Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS groothandel- en productie administratie

RGS Productie op voorraad zonder fabricagerekening en gereed product in de boekhouding

Dit is de eenvoudigste manier van fabrieksboekhouden. Deze methode valt alleen aan te raden bij eenvoudige productie administraties. Denk aan het maken van slechts één of enkele producten via een eenvoudig productieproces. als er niet gewerkt kan worden met geïntegreerde functies binnen een ERP-systeem waar ook de boekhouding deel van uitmaakt. De werkelijk bestede kosten aan de productie wordt niet apart bijgehouden (via een fabricagerekening) en de voorraad gereed product wordt niet opgeboekt als voorraad. 

Voorraad grondstoffen
We gaan er vanuit dat voorraad grondstoffen wel wordt bijgehouden in de boekhouding en dat het gebruik daarvan voor productie dan geboekt wordt als kosten op basis van vaste verrekenprijzen (vvp).

Als voorbeeld de afgifte van 1.200 euro aan grondstoffen en ander materiaal op basis van een materiaalafgiftebon t.b.v. een productieorder. Een en ander op basis van verrekenprijzen (vvp):

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
WBedEemXxx (454XX) *) Grondstof en ander materiaal 1.200,00  
BVrdGehVoo (30510) Voorraad grond- en hulpstoffen    1.200,00

Binnen RGS ontbreekt een rekening "Kosten grondstoffen (en ander materiaal)" in de kostensfeer. 
Binnen de kostencategorie "Exploitatie en machinekosten" zou een dergelijke rekening opgenomen kunnen worden.
Op dit moment is het voorstel daartoe onderhanden.

Zie ook (voor prijsverschil inkopen bij gebruik vvp): 
Wiki ERP en Voorraad grond- en hulpstoffen in de boekhouding.

Arbeids-, machine- en andere kosten
De arbeidskosten, machinekosten en andere kosten worden eveneens geboekt in de boekhouding volgens de categorieën in de kostensfeer (rubriek 4).

Kostprijscalculatie
De kostprijscalculatie beschouwen we als extracomptabel opgesteld.
Het werkelijke gebruik voor de productie, zoals genoemd in het voorbeeld, wordt niet in de boekhouding opgenomen.

Volgens deze methode moet er mogelijk in de boekhouding nog een correctie plaatsvinden aan het eind van een boekingsperiode (minimaal einde boekjaar) voor:

Voorraad gereed product
Voorraad gereed product wordt niet continu bijgehouden in de boekhouding, maar alleen aan het einde van een boekingsperiode.
(Bij productie op klantorder is dit niet van toepassing).

Stel dat we eind van een periode 10 (eind)producten hebben die nog niet zijn verkocht. Er vanuit gaande dat het alleen de producten uit genoemd voorbeeld betreft hebben we te maken met een voorraad van 10 producten die we waarderen tegen de extracomptabel opgestelde kostprijs van € 125. De totale voorraadwaarde tegen kostprijs is dan € 1.250.

Voor het boeken op basis van RGS MKB splitsen we de kostprijs uit naar:

Naam

Kostprijs per stuk Aantal

Kostprijs

Gebruik grondstoffen en ander materiaal (vaste verrekenprijzen)   50 10    500
Arbeidsuren: (0,25 uur á  € 60)    15 10    150
Machine uren: (0,50 uur á € 80)   40 10    400
Opslag indirecte (fabricage)kosten   20 10    200
Totaal kostprijs 125 10 1.250

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdGepVoo (31510) Voorraad gereed product 1.250,00    
WBedEemDem (45499) *)

Doorberekende exploitatie- en machinekosten
(voor grondstof, machine uren en opslag indirecte kosten)
  1.100,00

WPerLesDle (40290) **) Doorberekende lonen       150.00 

Hier is sprake van een voorafgaande journaalpost (VJP) die we gelijk aan het begin van de nieuwe periode terug boeken.

*) RGS kent ook aparte overboekingsrekeningen voor onder andere huisvestingskosten, overige personeelsgerelateerde kosten, autokosten, kantoorkosten, assurantiekosten, accountants- en advieskosten, administratieve lasten en andere kosten. Met elk een aparte overboekingsrekening. Wij hebben daar in bovenstaand voorbeeld geen rekening mee gehouden.

**) RGS kent geen overboekings- of dekkingsrekening voor het totaal aan personele kosten. Er zijn aparte overboekingsrekeningen voor de volgende rekeningcategorieën binnen de groep Personele kosten: Lonen en salarissen (die rekening hebben wij gebruikt in het voorbeeld hiervoor), Sociale lasten, Pensioenlasten en Overige lasten personeelsbeloningen.  
 
Onderhanden werk
Stel dat er eind van een periode nog 15 producten onderhanden zijn. We moeten dan de kosten bepalen van het onderhanden werk (ohw). Als voorbeeld komen we extracomptabel tot de volgende kosten die al besteed zijn aan de onderhanden productie:

Naam Kosten 
Gebruik grondstoffen en ander materiaal (vaste verrekenprijzen)    400
Arbeidsuren     150
Machine uren    300
Opslag indirecte (fabricage)kosten(stel 50% gereed, 15 x 20 x 0,50)    150
Totaal onderhanden werk  1.000

De boeking op basis van RGS luidt dan:

RGS-code / reknr Naam Debet Credit
BVrdOweVoo (32510) **) Voorraad onderhanden werk 1.000,00    
WBedEemDem (45499) *)

Doorberekende exploitatie- en machinekosten
(voor grondstof, machine uren en opslag indirecte kosten)
     850,00

WPerLesDle (40290) *) Doorberekende lonen       150.00 

Hier is sprake van een voorafgaande journaalpost (VJP) die we gelijk aan het begin van de nieuwe periode terug boeken.

*) Zie toelichting hiervoor bij boeking voorraad gereed product. 

**) Bij productie op klantorder kan de rekening BProOnpGkn (35101) "Onderhanden projecten" gebruikt worden.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.