Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS MKB boekingen

Wiki RGS MKB boekingen > RGS branchegericht

Woningcorporaties en RGS

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) voor woningcorporaties is in maart 2019 opgeleverd. Met RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen.

Onderstaande informatie is afkomstig van de website van Aedes. 

Aedes sloot in december 2017 een convenant over de verbetering van informatievoorziening met de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van BZK. Naast de vermindering van administratieve lasten is in dit convenant afgesproken een system-to-system uitwisseling van verantwoordings- en prognose-informatie (dVi/dPi) in te richten. Eén van de hulpmiddelen om dit te bereiken is het opstellen van een Referentie GrootboekSchema (RGS). 

Aedes is samen met een groep corporaties aan de slag gegaan om te komen tot een variant van een referentie grootboekschema voor de gehele corporatiesector. Deze samenwerking maakt deel uit van het thema Digitalisering en informatievoorziening. 

RGS MKB
Gezien het omvangrijke aantal specifieke RGS-codes voor de Woningcorporatie sector (ongeveer 800) en het specifieke karakter daarvan is besloten om binnen RGS MKB de RGS-codes voor Woningcorporaties achterwege te laten.
Zie ook Woningcorporaties in standaard RGS-schema

Met daarbij als advies aan het SBR programma om voor de Woningcorporaties een andere oplossing te vinden dan opname in het standaard RGS-schema, zoals initieel bedoeld voor primair het MKB.


Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.
 

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.