Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB

Wiki RGS MKB > Opbouw

Waaruit bestaat het RGS MKB schema

Voor de doelstelling van RGS MKB verwijzen we naar RGS MKB Algemeen
RGS MKB bestaat enerzijds uit een selectie, c.q. subset, van het standaard RGS. Aangevuld met eigenschappen om het gebruik te optimaliseren. Beide gaan we hierna verder op in.

Subset RGS
RGS MKB bestaat uit een selectie van standaard RGS codes, afgestemd op de beoogde doelgroep. Deze selectie houdt het volgende in:

 1. Alleen RGS-codes t/m niveau 4 (grootboekrekeningen) worden ondersteund door RGS MKB. 
  RGS-codes op niveau 5 (mutaties) blijven achterwege in RGS MKB.
  Zie ook het decimaal rekeningschema van RGS MKB.
    
 2. De vele sectorspecifieke RGS-codes voor Woningcorporaties zijn achterwege gelaten in RGS MKB op alle niveaus (2 t/m 5). 
     
 3. Alleen die RGS codes zijn opgenomen in RGS MKB waarvan de betekenis duidelijk is.
  Iedere RGS-code die opgenomen is binnen RGS-MKB is voorzien van documentatie met in veel gevallen ook boekingsvoorbeelden. 
  Zie ook: RGS in de boekhouding.  

 4. Op een aantal plaatsen zijn dubbel opgenomen RGS codes niet opgenomen in RGS MKB. 
  Denk aan het achterwege laten van de rekening "Onderhoud machines" omdat, op het zelfde niveau (4), de rekening "Reparatie en onderhoud machines" al aanwezig is.  

Interessant te noemen is dat binnen de database van RGS MKB wel ALLE standaard RGS codes t/m niveau 4 zijn opgenomen. Mochten er in de toekomst standaard RGS codes zijn die toegewezen worden tot RGS MKB, dan kan dat feitelijk met één druk op de knop geactiveerd worden. Uiteraard vergezeld van een audittrail. 
  

Nieuwe eigenschappen RGS-MKB

De volgende eigenschappen c.q. kenmerken zijn per RGS-code toegevoegd aan RGS MKB:

 1. Indicatie ZZP; de RGS-code is bedoeld voor een zzp'er.
  J = ZZP standaard rekening
  J+ = ZZP uitgebreid, (in de database en export aangeduid als P)
  N = niet toegewezen.
   
 2. Indicatie Eenmanszaak / VOF (EZ); de RGS-code is bedoeld voor een eenmanszaak en/of een Vennootschap onder Firma (VOF). 
  J = EZ standaard rekening
  J+ = EZ uitgebreid, (in de database en export aangeduid als P)
  N = niet toegewezen.
  Zie ook:
  RGS en de Vennootschap onder Firma (VOF)
    
 3. Indicatie BV micro / klein; de RGS-code is bedoeld voor Besloten Vennootschappen (BV) die vallen onder de categorie Micro en/of Klein. 
  J = BV standaard rekening
  J+ = BV uitgebreid, (in de database en export aangeduid als P)
  N = Niet toegewezen.
  Zie ook:
  RGS en de Micro onderneming (Micro rechtspersoon);
  RGS en de Kleine onderneming (Kleine rechtspersoon). 
   
 4. Indicatie Stichting / vereniging (SV); de RGS-code is bedoeld voor (kleine) stichtingen, verenigingen en coöperaties. 
  J = SV standaard rekening
  J+ = SV uitgebreid, (in de database en export aangeduid als P)
  N = Niet toegewezen.
  Zie ook:
  RGS en Stichtingen in de boekhouding;
  - RGS en Verenigingen in de boekhouding;
  - RGS en de Coöperatie / Bedrijfs- en Ondernemerscoöperatie in de boekhouding.
    
 5. Decimaal rekeningnummer; een 5-cijfeig decimaal rekeningnummer. toegekend aan ALLE RGS-codes t/m niveau 4.
  Als dan gebruik wordt gemaakt van RGS-codes op niveau 4 die niet toegewezen zijn aan een of meer van bovenstaande RGS MKB categorieën blijft het decimaal rekeningnummer in de pas lopen. 
  Zie ook:
  Decimaal rekeningschema MKB.
   
 6. Rekeningnaam; ook wel "verkorte omschrijving" genoemd. Specifiek toegewezen voor RGS MKB. 
  In veel gevallen gelijk lopend met de standaard "RGS" omschrijving. 
     
 7. Branchecode; een aantal RGS-codes (t/m niveau 4) zijn toegewezen aan de agrarische sector. In de toekomst kunnen ook enkele RGS-codes opgenomen worden die specifiek betrekking hebben op andere branches. Denk aan horeca, bouw en detailhandel.
   
 8. Status; hiermee wordt aangeduid of een RGS-code actief is of passief. 
  Binnen RGS-MKB is deze code als volgt onderverdeeld:
  A = Actief; in dus verreweg de meeste gevallen.
  P = Passief; kan nog wel gebruikt worden, maar is bijvoorbeeld door gewijzigde wetgeving niet meer van toepassing.
  V = Vervallen; code logischerwijs niet (meer) in gebruik.
  Op deze wijze worden vooralsnog geen bestaande RGS codes verwijderd en blijven deze dus aanwezig. Dit laatste met het oog op gebruik in het verleden. 

Toelichting J+ c.q. P (voor indicatie ZZP, Eenmanszaak/VOF, BV, Stichting/vereniging):
Hiermee wordt aangeduid dat een RGS-code minder regelmatig voorkomt in de praktijk. Geldt voor alle 4 hiervoor genoemde categorieën. 
 
Zo is de RGS-code c.q. grootboekrekening "Bank" toegewezen aan alle hiervoor genoemde categorieën en is de indicatie J+ c.q. P niet van toepassing. De RGS-code c.q. grootboekrekening "Aandelen beursgenoteerd" is toegewezen aan de BV én als Uitgebreid aangemerkt (J+ c.q. P)). Er van uitgaande dat deze RGS-code minder regelmatig voorkomt. 
  

Afwijkende eigenschappen RGS MKB

De volgende eigenschappen zijn afwijkend:

 • Referentienummer; het standaard referentienummer in RGS (van minimaal 7-cijfers) is door RGS MKB vervangen door het eerder genoemde 5-cijfrige decimaal rekeningschema. Het standaard referentienummer is derhalve overbodig in RGS MKB.

 • Omschrijving van RGS is in veel gevallen vervangen door een rekeningnaam binnen RGS MKB. 
  Zoals hiervoor genoemd bij RGS MKB.  

T.o.v. het later ontstane SBR RGS gelden de volgende afwijkingen:

 • Sortering van SBR RGS (Conform Besluit Modellen Jaarrekening)  wordt niet mee gewerkt binnen RGS MKB. 
  Binnen RGS MKB is 5-cijferige decimaal rekeningschema leidend. Verder is betreffende besluit niet van toepassing op ZZP en eenmanszaken en dekt daarmee niet de volledige lading van RGS MKB.
    
 • Indicatie inactief van SBR RGS is door RGS MKB vertaald in een statuscode met een nadere aanduiding. 
  (In SBR RGS is geen onderscheid tussen Passief en vervallen). En binnen SBR RGS is geen toelichting opgenomen per RGS code waarom deze op “inactief” is gezet. Dat laatste kan in RGS MKB via een aanvullende toelichting per RGS code en zelfs een verwijzing naar een aparte Wiki. Zie bijvoorbeeld de Wiki Reserve assurantie eigen risico die al jaren is vervallen.
     
 • Filterfunctionaliteit door SBR RGS is binnen RGS MKB niet overgenomen omdat deze niet schaalbaar is. Zo wordt per branche een apart filter toegevoegd hetgeen in de toekomst kan leiden tot 10 of meer filters. Binnen RGS MKB is gekozen voor een universele branchecode waaraan een RGS-code toegewezen kan worden. Deze branchecode wordt apart toegelicht. 

Tot slot wordt door RGS MKB geen direct gebruik gemaakt van de door SBR ontwikkelde RGS Taxonomie in XBRL. Via een speciale export is daar informatie aan ontleend die verder is bijgesteld in RGS MKB en daar separaat wordt onderhouden. Zie RGS MKB Rapportages voor dit laatste.
  

Implementatie RGS MKB

De implementatie van RGS MKB is onderverdeeld naar:

 1. Leveranciers van boekhoudsoftware;
 2. Eindgebruikers.

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.