Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 659 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv BW2 Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3 D.G     N.v.t.
BFvaOvrWac - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen waarborgsommen (langlopend) 309150 4 D.H.HA C N.v.t.
BIva Immateriële vaste activa 1 2 A     J J J J N.v.t.
BVrzVvbVlb - Voorziening voor latente belastingverplichtingen voorziening voor belastingen 702010 4 K.B.A C J J N.v.t.
BSchBepOvb - Overige belastingen 1208000 4 M.K.D C J J J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2 H     J J N.v.t.
BFvaLbvBll - Compensabele verliezen 308010 4 D.I.A D J J N.v.t.
BLasBepBec - Cumulatieve aflossingen belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806041 4 L.L.B D N.v.t.
BIvaGooCuh - Cumulatieve herwaarderingen goodwill 107030 4 A.D.C D N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2 L     J J J J N.v.t.
BSchSalTbv - Reservering vakantiedagen overige schulden 1204050 4 M.O.E C J J J N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2 I     J J J J N.v.t.
BVrdOweVoo - Onderhanden werk, bruto onderhanden werk 3101010 4 E.C.010 D J J J J N.v.t.
BFvaSubSuc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen BWS-subsidies (langlopend) 310020 4 D.J.B C N.v.t.
BMvaBegCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen bedrijfsgebouwen 202020 4 B.B.B C J J J J N.v.t.
BLasSakFvl - Hoofdsom financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805020 4 L.E.B0 C N.v.t.
BSchOvsStp - Te betalen pensioenpremies schulden ter zake van pensioenen 1209110 4 M.P.I C J J J N.v.t.
BLimKruWec - Wissels en cheques kruisposten 1003040 4 I.C040 D N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3 E.G     J J J J N.v.t.
BMvaBeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen inventaris 215020 4 B.H.B C J J J J N.v.t.
BLasSaoHoo - Hoofdsom schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806020 4 L.J.A C N.v.t.
BEivAgiAgi - Agioreserve agio 502010 4 J.D.A C J N.v.t.
BVorDebVdd - Voorziening voor oninbaarheid op vorderingen op handelsdebiteuren 1101030 4 G.A.030 C J J N.v.t.
BMvaSchCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen schepen 212020 4 B.N.B C N.v.t.
BLasOls Overige schulden 806129 3 L.U     J J J J N.v.t.
BEivBefBef - Bestemmingsfondsen bestemmingsfondsen 507020 4 J.H.A C J N.v.t.
BLasOlsWbs - Hoofdsom waarborgsommen (Langlopend) 806137 4 L.U.C C N.v.t.
BVasVioVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204010 4 C.A.A D N.v.t.
BVrzOvzUhp - Voorziening uit hoofde van personeelsbeloningen 704180 4 K.C.Q C N.v.t.
BEivKa2Pro - Privé-opnamen firmant 2 509140 4 J.N.C D J N.v.t.
BSchCreTus - Tussenrekening betalingen crediteuren (betalingen onderweg) 1203050 4 M.D.E C J J J J N.v.t.
BVorOvaNob - Nog te ontvangen bijdragen overlopende activa 1104110 4 G.L.H D N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3 D.C     J N.v.t.
BMvaTevAkp - Actuele kostprijs automobielen en overige transportmiddelen 213015 4 B.I.A1 D N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3 J.Y     J J N.v.t.
BFvaAndCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige deelnemingen 303030 4 D.E.C D J J N.v.t.
BFvaOvrVca - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties commissarissen (langlopend) 309122 4 D.H.CA C N.v.t.
BVrz Voorzieningen 7 2 K     J J J J N.v.t.
BSchFlkFlk - Financiële lease verplichtingen 1208510 4 M.J.A C J J J J N.v.t.
BFvaOvrTsl - Hoofdsom te vorderen subsidies (langlopend) 309009 4 D.H.G D J J J N.v.t.
BEivOvrCor - Continuïteitsreserve 506006 4 J.K.D C J N.v.t.
BIvaCevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106020 4 A.C.B C J J J J N.v.t.
BVrzOvzGar - Garantievoorziening 704010 4 K.C.I C J J J J N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3 M.O     J J J N.v.t.
BEffOptOpb - Optierechten beursgenoteerde effecten 404010 4 H.D.A D N.v.t.
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3 E.B     J J J J N.v.t.
BMvaTerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs terreinen 201010 4 B.A.A D J J J J N.v.t.
BLasFlvFlv - Hoofdsom financiële lease verplichtingen (langlopend) 804010 4 L.D.A C J J J J N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3 I.C     J J J J N.v.t.
BVrdHanHvv - Handelsgoederen, herwaardering voorraden handelsgoederen handelsgoederen 3001030 4 E.E.030 D N.v.t.
BMvaObeVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214010 4 B.E.A D J J J J N.v.t.
BLasTbwTbw - Hoofdsom te betalen wissels en cheques (langlopend) 806080 4 L.H.A C N.v.t.
BSchOpaNpr - Nog te betalen provisies overlopende passiva 1210070 4 M.Q.I C J J J J N.v.t.
BEivSevSti - Stichtingskapitaal eigen vermogen 509050 4 J.B.A C J N.v.t.
BMvaVliVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vliegtuigen 211010 4 B.M.A D N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3 L.O     J J J N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3 M.R     J J J J N.v.t.
BEivWerRvo - Wettelijke reserve omrekeningsverschillen voor omrekening van het geïnvesteerde vermogen en het resultaat van deelnemingen 504080 4 J.F.H C N.v.t.
BMvaNadVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217010 4 B.W.A D N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3 J.J     N.v.t.
BEivKapPrs - Privé-stortingen 509030 4 J.M.B C J J N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3 M.D     J J J J N.v.t.
BVorOvaNtf - Nog te factureren of nog te verzenden facturen overlopende activa 1104030 4 G.L.C D J J J J N.v.t.
BFvaDigCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301030 4 D.A.C D J N.v.t.
BMvaBegAkp - Actuele kostprijs bedrijfsgebouwen 202015 4 B.B.A1 D N.v.t.
BEivKa5Prs - Privé-stortingen firmant 5 509430 4 J.Q.B C J N.v.t.
BVorVpkTop - Te ontvangen pensioenuitkeringen vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103155 4 G.J.B D N.v.t.
BMvaNadAkp - Actuele kostprijs niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217015 4 B.W.A1 D N.v.t.
BEivFirRis - Risicoreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510070 4 J.Y.F C N.v.t.
BFvaOvrVgb - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen bestuurders (langlopend) 309021 4 D.H.B D N.v.t.
BIvaKooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van ontwikkeling 102010 4 A.B.A D J J J J N.v.t.
BVrzOvzVvg - Voorziening voor groot onderhoud 703010 4 K.C.D C J J J J N.v.t.
BSchAosFvk - Financieringen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201070 4 M.M.C C N.v.t.
BEffOblOnb - Obligaties niet-beursgenoteerde effecten 402020 4 H.B.B D J J N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3 E.A     J J J J N.v.t.
BLasOlsWba - Aflossingen waarborgsommen (langlopend) 806138 4 L.U.C1 D N.v.t.
BIvaOivVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige immateriële vaste activa 110010 4 A.Z.A D N.v.t.
BLasColCla - Cumulatieve aflossingen converteerbare leningen (langlopend) 802020 4 L.B.B D N.v.t.
BSchSalOna - Overige netto-afdrachten 1204110 4 M.O.K C J J J N.v.t.
BLimBanDrk - Depotrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002020 4 I.B.B D N.v.t.
BVrdGepHvv - Gereed product, herwaardering voorraden gereed product gereed product 3103030 4 E.D.030 D N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3 B.D     J J J J N.v.t.
BLasVob Vooruit ontvangen op bestellingen 806059 3 L.F     N.v.t.
BEivGokCva - Certificaten van aandelen 501070 4 J.A.D C N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3 B.L     N.v.t.
BLasBepBep - Hoofdsom belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806040 4 L.L.A C N.v.t.
BEivWerRvi - Wettelijke reserve voor inbreng in natura 504030 4 J.F.C C N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3 B.V     J J J J N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3 J.L     J J J J N.v.t.
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3 M.B     J J J J N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3 G.F     J N.v.t.
BVorOvrLen - Leningen u/g (kortlopend) 1103200 4 G.K.U D N.v.t.
BVasSviCuh - Cumulatieve herwaarderingen 205030 4 C.B.C D N.v.t.
BIvaKooAkp - Actuele kostprijs kosten van ontwikkeling 102015 4 A.B.A1 D N.v.t.
BEivKa4Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509310 4 J.P.A C J N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3 M.F     J N.v.t.
BVorTskTos - Te vorderen overheidssubsidies te vorderen subsidies 1103040 4 G.I.A D J J J J N.v.t.
BFvaVovCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307020 4 D.D.B C N.v.t.
BEivFirHer - Herinvesteringsreserve fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510020 4 J.Y.A C J J N.v.t.
BFvaOveWaa - Verkrijgingsprijs overige effecten (langlopend) 304010 4 D.G.A D N.v.t.
BFvaOvrLec - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen ledenrekeningen (langlopend) 309139 4 D.H.IA C N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3 A.A     J N.v.t.
BVrzVvbVvb - Voorziening voor belastingen voorziening voor belastingen 702020 4 K.B.B C N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3 M.L     N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3 H.A     J N.v.t.
BFvaLbvVtv - Verrekenbare tijdelijke verschillen 308020 4 D.I.B D J J N.v.t.
BLasSuhSuc - Cumulatieve aflossingen schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806046 4 L.M.B D J J J J N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3 A.E     J J J J N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden 801000 3 L.A     J J J J N.v.t.
BSchSalVab - Vakantiebonnen 1204060 4 M.O.F C J J J N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3 I.A     J J J J N.v.t.
BVrdOweGet - Gefactureerde termijnen onderhanden werk onderhanden werk 3101020 4 E.C.020 C N.v.t.
BMvaBegCuh - Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsgebouwen 202030 4 B.B.C D J J N.v.t.
BLasSakFca - Cumulatieve aflossingen financieringen van kredietinstellingen (langlopend) 805025 4 L.E.B1 D N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2 J     J J J J N.v.t.
BVrdEmbVoo - Emballage, bruto emballage 3003010 4 E.G.010 D J J J J N.v.t.
BMvaBeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen inventaris 215030 4 B.H.C D J J N.v.t.
BLasSaoAfl - Aflossingen schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806025 4 L.J.B D N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3 J.E     J J N.v.t.
BVorDebTus - Tussenrekening ontvangsten debiteuren (ontvangsten onderweg) 1101050 4 G.A.050 D J J J J N.v.t.
BMvaSchCuh - Cumulatieve herwaarderingen schepen 212030 4 B.N.C D N.v.t.
BLasOlsOsl - Hoofdsom overige schulden (langlopend) 806130 4 L.U.A C J J J J N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3 J.I     J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2 M     J J J J N.v.t.
BVorOvrWbs - Waarborgsommen overige vorderingen 1103010 4 G.K.H D N.v.t.
BVasVioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen 204020 4 C.A.B C N.v.t.
BVrzOvzAgb - Voorziening uit hoofde van op aandelen gebaseerde betalingen 704190 4 K.C.R C N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3 J.O     J N.v.t.
BSchCreTtf - Tussenrekening te fiatteren facturen 1203060 4 M.D.F C J J J J N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3 G.H     J J N.v.t.
BFvaVogVgl - Verkrijgingsprijs vorderingen op groepsmaatschappijen 305010 4 D.C.A D J N.v.t.
BMvaHuuAkp - Actuele kostprijs huurdersinvesteringen 209015 4 B.L.A1 D N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3 G.K     J J J J N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3 D.F     J J N.v.t.
BFvaOvrVaw - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen commissarissen (langlopend) 309123 4 D.H.DA C N.v.t.
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3 K.A     N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3 M.K     J J J J N.v.t.
BFvaOvrWaa - Hoofdsom waarborgsommen (langlopend) 309050 4 D.H.H D N.v.t.
BEivOreUpd - Uit te keren preferent dividend die in mindering wordt gebracht op het resultaat na belastingen 506040 4 J.L.D C N.v.t.
BIvaCevCuh - Cumulatieve herwaarderingen concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106030 4 A.C.C D J J N.v.t.
BVrzOvzJub - Jubileumvoorziening 704090 4 K.C.J C N.v.t.
BSchSalNet - Netto lonen overige schulden 1204010 4 M.O.A C J J J N.v.t.
BEffOptOpn - Optierechten niet-beursgenoteerde effecten 404020 4 H.D.B D N.v.t.
BVrdHalVoo - Halffabrikaten, bruto halffabrikaten 3102010 4 E.B.010 D J J J J N.v.t.
BMvaTerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen terreinen 201020 4 B.A.B C J J J J N.v.t.
BLasFlvCla - Cumulatieve aflossingen financiële lease verplichtingen (langlopend) 804020 4 L.D.B D J J J J N.v.t.
BSchOvsOvi - Overige verplichtingen inzake personeel overige schulden 1209065 4 M.P.E C N.v.t.
BLimKruSto - Stortingen onderweg kruisposten 1003010 4 I.C010 D J J J J N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3 E.F     J J J J N.v.t.
BSchSalOsf - Te betalen overige sociale fondsen 1204130 4 M.O.M C J J J N.v.t.
BMvaObeCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214020 4 B.E.B C J J J J N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen 806009 3 L.I     J N.v.t.
BSchOpaNbh - Nog te betalen huren overlopende passiva 1210080 4 M.Q.J C N.v.t.
BEivSevVnk - Verenigingskapitaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509060 4 J.B.B C J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2 G     J J J J N.v.t.
BMvaVliCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vliegtuigen 211020 4 B.M.B C N.v.t.
BLasNegBrw - Bruto waarde 705010 4 L.O.A C J J J N.v.t.
BEivWerKoe - Reserve omrekeningsverschillen 504090 4 J.F.I C N.v.t.
BMvaNadCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217020 4 B.W.B C N.v.t.
BLimBanSpa - (Bedrijfs)spaarrekening 1002070 4 I.B.G D J J J N.v.t.
BEivKapPro - Privé-opnamen 509040 4 J.M.C D J J N.v.t.
BSchCreHac - Handelscrediteuren nominaal schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203010 4 M.D.A C J J J J N.v.t.
BVorOvaNoo - Nog te ontvangen omzetbonificaties overlopende activa 1104070 4 G.L.D D N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3 D.B     N.v.t.
BMvaVerAkp - Actuele kostprijs verbouwingen 203015 4 B.C.A1 D N.v.t.
BEivKa5Pro - Privé-opnamen firmant 5 509440 4 J.Q.C D J N.v.t.
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3 M.G     N.v.t.
BFvaVovCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307030 4 D.D.C D N.v.t.
BVasVioAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 204015 4 C.A.A1 D N.v.t.
BEivFirTer - Terugkeerreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510080 4 J.Y.G C N.v.t.
BFvaOvrVoc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen (langlopend) 309022 4 D.H.C D N.v.t.
BIvaKooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van ontwikkeling 102020 4 A.B.B C J J J J N.v.t.
BVrzOvzVwp - Voorziening voor verwijderingsverplichtingen 704050 4 K.C.E C N.v.t.
BSchAosAos - Aflossingsverplichtingen overige schulden 1201090 4 M.M.D C N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3 H.C     J J N.v.t.
BVrdGehVoo - Voorraad grond- en hulpstoffen, bruto voorraad grond- en hulpstoffen 3002010 4 E.A.010 D J J J J N.v.t.
BSchSalGra - Gratificaties 1204120 4 M.O.L C J J J N.v.t.
BIvaOivCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige immateriële vaste activa 110020 4 A.Z.B C N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen 803000 3 L.C     N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3 M.P     J J J J N.v.t.
BLimBanDep - Depositorekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002030 4 I.B.C D J J J J N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3 E.E     J J J J N.v.t.
BMvaMeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs machines en installaties 210010 4 B.D.A D J J J J N.v.t.
BLasVobVob - Hoofdsom vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806060 4 L.F.A C N.v.t.
BEivGokZea - Stemrechtloze aandelen 501030 4 J.A.E C N.v.t.
BMvaHuuVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs huurdersinvesteringen 209010 4 B.L.A D N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen 806044 3 L.M     J J J J N.v.t.
BEivWerRvl - Wettelijke reserve voor financiering van transacties in eigen aandelen 504040 4 J.F.D C N.v.t.
BMvaVmvVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216110 4 B.V.A D J J J J N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3 M.S     J N.v.t.
BEivOreOvw - Niet verdeelde winst onverdeelde winst 506010 4 J.L.A C J J N.v.t.
BSchSakRba - Rekening-courant bij kredietinstellingen schulden aan kredietinstellingen 1209030 4 M.B.A C J J J J N.v.t.
BVorVaoNtv - Nog te verrichten stortingen op aandelen van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103130 4 G.F.010 D J N.v.t.
BVorOvrIln - Interne lening (kortlopend) 1103390 4 G.K.V D N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2 D     J J J N.v.t.
BIvaCevAkp - Actuele kostprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106015 4 A.C.A1 D N.v.t.
BEivKa4Prs - Privé-stortingen firmant 4 509330 4 J.P.B C J N.v.t.
BVorTskTls - Te vorderen loonsubsidie te vorderen subsidies 1103050 4 G.I.B D J J J N.v.t.
BEivFirFor - Fiscale oudedagsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510010 4 J.Y.B C J J N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1208300 3 M.H     J J N.v.t.
BFvaOveCuw - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige effecten (langlopend) 304020 4 D.G.B C N.v.t.
BFvaOvrOvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen overige financiële vaste activa (langlopend) 309129 4 D.H.JA C N.v.t.
BIvaKouVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101010 4 A.A.A D J N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3 K.C     J J J J N.v.t.
BEffAanAbe - Aandelen beursgenoteerde effecten 401010 4 H.A.A D J N.v.t.
BFvaLbvVtg - Verrekenbare tijdelijke verschillen in verband met investeringen in groepsmaatschappijen enz. 308030 4 D.I.C D N.v.t.
BLasStzStc - Cumulatieve aflossingen schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806051 4 L.N.B D J J J N.v.t.
BIvaVoiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109010 4 A.E.A D J J J J N.v.t.
BLasAclAll - Hoofdsom achtergestelde schulden (langlopend) 801010 4 L.A.A C J J J J N.v.t.
BSchSalBls - Bruto lonen en salarissen 1204070 4 M.O.G C N.v.t.
BLimKasKas - Kas kasmiddelen 1001010 4 I.A010 D J J J J N.v.t.
BVrdOweVzv - Voorziening verliezen onderhanden werk onderhanden werk 3101030 4 E.C.030 C N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3 B.C     J J J J N.v.t.
BLasSakLvl - Hoofdsom leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805030 4 L.E.C0 C J J J J N.v.t.
BSchOvsWaa - Waarborgsommen overige schulden 1209135 4 M.P.N C N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3 J.A     J N.v.t.
BVrdEmbVic - Emballage, voorziening incourante emballage emballage 3003020 4 E.G.020 C N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3 B.I     J J J J N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 806029 3 L.K     J J N.v.t.
BEivHerHew - Herwaardering herwaarderingsreserves 503010 4 J.E.A C J J N.v.t.
BVorVog Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 1103099 3 G.B     J J N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3 B.U     N.v.t.
BLasOlsAfl - Cumulatieve aflossingen overige schulden (langlopend) 806135 4 L.U.A1 D J J J J N.v.t.
BEivBerBer - Bestemmingsreserve bestemmingsreserves 505020 4 J.I.A C J N.v.t.
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3 M.A     N.v.t.
BVorOvrVrb - Vooruitbetalingen 1103090 4 G.K.I D J J J J N.v.t.
BVasVioCuh - Cumulatieve herwaarderingen 204030 4 C.A.C D N.v.t.
BVrzOvzVza - Voorziening voor verplichtingen uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704191 4 K.C.S C J J J N.v.t.
BEivKa3Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509210 4 J.O.A C J N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 1209079 3 M.E     N.v.t.
BVorLbvBlk - Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103170 4 G.H.A D J J N.v.t.
BFvaVogCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305020 4 D.C.B C N.v.t.
BMvaVliAkp - Actuele kostprijs vliegtuigen 211015 4 B.M.A1 D N.v.t.
BVorOvrLvb - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en gewezen bestuurders overige vorderingen (kortlopend) 1103005 4 G.K.A D N.v.t.
BFvaVopVpl - Verkrijgingsprijs vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306010 4 D.F.A D J J N.v.t.
BFvaOvrLvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten aan leden (Langlopend) 309124 4 D.H.EA C N.v.t.
BVrzVvpVpd - Voorziening voor pensioenen directie in eigen beheer voorziening voor pensioenen 701010 4 K.A.A C N.v.t.
BFvaOvrLed - Hoofdsom ledenrekeningen (langlopend) 309039 4 D.H.I D N.v.t.
BLasVobVoc - Cumulatieve aflossingen vooruitontvangen op bestellingen (langlopend) 806061 4 L.F.B D N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3 A.D     J J J N.v.t.
BVrzOvzArb - Voorziening voor verzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico's 704100 4 K.C.K C N.v.t.
BSchSalVpe - Voorschotten personeel 1204020 4 M.O.B C J J J N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3 H.E     N.v.t.
BVrdHalVic - Halffabrikaten, voorziening incourante halffabrikaten halffabrikaten 3102020 4 E.B.020 C J J N.v.t.
BMvaTerCuh - Cumulatieve herwaarderingen terreinen 201030 4 B.A.C D J J N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken 805000 3 L.E     J J J J N.v.t.
BSchOvsTbd - Te betalen dividenduitkeringen overige schulden 1209070 4 M.P.F C N.v.t.
BLimKruKlu - Tussenrekening kluis 1003015 4 I.C015 D J J J J N.v.t.
BVrdVrvVoo - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, bruto vooruitbetalingen op voorraden 3004010 4 E.F.010 D J J J J N.v.t.
BMvaObeCuh - Cumulatieve herwaarderingen andere vaste bedrijfsmiddelen 214030 4 B.E.C D J J N.v.t.
BLasSagHoo - Hoofdsom schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806010 4 L.I.A C J N.v.t.
BSchOpaNve - Nog te betalen vergoedingen overlopende passiva 1210090 4 M.Q.K C J J J J N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3 J.C     J N.v.t.
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3 G.A     J J J J N.v.t.
BMvaVliCuh - Cumulatieve herwaarderingen vliegtuigen 211030 4 B.M.C D N.v.t.
BLasNegCbd - Cumulatief bedrag die ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht 705015 4 L.O.B C J J J N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3 J.G     N.v.t.
BMvaNadCuh - Cumulatieve herwaarderingen niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217030 4 B.W.C D N.v.t.
BEivFijFij - Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507110 4 J.J.A C N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3 J.N     J N.v.t.
BSchCreHci - Handelscrediteuren intercompany 1203020 4 M.D.B C N.v.t.
BVorOvaNtp - Nog te ontvangen provisies overlopende activa 1104080 4 G.L.E D J J J J N.v.t.
BFvaDioNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302020 4 D.B.A D N.v.t.
BMvaMeiAkp - Actuele kostprijs machines en installaties 210015 4 B.D.A1 D N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3 J.X     J N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3 D.E     J J N.v.t.
BVasSviAkp - Actuele kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205015 4 C.B.A1 D N.v.t.
BEivFirOfr - Overige fiscale reserves eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510090 4 J.Y.H C J J N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208400 3 M.I     N.v.t.
BFvaOvrVgc - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van gewezen commissarissen (langlopend) 309023 4 D.H.D D N.v.t.
BIvaKooCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van ontwikkeling 102030 4 A.B.C D J J N.v.t.
BVrzOvzVlc - Voorziening voor verlieslatende contracten 704060 4 K.C.F C N.v.t.
BSchAosMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening (kortlopend) 1201100 4 M.M.E C N.v.t.
BEffOveOeb - Overige effecten beursgenoteerde effecten 403010 4 H.C.A D J J N.v.t.
BVrdGehTus - Tussenrekening voorraden 3002015 4 E.A.015 D N.v.t.
BIvaOivCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige immateriële vaste activa 110030 4 A.Z.C D N.v.t.
BLasAoeAol - Hoofdsom andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803010 4 L.C.A C N.v.t.
BLimBanBel - Beleggingsrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002040 4 I.B.D D N.v.t.
BVrdHanVoo - Handelsgoederen, bruto handelsgoederen 3001010 4 E.E.010 D J J J J N.v.t.
BMvaMeiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen machines en installaties 210020 4 B.D.B C J J J J N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten 806069 3 L.G     J J J J N.v.t.
BEivGokWia - Winstrechtloze aandelen 501020 4 J.A.F C N.v.t.
BMvaHuuCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen huurdersinvesteringen 209020 4 B.L.B C N.v.t.
BLasSuhSuh - Hoofdsom schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806045 4 L.M.A C J J J J N.v.t.
BEivWerRvg - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van oprichting en uitgifte van aandelen 504050 4 J.F.E C J N.v.t.
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3 G.C     N.v.t.
BMvaVmvCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216120 4 B.V.B C N.v.t.
BSchDhaDha - Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1231000 4 M.S.A C J N.v.t.
BEivOreRvh - Resultaat van het boekjaar 506020 4 J.L.B C J J J J N.v.t.
BSchVob Vooruit ontvangen op bestellingen 1209040 3 M.C     J J J J N.v.t.
BVorVaoVuh - Vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden of houders van aandelen op naam (kortlopend) van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103135 4 G.F.020 D N.v.t.
BVorOva Overlopende activa 1104000 3 G.L     J J J J N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3 D.A     J N.v.t.
BIvaGooAkp - Actuele kostprijs goodwill 107015 4 A.D.A1 D N.v.t.
BEivKa4Pro - Privé-opnamen firmant 4 509340 4 J.P.C D J N.v.t.
BVorTskTvs - Te vorderen overige subsidies te vorderen subsidies 1103060 4 G.I.C D J J J J N.v.t.
BMvaSchAkp - Actuele kostprijs schepen 212015 4 B.N.A1 D N.v.t.
BEivFirOpw - Opwaarderingsreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510030 4 J.Y.C C N.v.t.
BVorOvaNtr - Nog toe rekenen rente swaps 1104095 4 G.L.Z.Z020 D N.v.t.
BFvaOveCuh - Cumulatieve herwaarderingen overige effecten (langlopend) 304030 4 D.G.C D N.v.t.
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 3 G.E     J N.v.t.
BIvaKouCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101020 4 A.A.B C J N.v.t.
BVrzOvzVhe - Voorziening voor herstelkosten overige voorzieningen 704020 4 K.C.A C J J J J N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3 M.M     N.v.t.
BEffAanAnb - Aandelen niet-beursgenoteerde effecten 401020 4 H.A.B D J N.v.t.
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3 D.K     J J N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) 807000 3 L.Q     J N.v.t.
BIvaVoiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109020 4 A.E.B C N.v.t.
BLasAclCla - Cumulatieve aflossingen achtergestelde schulden (langlopend) 801020 4 L.A.B D J J J J N.v.t.
BSchSalOrn - Overige reserveringen overige schulden 1204075 4 M.O.H C N.v.t.
BLimKasKlk - Kleine kas kasmiddelen 1001020 4 I.A020 D N.v.t.
BVrdGep Gereed product 3103000 3 E.D     J J J J N.v.t.
BMvaVerVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs verbouwingen 203010 4 B.C.A D J J J J N.v.t.
BLasSakLca - Cumulatieve aflossingen leningen van kredietinstellingen (langlopend) 805035 4 L.E.C1 D J J J J N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3 M.Q     J J J J N.v.t.
BEivGokGea - Normale aandelen aandelenkapitaal 501010 4 J.A.A C J N.v.t.
BVrdEmbHvv - Emballage, herwaardering voorraden emballage emballage 3003030 4 E.G.030 D N.v.t.
BMvaTevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs automobielen en overige transportmiddelen 213010 4 B.I.A D J J J J N.v.t.
BLasSapHoo - Hoofdsom schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806030 4 L.K.A C J J N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3 J.F     J N.v.t.
BMvaVbiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216010 4 B.U.A D N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3 J.K     J J N.v.t.
BSchKolAlk - Achtergestelde schulden 1201010 4 M.A.A C N.v.t.
BVorOvrTvr - Te vorderen rente lening 1103070 4 G.K.J D N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 205000 3 C.B     N.v.t.
BSchOpaVgo - Vooruitgefactureerde omzet 1210260 4 M.Q.Z020 C J J J J N.v.t.
BEivKa3Prs - Privé-stortingen firmant 3 509230 4 J.O.B C J N.v.t.
BSchTbwAvp - Aflossingsverplichtingen te betalen wissels en cheques 1209081 4 M.E.A C N.v.t.
BVorLbvCba - Te verrekenen met verliezen uit het verleden latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103171 4 G.H.B D J J N.v.t.
BFvaVogCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op groepsmaatschappijen 305030 4 D.C.C D N.v.t.
BVorOvrLvc - Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van commissarissen en gewezen commissarissen overige vorderingen (kortlopend) 1103006 4 G.K.B D N.v.t.
BFvaVopCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306020 4 D.F.B C N.v.t.
BFvaOvrHvc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309125 4 D.H.FA C J N.v.t.
BVrzVvpBac - Backserviceverplichting 701020 4 K.A.B C N.v.t.
BFvaOvrOvl - Hoofdsom overige financiële vaste activa (langlopend) 309029 4 D.H.J D N.v.t.
BLasSalSac - Cumulatieve aflossingen schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806071 4 L.G.B D J J J J N.v.t.
BIvaGooVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goodwill 107010 4 A.D.A D J J J N.v.t.
BVrzOvzOvz - Overige voorzieningen 704120 4 K.C.L C J J J J N.v.t.
BSchSalTan - Tantièmes overige schulden 1204030 4 M.O.C C J J J N.v.t.
BEffOpvOpb - Optieverplichtingen beursgenoteerde effecten 405010 4 H.E.A D N.v.t.
BVrdHalHvv - Halffabrikaten, herwaardering voorraden halffabrikaten halffabrikaten 3102030 4 E.B.030 D N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3 B.B     J J J J N.v.t.
BLasSakHvl - Hoofdsom hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805010 4 L.E.A0 C J J J J N.v.t.
BSchOvsGif - Giftenverplichtingen 1209090 4 M.P.G C N.v.t.
BLimKruPib - PIN betalingen kruisposten 1003020 4 I.C020 D J J J J N.v.t.
BVrdVrvVic - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, voorziening incourante vooruitbetaald op voorraden vooruitbetalingen op voorraden 3004020 4 E.F.020 C N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3 B.H     J J J J N.v.t.
BLasSagAfl - Aflossingen schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806015 4 L.I.B D J N.v.t.
BSchOpaNbi - Nog te betalen bijdragen overlopende passiva 1210100 4 M.Q.L C N.v.t.
BEivCokCok - Commanditair kapitaal eigen vermogen 509070 4 J.C.A C J N.v.t.
BVorDebHad - Handelsdebiteuren nominaal 1101010 4 G.A.010 D J J J J N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3 B.N     N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806148 3 L.P     J N.v.t.
BEivStrStr - Statutaire reserve statutaire reserves 505030 4 J.G.A C N.v.t.
BVorVovVo1 - Vordering / lening overige verbonden maatschappij 1 1103115 4 G.C.P D N.v.t.
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2 C     N.v.t.
BEivOreVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen) 506030 4 J.L.C C N.v.t.
BEivKa2Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509110 4 J.N.A C J N.v.t.
BSchCreVbk - Vooruitontvangen op bestellingen 1203030 4 M.D.C C N.v.t.
BVorOvaNth - Nog te ontvangen huren overlopende activa 1104090 4 G.L.F D N.v.t.
BFvaDioCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302030 4 D.B.B C N.v.t.
BMvaObeAkp - Actuele kostprijs andere vaste bedrijfsmiddelen 214015 4 B.E.A1 D N.v.t.
BEivOkcInk - Informeel kapitaal (alleen in BD-VPB) 509080 4 J.X.A C N.v.t.
BFvaAndKpr - Verkrijgingsprijs overige deelnemingen 303010 4 D.E.A D J J N.v.t.
BFvaOvrVoa - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties bestuurders (langlopend) 309120 4 D.H.AA C J J N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3 J.Z     N.v.t.
BSchShbShb - Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208410 4 M.I.A C N.v.t.
BFvaOvrLvl - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten aan leden (langlopend) 309024 4 D.H.E D N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3 A.C     J J J J N.v.t.
BVrzOvzVir - Voorziening in verband met reorganisaties 704070 4 K.C.G C N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3 M.N     N.v.t.
BEffOveOen - Overige effecten niet-beursgenoteerde effecten 403020 4 H.C.B D J J N.v.t.
BVrdGehVic - Voorraad grond- en hulpstoffen, voorziening incourante grond- en hulpstoffen voorraad grond- en hulpstoffen 3002020 4 E.A.020 C J J N.v.t.
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 3 M.V     J N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2 B     J J J J N.v.t.
BLasAoeCla - Cumulatieve aflossingen andere obligaties en onderhandse leningen (langlopend) 803020 4 L.C.B D N.v.t.
BLimBanGrb - G-rekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002060 4 I.B.E D J J N.v.t.
BVrdHanTus - Tussenrekening voorraden 3001015 4 E.E.015 D N.v.t.
BMvaMeiCuh - Cumulatieve herwaarderingen machines en installaties 210030 4 B.D.C D J J N.v.t.
BLasSalSal - Hoofdsom schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806070 4 L.G.A C J J J J N.v.t.
BEivGokEia - Eigen aandelen 501080 4 J.A.G C N.v.t.
BMvaHuuCuh - Cumulatieve herwaarderingen huurdersinvesteringen 209030 4 B.L.C D N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen 806049 3 L.N     J J J N.v.t.
BEivWerRgk - Wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling 504060 4 J.F.F C J N.v.t.
BMvaVmvCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216130 4 B.V.C D N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3 M.T     N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3 J.M     J J N.v.t.
BSchVobVgf - Vooruitgezonden facturen vooruit ontvangen op bestellingen 1209041 4 M.C.A C J J J J N.v.t.
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3 G.G     J J J J N.v.t.
BVorOvaVof - Vooruitbetaalde facturen overlopende activa 1104010 4 G.L.A D J J J N.v.t.
BFvaDigNev - Verkrijgingsprijs deelnemingen in groepsmaatschappijen 301010 4 D.A.A D J N.v.t.
BIvaVoiAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109015 4 A.E.A1 D N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3 J.Q     J N.v.t.
BVorVpk Vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103149 3 G.J     J J J N.v.t.
BMvaVbiAkp - Actuele kostprijs vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216015 4 B.U.A1 D N.v.t.
BEivFirRae - Reserve assurantie eigen risico eigen vermogen onderneming natuurlijke personen PASSIEF 510040 4 J.Y.D C N.v.t.
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3 G.M     J J J J N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen 309000 3 D.H     J J J N.v.t.
BIvaKouCuh - Cumulatieve herwaarderingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101030 4 A.A.C D N.v.t.
BVrzOvzVvo - Voorziening voor opruiming van aanwezige milieuvervuiling 704030 4 K.C.B C N.v.t.
BSchAosHvk - Hypotheken van kredietinstellingen (kortlopend) 1201060 4 M.M.A C N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3 H.B     J J N.v.t.
BFvaLenLen - Leningen u/g (langlopend) 320010 4 D.K.A D J J N.v.t.
BLasParPar - Hoofdsom participaties (langlopend) 807010 4 L.Q.A C J N.v.t.
BIvaVoiCuh - Cumulatieve herwaarderingen vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109030 4 A.E.C D N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen 802000 3 L.B     N.v.t.
BSchSalPsv - Premies sociale verzekeringen overige schulden 1204080 4 M.O.I C N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3 I.B     J J J J N.v.t.
BVrdGepVoo - Gereed product, bruto gereed product 3103010 4 E.D.010 D J J J J N.v.t.
BMvaVerCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen verbouwingen 203020 4 B.C.B C J J J J N.v.t.
BLasSakOvl - Hoofdsom overige schulden aan kredietinstellingen (langlopend) 805040 4 L.E.D0 C N.v.t.
BSchOpaNto - Nog te ontvangen facturen overlopende passiva 1210010 4 M.Q.A C J J J J N.v.t.
BEivGokPra - Preferente aandelen 501040 4 J.A.B C N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2 F     J J J J N.v.t.
BMvaTevCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen automobielen en overige transportmiddelen 213020 4 B.I.B C J J J J N.v.t.
BLasSapAfl - Aflossingen schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806035 4 L.K.B D J J N.v.t.
BEivWerNba - Negatieve bijschrijvingsreserve als gevolg van de omrekening van het aandelenkapitaal van een naamloze vennootschap naar de euro wettelijke reserves 504010 4 J.F.A C N.v.t.
BMvaVbiCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216020 4 B.U.B C N.v.t.
BEivOvrAlr - Algemene reserve 506001 4 J.K.B C J J N.v.t.
BSchKolClk - Converteerbare leningen 1201020 4 M.A.B C N.v.t.
BVorOvrTvo - Te vorderen overige rente 1103080 4 G.K.K D N.v.t.
BVasSviVvp - Kostprijs vastgoedbeleggingen in exploitatie 205010 4 C.B.A D N.v.t.
BSchDhaVde - Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan houders van eigenvermogensinstrumenten 1232000 4 M.S.B C N.v.t.
BEivKa3Pro - Privé-opnamen firmant 3 509240 4 J.O.C D J N.v.t.
BSchTbwTbr - Te betalen rente te betalen wissels en cheques 1209082 4 M.E.B C N.v.t.
BVorLbvCfo - Te verrekenen met toekomstige verliezen latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103172 4 G.H.C D J J N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3 D.D     N.v.t.
BVorOvrLek - Ledenrekeningen overige vorderingen 1103180 4 G.K.C D N.v.t.
BFvaVopCuh - Cumulatieve herwaarderingen vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306030 4 D.F.C D N.v.t.
BFvaOvrTsc - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen te vorderen subsidies (langlopend) 309019 4 D.H.GA C J J J N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3 K.B     J J N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3 D.I     J J N.v.t.
BLasTbwTbc - Cumulatieve aflossingen te betalen wissels en cheques (langlopend) 806081 4 L.H.B D N.v.t.
BIvaGooCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen goodwill 107020 4 A.D.B C J J J N.v.t.
BVrzOvzLob - Loopbaan begeleiding voorziening 704160 4 K.C.O C N.v.t.
BSchSalTvg - Te betalen vakantiegeld overige schulden 1204040 4 M.O.D C J J J N.v.t.
BEffOpvOpn - Optieverplichtingen niet-beursgenoteerde effecten 405020 4 H.E.B D N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3 E.C     J J J J N.v.t.
BIvaOivAkp - Actuele kostprijs overige immateriële vaste activa 110015 4 A.Z.A1 D N.v.t.
BMvaBegVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bedrijfsgebouwen 202010 4 B.B.A D J J J J N.v.t.
BLasSakCla - Cumulatieve aflossingen hypotheken van kredietinstellingen (langlopend) 805015 4 L.E.A1 D J J J J N.v.t.
BSchOvsSuv - Terugbetaling subsidies overige schulden 1209100 4 M.P.H C J J J J N.v.t.
BLimKruCra - Creditcard afrekening kruisposten 1003030 4 I.C030 D J J J J N.v.t.
BVrdVrvHvv - Voorraad vooruitbetaald op voorraden, herwaardering voorraden vooruitbetaald op voorraden vooruitbetalingen op voorraden 3004030 4 E.F.030 D N.v.t.
BMvaBeiVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs inventaris 215010 4 B.H.A D J J J J N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 806019 3 L.J     N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3 J.D     J N.v.t.
BVorDebHdi - Handelsdebiteuren intercompany 1101020 4 G.A.020 D N.v.t.
BMvaSchVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs schepen 212010 4 B.N.A D N.v.t.
BLasOdvOdv - Oudedagsverplichting 806149 4 L.P.A C J N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3 J.H     J N.v.t.
BVorVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 1103119 3 G.D     J J N.v.t.
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3 C.A     N.v.t.
BVrzOvzZoa - Voorziening voor verzekering van ziekte of arbeidsongeschiktheid 704170 4 K.C.P C N.v.t.
BEivKa2Prs - Privé-stortingen firmant 2 509130 4 J.N.B C J N.v.t.
BSchCreKcr - Kostencrediteuren 1203040 4 M.D.D C N.v.t.
BVorVbkInd - Ingehouden dividendbelasting 1102050 4 G.G.H D J N.v.t.
BVorOvaNov - Nog te ontvangen vergoedingen overlopende activa 1104100 4 G.L.G D J J J J N.v.t.
BFvaDioCuh - Cumulatieve herwaarderingen deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302040 4 D.B.C D N.v.t.
BMvaBeiAkp - Actuele kostprijs inventaris 215015 4 B.H.A1 D N.v.t.
BEivOkcKeg - Kosten egalisatiereserve fiscaal (alleen in BD-VPB) 510050 4 J.X.B C J N.v.t.
BFvaAndCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen overige deelnemingen 303020 4 D.E.B C N.v.t.
BFvaOvrVga - Cumulatieve aflossingen en waardeverminderingen leningen, voorschotten en garanties gewezen bestuurders (langlopend) 309121 4 D.H.BA C N.v.t.
BEivAvdAvd - Aandeel van derden aandeel van derden 508010 4 J.Z.A C N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3 M.J     J J J J N.v.t.
BFvaOvrHva - Hoofdsom vorderingen uit hoofde van leningen en voorschotten houders van aandelen op naam (langlopend) 309025 4 D.H.F D J N.v.t.
BEivSevCoo - Kapitaal participatie coöperatie eigen vermogen 509065 4 J.B.C C J N.v.t.
BIvaCevVvp - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106010 4 A.C.A D J J J J N.v.t.
BVrzOvzVid - Voorziening in verband met deelnemingen 704080 4 K.C.H C J J N.v.t.
BSchOppOpp - Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209120 4 M.N.A C N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3 H.D     N.v.t.
BVrdGehHvv - Voorraad grond- en hulpstoffen, herwaardering voorraden grond- en hulpstoffen voorraad grond- en hulpstoffen 3002030 4 E.A.030 D N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3 B.A     J J J J N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen 804000 3 L.D     J J J J N.v.t.
BLimBanInb - Internetrekening tegoeden op bankgirorekeningen 1002050 4 I.B.F D J J J J N.v.t.
BVrdHanVic - Handelsgoederen, voorziening incourante handelsgoederen handelsgoederen 3001020 4 E.E.020 C J J N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3 B.E     J J J J N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques 806079 3 L.H     N.v.t.
BSchOpaNom - Nog te betalen omzetbonificaties overlopende passiva 1210060 4 M.Q.H C N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging 509049 3 J.B     J N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3 B.M     N.v.t.
BLasStzStz - Hoofdsom schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806050 4 L.N.A C J J J N.v.t.
BEivWerRed - Wettelijke reserve deelnemingen 504070 4 J.F.G C J N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3 B.W     N.v.t.
BSchDhpDhp - Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1241000 4 M.T.A C N.v.t.
BEivKapOnd - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509010 4 J.M.A C J J N.v.t.
BSchVobVob - Vooruitontvangen op bestellingen vooruit ontvangen op bestellingen 1209042 4 M.C.B C J J J J N.v.t.
BVorVbkVbk - Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103160 4 G.G.A D J J J J N.v.t.
BVorOvaVbs - Vooruitverzonden op bestellingen overlopende activa 1104020 4 G.L.B D N.v.t.
BFvaDigCae - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen deelnemingen in groepsmaatschappijen 301020 4 D.A.B C N.v.t.
BMvaTerAkp - Actuele kostprijs terreinen 201015 4 B.A.A1 D N.v.t.
BEivKa5Ond - Ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves fiscaal eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509410 4 J.Q.A C J N.v.t.
BMvaVmvAkp - Actuele kostprijs vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216115 4 B.V.A1 D N.v.t.
BEivFirExp - Exportreserve eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 510060 4 J.Y.E C N.v.t.
BFvaOvrVob - Hoofdsom leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders (langlopend) 309020 4 D.H.A D J J N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3 A.B     J J J J N.v.t.
BVrzOvzVuc - Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen 704040 4 K.C.C C J J J J N.v.t.
BSchAosLvk - Leningen van kredietinstellingen (kortlopend) 1201080 4 M.M.B C N.v.t.
BEffOblObb - Obligaties beursgenoteerde effecten 402010 4 H.B.A D J J N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2 E     J J J J N.v.t.