Boekhoudplaza.nl

ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes

RGS Dashboard > RGS Codes > [ WFbe ]

RGS code WFbe
Referentienummer 50
Omschrijving (kort) Financiële baten en lasten
Omschrijving lang Financiële baten en lasten

Kenmerken RGS code

Sortering Z.02
Omslagcode
D/C C
Niveau 2
Status Actief

Toegekend aan soort bedrijf

ZZP'er Ja
Eenmanszaak / VOF Ja
BV (micro / klein) Ja
Stichting / vereniging Ja
Branchegericht * Niet van toepassing *

Gebruikt in de volgende rapportage(s)

Rapportage Item Naam item Toelichting
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:NetResultAfterTax Nettoresultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Jaarrekening klein inrichtingsmodel rj-i:FinancialIncomeExpenses Financiële baten en lasten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:Income Baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:IncomeOther Andere baten
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultAfterTax Resultaat na belastingen
Jaarrekening micro inrichtingsmodel jenv-bw2-i:ResultBeforeTax Resultaat voor belastingen
Winstaangifte IB bd-i:BalanceProfitCalculationForTaxPurposesFiscal Saldo fiscale winstberekening
Winstaangifte IB bd-i:BusinessFinanciaResultFiscalTotal Totaal financiële baten en lasten fiscaal
Winstaangifte IB bd-i:NormalBusinessActivitiesBusinessResultTotalFiscal Resultaat gewone bedrijfsuitoefening fiscaal

Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 100 ]

RGS code Omschrijving Referentienr Nivo ZZP EZ BV SVC + Omslagcode D/C Branche
WFbeRlm Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 8402000 3 J J J J C N.v.t.
WFbeRlmRgi - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen binnenland 8402030 4 J J WFbeRlsRgi C N.v.t.
WFbeRlmRgu - Rentebaten vorderingen groepsmaatschappijen buitenland 8402040 4 WFbeRlsRgu C N.v.t.
WFbeRlmRmi - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen binnenland 8402050 4 WFbeRlsRmi C N.v.t.
WFbeRlmRmu - Rentebaten vorderingen overige verbonden maatschappijen buitenland 8402060 4 WFbeRlsRmu C N.v.t.
WFbeRlmRdi - Rentebaten vorderingen deelnemingen binnenland 8402070 4 J J J WFbeRlsRdi C N.v.t.
WFbeRlmRdu - Rentebaten vorderingen deelnemingen buitenland 8402080 4 WFbeRlsRdu C N.v.t.
WFbeRlmRlm - Rente liquide middelen 8402110 4 J J J J WFbeOrlRkb C N.v.t.
WFbeRlmOdr - Rentebaten depositorekeningen 8402010 4 J J J J C N.v.t.
WFbeRlmObr - Rentebaten bankrekeningen 8402020 4 J J J J C N.v.t.
WFbeRlmRva - Rentebaten vorderingen op aandeelhouders 8402090 4 J WFbeRlsRsa C N.v.t.
WFbeRlmRvf - Rentebaten vorderingen op firmanten 8402095 4 J WFbeRlsRsf C N.v.t.
WFbeRlmRrb - Rentebaten rekeningen-courant bestuurders 8402100 4 J J WFbeRlsRsd C N.v.t.
WFbeRlmRrc - Rentebaten rekeningen-courant commissarissen 8402105 4 WFbeRlsRsc C N.v.t.
WFbeRlmRbb - Rentebaten belastingen 8403010 4 J J J J WFbeOrlRlb C N.v.t.
WFbeRlmRil - Rentebaten interne lening 8402120 4 WFbeRlsRil C N.v.t.
WFbeRlmKgd - Rentebaten kasgeld 8402130 4 C N.v.t.
WFbeRlmCol - Rente baten collateral 8402140 4 C N.v.t.
WFbeRlmCfv - Rentebaten CFV 8402150 4 C N.v.t.
WFbeRlmKsw - Kwijtscheldingswinst 8403030 4 J J J C N.v.t.
WFbeRlmAre - Overige rentebaten 8403020 4 J J J J WFbeOrlOrl C N.v.t.
WFbeRlmInc - Rentebaten incasso 8402190 4 J J J J C N.v.t.
WFbeRlmMvl - Marktwaardecorrectie van de vastrentende lening 8402200 4 C Wonen
WFbeRls Rentelasten en soortgelijke kosten 8404000 3 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRal - Rentelasten achtergestelde leningen 8404010 4 D N.v.t.
WFbeRlsRcl - Rentelasten converteerbare leningen 8404015 4 D N.v.t.
WFbeRlsRob - Rentelasten obligatieleningen 8404020 4 D N.v.t.
WFbeRlsRol - Rentelasten onderhandse leningen 8404030 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRhl - Rentelasten hypethecaire leningen 8404040 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRle - Rentelasten overige leningen 8404050 4 D N.v.t.
WFbeRlsRef - Rentelasten financieringen 8404060 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlk - Rentelasten kredietinstellingen 8404065 4 D N.v.t.
WFbeRlsRlv - Rentelasten leaseverplichtingen 8404070 4 J J J J D N.v.t.
WFbeRlsRlo - Rentelasten overheid 8404075 4 D N.v.t.
WFbeRlsRgi - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen binnenland 8404080 4 J J WFbeRlmRgi D N.v.t.
WFbeRlsRgu - Rentelasten schulden groepsmaatschappijen buitenland 8404090 4 WFbeRlmRgu D N.v.t.
WFbeRlsRmi - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen binnenland 8404150 4 WFbeRlmRmi D N.v.t.
WFbeRlsRmu - Rentelasten schulden overige verbonden maatschappijen buitenland 8404160 4 WFbeRlmRmu D N.v.t.
WFbeRlsRdi - Rentelasten schulden op deelnemingen binnenland 8404110 4 J J J WFbeRlmRdi D N.v.t.
WFbeRlsRdu - Rentelasten schulden op deelnemingen buitenland 8404120 4 WFbeRlmRdu D N.v.t.
WFbeRlsRsa - Rentelasten schulden aan aandeelhouders 8404130 4 J WFbeRlmRva D N.v.t.
WFbeRlsRsf - Rentelasten schulden aan firmanten 8404135 4 J WFbeRlmRvf D N.v.t.
WFbeRlsRsd - Rentelasten schulden aan bestuurders 8404140 4 J J WFbeRlmRrb D N.v.t.
WFbeRlsRsc - Rentelasten schulden aan commissarissen 8404145 4 WFbeRlmRrc D N.v.t.
WFbeRlsRil - Rentelasten interne lening 8404190 4 WFbeRlmRil D Wonen
WFbeRlsRps - Rente payerswaps 8404200 4 D Wonen
WFbeRlsNhr - Nog toe te rekenen hedgeresultaat renteswaps 8404210 4 D Wonen
WFbeOrl Overige rentelasten 8406000 3 J J J J D N.v.t.
WFbeOrlRpe - Rentelasten pensioenverplichtingen 8406010 4 J J J D N.v.t.
WFbeOrlRli - Rentelasten lijfrenteverplichtingen 8406020 4 D N.v.t.
WFbeOrlRlb - Rentelasten belastingen 8406030 4 J J J J WFbeRlmRbb D N.v.t.
WFbeOrlRos - Rentelasten overige schulden 8406040 4 D N.v.t.
WFbeOrlRkb - Rente en kosten bank 8406050 4 J J J J WFbeRlmRlm D N.v.t.
WFbeOrlWbs - Rente waarborgsommen 8406060 4 D N.v.t.
WFbeOrlRld - Rente disagio 8406070 4 D N.v.t.
WFbeOrlRls - Rentelasten steun 8406080 4 D Wonen
WFbeOrlOrl - Overige rentelasten 8406090 4 J J J J WFbeRlmAre D N.v.t.
WFbeOrlWsw - Borgstellingsvergoeding WSW 8406100 4 D Wonen
WFbeOrlObl - Bereidstellingsprovisie Obligolening WSW 8406110 4 D Wonen
WFbeWis Wisselkoersverschillen 8407000 3 J J J J D N.v.t.
WFbeWisWis - Valutakoersverschillen 8407010 4 J J J J D N.v.t.
WFbeKvb Kosten van beleggingen 8408000 3 J J J D N.v.t.
WFbeKvbKvb - Kosten van beleggingen 8408010 4 J J J D N.v.t.
WFbeKba Kosten van beheer en administratie 8409000 3 D N.v.t.
WFbeKbaKba - Kosten van beheer en administratie 8409010 4 D N.v.t.
WFbeOnn Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497000 3 C N.v.t.
WFbeOnnOnn - Opbrengsten uit niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8497010 4 C N.v.t.
WFbeWnn Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498000 3 C N.v.t.
WFbeWnnWnn - Waardeveranderingen van niet op netto-vermogenswaarde e.d. gewaardeerde deelnemingen 8498010 4 C N.v.t.
WFbeDer Derivaten 8500000 3 D Wonen
WFbeDerMmd - Mutatie marktwaarde derivaten 8500010 4 D Wonen
WFbeDerMal - Mutatie amortisatie leningen 8500020 4 D Wonen
WFbeDerMme - Mutatie marktwaarde embedded derivaten 8500030 4 D Wonen
WFbeDerMae - Mutatie amortisatie embedded leningen 8500040 4 D Wonen
WFbePol Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510000 3 C N.v.t.
WFbePolPol - Positieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8510100 4 C N.v.t.
WFbePhp Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511000 3 C N.v.t.
WFbePhpPhp - Positieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8511100 4 C N.v.t.
WFbeAad (Amortisatie van) agio en disagio 8512000 3 D N.v.t.
WFbeAadAad - (Amortisatie van) agio en disagio 8512100 4 D N.v.t.
WFbeNol Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513000 3 D N.v.t.
WFbeNolNol - Negatieve verschil tussen het ontvangen bedrag en de bij het aangaan van de lening als schuld erkende hoofdsom 8513100 4 D N.v.t.
WFbeDfb Doorberekende financiële baten en lasten 8499000 3 C N.v.t.
WFbeDfbDrb - Doorberekende financiële baten 8499010 4 D N.v.t.
WFbeDfbDrl - Doorberekende financiële lasten 8499020 4 C N.v.t.
WFbeDfbDof - Doorberekende overige financiële baten en lasten 8499030 4 C N.v.t.
WFbeNhp Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514000 3 D N.v.t.
WFbeNhpNhp - Negatieve herwaarderingen van puttable financiële instrumenten 8514100 4 D N.v.t.
WFbeAlp Aflossingspremies 8515000 3 D N.v.t.
WFbeAlpAlp - Aflossingspremies 8515100 4 D N.v.t.
WFbeEmk Emissiekosten 8516000 3 J J J D N.v.t.
WFbeEmkEmk - Emissiekosten 8516100 4 J J J D N.v.t.
WFbeKva Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517000 3 J J J J J D N.v.t.
WFbeKvaKva - Kosten bij vervroegde aflossing (eenmalig) 8517100 4 J J J J J D N.v.t.
WFbeBkf Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518000 3 J J J J D N.v.t.
WFbeBkfBkf - Bijkomende kosten ter afsluiting van een financiering 8518100 4 J J J J D N.v.t.
WFbeVlr Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519000 3 D N.v.t.
WFbeVlrVlr - Valutaverschillen op leningen voor zover zij als een correctie van de verschuldigde rentekosten kunnen worden aangemerkt 8519100 4 D N.v.t.
WFbeRfl Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520000 3 J J J J D N.v.t.
WFbeRflRfl - Rentekosten begrepen in de leasetermijn in geval van financiële leasing 8520100 4 J J J J D N.v.t.