Boekhoudplaza.nl

Wiki RGS in de boekhouding

Wiki RGS in de boekhouding > RGS in de boekhouding soorten van boekingen

RGS en Uitgifte van aandelen in de boekhouding

Voor rechtspersonen (Artikel 373 Burgerlijk Wetboek Boek 2) is kapitaal onderverdeeld naar 1) Aandelenkapitaal, zoals voor een Besloten Vennootschap (BV) en Naamloze Vennootschap (NV) en 2) Stichtings- en verenigingskapitaal. We richten ons hier met name op de BV wat betreft het aandelenkapitaal. 

Begrippen

In relatie tot de uitgifte van aandelen noemen we eerst enkele begrippen voor de algemene beeldvorming, te weten:

 • Nominale waarde; de initiële waarde die aan een aandeel wordt toegekend bij de oprichting van een BV of NV. Een ouderwetse term is de 'gedrukte waarde' van een aandeel.
    
 • Geplaatst aandelenkapitaal; de nominale waarde van alle uitgegeven aandelen aan aandeelhouders. Er wordt ook wel gesproken van Geplaatst nominaal aandelenkapitaal.
     
 • (Emissie)koers; de koers bij uitgifte van aandelen. Bij de oprichting van een BV of NV meestal gelijk aan de nominale waarde van een aandeel en wordt 'à pari' genoemd. Als de koers bij de nominale waarde ligt wordt gesproken van 'boven pari'. Aandelen uitgeven beneden de nominale waarde is niet toegestaan en wordt aangeduid als 'beneden pari'.

 • Agio; het verschil tussen de nominale waarde en de emissiekoers. Ontstaat veelal als een aandeel later wordt uitgegeven en de waarde van het eigen vermogen inmiddels is toegenomen. Bijvoorbeeld door een opgebouwde winstreserve. Er is sprake van 'Disagio' als aandelen beneden de nominale waarde uitgegeven (zouden) worden. Zie hiervoor bij (emissiekoers). 

 • Dividend; jaarlijkse vergoeding voor aandeelhouders, veelal gerelateerd aan de gemaakte winst. 
  Zie ook Wiki RGS en de uitkering van dividend in de boekhouding.
    
 • Reserves; verzamelterm voor hetgene dat als Eigen vermogen (Ev) c.q. kapitaal aanwezig is boven het geplaatste aandelenkapitaal. Hiervoor is al agio genoemd als voorbeeld van een reserve. Een ander bekend voorbeeld is de overgebleven winst die niet is uitgekeerd als dividend aan aandeelhouders.
   

Referentie Grootboekschema

Onderstaand is op een rij gezet het gehele scala van rekeningen die het complete Referentie Grootboekschema kent in relatie tot de uitgifte van aandelen. Een en ander In relatie tot de (balans)rubrieken waar deze rekeningen zijn ingedeeld, te weten: 

Balans
- Activa
  - Immateriele vaste activa

    - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

 1. Verkrijgings- of vervaardigingsprijs; BIvaKouVvpDda (0101010)
 2. Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen; BIvaKouCae (0101020)
 3. Cumulatieve herwaarderingen; BIvaKouCuh (0101030); Op dit moment is hiervan geen voorbeeld aanwezig. Deze rekening beschouwen we vooralsnog als overbodig.

Deze RGS-codes zijn op niveau 5 (mutaties) van RGS onderverdeeld naar:
Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar), Herwaarderingen, Afschrijving herwaarderingen en Desinvestering herwaarderingen.

  - Vorderingen
    - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen

 1. Nog te verrichten stortingen op aandelen; BVorVaoNtv (1103130).

Balans
- Passiva
  - Kapitaal

    - Aandelenkapitaal

 1. Normale aandelen; BEivGokGea (0501010). 

 2. Preferente aandelen; BEivGokPra (0501040)
  Aandelen met één of meer bijzondere eigenschappen. Zoals voorrang op het uitbetalen van dividend.

 3. Prioriteitsaandelen; BEivGokPri (0501050)
  Aandelen met extra zeggenschap.

 4. Certificaten van aandelen; BEivGokCva (0501070)

 5. Stemrechtloze aandelen; BEivGokZea (0501030)

 6. Winstrechtloze aandelen; BEivGokWia (0501020)

 7. Eigen aandelen; BEivGokEia (0501080)
  Hieronder verstaan we de inkoop van eigen aandelen.
  Met als belangrijke kenmerken dat de uitkering van dividend (over de overige aandelen) kan stijgen en daar tegenover het eigen vermogen daalt.

Deze RGS-codes zijn op niveau 5 (mutaties) van RGS onderverdeeld naar:
Beginbalans, Uitgifte van aandelen, Verkoop van eigen aandelen, Inkoop van eigen aandelen, Intrekking van aandelen, Dividenduitkering, Overboeking en Overige mutaties. 

    - Agio

 1. Agioreserve; BEivAgiAgi (0502010)

Deze RGS-code is op niveau 5 (mutaties) van RGS onderverdeeld naar:
Beginbalans (overname eindsaldo vorig jaar), Stortingen door aandeelhouders, Aanzuivering van verliezen, Verkoop van eigen aandelen, Inkoop van eigen aandelen, Intrekking van aandelen, Overboekingen, Rechtstreekse mutatie als gevolg van foutherstel, Rechtstreekse mutatie als gevolg van overnames, Rechtstreekse mutatie als gevolg van afstotingen en Overige mutaties.

Winst- en verliesrekening
- Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
  - Afschrijvingen op immateriële vaste activa

 1. Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen; WAfsAivOek (4101010)

  - Boekresultaat op immateriële vaste activa

 1. Boekresultaat kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen; WAfsRviOek (4105010)
    

Boekingen uitgifte van aandelen op basis van RGS

Voorbeeld van een BV (in de categorie micro of klein)
Betreffende BV Klein geeft aandelen uit tegen een nominale waarde van 15.000 euro. Waarbij sprake is van 2 aandeelhouders die elk 15.000 euro storten via de bank. 

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 30.000,00   
BEivGokGea (0501010) Nominale aandelen    30.000,00  

Oprichtingskosten
Hievoor is bij het doornemen van het RGS-schema ook de "Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen" genoemd die vallen onder de immateriële vaste activa. Gedacht moet worden aan notariskosten bij het oprichten van een vennootschap. 

Stel dat de notariskosten voor het oprichten van de hiervoor genoemde BV Klein 900 euro excl.BTW bedraagt en dat die kosten via een inkoopfactuur (van de betreffende notaris) geboekt is (geactiveerd) op de de rekening "Verkrijgings- of vervaardigingsprijs". Even los van de benaming die wij liever anders hadden gezien, bijvoorbeeld gewoon "Oprichtingskosten".

Als we die oprichtingskosten afschrijven in 3 jaar, dan luidt de jaarlijkse boeking van de afschrijving als volgt:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
WAfsAivOek (4101010)  Afschrijvingen kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen;  300,00   
BIvaKouCae (101020) Cumulatieve afschrijving, kosten van oprichting   300,00  

Het is eenvoudiger om de kosten van de oprichting van de BV direct te boeken op de betreffende kostenrekening in het jaar van aanvang van de BV. En dus niet eerst te activeren onder de immateriële vaste activa.

De NBA laat hierover het volgende weten:
"Het is toegestaan de oprichtingskosten direct in de W&V te verwerken. Activeren of verwerking in de W&V (dus volledig ten laste nemen van het eerste jaar) is een vrije keuze" (13 april 2021).  

Uitbreiding van het aandelenkapitaal
Besloten wordt het bestaande aandelenkapitaal uit te breiden door deelname van een (nieuwe) derde vennoot. Deze vennoot stort daarvoor een bedrag van 20.000 euro via de bank, zijnde 15.000 euro als uitbreiding van het (nominale)en aandelenkapitaal en 5.000 als agio.

De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 20.000,00   
BEivGokGea (0501010) Nominale aandelen    15.000,00  
BEivAgiAgi (0502010) Agioreserve     5.000,00

Stel dat deze laatste aandeelhouder een bedrag van 12.000 euro direct stort en 8.000 een tijdje later. 

De boeking van de eerste storting op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 12.000,00   
BVorVaoNtv (1103130) Nog te verrichten stortingen op aandelen    8.000,00  
BEivGokGea (0501010) Nominale aandelen    15.000,00  
BEivAgiAgi (0502010) Agioreserve     5.000,00

De aanvullende boeking (van 8.000 euro) op basis van RGS-codes luidt dan:

RGS-code / nummer Naam Debet Credit
BLimBanRba (1002010) Bank 8.000,00   
BVorVaoNtv (1103130) Nog te verrichten stortingen op aandelen     8.000,00 

Deze WIKI RGS is continu in ontwikkeling.

Suggesties en meewerken aan de ontwikkeling van deze WIKI is van harte welkom.

Om een compleet beeld te krijgen, zie ook:

RGS Niet Ready
Openstaande punten RGS.