Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS codes

RGS Dashboard > RGS codes

Let op: dit overzicht geeft inzicht in ALLE RGS codes, inclusief mutaties (niveau 5) en woningcorporaties.
Wij adviseren in eerste instantie het Decimaal rekeningschema te raadplegen.

Selectie (Alles aan)
Balans
Winst en Verlies

Niveau 3 tonen
Niveau 3 en 4 tonen

Extra:
Niveau 3, 4 en 5 tonen

RGS-code tonen
RGS-nummer tonen
Sortering BW2 tonen
Omslagcode tonen
D/C tonen
Filter
ZZP
Eenmanszaak (EZ)
BV (micro/klein)
Sticht/vereniging (SV)
ALLE RGS codes


Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 271 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nv Omslagcode D/C ZZP
EZ
BV
SV
Branche
BIva Immateriële vaste activa 1 2     J+ J J J N.v.t.
BMva Materiële vaste activa 2 2     J J J J N.v.t.
BVas Vastgoedbeleggingen 2.1 2     J+ N.v.t.
BFva Financiële vaste activa 3 2     J J J N.v.t.
BEff Effecten (kortlopend) 4 2     J+ J+ N.v.t.
BEiv Groepsvermogen - Eigen vermogen - Kapitaal 5 2     J J J J N.v.t.
BVrz Voorzieningen 7 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLas Langlopende schulden 8 2     J J J J N.v.t.
BLim Liquide middelen 10 2     J J J J N.v.t.
BVor Vorderingen 11 2     J J J J N.v.t.
BSch Kortlopende schulden 12 2     J J J J N.v.t.
BVrd Voorraden 30 2     J J J J N.v.t.
BPro Onderhanden projecten (activa) 35 2     J J J J N.v.t.
WPer Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 40 2     J J J N.v.t.
WAfs Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 41 2     J J J J N.v.t.
WWvi Waardeveranderingen van immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 41.1 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBwv Overige waardeveranderingen 41.2 2     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBed Overige bedrijfskosten 42 2     J J J J N.v.t.
WOvt Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 45 2     J J N.v.t.
WVhe Vrijval herwaarderingsreserve 46 2     J J N.v.t.
WWfa Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 47 2     J+ J+ N.v.t.
WFbe Financiële baten en lasten 50 2     J J J J N.v.t.
WBel Belastingen 60 2     J J N.v.t.
WKpr Kostprijs van de omzet 70 2     J J J J N.v.t.
WOmz Netto-omzet 80 2     J J J J N.v.t.
WVkf Verkoopkosten 80.8 2     J+ J+ N.v.t.
WAkf Algemene beheerskosten 80.9 2     J+ J+ N.v.t.
WWiv Wijziging voorraden 81 2     J J J J N.v.t.
WOvb Overige bedrijfsopbrengsten 82 2     J J J J N.v.t.
WRed Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 84 2     J+ J+ N.v.t.
WLbe Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 88 2     J N.v.t.
WAad Aandeel derden 89 2     N.v.t.
WNer Nettoresultaat 90 2     J J J N.v.t.
WMfo Mutatie fiscale oudedagsreserve 95 2     J+ J+ N.v.t.
BIvaKou Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen 101000 3     J N.v.t.
BIvaKoo Kosten van ontwikkeling 102000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaCev Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom 106000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaGoo Goodwill 107000 3     J+ J J J N.v.t.
BIvaVoi Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa 109000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BIvaOiv Overige immateriële vaste activa 110000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaTer Terreinen 201000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaBeg Bedrijfsgebouwen 202000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaVer Verbouwingen 203000 3     J J J J N.v.t.
BVasVio Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie 204000 3     N.v.t.
BVasSvi Vastgoedbeleggingen in exploitatie 205000 3     J+ N.v.t.
BMvaHuu Huurdersinvesteringen 209000 3     J+ J J J N.v.t.
BMvaMei Machines en installaties 210000 3     J J J J N.v.t.
BMvaVli Vliegtuigen 211000 3     J+ N.v.t.
BMvaSch Schepen 212000 3     J+ N.v.t.
BMvaTev Automobielen en overige transportmiddelen 213000 3     J J J J N.v.t.
BMvaObe Andere vaste bedrijfsmiddelen 214000 3     J J J J N.v.t.
BMvaBei Inventaris 215000 3     J J J J N.v.t.
BMvaVbi Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 216000 3     J+ N.v.t.
BMvaVmv Vooruitbetalingen op materiële vaste activa 216100 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BMvaNad Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare materiële vaste activa 217000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaDig Deelnemingen in groepsmaatschappijen 301000 3     J+ N.v.t.
BFvaDio Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 302000 3     J+ N.v.t.
BFvaAnd Overige deelnemingen 303000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaOve Overige effecten (langlopend) 304000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaVog Vorderingen op groepsmaatschappijen 305000 3     J+ N.v.t.
BFvaVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 306000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen 307000 3     J+ N.v.t.
BFvaLbv Latente belastingvorderingen 308000 3     J+ J+ N.v.t.
BFvaOvr Overige vorderingen (langlopend) 309000 3     J J J N.v.t.
BFvaLen Leningen u/g (langlopend) 320000 3     J J N.v.t.
BEffAan Aandelen 401000 3     J+ N.v.t.
BEffObl Obligaties 402000 3     J+ J+ N.v.t.
BEffOve Overige effecten 403000 3     J+ J+ N.v.t.
BEffOpt Optierechten 404000 3     N.v.t.
BEffOpv Optieverplichtingen 405000 3     N.v.t.
BEivGok Aandelenkapitaal 501000 3     J N.v.t.
BEivAgi Agio 502000 3     J N.v.t.
BEivHer Herwaarderingsreserves 503000 3     J J N.v.t.
BEivWer Wettelijke reserves 504000 3     J J N.v.t.
BEivStr Statutaire reserves 505000 3     J+ J+ N.v.t.
BEivBer Bestemmingsreserves 505019 3     J N.v.t.
BEivOvr Overige reserves 506000 3     J J N.v.t.
BEivOre Onverdeelde winst 506009 3     J J J J N.v.t.
BEivBef Bestemmingsfondsen 507000 3     J N.v.t.
BEivFij Financiële instrumenten op basis van juridische vorm geclassificeerd als eigen vermogen 507100 3     N.v.t.
BEivAvd Aandeel van derden 508000 3     N.v.t.
BEivKap Eigen vermogen onderneming natuurlijke personen 509000 3     J J N.v.t.
BEivSev Kapitaal stichting, coöperatie en vereniging 509049 3     J N.v.t.
BEivCok Commanditair kapitaal 509069 3     J+ N.v.t.
BEivOkc Overige kapitaalcomponenten 509079 3     J N.v.t.
BEivKa2 Eigen vermogen firmant 2 509100 3     J N.v.t.
BEivKa3 Eigen vermogen firmant 3 509200 3     J N.v.t.
BEivKa4 Eigen vermogen firmant 4 509300 3     J N.v.t.
BEivKa5 Eigen vermogen firmant 5 509400 3     J N.v.t.
BEivFir Fiscale reserves 510000 3     J+ J J J N.v.t.
BVrzVvp Voorziening voor pensioenen 701000 3     N.v.t.
BVrzVvb Voorziening voor belastingen 702000 3     J+ J+ N.v.t.
BVrzOvz Overige voorzieningen 704000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasNeg Negatieve goodwill 705000 3     J+ J+ J+ N.v.t.
BLasAcl Achtergestelde schulden (langlopend) 801000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasCol Converteerbare leningen (langlopend) 802000 3     J+ N.v.t.
BLasAoe Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (langlopend) 803000 3     J+ N.v.t.
BLasFlv Financiële lease verplichtingen (langlopend) 804000 3     J+ J J J N.v.t.
BLasSak Schulden aan banken (langlopend) 805000 3     J J J J N.v.t.
BLasSag Schulden aan groepsmaatschappijen (langlopend) 806009 3     J+ N.v.t.
BLasSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen (langlopend) 806019 3     J+ N.v.t.
BLasSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (langlopend) 806029 3     J+ J+ N.v.t.
BLasBep Belastingen en premies sociale verzekeringen (langlopend) 806039 3     N.v.t.
BLasSuh Schulden uit hoofde van belastingen (langlopend) 806044 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasStz Schulden ter zake van pensioenen (langlopend) 806049 3     J J J N.v.t.
BLasVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (langlopend) 806059 3     N.v.t.
BLasSal Schulden aan leveranciers en handelskredieten (langlopend) 806069 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BLasTbw Te betalen wissels en cheques (langlopend) 806079 3     N.v.t.
BLasOls Overige schulden (Langlopend) 806129 3     J J J J N.v.t.
BLasOdv Oudedagsverplichting 806148 3     J+ N.v.t.
BLasOvp Overlopende passiva (Langlopend) 806170 3     N.v.t.
BLasPar Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (langlopend) 807000 3     J+ N.v.t.
BLimKas Kasmiddelen 1001000 3     J J J J N.v.t.
BLimBan Tegoeden op bankgirorekeningen 1002000 3     J J J J N.v.t.
BLimKru Kruisposten 1003000 3     J J J J N.v.t.
BVorDeb Vorderingen op handelsdebiteuren 1101000 3     J J J J N.v.t.
BVorOvr Overige vorderingen 1103000 3     J J J J N.v.t.
BVorTsk Te vorderen subsidies 1103039 3     J J J J N.v.t.
BVorVog Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend) 1103099 3     J+ N.v.t.
BVorVov Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend) 1103109 3     J+ N.v.t.
BVorVop Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortlopend) 1103119 3     J+ J+ N.v.t.
BVorVao Van aandeelhouders opgevraagde stortingen 1103129 3     J N.v.t.
BVorVpk Vorderingen uit hoofde van pensioenen 1103149 3     J J J N.v.t.
BVorVbk Vorderingen uit hoofde van belastingen 1103159 3     J J J J N.v.t.
BVorLbv Latente belastingvorderingen (kortlopend) 1103169 3     J+ J+ N.v.t.
BVorVlc Vorderingen op leden van de coöperatie 1103300 3     J N.v.t.
BVorOva Overlopende activa 1104000 3     J J J J N.v.t.
BVorTus Tussenrekeningen 1105000 3     J J J J N.v.t.
BSchKol Kortlopende leningen-schulden-verplichtingen 1201000 3     J+ N.v.t.
BSchAos Aflossingsverplichtingen van langlopende leningen 1201059 3     N.v.t.
BSchCre Schulden aan leveranciers en handelskredieten 1203000 3     J J J J N.v.t.
BSchSal Salarisverwerking 1204000 3     J J J N.v.t.
BSchStz Schulden ter zake van pensioenen 1204089 3     N.v.t.
BSchBep Belastingen en premies sociale verzekeringen 1205009 3     J J J J N.v.t.
BSchSag Schulden aan groepsmaatschappijen 1208100 3     J+ N.v.t.
BSchSao Schulden aan overige verbonden maatschappijen 1208200 3     J+ N.v.t.
BSchSap Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen 1208300 3     J+ J+ N.v.t.
BSchShb Schulden uit hoofde van belasting naar de winst 1208400 3     N.v.t.
BSchFlk Kortlopende financiële lease verplichtingen 1208500 3     J+ J J J N.v.t.
BSchOvs Overige schulden 1209000 3     J J J J N.v.t.
BSchSak Schulden aan banken 1209029 3     J J J J N.v.t.
BSchVob Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1209040 3     J J J J N.v.t.
BSchTbw Te betalen wissels en cheques 1209079 3     N.v.t.
BSchOpp Onderhanden projecten (passiva) overige schulden 1209119 3     J J J J N.v.t.
BSchOpa Overlopende passiva 1210000 3     J J J J N.v.t.
BSchTus Tussenrekeningen 1220000 3     J J J J N.v.t.
BSchDha Uit te keren dividend aan houders van aandelen 1230000 3     J N.v.t.
BSchDhp Uit te keren dividend aan houders van preferente aandelen 1240000 3     N.v.t.
BSchSlc Schulden aan leden van de coöperatie 1260000 3     J N.v.t.
BVrdHan Handelsgoederen 3001000 3     J J J J N.v.t.
BVrdGeh Voorraad grond- en hulpstoffen 3002000 3     J J J J N.v.t.
BVrdEmb Emballage 3003000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrdVrv Vooruitbetalingen op voorraden 3004000 3     J J J J N.v.t.
BVrdOwe Onderhanden werk 3101000 3     J J J J N.v.t.
BVrdHal Halffabrikaten 3102000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
BVrdGep Gereed product 3103000 3     J J J J N.v.t.
BProOnp Onderhanden projecten in opdracht van derden 3501000 3     J J J J N.v.t.
WPerLes Lonen en salarissen 4001000 3     J J J N.v.t.
WPerSol Sociale lasten 4002000 3     J J J N.v.t.
WPerPen Pensioenlasten 4003000 3     J J J N.v.t.
WBedWkr Werkkostenregeling - detail 4003999 3     J J J N.v.t.
WPerOlu Overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 4004008 3     J J J N.v.t.
WBedOvp Overige personeelsgerelateerde kosten 4012000 3     J J J J N.v.t.
WAfsAiv Afschrijvingen op immateriële vaste activa 4101000 3     J+ J J J N.v.t.
WAfsAmv Afschrijvingen op materiële vaste activa 4102000 3     J J J J N.v.t.
WWviWvi Waardeveranderingen van immateriële vaste activa 4103000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsAfv Afschrijvingen vastgoed 4103008 3     J+ J+ N.v.t.
WWviWvm Waardeveranderingen van materiële vaste activa 4104000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WAfsRvi Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een immaterieel vast actief 4105000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWviWvb Wijziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 4105500 3     N.v.t.
WAfsRvm Winsten of verliezen die ontstaan als gevolg van de buitengebruikstelling of afstoting van een materieel vast actief 4106000 3     J J J J N.v.t.
WBwvObw Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa 4106009 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBwvGwb Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106200 3     N.v.t.
WBwvNwb Niet-gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen 4106300 3     N.v.t.
WAfsBov Boekresultaat vastgoed 4107000 3     J+ J+ N.v.t.
WAfsDae Doorberekende afschrijvingen en waardeveranderingen 4199000 3     N.v.t.
WBedHui Huisvestingskosten 4201000 3     J J J J N.v.t.
WBedEem Exploitatie- en machinekosten 4202000 3     J J J J N.v.t.
WBedVkk Verkoop gerelateerde kosten 4203000 3     J J J J N.v.t.
WBedAut Autokosten 4204000 3     J J J J N.v.t.
WBedTra Transportkosten 4205000 3     N.v.t.
WBedKan Kantoorkosten 4206000 3     J J J J N.v.t.
WBedOrg Organisatiekosten 4207000 3     J J J J N.v.t.
WBedAss Assurantiekosten 4208000 3     J J J J N.v.t.
WBedAea Accountants- en advieskosten 4209000 3     J J J J N.v.t.
WBedAdl Administratieve lasten 4210000 3     J J J J N.v.t.
WBedKse Kosten stamrecht en lijfrentes 4212000 3     N.v.t.
WBedDvr Dotaties en vrijval (fiscale) reserves 4213000 3     N.v.t.
WBedDvv Dotaties en vrijval voorzieningen 4214000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WBedAlk Andere kosten 4215000 3     J J J J N.v.t.
WBedBno Baten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216000 3     J+ N.v.t.
WBedLno Lasten uit niet-ondernemingsactiviteiten 4216100 3     J+ N.v.t.
WKprKvg Kosten van grond- en hulpstoffen / halffabrikaten 7001000 3     J J J J N.v.t.
WKprKvp Kosten van personeel 7002000 3     J J J N.v.t.
WKprKuw Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003000 3     J J J N.v.t.
WKprKra Kosten van rente en afschrijvingen 7004000 3     N.v.t.
WKprInh Inkoopwaarde handelsgoederen 7005000 3     J J J J N.v.t.
WKprInp Inkoopwaarde productiegoederen 7006000 3     J J J J N.v.t.
WKprLeb Inkoopkortingen en bonussen 7007000 3     J J J J N.v.t.
WKprBtk Betalingskortingen 7008000 3     J J J J N.v.t.
WKprKit Kostprijs intercompany transacties 7009000 3     N.v.t.
WKprMuo Mutatie omzetvorderingen 7010000 3     N.v.t.
WKprVom Voorraadmutatie 7011000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WKprPrg Privé-gebruik goederen 7012000 3     N.v.t.
WKprPrd Privé-gebruik diensten 7013000 3     N.v.t.
WKprGrp Kostprijs - inkoopwaarde groepen 7200000 3     J J J J N.v.t.
WKprOni Kostprijs van de omzet niet ingekocht bij leden (Coöperatie) 7201000 3     J N.v.t.
WKprTvl Totaal van lasten 7202000 3     J N.v.t.
WKprEmb Emballage 7205000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOmzNop Netto-omzet uit leveringen geproduceerde goederen opbrengsten uit de verkoop van goederen 8001000 3     J J J J N.v.t.
WOmzNoh Netto-omzet uit verkoop van handelsgoederen opbrengsten uit de verkoop van goederen 8002000 3     J J J J N.v.t.
WOmzNod Opbrengsten uit het verlenen van diensten 8003000 3     J J J J N.v.t.
WOmzNoo Overige netto-omzet 8004000 3     J J J J N.v.t.
WOmzOit Netto-omzet intercompany transacties 8005000 3     J+ N.v.t.
WOmzKeb Kortingen en bonussen en provisies 8006000 3     J J N.v.t.
WOmzGrp Netto-omzet groepen 8009000 3     J J J J N.v.t.
WVkfVkf Verkoopkosten 8080000 3     J+ J+ N.v.t.
WAkfAkf Algemene beheerskosten 8090000 3     J+ J+ N.v.t.
WWivWgp Wijziging in voorraden grond- en hulpstoffen, gereed product en handelsgoederen 8101000 3     J J J J N.v.t.
WWivWow Wijziging in voorraden onderhanden werk 8102000 3     J J J J N.v.t.
WWivWop Wijziging in onderhanden projecten in opdracht van derden 8103000 3     J J J J N.v.t.
WWivGpv Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf 8104000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WWivMrv Marge-voorraden 8130000 3     N.v.t.
WOvbOnm Ontvangen managementvergoeding 8201000 3     J N.v.t.
WOvbOdp Ontvangen doorbelasting personeelskosten 8202000 3     J+ J+ N.v.t.
WOvbBue Baten en giften uit fondsenwerving 8203000 3     J N.v.t.
WOvbBug Baten uit gezamenlijke acties 8204000 3     N.v.t.
WOvbBua Baten uit acties van derden 8205000 3     N.v.t.
WOvbVez Verzekeringsuitkeringen 8206000 3     J+ J+ N.v.t.
WOvbOrs Subsidiebaten 8207000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WOvbHuo Huurontvangsten 8208000 3     J J J N.v.t.
WOvbOps Opbrengsten servicecontracten 8209000 3     J+ J+ N.v.t.
WOvbNvv Netto verkoopresultaat vastgoedportefeuille 8210000 3     N.v.t.
WOvbCcl College-, cursus-, les- en examengelden 8211000 3     N.v.t.
WOvbBwi Baten werk in opdracht van derden 8212000 3     N.v.t.
WOvbOvo Overige opbrengsten 8213000 3     J J J J N.v.t.
WOvbSgb Som van de (geworven) baten 8214000 3     J N.v.t.
WOvbLpd Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 8215000 3     J+ N.v.t.
WOvbSpd Sponsorbijdragen 8216000 3     J N.v.t.
WOvbEsu Exploitatiesubsidies 8218900 3     N.v.t.
WVheVuh Vrijval uit herwaarderingsreserve 8301000 3     J J N.v.t.
WOvtRof Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten 8401000 3     J J N.v.t.
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402000 3     J J J J N.v.t.
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3     J J J J N.v.t.
WWfaBwv Waardeveranderingen van financiële vaste activa en van effecten 8405000 3     J+ J+ N.v.t.
WFbeOrl Overige rentelasten 8406000 3     J J J J N.v.t.
WFbeWis Wisselkoersverschillen 8407000 3     J J J J N.v.t.
WFbeKvb Kosten van beleggingen 8408000 3     J+ J+ N.v.t.
WFbeKba Kosten van beheer en administratie 8409000 3     N.v.t.
WRedAir Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 8410000 3     J+ J+ N.v.t.
WRedArv Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen - vrijstelling 8420000 3     N.v.t.
WFbeOnn Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497000 3     N.v.t.
WFbeWnn Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498000 3     N.v.t.
WFbeDfb Doorberekende financiële baten en lasten 8499000 3     N.v.t.
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 3     N.v.t.
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 3     N.v.t.
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 3     N.v.t.
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 3     N.v.t.
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 3     N.v.t.
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 3     N.v.t.
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 3     J J N.v.t.
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 3     J+ J+ J+ J+ N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 3     J J J J N.v.t.
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 3     N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3     J+ J J J N.v.t.
WAadRav Resultaat aandeel van derden 9001000 3     N.v.t.
WLbeLbv Ledenbetalingen (inclusief reeds betaalde voorschotten) 9001100 3     J N.v.t.
WBelBgr Belastingen over de winst of het verlies 9101000 3     J J N.v.t.
WMfoBel Mutatie fiscale oudedagsreserve 9104000 3     J+ J+ N.v.t.
WNerNew Nettoresultaat na belastingen (B.V.) 9999000 3     J N.v.t.
WNerKap Nettoresultaat (EZ-VOF) 9999100 3     J J N.v.t.