Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Balans rekeningen

RGS Dashboard > RGS Balans > Financiële baten en lasten

Totaal aantal geselecteerde RGS codes [ 99 ]

RGS-code Omschrijving RGS-nr Nivo D/C Omslagcode Branchegericht
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402000 3 C N.v.t.
WFbeRlmRgi  > Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8402030 4 C WFbeRlsRgi N.v.t.
WFbeRlmRgu  > Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8402040 4 C WFbeRlsRgu N.v.t.
WFbeRlmRmi  > Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8402050 4 C WFbeRlsRmi N.v.t.
WFbeRlmRmu  > Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8402060 4 C WFbeRlsRmu N.v.t.
WFbeRlmRdi  > Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland 8402070 4 C WFbeRlsRdi N.v.t.
WFbeRlmRdu  > Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 8402080 4 C WFbeRlsRdu N.v.t.
WFbeRlmRlm  > Rente liquide middelen 8402110 4 C WFbeOrlRkb N.v.t.
WFbeRlmOdr  > Rentebaten depositorekeningen 8402010 4 C N.v.t.
WFbeRlmObr  > Rentebaten bankrekeningen 8402020 4 C N.v.t.
WFbeRlmRva  > Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8402090 4 C WFbeRlsRsa N.v.t.
WFbeRlmRvf  > Rentebaten vorderingen op firmanten 8402095 4 C WFbeRlsRsf N.v.t.
WFbeRlmRrb  > Rentebaten rekeningen-courant bestuurders 8402100 4 C WFbeRlsRsd N.v.t.
WFbeRlmRrc  > Rentebaten rekeningen-courant commissarissen 8402105 4 C WFbeRlsRsc N.v.t.
WFbeRlmRbb  > Rentebaten belastingen 8403010 4 C WFbeOrlRlb N.v.t.
WFbeRlmRil  > Rentebaten interne lening 8402120 4 C WFbeRlsRil N.v.t.
WFbeRlmKgd  > Rentebaten kasgeld 8402130 4 C N.v.t.
WFbeRlmCol  > Rente baten collateral 8402140 4 C N.v.t.
WFbeRlmCfv  > Rentebaten CFV 8402150 4 C N.v.t.
WFbeRlmKsw  > Kwijtscheldingswinst 8403030 4 C N.v.t.
WFbeRlmAre  > Overige rentebaten 8403020 4 C WFbeOrlOrl N.v.t.
WFbeRlmInc  > Rentebaten incasso 8402190 4 C N.v.t.
WFbeRlmMvl  > Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 8402200 4 C N.v.t.
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3 D N.v.t.
WFbeRlsRal  > Rentelasten achtergestelde leningen 8404010 4 D N.v.t.
WFbeRlsRcl  > Rentelasten converteerbare leningen 8404015 4 D N.v.t.
WFbeRlsRob  > Rentelasten obligatieleningen 8404020 4 D N.v.t.
WFbeRlsRol  > Rentelasten onderhandse leningen 8404030 4 D N.v.t.
WFbeRlsRhl  > Rentelasten hypethecaire leningen 8404040 4 D N.v.t.
WFbeRlsRle  > Rentelasten overige leningen 8404050 4 D N.v.t.
WFbeRlsRef  > Rentelasten financieringen 8404060 4 D N.v.t.
WFbeRlsRlk  > Rentelasten kredietinstellingen 8404060 4 D N.v.t.
WFbeRlsRlv  > Rentelasten leaseverplichtingen 8404070 4 D N.v.t.
WFbeRlsRlo  > Rentelasten overheid 8404070 4 D N.v.t.
WFbeRlsRgi  > Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 8404080 4 D WFbeRlmRgi N.v.t.
WFbeRlsRgu  > Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 8404090 4 D WFbeRlmRgu N.v.t.
WFbeRlsRmi  > Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland 8404150 4 D WFbeRlmRmi N.v.t.
WFbeRlsRmu  > Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 8404160 4 D WFbeRlmRmu N.v.t.
WFbeRlsRdi  > Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 8404110 4 D WFbeRlmRdi N.v.t.
WFbeRlsRdu  > Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 8404120 4 D WFbeRlmRdu N.v.t.
WFbeRlsRsa  > Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 4 D WFbeRlmRva N.v.t.
WFbeRlsRsf  > Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 D WFbeRlmRvf N.v.t.
WFbeRlsRsd  > Rentelasten schulden aan bestuurders 8404140 4 D WFbeRlmRrb N.v.t.
WFbeRlsRsc  > Rentelasten schulden aan commissarissen 8404145 4 D WFbeRlmRrc N.v.t.
WFbeRlsRil  > Rentelasten interne lening 8404190 4 D WFbeRlmRil N.v.t.
WFbeRlsRps  > Rente payerswaps 8404200 4 D N.v.t.
WFbeRlsNhr  > Nog toe te rekenen hedgeresultaat renteswaps 8404210 4 D N.v.t.
WFbeOrl Overige rentelasten 8406000 3 D N.v.t.
WFbeOrlRpe  > Rentelasten pensioenverplichtingen 8406010 4 D N.v.t.
WFbeOrlRli  > Rentelasten lijfrenteverplichtingen 8406020 4 D N.v.t.
WFbeOrlRlb  > Rentelasten belastingen 8406030 4 D WFbeRlmRbb N.v.t.
WFbeOrlRos  > Rentelasten overige schulden 8406040 4 D N.v.t.
WFbeOrlRkb  > Rente en kosten bank 8406050 4 D WFbeRlmRlm N.v.t.
WFbeOrlWbs  > Rente waarborgsommen 8406060 4 D N.v.t.
WFbeOrlRld  > Rente disagio 8406070 4 D N.v.t.
WFbeOrlRls  > Rentelasten steun 8406080 4 D N.v.t.
WFbeOrlOrl  > Overige rentelasten 8406090 4 D WFbeRlmAre N.v.t.
WFbeOrlWsw  > Borgstellingsvergoeding WSW 8406100 4 D Wonen
WFbeWis Wisselkoersverschillen 8407000 3 D N.v.t.
WFbeWisWis  > Valutakoersverschillen 8407010 4 D N.v.t.
WFbeKvb Kosten van beleggingen 8408000 3 D N.v.t.
WFbeKvbKvb  > Kosten van beleggingen 8408010 4 D N.v.t.
WFbeKba Kosten van beheer en administratie 8409000 3 D N.v.t.
WFbeKbaKba  > Kosten van beheer en administratie 8409010 4 D N.v.t.
WFbeOnn Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497000 3 C N.v.t.
WFbeOnnOnn  > Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497010 4 C N.v.t.
WFbeWnn Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498000 3 C N.v.t.
WFbeWnnWnn  > Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498010 4 C N.v.t.
WFbeDer Derivaten 8500000 3 D N.v.t.
WFbeDerMmd  > Mutatie marktwaarde derivaten 8500010 4 D N.v.t.
WFbeDerMal  > Mutatie amortisatie leningen 8500020 4 D N.v.t.
WFbeDerMme  > Mutatie marktwaarde embedded derivaten 8500030 4 D N.v.t.
WFbeDerMae  > Mutatie amortisatie embedded leningen 8500040 4 D N.v.t.
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 3 C N.v.t.
WFbePolPol  > Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510100 4 C N.v.t.
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 3 C N.v.t.
WFbePhpPhp  > Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511100 4 C N.v.t.
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 3 D N.v.t.
WFbeAadAad  > (Amortisatie van) agio en disagio 8512100 4 D N.v.t.
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 3 D N.v.t.
WFbeNolNol  > Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513100 4 D N.v.t.
WFbeDfb Doorberekende financiële baten en lasten 8499000 3 C N.v.t.
WFbeDfbDrb  > Doorberekende financiële baten 8499010 4 D N.v.t.
WFbeDfbDrl  > Doorberekende financiële lasten 8499020 4 C N.v.t.
WFbeDfbDof  > Doorberekende overige financiële baten en lasten 8499030 4 C N.v.t.
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 3 D N.v.t.
WFbeNhpNhp  > Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514100 4 D N.v.t.
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 3 D N.v.t.
WFbeAlpAlp  > Aflossingspremies 8515100 4 D N.v.t.
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 3 D N.v.t.
WFbeEmkEmk  > Emissiekosten 8516100 4 D N.v.t.
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 3 D N.v.t.
WFbeKvaKva  > Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517100 4 D N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 3 D N.v.t.
WFbeBkfBkf  > Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 4 D N.v.t.
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 3 D N.v.t.
WFbeVlrVlr  > Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519100 4 D N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3 D N.v.t.
WFbeRflRfl  > Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 4 D N.v.t.