Boekhoudplaza.nl

Decimaal rekeningschema - RGS MKB

RGS MKB > Decimaal rekeningschema MKB


rekeninggroepen tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak / VOF
BV (Micro en klein)

Totaal aantal RGS codes [ 362 ], inclusief groepen
Rekening Naam rekening D / C Omlagcode RGS-code Branche
RUBRIEK 0
100000 Immateriële vaste activa BIva N.v.t.
107000 Goodwill BIvaGoo N.v.t.
107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BIvaGooVvp N.v.t.
107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BIvaGooCae N.v.t.
200000 Materiële vaste activa BMva N.v.t.
202000 Bedrijfsgebouwen BMvaBeg N.v.t.
202010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBegVvp N.v.t.
202020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBegCae N.v.t.
210000 Machines en installaties BMvaMei N.v.t.
210010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaMeiVvp N.v.t.
210020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaMeiCae N.v.t.
213000 Automobielen en overige transportmiddelen BMvaTev N.v.t.
213010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaTevVvp N.v.t.
213020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaTevCae N.v.t.
214000 Andere vaste bedrijfsmiddelen BMvaObe N.v.t.
214010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaObeVvp N.v.t.
214020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaObeCae N.v.t.
215000 Inventaris BMvaBei N.v.t.
215010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs D BMvaBeiVvp N.v.t.
215020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen      C BMvaBeiCae N.v.t.
300000 Financiële vaste activa BFva N.v.t.
309000 Overige vorderingen (langlopend) BFvaOvr N.v.t.
309009 - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) D BFvaOvrTsl N.v.t.
500000 Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal BEiv N.v.t.
509000 Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen BEivKap N.v.t.
509010 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKapOnd N.v.t.
509030 - Privé-stortingen      C BEivKapPrs N.v.t.
509040 - Privé-opnamen D BEivKapPro N.v.t.
509100 Eigen vermogen firmant 2 BEivKa2 N.v.t.
509110 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa2Ond N.v.t.
509130 - Privé-stortingen firmant 2      C BEivKa2Prs N.v.t.
509140 - Privé-opnamen firmant 2 D BEivKa2Pro N.v.t.
509200 Eigen vermogen firmant 3 BEivKa3 N.v.t.
509210 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa3Ond N.v.t.
509230 - Privé-stortingen firmant 3      C BEivKa3Prs N.v.t.
509240 - Privé-opnamen firmant 3 D BEivKa3Pro N.v.t.
509300 Eigen vermogen firmant 4 BEivKa4 N.v.t.
509310 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa4Ond N.v.t.
509330 - Privé-stortingen firmant 4      C BEivKa4Prs N.v.t.
509340 - Privé-opnamen firmant 4 D BEivKa4Pro N.v.t.
509400 Eigen vermogen firmant 5 BEivKa5 N.v.t.
509410 - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal      C BEivKa5Ond N.v.t.
509430 - Privé-stortingen firmant 5      C BEivKa5Prs N.v.t.
509440 - Privé-opnamen firmant 5 D BEivKa5Pro N.v.t.
510000 Fiscale reserves BEivFir N.v.t.
510010 - Fiscale oudedagsreserve      C BEivFirFor N.v.t.
510020 - Herinvesteringsreserve fiscaal      C BEivFirHer N.v.t.
510090 - Overige fiscale reserves      C BEivFirOfr N.v.t.
800000 Langlopende schulden BLas N.v.t.
804000 Financiële lease verplichtingen (langlopend) BLasFlv N.v.t.
804010 - Hoofdsom financiële lease verplichtingen      C BLasFlvFlv N.v.t.
804020 - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen D BLasFlvCla N.v.t.
805000 Schulden aan banken (langlopend) BLasSak N.v.t.
805010 - Hoofdsom hypotheken      C BLasSakHvl N.v.t.
805015 - Cumulatieve aflossingen hypotheken D BLasSakCla N.v.t.
805030 - Hoodsom leningen      C BLasSakLvl N.v.t.
805035 - Cumulatieve aflossingen leningen D BLasSakLca N.v.t.
806129 Overige schulden (Langlopend) BLasOls N.v.t.
806130 - Hoofdsom overige schulden      C BLasOlsOsl N.v.t.
806135 - Aflossingen D BLasOlsAfl N.v.t.
RUBRIEK 1
1000000 Liquide middelen BLim N.v.t.
1001000 Kasmiddelen BLimKas N.v.t.
1001010 - Kas D BLimKasKas N.v.t.
1002000 Tegoeden op bankgirorekeningen BLimBan N.v.t.
1002010 - Rekening-courant bank D BLimBanRba N.v.t.
1002030 - Depositorekening D BLimBanDep N.v.t.
1002050 - Internetrekening D BLimBanInb N.v.t.
1002070 - (Bedrijfs)spaarrekening D BLimBanSpa N.v.t.
1003000 Kruisposten BLimKru N.v.t.
1003010 - Stortingen onderweg D BLimKruSto N.v.t.
1003015 - Tussenrekening kluis D BLimKruKlu N.v.t.
1003020 - PIN betalingen D BLimKruPib N.v.t.
1003030 - Creditcard afrekening D BLimKruCra N.v.t.
1100000 Vorderingen BVor N.v.t.
1101000 Vorderingen op handelsdebiteuren BVorDeb N.v.t.
1101010 - Handelsdebiteuren nominaal D BVorDebHad N.v.t.
1101050 - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) D BVorDebTus N.v.t.
1102010 - Terug te vorderen Omzetbelasting D BSchBepBtw BVorVbkTvo N.v.t.
1103000 Overige vorderingen BVorOvr N.v.t.
1103039 Te vorderen subsidies BVorTsk N.v.t.
1103040 - Te vorderen overheidssubsidies D BVorTskTos N.v.t.
1103050 - Te vorderen loonsubsidie D BVorTskTls N.v.t.
1103060 - Te vorderen overige subsidies D BVorTskTvs N.v.t.
1103159 Vorderingen uit hoofde van belastingen BVorVbk N.v.t.
1103190 - Overige vorderingen D BSchOvsOvs BVorOvrOvk N.v.t.
1104000 Overlopende activa BVorOva N.v.t.
1104030 - Nog te factureren of nog te verzenden facturen D BVorOvaNtf N.v.t.
1104240 - Vooruitbetaalde andere kosten D BSchOpaNtb BVorOvaVan N.v.t.
1105000 Tussenrekeningen BVorTus N.v.t.
1105100 - Tussenrekeningen betalingen D BSchTusTbt BVorTusTbt N.v.t.
1105300 - Tussenrekeningen inkopen D BSchTusTin BVorTusTin N.v.t.
1105800 - Tussenrekeningen verkopen D BSchTusTvk BVorTusTvk N.v.t.
1106000 - Tussenrekeningen overig D BSchTusTov BVorTusTov N.v.t.
1200000 Kortlopende schulden BSch N.v.t.
1203000 Schulden aan leveranciers en handelskredieten BSchCre N.v.t.
1203010 - Handelscrediteuren nominaal      C BSchCreHac N.v.t.
1203050 - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg)      C BSchCreTus N.v.t.
1204000 Salarisverwerking BSchSal N.v.t.
1204010 - Netto lonen      C BSchSalNet N.v.t.
1204020 - Voorschotten personeel      C BSchSalVpe N.v.t.
1204030 - Tantièmes      C BSchSalTan N.v.t.
1204040 - Te betalen vakantiegeld      C BSchSalTvg N.v.t.
1204050 - Reservering vakantiedagen      C BSchSalTbv N.v.t.
1204100 - Personeelsfonds / personeelsvereniging      C BSchSalPer N.v.t.
1204110 - Overige netto-afdrachten      C BSchSalOna N.v.t.
1205009 Belastingen en premies sociale verzekeringen BSchBep N.v.t.
1205010 - Te betalen Omzetbelasting      C BVorVbkTvo BSchBepBtw N.v.t.
1206010 - Te betalen Loonheffing      C BVorVbkTvl BSchBepLhe N.v.t.
1209000 Overige schulden BSchOvs N.v.t.
1209010 - Schulden aan aandeelhouders      C BVorOvrRca BSchOvsSaa N.v.t.
1209020 - Rekening-courant bestuurders (Kortlopend)      C BVorOvrRcb BSchOvsRcb N.v.t.
1209029 Schulden aan banken BSchSak N.v.t.
1209030 - Rekening-courant bij kredietinstellingen      C BSchSakRba N.v.t.
1209070 - Te betalen dividenduitkeringen      C BSchOvsTbd N.v.t.
1209100 - Terugbetaling subsidies      C BSchOvsSuv N.v.t.
1209110 - Te betalen pensioenpremies      C BSchOvsStp N.v.t.
1209150 - Overige schulden      C BVorOvrOvk BSchOvsOvs N.v.t.
1210000 Overlopende passiva BSchOpa N.v.t.
1210020 - Nog te betalen andere kosten      C BVorOvaVan BSchOpaNtb N.v.t.
1210260 - Vooruitgefactureerde omzet      C BSchOpaVgo N.v.t.
1220000 Tussenrekeningen BSchTus N.v.t.
1220500 - Tussenrekeningen betalingen      C BVorTusTbt BSchTusTbt N.v.t.
1222000 - Tussenrekeningen inkopen      C BVorTusTin BSchTusTin N.v.t.
1227000 - Tussenrekeningen verkopen      C BVorTusTvk BSchTusTvk N.v.t.
1229000 - Tussenrekeningen overig      C BVorTusTov BSchTusTov N.v.t.
RUBRIEK 3
3000000 Voorraden BVrd N.v.t.
3001000 Handelsgoederen BVrdHan N.v.t.
3001010 - Handelsgoederen, bruto D BVrdHanVoo N.v.t.
3001020 - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen      C BVrdHanVic N.v.t.
3002000 Voorraad grond- en hulpstoffen BVrdGeh N.v.t.
3002010 - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto D BVrdGehVoo N.v.t.
3101000 Onderhanden werk BVrdOwe N.v.t.
3101010 - Onderhanden werk, bruto D BVrdOweVoo N.v.t.
3500000 Onderhanden projecten (activa) BPro N.v.t.
3501000 Onderhanden projecten in opdracht van derden BProOnp N.v.t.
3501010 - Onderhanden projecten in opdracht van derden, geactiveerde kosten voor nog niet geleverde diensten D BProOnpGkn N.v.t.
3501020 - Gefactureerde termijnen      C BProOnpGet N.v.t.
RUBRIEK 4
4000000 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen WPer N.v.t.
4001000 Lonen en salarissen WPerLes N.v.t.
4001040 - Lonen D WPerLesLon N.v.t.
4001070 - Vakantiebijslag D WPerLesVag N.v.t.
4001080 - Vakantiedagen D WPerLesVad N.v.t.
4001100 - Lonen in natura D WPerLesLin N.v.t.
4001120 - Loonkostenreductie      C WPerLesLoo N.v.t.
4001160 - Overige lonen en salarissen D WPerLesOlr N.v.t.
4001170 - Loonkostensubsidie (LIV)      C WPerLesLks N.v.t.
4001990 - Doorberekende Lonen en salarissen      C WPerLesDle N.v.t.
4002000 Sociale lasten WPerSol N.v.t.
4002010 - Premies sociale verzekeringen D WPerSolPsv N.v.t.
4002020 - Bijdrage ziektekostenverzekering D WPerSolBiz N.v.t.
4002040 - Overige sociale fondsen D WPerSolOsf N.v.t.
4002050 - Overige sociale lasten D WPerSolOss N.v.t.
4003000 Pensioenlasten WPerPen N.v.t.
4003010 - Pensioenpremies D WPerPenPen N.v.t.
4003999 Werkkostenregeling - detail WBedWkr N.v.t.
4004000 - Werkkosten vrije ruimte D WBedWkrWkf N.v.t.
4005000 - Werkkosten met nihilwaardering D WBedWkrWkn N.v.t.
4006000 - Werkkosten gericht vrijgesteld D WBedWkrWkg N.v.t.
4007000 - Werkkosten noodzakelijkheidscriterium D WBedWkrWkc N.v.t.
4008000 - Werkkosten intermediair D WBedWkrWki N.v.t.
4009000 - Werkkosten belast loon D WBedWkrWkb N.v.t.
4010000 - Werkkosten geen of vrijgesteld loon D WBedWkrWkv N.v.t.
4011000 - Werkkosten overig D WBedWkrWko N.v.t.
4012000 Overige personeelsgerelateerde kosten WBedOvp N.v.t.
4012010 - Uitzendkrachten D WBedOvpUik N.v.t.
4012040 - Ingehuurde ZZP-ers D WBedOvpZzp N.v.t.
4012070 - Wervingskosten D WBedOvpWer N.v.t.
4012080 - Arbodienst D WBedOvpAbd N.v.t.
4012100 - Ziekengeldverzekering D WBedOvpZie N.v.t.
4012110 - Ontvangen ziekengelden      C WBedOvpOzi N.v.t.
4012190 - Overige personeelskosten niet elders genoemd D WBedOvpOvp N.v.t.
4100000 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa WAfs N.v.t.
4101000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa WAfsAiv N.v.t.
4101070 - Afschrijvingen goodwill D WAfsAivGoo N.v.t.
4102000 Afschrijvingen op materiële vaste activa WAfsAmv N.v.t.
4102010 - Afschrijvingen Bedrijfsgebouwen D WAfsAmvBeg N.v.t.
4102050 - Afschrijvingen Machines en installaties D WAfsAmvMei N.v.t.
4102070 - Afschrijvingen Automobielen en overige transportmiddelen D WAfsAmvTev N.v.t.
4102080 - Afschrijvingen Andere vaste bedrijfsmiddelen D WAfsAmvObe N.v.t.
4102090 - Afschrijvingen Inventaris D WAfsAmvBei N.v.t.
4106000 Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief WAfsRvm N.v.t.
4106010 - Boekresultaat Bedrijfsgebouwen      C WAfsRvmBeg N.v.t.
4106050 - Boekresultaat Machines en installaties      C WAfsRvmMei N.v.t.
4106070 - Boekresultaat Automobielen en overige transportmiddelen      C WAfsRvmTev N.v.t.
4106080 - Boekresultaat Andere vaste bedrijfsmiddelen      C WAfsRvmObe N.v.t.
4106090 - Boekresultaat Inventaris      C WAfsRvmBei N.v.t.
4200000 Overige bedrijfskosten WBed N.v.t.
4201000 Huisvestingskosten WBedHui N.v.t.
4201040 - Betaalde huur D WBedHuiBeh N.v.t.
4201060 - Huurwaarde woongedeelte      C WBedHuiHuw N.v.t.
4201080 - Onderhoud gebouwen D WBedHuiOng N.v.t.
4201100 - Servicekosten D WBedHuiSer N.v.t.
4201105 - Gas,water en elektra D WBedHuiGwe N.v.t.
4201150 - Privé-gebruik energie      C WBedHuiPre N.v.t.
4201160 - Assurantiepremies onroerende zaak D WBedHuiAoz N.v.t.
4201170 - Onroerende zaakbelasting D WBedHuiOnz N.v.t.
4201180 - Milieuheffingen en zuiveringsleges D WBedHuiMez N.v.t.
4201190 - Overige belastingen inzake huisvesting D WBedHuiObh N.v.t.
4201270 - Overige huisvestingskosten D WBedHuiOhv N.v.t.
4202000 Exploitatie- en machinekosten WBedEem N.v.t.
4202050 - Gereedschapskosten D WBedEemGsk N.v.t.
4202120 - Operational leasing machines D WBedEemOlm N.v.t.
4202140 - Onderhoud machines en installaties D WBedEemOme N.v.t.
4202160 - Kleine aanschaffingen machines D WBedEemKam N.v.t.
4202170 - Dotatie voorziening groot onderhoud machines D WBedEemDvm N.v.t.
4202180 - Vrijval voorziening groot onderhoud machines      C WBedEemVgo N.v.t.
4202190 - Dotatie kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines D WBedEemDkm N.v.t.
4202200 - Vrijval kostenegalisatiereserve groot onderhoud machines      C WBedEemVkm N.v.t.
4202280 - Overige exploitatie- en machinekosten D WBedEemOee N.v.t.
4203000 Verkoop gerelateerde kosten WBedVkk N.v.t.
4203010 - Reclame- en advertentiekosten D WBedVkkRea N.v.t.
4203020 - Kosten sponsoring D WBedVkkKos N.v.t.
4203040 - Relatiegeschenken D WBedVkkRel N.v.t.
4203060 - Representatiekosten D WBedVkkRep N.v.t.
4203070 - Reis- en verblijfkosten D WBedVkkRev N.v.t.
4203090 - Vrachtkosten D WBedVkkVrk N.v.t.
4203100 - Incassokosten a.g.v. verkoopactiviteiten D WBedVkkInc N.v.t.
4203110 - Kilometervergoeding zakelijke reizen D WBedVkkKmz N.v.t.
4203170 - Afboeking dubieuze debiteuren D WBedVkkAdd N.v.t.
4203200 - Websitekosten D WBedVkkWeb N.v.t.
4203220 - Overige verkoopkosten D WBedVkkOvr N.v.t.
4204000 Autokosten WBedAut N.v.t.
4204010 - Brandstofkosten auto's D WBedAutBra N.v.t.
4204020 - Reparatie en onderhoud auto's D WBedAutRoa N.v.t.
4204030 - Assurantiepremie auto's D WBedAutAsa N.v.t.
4204040 - Motorrijtuigenbelasting auto's D WBedAutMot N.v.t.
4204050 - Operational leasing auto's D WBedAutOpa N.v.t.
4204060 - Bijdrage werknemers leaseregeling      C WBedAutBwl N.v.t.
4204070 - Privé-gebruik auto's      C WBedAutPga N.v.t.
4204080 - BTW op privé-gebruik auto's D WBedAutBop N.v.t.
4204100 - Kilometervergoeding D WBedAutKil N.v.t.
4204110 - Boetes en bekeuringen D WBedAutBeb N.v.t.
4204190 - Parkeerkosten auto's D WBedAutPar N.v.t.
4204200 - Overige autokosten D WBedAutOak N.v.t.
4206000 Kantoorkosten WBedKan N.v.t.
4206010 - Kantoorbenodigdheden D WBedKanKan N.v.t.
4206020 - Porti D WBedKanPor N.v.t.
4206030 - Telefoonkosten D WBedKanTef N.v.t.
4206040 - Privé-gebruik telefoon      C WBedKanPrt N.v.t.
4206050 - Drukwerk D WBedKanDru N.v.t.
4206060 - Kleine aanschaffingen kantoorinventaris D WBedKanKak N.v.t.
4206070 - Contributies en abonnementen D WBedKanCea N.v.t.
4206080 - Vakliteratuur D WBedKanVak N.v.t.
4206090 - Boekhouding D WBedKanBoe N.v.t.
4206110 - Kosten automatisering D WBedKanKoa N.v.t.
4206150 - Overige kantoorkosten D WBedKanOka N.v.t.
4208000 Assurantiekosten WBedAss N.v.t.
4208010 - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering D WBedAssBea N.v.t.
4208020 - Overige assurantiepremies D WBedAssOva N.v.t.
4209000 Accountants- en advieskosten WBedAea N.v.t.
4209005 - Accountants- en advieskosten D WBedAeaAea N.v.t.
4209070 - Advocaat en juridisch advies D WBedAeaAej N.v.t.
4210000 Administratieve lasten WBedAdl N.v.t.
4210020 - Overige belastingen D WBedAdlOvb N.v.t.
4210030 - Kasverschillen D WBedAdlKav N.v.t.
4210040 - Bankkosten D WBedAdlBan N.v.t.
4210060 - Boekingsverschillen D WBedAdlBov N.v.t.
4210070 - Betalingsverschillen D WBedAdlBet N.v.t.
4210080 - Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen D WBedAdlBev N.v.t.
4210090 - Naheffing omzetbelasting D WBedAdlNao N.v.t.
4210110 - BTW kleine-ondernemers-regeling      C WBedAdlBtk N.v.t.
4210120 - Overige administratieve lasten D WBedAdlOad N.v.t.
4215000 Andere kosten WBedAlk N.v.t.
4215010 - Algemene kosten D WBedAlkOal N.v.t.
RUBRIEK 7
7000000 Kostprijs van de omzet WKpr N.v.t.
7001000 Kosten van grond- en hulpstoffen WKprKvg N.v.t.
7001010 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in Nederland D WKprKvgKvg N.v.t.
7001020 - Kosten van grond- en hulpstoffen, ingekocht in het buitenland D WKprKvgKgi N.v.t.
7002000 Kosten van personeel WKprKvp N.v.t.
7002010 - Kosten van personeel D WKprKvpKvp N.v.t.
7003000 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten WKprKuw N.v.t.
7003010 - Kosten van uitbesteed werk D WKprKuwKuw N.v.t.
7003020 - Andere externe kosten D WKprKuwAek N.v.t.
7005000 Inkoopwaarde handelsgoederen WKprInh N.v.t.
7005010 - Inkoopwaarde handelsgoederen D WKprInhInh N.v.t.
7005020 - Voorraadverschillen handelsgoederen D WKprInhVrv N.v.t.
7005030 - Prijsverschillen inkoop handelsgoederen D WKprInhPrv N.v.t.
7006000 Inkoopwaarde productiegoederen WKprInp N.v.t.
7006010 - Inkoopwaarde productiegoederen D WKprInpInp N.v.t.
7006020 - Voorraadverschillen productiegoederen D WKprInpVrv N.v.t.
7006030 - Prijsverschillen inkoop productiegoederen D WKprInpPrv N.v.t.
7007000 Inkoopkortingen en bonussen WKprLeb N.v.t.
7007010 - Inkoopkortingen en bonussen D WKprLebLeb N.v.t.
7008000 Betalingskortingen WKprBtk N.v.t.
7008010 - Betalingskorting debiteuren D WKprBtkBed N.v.t.
7008020 - Betalingskortingen op inkopen D WKprBtkBec N.v.t.
7011000 Voorraadmutatie WKprVom N.v.t.
7011010 - Voorraadmutatie D WKprVomVom N.v.t.
7012000 Privé-gebruik goederen WKprPrg N.v.t.
7012010 - Privé-gebruik goederen      C WKprPrgPrg N.v.t.
RUBRIEK 8
8000000 Netto-omzet WOmz N.v.t.
8001000 Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen WOmzNop N.v.t.
8001010 - 1a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met hoog tarief      C WOmzNopOlh N.v.t.
8001020 - 1b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met laagd tarief      C WOmzNopOlv N.v.t.
8001030 - 1c. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen belast met overige tarieven, behalve 0%      C WOmzNopOlo N.v.t.
8001040 - 1d. Netto-omzet uit privégebruik geproduceerde goederen      C WOmzNopOpg N.v.t.
8001050 - 1e. Netto-omzet uit geproduceerde goederen belast met 0% of niet bij u belast      C WOmzNopOlg N.v.t.
8001060 - 2a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd      C WOmzNopOll N.v.t.
8001070 - 3a. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen buiten EU (uitvoer)      C WOmzNopOln N.v.t.
8001080 - 3b. Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen naar landen binnen EU      C WOmzNopOli N.v.t.