Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB

Selectie
rekeninggroepen tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)
MKB alles (bovenstaand)
ALLE RGS codes


Download gekozen MKB schema
Model EZ in CSV
Model EZ in PDF
Model EZ in Json
[ 1 ] tot [ 300 ] van totaal [ 373 ] RGS codes, inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omlagcode RGS-code ZZP EZ BV Branche
RUBRIEK 0
100000 Immateriële vaste activa BIva J J J N.v.t.
107000 Goodwill BIvaGoo J J J N.v.t.
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaGooVvp J J J N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaGooCae J J J N.v.t.
200000 Materiële vaste activa BMva J J J N.v.t.
202000 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg J J J N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBegVvp J J J N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBegCae J J J N.v.t.
203000 Verbouwingen BMvaVer J J J N.v.t.
203010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaVerVvp J J J N.v.t.
203020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaVerCae J J J N.v.t.
210000 Machines en installaties BMvaMei J J J N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaMeiVvp J J J N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaMeiCae J J J N.v.t.
213000 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev J J J N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTevVvp J J J N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTevCae J J J N.v.t.
214000 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe J J J N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaObeVvp J J J N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaObeCae J J J N.v.t.
215000 Inventaris BMvaBei J J J N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBeiVvp J J J N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBeiCae J J J N.v.t.
300000 Financiële vaste activa BFva J J N.v.t.
309000 Overige vorderingen (langlopend) BFvaOvr J J N.v.t.
309009 - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl J J N.v.t.
500000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv J J J N.v.t.
506020 - Resultaat van het boekjaar      C BEivOreRvh J J J N.v.t.
509000 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap J J N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKapOnd J J N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs J J N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro J J N.v.t.
509100 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 J N.v.t.
509110 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa2Ond J N.v.t.
509130 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs J N.v.t.
509140 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro J N.v.t.
509200 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 J N.v.t.
509210 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa3Ond J N.v.t.
509230 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs J N.v.t.
509240 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro J N.v.t.
509300 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 J N.v.t.
509310 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa4Ond J N.v.t.
509330 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs J N.v.t.
509340 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro J N.v.t.
509400 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 J N.v.t.
509410 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa5Ond J N.v.t.
509430 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs J N.v.t.
509440 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro J N.v.t.
510000 Fiscale reserves BEivFir J J N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve      C BEivFirFor J J N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer J J N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves      C BEivFirOfr J J N.v.t.
800000 Langlopende schulden BLas J J J N.v.t.
804000 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv J J J N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv J J J N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla J J J N.v.t.
805000 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak J J J N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken      C BLasSakHvl J J J N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken D BLasSakCla J J J N.v.t.
805030 - Hoodsom leningen      C BLasSakLvl J J J N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen D BLasSakLca J J J N.v.t.
806129 Overige schulden (Langlopend) BLasOls J J J N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden      C BLasOlsOsl J J J N.v.t.
806135 - Aflossingen D BLasOlsAfl J J J N.v.t.
RUBRIEK 1
1000000 Liquide middelen BLim J J J N.v.t.
1001000 Kasmiddelen BLimKas J J J N.v.t.
1001010 - Kas D BLimKasKas J J J N.v.t.
1002000 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan J J J N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank D BLimBanRba J J J N.v.t.
1002030 - Depositorekening D BLimBanDep J J J N.v.t.
1002050 - Internetrekening D BLimBanInb J J J N.v.t.
1002070 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa J J N.v.t.
1003000 Kruisposten BLimKru J J J N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg D BLimKruSto J J J N.v.t.
1003015 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu J J J N.v.t.
1003020 - PIN betalingen D BLimKruPib J J J N.v.t.
1003030 - Creditcard afrekening D BLimKruCra J J J N.v.t.
1100000 Vorderingen BVor J J J N.v.t.
1101000 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb J J J N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad J J J N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus J J J N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo J J J N.v.t.
1103000 Overige vorderingen BVorOvr J J J N.v.t.
1103039 Te vorderen subsidies BVorTsk J J N.v.t.
1103040 - Te vorderen overheidssubsidies D BVorTskTos J J N.v.t.
1103050 - Te vorderen loonsubsidie D BVorTskTls J J N.v.t.
1103060 - Te vorderen overige subsidies D BVorTskTvs J J N.v.t.
1103159 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk J J J N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk J J J N.v.t.
1104000 Overlopende activa BVorOva J J J N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf J J J N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan J J J N.v.t.
1105000 Tussenrekeningen BVorTus J J J N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt J J J N.v.t.
1105300 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin J J N.v.t.
1105800 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk J J N.v.t.
1106000 - Tussenrekeningen overig D BSchTusTov BVorTusTov J J J N.v.t.
1200000 Kortlopende schulden BSch J J J N.v.t.
1203000 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre J J J N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal      C BSchCreHac J J J N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus J J J N.v.t.
1203060 - Tussenrekening te fiatteren facturen      C BSchCreTtf J J J N.v.t.
1204000 Salarisverwerking BSchSal J J N.v.t.
1204010 - Netto lonen      C BSchSalNet J J N.v.t.
1204020 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe J J N.v.t.
1204030 - Tantièmes      C BSchSalTan J J N.v.t.
1204040 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg J J N.v.t.
1204050 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv J J N.v.t.
1204100 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer J J N.v.t.
1204110 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna J J N.v.t.
1205009 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep J J J N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw J J J N.v.t.
1206010 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe J J N.v.t.
1209000 Overige schulden BSchOvs J J J N.v.t.
1209010 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa J J N.v.t.
1209020 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb J J N.v.t.
1209029 Schulden aan banken BSchSak J J J N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen      C BSchSakRba J J J N.v.t.
1209070 - Te betalen dividenduitkeringen      C BSchOvsTbd J J N.v.t.
1209100 - Terugbetaling subsidies      C BSchOvsSuv J J N.v.t.
1209110 - Te betalen pensioenpremies      C BSchOvsStp J J N.v.t.
1209150 - Overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs J J J N.v.t.
1210000 Overlopende passiva BSchOpa J J J N.v.t.
1210010 - Nog te ontvangen facturen      C BSchOpaNto J J J N.v.t.
1210020 - Nog te betalen andere kosten      C BVorOvaVan BSchOpaNtb J J J N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo J J J N.v.t.
1220000 Tussenrekeningen BSchTus J J J N.v.t.
1220500 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt J J J N.v.t.
1222000 - Tussenrekeningen inkopen      C BVorTusTin BSchTusTin J J N.v.t.
1227000 - Tussenrekeningen verkopen      C BVorTusTvk BSchTusTvk J J N.v.t.
1229000 - Tussenrekeningen overig      C BVorTusTov BSchTusTov J J J N.v.t.
RUBRIEK 3
3000000 Voorraden BVrd J J J N.v.t.
3001000 Handelsgoederen BVrdHan J J J N.v.t.
3001010 - Handelsgoederen, bruto D BVrdHanVoo J J J N.v.t.
3001020 - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen      C BVrdHanVic J J N.v.t.
3002000 Voorraad grond- en hulpstoffen BVrdGeh J J J N.v.t.
3002010 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto D BVrdGehVoo J J J N.v.t.
3101000 Onderhanden werk BVrdOwe J J J N.v.t.
3101010 - Onderhanden werk, bruto D BVrdOweVoo J J J N.v.t.
3500000 Onderhanden projecten (activa) BPro J J J N.v.t.
3501000 Onderhanden projecten in opdracht van derden BProOnp J J J N.v.t.
3501010 - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten D BProOnpGkn J J J N.v.t.
3501020 - Gefactureerde termijnen      C BProOnpGet J J J N.v.t.
RUBRIEK 4
4000000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen WPer J J N.v.t.
4001000 Lonen en salarissen WPerLes J J N.v.t.
4001040 - Lonen D WPerLesLon J J N.v.t.
4001070 - Vakantiebijslag D WPerLesVag J J N.v.t.
4001080 - Vakantiedagen D WPerLesVad J J N.v.t.
4001100 - Lonen in natura D WPerLesLin J J N.v.t.
4001120 - Loonkostenreductie      C WPerLesLoo J J N.v.t.
4001160 - Overige lonen en salarissen D WPerLesOlr J J N.v.t.
4001170 - Loonkostensubsidie (LIV)      C WPerLesLks J J N.v.t.
4001990 - Doorberekende Lonen en salarissen      C WPerLesDle J J N.v.t.
4002000 Sociale lasten WPerSol J J N.v.t.
4002010 - Premies sociale verzekeringen D WPerSolPsv J J N.v.t.
4002020 - Bijdrage ziektekostenverzekering D WPerSolBiz J J N.v.t.
4002040 - Overige sociale fondsen D WPerSolOsf J J N.v.t.
4002050 - Overige sociale lasten D WPerSolOss J J N.v.t.
4003000 Pensioenlasten WPerPen J J N.v.t.
4003010 - Pensioenpremies D WPerPenPen J J N.v.t.
4003999 Werkkostenregeling - detail WBedWkr J J N.v.t.
4004000 - Werkkosten vrije ruimte D WBedWkrWkf J J N.v.t.
4005000 - Werkkosten met nihilwaardering D WBedWkrWkn J J N.v.t.
4006000 - Werkkosten gericht vrijgesteld D WBedWkrWkg J J N.v.t.
4007000 - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium D WBedWkrWkc J J N.v.t.
4008000 - Werkkosten intermediair D WBedWkrWki J J N.v.t.
4009000 - Werkkosten belast loon D WBedWkrWkb J J N.v.t.
4010000 - Werkkosten geen of vrijgesteld loon D WBedWkrWkv J J N.v.t.
4011000 - Werkkosten overig D WBedWkrWko J J N.v.t.
4012000 Overige personeelsgerelateerde kosten WBedOvp J J N.v.t.
4012010 - Uitzendkrachten D WBedOvpUik J J N.v.t.
4012040 - Ingehuurde ZZP-ers D WBedOvpZzp J J N.v.t.
4012070 - Wervingskosten D WBedOvpWer J J N.v.t.
4012080 - Arbodienst D WBedOvpAbd J J N.v.t.
4012100 - Ziekengeldverzekering D WBedOvpZie J J N.v.t.
4012110 - Ontvangen ziekengelden      C WBedOvpOzi J J N.v.t.
4012190 - Overige personeelskosten niet elders genoemd D WBedOvpOvp J J N.v.t.
4100000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa WAfs J J J N.v.t.
4101000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa WAfsAiv J J J N.v.t.
4101020 - Afschrijvingen kosten van ontwikkeling D WAfsAivKoe J J J N.v.t.
4101070 - Afschrijvingen goodwill D WAfsAivGoo J J J N.v.t.
4102000 Afschrijvingen op materiële vaste activa WAfsAmv J J J N.v.t.
4102010 - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen D WAfsAmvBeg J J J N.v.t.
4102020 - Afschrijvingen Verbouwingen D WAfsAmvVeb J J J N.v.t.
4102050 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei J J J N.v.t.
4102070 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev J J J N.v.t.
4102080 - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen D WAfsAmvObe J J J N.v.t.
4102090 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei J J J N.v.t.
4106000 Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief WAfsRvm J J J N.v.t.
4106010 - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen      C WAfsRvmBeg J J J N.v.t.
4106020 - Boekresultaat Verbouwingen      C WAfsRvmVeb J J J N.v.t.
4106050 - Boekresultaat Machines en installaties      C WAfsRvmMei J J J N.v.t.
4106070 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen      C WAfsRvmTev J J J N.v.t.
4106080 - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen      C WAfsRvmObe J J J N.v.t.
4106090 - Boekresultaat Inventaris      C WAfsRvmBei J J J N.v.t.
4200000 Overige bedrijfskosten WBed J J J N.v.t.
4201000 Huisvestingskosten WBedHui J J J N.v.t.
4201040 - Betaalde huur D WBedHuiBeh J J J N.v.t.
4201060 - Huurwaarde woongedeelte      C WBedHuiHuw J J N.v.t.
4201080 - Onderhoud gebouwen D WBedHuiOng J J J N.v.t.
4201090 - Schoonmaakkosten D WBedHuiSch J J J N.v.t.
4201100 - Servicekosten D WBedHuiSer J J J N.v.t.
4201105 - Gas,water en elektra D WBedHuiGwe J J J N.v.t.
4201150 - Privé-gebruik energie      C WBedHuiPre J J N.v.t.
4201160 - Assurantiepremies onroerende zaak D WBedHuiAoz J J J N.v.t.
4201170 - Onroerende zaakbelasting D WBedHuiOnz J J J N.v.t.
4201180 - Milieuheffingen en zuiveringsleges D WBedHuiMez J J J N.v.t.
4201190 - Overige belastingen inzake huisvesting D WBedHuiObh J J J N.v.t.
4201270 - Overige huisvestingskosten D WBedHuiOhv J J J N.v.t.
4202000 Exploitatie- en machinekosten WBedEem J J J N.v.t.
4202050 - Gereedschapskosten D WBedEemGsk J J J N.v.t.
4202120 - Operational leasing machines D WBedEemOlm J J N.v.t.
4202140 - Onderhoud machines en installaties D WBedEemOme J J J N.v.t.
4202160 - Kleine aanschaffingen machines D WBedEemKam J J N.v.t.
4202170 - Dotatie voorziening groot onderhoud machines D WBedEemDvm J J N.v.t.
4202180 - Vrijval voorziening groot onderhoud machines      C WBedEemVgo J J N.v.t.
4202190 - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines D WBedEemDkm J J N.v.t.
4202200 - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines      C WBedEemVkm J J N.v.t.
4202280 - Overige exploitatie- en machinekosten D WBedEemOee J J J N.v.t.
4203000 Verkoop gerelateerde kosten WBedVkk J J J N.v.t.
4203010 - Reclame- en advertentiekosten D WBedVkkRea J J J N.v.t.
4203020 - Kosten sponsoring D WBedVkkKos J J N.v.t.
4203040 - Relatiegeschenken D WBedVkkRel J J N.v.t.
4203060 - Representatiekosten D WBedVkkRep J J J N.v.t.
4203070 - Reis- en verblijfkosten D WBedVkkRev J J J N.v.t.
4203090 - Vrachtkosten D WBedVkkVrk J J N.v.t.
4203100 - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten D WBedVkkInc J J N.v.t.
4203110 - Kilometervergoeding zakelijke reizen D WBedVkkKmz J J J N.v.t.
4203170 - Afboeking dubieuze debiteuren D WBedVkkAdd J J J N.v.t.
4203200 - Websitekosten D WBedVkkWeb J J J N.v.t.
4203220 - Overige verkoopkosten D WBedVkkOvr J J J N.v.t.
4204000 Autokosten WBedAut J J J N.v.t.
4204010 - Brandstofkosten auto's D WBedAutBra J J J N.v.t.
4204020 - Reparatie en onderhoud auto's D WBedAutRoa J J J N.v.t.
4204030 - Assurantiepremie auto's D WBedAutAsa J J J N.v.t.
4204040 - Motorrijtuigenbelasting auto's D WBedAutMot J J J N.v.t.
4204050 - Operational leasing auto's D WBedAutOpa J J J N.v.t.
4204060 - Bijdrage werknemers leaseregeling      C WBedAutBwl J J N.v.t.
4204070 - Privé-gebruik auto's      C WBedAutPga J J J N.v.t.
4204080 - BTW op privé-gebruik auto's D WBedAutBop J J J N.v.t.
4204100 - Kilometervergoeding D WBedAutKil J J N.v.t.
4204110 - Boetes en bekeuringen D WBedAutBeb J J N.v.t.
4204190 - Parkeerkosten auto's D WBedAutPar J J J N.v.t.
4204200 - Overige autokosten D WBedAutOak J J J N.v.t.
4206000 Kantoorkosten WBedKan J J J N.v.t.
4206010 - Kantoorbenodigdheden D WBedKanKan J J J N.v.t.
4206020 - Porti D WBedKanPor J J J N.v.t.
4206030 - Telefoonkosten D WBedKanTef J J J N.v.t.
4206040 - Privé-gebruik telefoon      C WBedKanPrt J J J N.v.t.
4206050 - Drukwerk D WBedKanDru J J J N.v.t.
4206060 - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris D WBedKanKak J J J N.v.t.
4206070 - Contributies en abonnementen D WBedKanCea J J J N.v.t.
4206080 - Vakliteratuur D WBedKanVak J J J N.v.t.
4206090 - Boekhouding D WBedKanBoe J J J N.v.t.
4206110 - Kosten automatisering D WBedKanKoa J J J N.v.t.
4206150 - Overige kantoorkosten D WBedKanOka J J J N.v.t.
4207030 - Onderzoek en ontwikkeling D WBedOrgOeo J J J N.v.t.
4208000 Assurantiekosten WBedAss J J J N.v.t.
4208010 - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering D WBedAssBea J J J N.v.t.
4208020 - Overige assurantiepremies D WBedAssOva J J J N.v.t.
4209000 Accountants- en advieskosten WBedAea J J N.v.t.
4209005 - Accountants- en advieskosten D WBedAeaAea J J N.v.t.
4209070 - Advocaat en juridisch advies D WBedAeaAej J J N.v.t.
4210000 Administratieve lasten WBedAdl J J J N.v.t.
4210020 - Overige belastingen D WBedAdlOvb J J J N.v.t.
4210030 - Kasverschillen D WBedAdlKav J J J N.v.t.
4210040 - Bankkosten D WBedAdlBan J J J N.v.t.
4210060 - Boekingsverschillen D WBedAdlBov J J J N.v.t.
4210070 - Betalingsverschillen D WBedAdlBet J J J N.v.t.
4210080 - Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen D WBedAdlBev J J J N.v.t.
4210090 - Naheffing omzetbelasting D WBedAdlNao J J N.v.t.
4210110 - BTW kleine-ondernemers-regeling      C WBedAdlBtk J J N.v.t.
4210120 - Overige administratieve lasten D WBedAdlOad J J J N.v.t.
4215000 Andere kosten WBedAlk J J J N.v.t.
4215010 - Algemene kosten D WBedAlkOal J J J N.v.t.
RUBRIEK 7
7000000 Kostprijs van de omzet WKpr J J J N.v.t.
7001000 Kosten van grond- en hulpstoffen WKprKvg J J J N.v.t.
7001010 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland D WKprKvgKvg J J J N.v.t.
7001020 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland D WKprKvgKgi J J N.v.t.
7002000 Kosten van personeel WKprKvp J J N.v.t.
7002010 - Kosten van personeel D WKprKvpKvp J J N.v.t.
7003000 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten WKprKuw J J N.v.t.
7003010 - Kosten van uitbesteed werk D WKprKuwKuw J J N.v.t.
7003020 - Andere externe kosten D WKprKuwAek J J N.v.t.
7005000 Inkoopwaarde handelsgoederen WKprInh J J J N.v.t.
7005010 - Inkoopwaarde handelsgoederen D WKprInhInh J J J N.v.t.
7005020 - Voorraadverschillen handelsgoederen D WKprInhVrv J J N.v.t.
7005030 - Prijsverschillen inkoop handelsgoederen D WKprInhPrv J J N.v.t.
7006000 Inkoopwaarde productiegoederen WKprInp J J N.v.t.
7006010 - Inkoopwaarde productiegoederen D WKprInpInp J J N.v.t.
7006020 - Voorraadverschillen productiegoederen D WKprInpVrv J J N.v.t.
7006030 - Prijsverschillen inkoop productiegoederen D WKprInpPrv J J N.v.t.
7007000 Inkoopkortingen en bonussen WKprLeb J J N.v.t.
7007010 - Inkoopkortingen en bonussen D WKprLebLeb J J N.v.t.
7008000 Betalingskortingen WKprBtk J J J N.v.t.
7008010 - Betalingskorting debiteuren D WKprBtkBed J J J N.v.t.
7008020 - Betalingskortingen op inkopen D WKprBtkBec J J J N.v.t.
7011000 Voorraadmutatie WKprVom J J J N.v.t.
7011010 - Voorraadmutatie D WKprVomVom J J J N.v.t.
7012000 Privé-gebruik goederen WKprPrg J J J N.v.t.