lasten besteed aan doelstellingen; de RJ adviseert dit per doelstelling weer te geven. Dat is dan per organisatie verschillend. *)
  - Wervingskosten; *)
  - Kosten van beheer en administratie; *)
  - Andere lasten.

  Voor al deze rekeningen op RGS niveau 4 is een zelfde rekening aanwezig op niveau 5. En niet bijvoorbeeld een verdere verbijzondering op niveau 5. Bij deze rekeningen lijkt niveau 5 overbodig. 

  De vraag aan de RGS beheergroep is waarom genoemde rekeningen op niveau 5 zijn opgenomen. Naar ons idee kunnen de rekeningen op niveau 5 vervallen.

  Dit punt illustreert opnieuw dat het beheer rondom niveau 5 van RGS niet erg eenduidig is. 
  Inmiddels is vanuit RGS MKB besloten RGS niveau 5 niet te gebruiken, met als uitgangspunt dat alle benodigde grootboekrekenngen op niveau 4 aanwezig zijn.

  *) RGS 3.5
  In het voorstel van RGS 3.5 is voor de hiervoor genoemde posten "Lasten besteed aan doelstellingen", "Wervingskosten" en "Kosten van beheer en administratie" een verbijzondering opgenomen op niveau 5 van RGS. Een en ander als volgt met wervingskosten als voorbeeld):
  - Wervingskosten - overige
  - Lasten van subsidies en bijdragen
  - Afdrachten aan verbonden (internationale) organisaties
  - Lasten van aankopen en verwervingen
  - Kosten van uitbesteed werk
  - Communicatiekosten
  - Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
  - Huisvestingskosten
  - Kantoor- en algemene kosten
  - Afschrijvingen.

  De RGS beheergroep geeft aan dat deze uitbreiding heeft plaatsgevonden t.b.v. het sectoriale entrypoint "ondernemingen zonder winststreven". De vraag aan de RGS beheergroep is aan te geven waar precies in de OZW jaarrekening deze specificatie is gevraagd. En hoe dit overeenstemt met de RJ 640 waar geadviseerd wordt de lasten besteed aan doelstellingen juist per doelstelling weer te geven. Bovenstaand is nl. geen specificatie per doelstelling.

  Zoals hiervoor aangegeven wordt RGS niveau 5 niet ondersteund door RGS MKB. Dit mede omdat op niveau bij rekeningen en mutaties door elkaar lopen en enige vorm van documentatie ontbreekt. Dit punt wordt dan ook als gearchiveerd beschouwd. Met wel het nadrukkelijke advies aan de RGS beheergroep om voor andere geïnteresseerden duidelijkheid te verschaffen.
  Gearchiveerd
    
 5. RGS kent de rekening WOvbSgb "Bijdrage van donateurs" op RGS niveau 3.
  Deze rekening is op RGS niveau 4 onderverdeeld naar:
  - Bijdragen van donateurs;
  - Bijdragen van leden;
  - Baten van particulieren;
  - Baten van bedrijfsleven;
  - Baten van loterijorganisaties;
  - Baten van subsidies van overheden;
  - Baten van verbonden organisaties zonder winststreven;
  - Baten van andere organisaties zonder winststreven;
  - Andere baten.

  Voor al deze rekeningen op RGS niveau 4 is een zelfde rekening aanwezig op niveau 5. En niet bijvoorbeeld een verdere verbijzondering op niveau 5. Bij deze rekeningen lijkt niveau 5 overbodig.

  De vraag aan de RGS beheergroep is waarom genoemde rekeningen op niveau 5 zijn opgenomen. Naar ons idee kunnen de rekeningen op niveau 5 vervallen 

  De tweede vraag aan de RGS beheergroep is waarom de RGS-code "Bijdragen van donateurs" zelf ook is opgenomen als onderverdeling op RGS niveau 4. Lijkt ons namelijk overbodig. 

  Over genoemde "Baten van particulieren", zegt de RJ (Alinea 314 van RJ 650) het volgende:
  in de toelichting worden afzonderlijk vermeld bijdragen uit:
  - collecten; waarvoor vergunning is afgegeven.
  - nalatenschappen;
  - contributies;
  - donaties en giften;
  - eigen loterijen en prijsvragen;
  - overige baten van particulieren.
  Wij kunnen dit op deze wijze niet terugvinden in RGS. Wel als specificatie van "Baten en giften uit fondsenwerving" volgens OZW, maar hier gaat het specifiek om een specificatie van "Baten van particulieren".

  De derde vraag aan de RGS beheergroep is hoe hiermee om te gaan?.
    
 6. RGS kent de groep WOvbOrs subsidiebaten (vallend onder Overige opbrengsten). Met de volgende RGS rekeningen op niveau 4:
  - Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies; met vreemd genoeg ook dezelfde rekening op RGS niveau 5. Zie hetgeen
    genoemd onder punt 4.

  - Ontvangen restituties en subsidies; op niveau 5 onderverdeeld naar:
    > Ontvangen loonsubsidies;
    > Ontvangen afdrachtrestitities; 
    > Export- en overige restituties en subsidies ingevolge EU-regelingen;

  - Overige ontvangen subsidies; op niveau 5 onderverdeeld naar Subsidiebaten van:
    > rijksoveroverheden;
    > overheden;
    > overige overheden;
    > de Europese Unie;
    > bedrijven;
    > private organisaties;
    > overige private organisaties.
    Volgens eerdere reactie van de SBR beheergroep is deze RGS-code bedoeld voor dekking van het entrypoint Fondswervende
    Instellingen.  

  De vraag aan de RGS beheergroep is waarom al deze betreffende rekeningen exclusief aan het filter "OZW, Coop, Sticht, FWO" zijn toegewezen? 
  Op dit moment hebben we subsidiebaten ook opgenomen bij RGS MKB met daaronder: 
  - Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies en
  - Ontvangen restituties en subsidies.
  Wellicht moeten we dat herzien. Eerst wachten we het antwoord van de RGS beheergroep af. 

  De 2e vraag aan de RGS beheergroep is waar precies in de jaarrekening de onderverdeling van de "Overige ontvangen subsidies" is opgenomen? Graag met verwijzing naar de juiste alinea van de RJ650.
    
 7. Kosten fondsenwerving;
  De RGS-code WKprTvlWko "Wervingskosten" (hiervoor ook al even genoemd bij punt 4) is exclusief toegekend aan de filter "OZW, Coop, Sticht, FWO". Op zich duidelijk.
  De RGS-code WBedKof "Kosten fondsenwerving" is exclusief toegekend aan de filter "Woningcorporaties".

  De vraag aan de RGS beheergroep is waarom is gekozen voor deze tweedeling? 
  Dit geeft extra veel RGS codes en maakt dat softwareleveranciers en gebruikers van RGS extra attent moeten zijn op het gebruik van betreffende filters. 

  De tweede vraag aan de RGS beheergroep is of dit laatste ook goed is gecommuniceerd aan betreffende doelgroep van softwareleveranciers en gebruikers. In de praktijk blijkt namelijk weinig gebruik te worden gemaakt van betreffende filters.
    
 8. "Baten uit gezamenlijke acties" (WOvbBug) is als afzonderlijke groep (3) opgenomen in RGS met daaronder 8 rekeningen op niveau 4 van RGS. Dit zelfde is het geval voor "Baten uit acties van derden" (WOvbBua). 
  Een dergelijke onderverdeling vinden we niet terug in de jaarrekening volgens OZW en FWO en RJ 640 en RJ 650.

  De vraag aan de RGS beheergroep waarom betreffende 2 groepen en onderliggende rekeningen in RGS zijn opgenomen?
  Mogelijk hebben wij zelf iets over het hoofd gezien.

SBR reporting en RJ

Bij het uitwerken van RGS voor stichtingen en verenigingen zijn ook richtlijnen en adviezen voor de jaarrekening doorgenomen (met name RJ640 en RJ650). Dit leidt tot de volgende algemene vragen. Wellicht, via SBR RGS, ook te adresseren aan het SBR programma en de RJ. 

 1. RJ640; m.b.t. organisaties zonder winststreven (OZW).
  Vragen:
  Welke indeling voor de balans en staat van baten en lasten is gebruikelijk voor een Stichting administratiekantoor (STAK)?
     
 2. Organisaties zonder winststreven (OZW):
  Jaarrekeningen Nederlandse taxonomie met onder andere:
  Eigen vermogen onderverdeel naar o.a.:
  - Aandelenkapitaal;
  - Agio;
  - Herwaarderingsreserves;
  - Statutaire reserves (o.a. RJ 630 par 202, RJ 650 par 305 en RJ 660 par 303)
  - resultaat na belastingen van het boekjaar.

  Vraag:
  Wanneer wordt aandelenkapitaal en agio geboekt in het geval van een OZW.
  Is dit specifief voor een STAK opgenomen?

 3. Andere baten RGS code WOvbSgbAnb; door de RJ gesplitst naar financiële baten en overige baten.

  Vraag:
  Welke RGS codes behoren bij dit laatste in relatie tot OZW?
    
 4. Er is een post "Stichtingskapitaal" in de NL Taxonomie (OZW)

  Vraag:
  Waarom geen post "Verenigingskapitaal". Is wel aanwezig in RGS. 
    
 5. Er is een model jaarrekening opgenomen bij RJ650 en RJK C2.

  Vraag:
  Waarom geen model jaarrekening opgenomen bij RJ640 en RJK C1?
  In de Nederlandse taxonomie zijn modellen voor zowel OZW als FWO.

Tot slot verwijzen we graag naar de Wiki RGS in de boekhouding en ook aandacht voor stichtingen en verenigingen.
 (open wonen, open inhoudelijk)  

Categorie(n) RGS (technisch) beheer
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL http://www.boekhoudplaza.nl